Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Mã số: PVE-P7.3-1
Lần ban hành: 03
Ngày: 25/03/2009
Tổng số trang: 12

TÀI LIỆU HTQLCL TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ
VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ PHẬN SOẠN THẢO: PVE – TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ (DEC)

SOẠN THẢO

XEM XÉT


PHÊ DUYỆT

NGÔ NGỌC THƯỜNG

VŨ NGỌC KHƯƠNG

PHẠM THANH MINH

TRANG KIỂM SOÁT


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

I. KIỂM SOÁT PHÂN PHỐI
Stt
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Phòng/ Ban/ Đơn vị được phân phối
Ban Tổng Giám đốc (PVE)
P. Tổ chức - Hành chính (PVE)
P. Tài chính - Kế toán (PVE)
P. Tiếp thị - Hợp đồng (PVE)
P. Kế hoạch - Đầu tư (PVE)
P. Kinh tế - Kỹ thuật (PVE)
CN – XN Khảo sát, kiểm định & Dịch vụ CT (SIS)
Ban Giám Đốc (DEC)


P. Dự án - Hợp đồng (DEC)
P. Kế toán - Tổng hợp (DEC)
P. Tư vấn đầu tư (DEC)
P. Cơ khí - Đường ống (DEC)
P. Điện - Điều khiển (DEC)
P. Thiết kế Cơ sở hạ tầng (DEC)

Số lượng
03
01
01
01
01
01
01
04
01
01
01
01
01
01

II. KIỂM SOÁT SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG
STT

Hạng mục
Trang
sửa đổi/ bổ sung

Nội dung
sửa đổi/ bổ sung

Ngày sửa
đổi

01.

Ban hành lần đầu

02.

Ban hành lần hai

13

17/11/2008

03.

Ban hành lần ba

12

25/03/2009

Người sửa
đổi

Ghi chú: Kể từ khi Quy trình PVE-P7.3-1 này có hiệu lực từ ngày 25/03/2009 thì Quy
trình PVE-P7.3-1 của lần ban hành trước sẽ không còn hiệu lực áp dụng. Đề
nghị các Đơn vị/ Bộ phận hủy tài liệu lỗi thời.

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 2/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH
I.

MỤC ĐÍCH
Đảm bảo sự thống nhất giữa các bộ phận chuyên môn liên quan trong suốt quá
trình thực hiện Dự án Thiết kế và Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm
đạt được mục tiêu chất lượng đề ra..

II.

PHẠM VI ÁP DỤNG
Thiết kế xây dựng công trình cho các Dự án về dầu khí, công nghiệp và dân
dụng gồm:


Thiết kế sơ bộ, lập khái toán (Concept Design).Thiết kế cơ sở, lập tổng mức đầu tư (Basic Design/FEED…).Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán.Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán.Thẩm tra, thẩm định thiết kế.Các thiết kế kỹ thuật khác.
Dự án ĐTXDCT với giá trị Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp A, B, C
và các Dự án đặc biệt gồm:

III.Báo cáo Quy hoạch.Báo cáo đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật.Lập dự án Đầu tư xây dựng công trình.Các hoạt động tư vấn khác.

TRÁCH NHIỆM
Tất cả các Phòng chuyên môn và chức năng tham gia thực hiện Dự án có trách
nhiệm đảm bảo thực hiện đúng quy trình đã lập theo Hệ thống Quản lý Chất
lượng ISO 9001:2008 của PVE, gồm có:
-

Văn phòng Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (PVEngineering
JSC)

-

Chi nhánh Trung tâm Tư vấn đầu tư và Thiết kế (DEC)

-

Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát, Kiểm định và Dịch vụ công trình (SIS)

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 3/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

IV.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
 Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu;
 Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 Nghị định 16/2005/NĐ-CP; Nghị định 112/2006/NĐ-CP;
 Thông tư 04/2005/TT-BXD; Thông tư 02/2007/TT-BXD;
 Các tiêu chuẩn Quốc tế như: ASME, ANSI,…
 Các tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Công
ty.
 Các văn bản bổ sung hoặc thay thế những văn bản trên.

V.THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

V.1

Thuật ngữ và Định nghĩa
 Chủ nhiệm Dự án: Là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý triển khai
thực hiện Dự án.
 Chủ trì thiết kế: Là người phụ trách quản lý triển khai thực hiện thiết kế
các hạng mục của dự án.
 Điều phối viên: Là người có trách nhiệm hỗ trợ điều phối mọi hoạt động
của Ban Dự án.
 Trưởng/Phó Nhóm: Là người quản lý các Nhóm chuyên môn của
PVE/DEC hoặc Ban Dự án.
 Người thực hiện: kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên của Phòng, nhóm chức
năng của Trung tâm hoặc Ban Dự án.

V.2

Chữ viết tắt:
PVE
DEC
GPE
SIS
Ban TGĐ
Ban GĐ
TGĐ


: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí
: CN - Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Thiết kế
: CN - Xí nghiệp Công trình Dầu khí
: CN – Xí nghiệp Khảo sát, Kiểm định & Dịch vụ công trình
: Ban Tổng Giám đốc
: Ban Giám Đốc
: Tổng Giám đốc
: Giám Đốc

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 4/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

TTHĐ
KH-ĐT
KTKT
TCKT
TVĐT
CK-ĐO
Đ-ĐK
TKCSHT
Chủ ĐT
QA/QC
HTQLCL
DA
CNDA
GĐDA
DAĐTXDCT
TVĐTXDCT
TCVN
CGTL
KH
PA
a
b

: Tiếp thị - Hợp đồng
: Kế hoạch - Đầu tư
: Kinh tế - Kỹ thuật
: Tài chính - Kế toán
: Tư vấn đầu Tư
: Cơ khí - Đường ống
: Điện - Điều khiển
: Thiết kế cơ sở hạ tầng
: Chủ Đầu tư
: Quality Assurance/ Quality Control
: Hệ thống Quản lý Chất lượng
: Dự án
: Chủ nhiệm Dự án
: Giám đốc Dự án
: Dự án Đầu tư xây dựng Công trình
: Tư vấn Đầu tư xây dựng Công trình
: Tiêu chuẩn Việt Nam
: Chuyển giao tài liệu
: Kế hoạch
: Phương án
: Đạt/ Duyệt/ Đồng ý / Chấp thuận
: Không đạt/ Không duyệt/ Không đồng ý/ Không chấp thuận

VI.NỘI DUNG
VI.1. Lưu đồ

STT

Trách nhiệm

1

TGĐ Công ty,
GĐ Chi nhánh

2

Chủ nhiệm DA/
Bộ phận được giao
nhiệm vụ

Lưu Đồ

Giao nhiệm vụ thực hiện
DA/Thành lập BDA

Lập kế hoạch thực hiện DA

Tài liệu/Biểu Mẫu
- QĐ của TGĐ/GĐ
- Hợp đồng
- Hồ sơ Chào thầu
- Kế hoạch THDA
(F01/PVE-P7.3-1)
- Danh mục tài
liệu (DA Thiết kế)
(F07/PVE-P7.3-1)

Trang 5/12

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008
Kết thúc, lưu hồ sơ


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

- Mục lục (DA Tư
vấn đầu tư)

3

4

5

6

Kế hoạch thực hiện
dự án

TGĐ/GĐ, Chủ
nhiệm DA

Chủ nhiệm DA,
Thành viên tham
gia DA

Biên bản họp
(F02/PVE-P7.3-1)

Chủ nhiệm DA,
Thành viên tham
gia DA

Phiếu yêu cầu/Giao
việc
(F03/PVE-P7.3-1)

b

Chủ Nhiệm DA,
Thành viên tham
gia DA

Phê duyệt kế
hoạch thực hiện
DA

-Dấu
SQUACHECK
-F04/PVE-P4.2-1
-F04/PVE-P7.3-1

a
7

Chủ nhiệm DA, Bộ
phận liên quan

Họp triển khai kế hoạch
DA

Thực hiện DA

8

TGĐ/GĐ, Chủ
nhiệm DA, Các
thành viên, bộ
phận liên quan

9

10

11

Chủ nhiệm DA,
Các thành viên, bộ
phận liên quan

Văn bản chuyển
giao tài liệu
(F05/PVE-P7.3-1)

b
Kiểm tra, xem
xét
Giao nộpa Báo cáo

TGĐ/GĐ, Chủ
nhiệm DA, Các
thành viên, bộ phận
liên quan
Chủ nhiệm DA,
Các thành viên, bộ
phận liên quan

Biên bản họp

Văn bản chuyển
giao tài liệu

b
-F01/PVE-P7.2-2
-F06/PVE-P7.3-1

Họp bảo vệ Dự
Đánh giá mục tiêu
án hoàn thành DA,

Thăm dò ý kiến khách hàng.
a

VI.2 Diễn giải

b

Qui trình kiểm soát
hồ sơ, tài liệu
(PVE-P4.2-1)

Đệ Trình Chủ ĐT
xem xét, phê
duyệt

 Bước 1: Giao nhiệm vụ thực hiện Dựa án, thành lập BDA
Tổng Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) ra Quyết định giao việc cho DEC
thực hiện Dự án.
TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 6/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

Giám đốc DEC (hoặc người được ủy quyền) ra Quyết định thành lập BDA
hoặc giao việc trực tiếp cho Chủ nhiệm Dự án/ Bộ phận thực hiện Dự án thực
hiện theo đúng yêu cầu của Dự án, các quy định của Công ty và phù hợp với
pháp luật Nhà nước.
Chủ nhiệm Dự án sẽ tiếp nhận các thông số đầu vào của Dự án (Quyết định,
Hợp đồng, Hồ sơ Chào thầu, các tài liệu khác có liên quan, …) để tổ chức Lập
kế hoạch triển khai Dự án.
 Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện Dự án
Chủ nhiệm Dự án, Bộ phận được giao nhiệm vụ sau khi tiếp nhận công việc sẽ
nghiên cứu phạm vi công việc, các yêu cầu của Hợp đồng để tổ chức triển khai
lập “Kế hoạch thực hiện Dự án” theo biểu mẫu (F01/PVE-P7.3-1) và đệ trình
lên TGĐ/ GĐ xem xét và phê duyệt. “Kế hoạch thực hiện Dự án” bao gồm
các nội dung sau:
1. Giới thiệu chung Dự án:
2. Mục đích:
3. Phạm vi công việc:
4. Mã số Dự án:
5. Kế hoạch thực hiện:
-

Lập Sơ đồ tổ chức thực hiện Dự án.

-

Nhân lực, trang thiết bị, phần mềm.... thực hiện Dự án

-

Tiến độ thực hiện Dự án.

-

Biện pháp thực hiện đảm bảo yêu cầu

-

Dự trù kinh phí thực hiện Dự án.

-

Lập Danh mục quản lý tài liệu (CMDR) Dự án theo mẫu (F07/PVE-P7.3-1)
(đối với các Dự án thực hiện Thiết kế), lập Mục lục tài liệu theo Luật xây
dựng và các văn bản liên quan (đối với Dự án lập Dự án ĐTXDCT)

6. Đề xuất/kiến nghị:
 Bước 3: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án
Chủ nhiệm Dự án / Bộ phận thực hiện Dự án đệ trình “Kế hoạch thực hiện Dự
án” lên TGĐ/GĐ xem xét/ Phê duyệt. Khi có thay đổi/ điều chỉnh, Chủ nhiệm
TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 7/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

Dự án và Bộ phân được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thiện và đệ trình lại
lên TGĐ/GĐ để phê duyệt và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.
 Bước 4: Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án
Trước khi tiến hành thực hiện Dự án, Chủ nhiệm Dự án, Thành viên tham gia
DA sẽ tiến hành họp triển khai thực hiện Dự án. Toàn bộ nội dung cuộc họp
triển khai kế hoạch thực hiện Dự án được thực hiện theo “Kế hoạch thực hiện
Dự án” đã được phê duyệt được và được ghi chép lại bằng “Biên bản Họp”
theo biểu mẫu (F02/PVE-P7.3-1). Biên bản họp này sẽ được các thành viên
tham gia ký tên xác nhận.
Chủ nhiệm Dự án/ Bộ phận được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo nội
dung cuộc họp lên TGĐ/GĐ.
 Bước 5: Thực hiện
Dựa trên “Kế hoạch thực hiện Dự án” được duyệt và Biên bản họp triển khai
Dự án. Chủ nhiệm Dự án và các Thành viên tham gia Dự án sẽ phối hợp để
triển khai công việc.
Chủ trì thiết kế, Người phụ trách nhóm sẽ thực hiện việc xem xét, nghiên cứu
các thông số đầu vào sao cho đảm bảo đúng và đủ các thông tin số liệu.


Nếu các thông số đầu vào chưa đầy đủ thì yêu cầu Chủ nhiệm Dự án xem
xét bổ sung bằng “Phiếu yêu cầu/Giao việc” theo biểu mẫu (F03/PVEP7.3-1)Nếu các thông số đầu vào còn thiếu mà không thể bổ sung ngay được thì
Chủ nhiệm Dự án tiến hành công tác thu thập số liệu hoặc làm văn bản
gửi TGĐ/GĐ/Khách hàng để yêu cầu cung cấp thêm.

Sau khi đã có đầy đủ các thông số đầu vào Trưởng nhóm sẽ chỉ đạo các thành
viên thực hiện công việc theo “Kế hoạch thực hiện Dự án” đã được duyệt hoặc
trực tiếp triển khai thực hiện công việc được giao đạt chất lượng, đồng thời
đảm bảo sao cho các sản phẩm đầu ra cơ bản đáp ứng các yêu cầu sau:


Sản phẩm thiết kế phải ở dạng có thể kiểm tra được, được xác nhận đã
tuân thủ theo dữ liệu đầu vào.Tuân thủ theo tiêu chuẩn và qui phạm thiết kế đã được qui định.Đảm bảo an toàn và tính năng kỹ thuật của công trình được thiết kế.

Các tài liệu Thiết kế phải có đầy đủ các thông tin sau:
TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 8/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH


Mã số công việc và tên Dự án;Tên tài liệu, số phiên bản, số tài liệu;Chữ ký của người thực hiện, người kiểm tra, người phê duyệt;Ngày xuất bản;

Sau khi các thành viên tham gia Dự án hoàn thành các tài liệu của Hồ sơ thiết
kế/Thuyết minh DAĐTXDCT theo phạm vi công việc được phân công sẽ trình
lên Nhóm trưởng để kiểm tra. Trưởng nhóm chuyên môn sẽ thực hiện việc xem
xét tài liệu/hồ sơ một cách kỹ lưỡng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu
của phạm vi công việc của Dự án, nhận biết mọi vấn đề trục trặc và đề xuất lên
Chủ nhiệm Dự án để có hướng giải quyết, yêu cầu người thực hiện tiến hành
chỉnh sửa để hoàn chỉnh phần việc của mình đã thực hiện.
Trong quá trình thực hiện dự án các Bộ phận/Nhóm chuyên môn phải tiến hành
lập báo cáo tuần/tháng (có thể lập bằng Email) nhằm đánh giá, xem xét mức độ
hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra. Chủ nhiệm dự án/Điều phối viên
Dự án xem xét, tổng hợp báo cáo lên BanTGĐ/GĐ/Khách hàng.
 Bước 6: Kiểm tra và xem xét
Tài liệu sau khi được hoàn chỉnh bởi các nhóm chuyên môn, Trưởng các nhóm
chuyên môn sẽ kiểm tra lần cuối và xác nhận cho sản phẩm Thiết kế/Tư vấn
bằng đóng dấu “SQUAD CHECK” nếu đạt yêu cầu theo các tiêu chí sau:
 Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của Thiết kế/Tư vấn và phát triển;
 Sự phù hợp của sản phẩm thiết kế;
 Đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu, các chế tài, luật định;
 Xác định các đặc tính cốt yếu cho an toàn và sử dụng đúng sản phẩm;
 Đáp ứng xu hướng áp dụng và phát triển trong tương lai;
Sảm phẩm Thiết kế/ Tư vấn sẽ chuyển cho CNDA/Điều phối viên để phân phối
tài liệu lần lượt đến các Nhóm chuyên môn liên quan (bằng – “Sổ phân phối tài
liệu/ hồ sơ thuộc HTCL” theo biểu mẫu (F04/PVE-P4.2-1) xem xét cho ý kiến
về các dữ liệu, thông số giao diện liên quan đến bộ phận đó.

Mẫu dấu SQUAD CHECK :

ISSUED FOR SQUAD CHECK
Team:

Total pages:

Passing to:

PM:

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Date:

No.:......
Signature:
Coordinator:

Trang 9/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH
Comment
To:

(Yes/No)

Date
Required

Completed

Signature

Process
Pipeline
Piping
Mechanical
Electric
Instrument
Structure
Civil
Others

Sau khi nhận được yêu cầu xem xét tài liệu các Trưởng Nhóm liên quan sẽ tổ
chức triển khai thực hiện. Tất cả các ý kiến nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa sẽ
được ghi, đánh dấu trực tiếp trên sản phẩm bằng mực đỏ đồng thời lập Phiếu
xem xét tài liệu (Review Comments) theo mẫu (F04/PVE-P7.3-1) và chuyển
lại cho CNDA/Điều phối viên gồm Tài liệu đã xem xét và Phiếu xem xét tài
liệu đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu. CNDA/Điều phối viên sẽ phân phối
ngược lại cho bộ phận trực tiếp thực hiện tiến hành xem xét, chỉnh sửa theo
“SQUAD CHECK”. Nếu tài liệu “SQUAD CHECK” mà chưa đáp ứng yêu
cầu thì CNDA/Điều phối viên sẽ tiến hành họp các nhóm liên quan để xem xét
và đưa ra phương án giải quyết. Khi có sự thay đổi thông số đầu vào thì sẽ tiếp
tục tiến hành “SQUAD CHECK”.
Chủ nhiệm Dự án sẽ phê duyệt Hồ sơ, Tài liệu sau khi đã xem xét, kiểm tra sản
phẩm phù hợp và đệ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
 Bước 7: Họp bảo vệ Dự án (Nếu cần)
Tùy theo tính chất, mức độ của Dự án mà có thể tiến hành họp bảo vệ Dự
án như sau:
Khi Hồ sơ, Tài liệu Thiết kế/ Thuyết minh DA ĐTXDCT được hoàn thiện theo
đúng như yêu cầu của hợp đồng đã ký kết. Chủ nhiệm Dự án sẽ tổ chức họp
bảo vệ Dự án trước Ban TGĐ/ Ban GĐ, các Chuyên gia của PVE/DEC… Cuộc
họp này sẽ xem xét và đánh giá lại toàn bộ Hồ sơ Thiết kế/Thuyết minh
DAĐTXDCT trước khi được chuyển tới Chủ đầu tư /Khách hàng xem xét và
phê duyệt.
TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 10/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

Thư ký cuộc họp sẽ ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp bảo vệ Dự án bằng
“Biên bản Họp” và được các thành viên tham gia ký tên xác nhận.
Sau khi họp bảo vệ Dự án và nhận được các ý kiến chỉnh sửa từ Ban TGĐ/ Ban
GĐ, các Chuyên gia của PVE/DEC… Chủ nhiệm Dự án, các thành viên tham
gia dự án sẽ nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ Công việc.
Hồ sơ Thiết kế/Thuyết minh DAĐTXDCT sau khi hoàn tất phê duyệt sẽ được
chuyển giao cho Bộ phận tổng hợp hồ sơ thực hiện copy nhân bản bằng và
chuyển giao đệ trình cho Chủ Đầu Chủ đầu tư/Khách hàng xem xét và phê
duyệt.
 Bước 8: Đệ trình Chủ Đầu tư xem xét, phê duyệt
Chủ nhiệm Dự án, các thành viên tham gia dự án, các bộ phận liên quan có
trách nhiệm đệ trình Hồ sơ Thiết kế/DAĐTXDCT tới Chủ Đầu tư/Khách hàng
xem xét và phê duyệt. Chuyển giao Báo cáo bằng “Văn bản chuyển giao tài
liệu” theo biểu mẫu (F05/PVE-P.7.3-1) làm cơ sở theo dõi qúa trình phê duyệt
của Chủ đầu tư/Khách hàng và quyết toán, thanh lý hợp đồng.
Khi có ý kiến đề nghị thay đổi từ phía Chủ đầu tư/ Khách hàng; Chủ nhiệm Dự
án sẽ tiến hành xem xét một cách kỹ lưỡng; Chủ nhiệm Dự án sẽ phân công
cho Trưởng các Nhóm chuyên môn tiến hành hiệu chỉnh lại tài liệu.
Khi có sự thay đổi so với yêu cầu của phạm vi công việc được duyệt, các
Nhóm sẽ tổng hợp tất cả những sự thay đổi đó, gửi cho Chủ nhiệm Dự án yêu
cầu tổ chức cuộc họp mời Chủ Đầu tư/ Khách hàng và các cấp có thẩm quyền
liên quan để xem xét, thống nhất những thay đổi bằng Biên bản cuộc họp và
phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền các bên. Trên cơ sở Biên
bản cuộc họp, Chủ nhiệm Dự án sẽ triển khai thực hiện công việc theo các thay
đổi đã thống nhất.
 Bước 09: Giao nộp Báo cáo
Sau khi Hồ sơ Thiết kế/Thuyết minh DAĐTXDCT đã được Chủ Đầu tư/
Khách hàng phê duyệt, Ban Dự án, Các bộ phận liên quan có trách nhiệm
Chuyển giao Báo cáo cuối cùng tới Chủ Đầu tư/ Khách hàng bằng “Văn bản
chuyển giao tài liệu” làm cơ sở thanh lý Hợp đồng.
 Bước 10: Đánh giá mục tiêu chất lượng dự án và thăm dò sự thỏa mãn
của khách hàng
TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 11/12


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

Chủ nhiệm Dự án, Điều phối viên và các Bộ phận liên quan sẽ tiến hành lập
phiếu đánh giá mục tiêu hoàn thành dự án theo mẫu (F06/PVE-P7.3-1) và lấy
phiếu thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng theo biểu mẫu (F01/PVE-P7.2-2)
để tổng hợp kết quả thực hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm cho dự án tiếp
theo.
 Bước 11: Kết thúc và Lưu hồ sơ
Hồ sơ Dự án sẽ được lưu bởi bộ phận chuyên môn 01 Bộ sẽ được lưu trữ tại
thư viện của PVE và 01 Bộ sẽ được lưu trữ tại thư viện của DEC. Hồ sơ sẽ
được phân loại và hủy bỏ theo “Quy trình kiểm soát hồ sơ” (PVE-P4.2-1)
của PVE và phù hợp với qui định của Pháp luật.
VII.BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:

Các Biểu mẫu liên quan áp dụng cho Quy trình này.
 F01/PVE- P7.3-1: Kế hoạch thực hiện dự án.
 F02/PVE- P7.3-1: Biên bản họp.
 F03/PVE- P7.3-1: Phiếu giao việc/Yêu cầu
 F04/PVE- P7.3-1: Văn bản chuyển giao tài liệu.
 F04/PVE-P4.2-1: Sổ phân phối tài liệu.
 F05/PVE-P7.3-1: Phiếu đánh giá mục tiêu hành thành dự án
 F06/PVE-P7.3-1: Phiếu xem xét tài liệu (Review Comments)
 F07/PVE-P7.3-1: Danh mục quản lý tài liệu (CMDR)
 F01/PVE-P7.2-2: Phiếu thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng.

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Trang 12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×