Tải bản đầy đủ

Bài 11. Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ THAM
DỰ TIẾT DẠY


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO H. ĐÔNG ANH
TRƯỜNG THCS VIỆT HÙNG

HỘI GIẢNG
CHÀO MỪNG NGÀY 20-11-2017

MÔN VẬT LÍ 6
KTBC


Kiểm tra bài cũ
1. Khối lượng riêng của một chất là gì, viết công thức? Suy ra công thức tính khối lượng ?
(6đ)
2. Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng biểu thị bằng công thức nào? (4đ)

Trả lời:
3

1. Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m ) chất đó: D
= m / V.
Suy ra: m = D.V

Trong đó:

m là khối lượng (kg)
3
D là khối lượng riêng (kg/m )
3
V là thể tích (m )

2. P = 10.m Trong đó: m là khối lượng của vật (kg)

P là trọng lượng của vật đó (N)


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP
I. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Khái niệm:

2. Đơn vị:

3. Công thức:

4. Công thức liên hệ:

II. VẬN DỤNG


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

I. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1.Khái niệm:

3
Nói nhôm có khối lượng riêng 2700 kg/m nghĩa là gì ?
3


Nghĩa là 1m nhôm có khối lượng là 2700kg.
3
Vậy 1m nhôm có trọng lượng là bao nhiêu N ?
3
3
1m nhôm có trọng lượng là 27000N. Ta nói trọng lượng riêng của nhôm là 27000 N/ m

Vậy trọng lượng riêng là gì ?

Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của
chất đó.


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

2. Đơn vị:
3
Đơn vị trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối (N/m )


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

3. Công thức:
 

C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

P là (2) ………………..
V là (3) ………………..

- trọng lượng (N)

-

3
- thể tích (m )

3
trọng lượng riêng (N/m )


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

3. Công thức:
 

P là (2) …………………….
V là (3) ……………………………..

- trọng lượng (N)

-

3
- thể tích (m )

3
trọng lượng riêng (N/m )


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP
 

4. Công thức liên hệ:
Dựa vào công thức P = 10.m, ta có thể tính trọng lượng riêng d theo
khối lượng riêng
=
d = 10.D


Bảng khối lượng riêng của một số chất

Chất rắn

Khối lượng riêng
3
(kg/m )

Chì

Sắt

Nhôm

Đá

Chất lỏng

11300

Thuỷ ngân

7800

Nước

2700

xăng

(khoảng)
2600

Dầu hoả

Bảng trọng lượng riêng của một số chất

Khối lượng riêng
3
(kg/m )

Chất rắn

Gỗ tốt

(khoảng) 1200

(khoảng) 800

Dầu ăn

Rượu, cồn

Trọng
Chất lỏng

lượng riêng
3
(N/m )

Thuỷ ngân
13600

1000

Chì

113000

136000

Sắt

78000

Nước

Nhôm

27000

xăng

10000

700

7000

(khoảng)
(khoảng)

800
Đá

Gạo

Trọng lượng riêng
3
(N/m )

(khoảng)
800

(khoảng)
790

(khoảng)
Dầu hoả

26000

(khoảng)

8000

(khoảng)

Gạo

12000

Dầu ăn

8000

Gỗ tốt

(khoảng)

Rượu, cồn

(khoảng)

8000

7900


Chất rắn

Trọng lượng riêng
3
(N/m )

Trọng
Chất lỏng

3
(N/m )

Sắt

78000

Nước

Nhôm

27000

xăng

(khoảng)
Đá

lượng riêng

10000

7000
(khoảng)

Dầu hoả

26000

8000

Tại sao dầu có thể nổi trên mặt nước?
(khoảng)

(khoảng)

Gạo

12000

Dầu ăn

8000

Gỗ tốt

(khoảng)

Rượu, cồn

(khoảng)

Tại vì: Trọng lượng riêng của dầu (khoảng 8000
3

N/m ) nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước (10000
3
N/m ). Ta thấy dầu nổi trên mặt nước

8000

7900


Thuyền nổi trên mặt nước


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
Bài 1: 1.1. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng:
3
A. 12000 kg.
B. 12000 kg/m .
3
C. 12000 N.
D. 12000 N/m .

Bài 2:1.2. Công thức tính trọng lượng riêng của một chất là:
A. d = P.V
C. D = m / V

B. d = P / V
D. d = V / P


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
3
12.4/SBT: 1kg kem giặt VISO có thể tích 0,0009m . Tính trọng lượng
riêng của kem giặt VISO và so sánh với trọng lượng riêng của nước.


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
12.4/SBT:
Tóm tắt

Khối lượng riêng của bọt giặt:

m=1(kg)

)

3
V=0,0009(m )

Trọng lượng riêng của bọt giặt:

m=1(kg)
3
dn=10000(N/m )
dvs=?

dvs =10.m=10.1111=11110(N)
3
3
Ta thấy dn

Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
3
12.3/SBT: Biết 10 dm cát có khối lượng 15kg.
a)Tính khối lượng riêng của cát.
b)Tính thể tích của 1 tấn cát.
3
c)Tính trọng lượng của một đống cát 3m .


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
12.3/SBT:
Tóm tắt

a)Khối lượng riêng của cát:

m=15(kg)
3
V=10(dm )
3
=0,01(m )

)
b)Thể tích của 1 tấn cát:

m1=1 tấn=1000(kg)

3
c)Khối lượng của 3m cát:

3
V2=3(m )

m2=D.V=1500.3=4500(kg)

V1=?
P2=?

3
Trọng lượng của 3m cát:
P2 =10.m2=10.4500=450000(N)


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
12.2/SBT: Một hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Biết dung tích hộp sữa
3
là 0,00032m . Hãy tính trọng lượng riêng của sữa trong hộp theo
3
đơn vị N/m .

Tóm tắt

Khối lượng riêng của sữa:

m=397(g)

)

=0,397(kg)
3
V=0,00032(m )
d=?

Trọng lượng riêng của sữa:
3
d=10.D=10.1240=12400(N/m )


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

II. VẬN DỤNG
C6: Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có
3
thể tích 40dm .
Tóm tắt

Khối lượng của chiếc dầm sắt:

3
3
V=40dm =0,04(m )
3
D=7800(kg/m )

Trọng lượng của chiếc dầm sắt:

m=?

P=10.m=10.312=3120(N)

P=?


Trọng lượng của một
3
mét khối (m ) một chất
gọi là trọng lượng riêng
d = P/V

TRỌNG

của chất đó.

LƯỢNG RIÊNG

3
N/m
d = 10.D
Trong đó:

-P: Trọng lượng (N)
-V:Thể tích (m3)
-d:Trọng lượng riêng (N/m3)
-D: Khối lượng riêng (Kg/m3)


Tiết 12: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-BÀI TẬP

III. DẶN DÒ
-Các em về học kĩ lại bài: Khối lượng riêng – Trọng
lượng riêng
-Làm các BT còn lại trong SBT
-Xem trước bài: TH XÁC ĐỊNH KLR CỦA SỎI

-

Mỗi nhóm chuẩn bị 15 hòn sỏi vừa, khăn lau
Tiết 13 các em làm THỰC HÀNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×