Tải bản đầy đủ

mô phỏng hệ thống công nghệ nhà máy CNC nhơn trạch

CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM
DỰ ÁN

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

GIAI ĐOẠN

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

3

06/2011

2


05/2011

1

10/2010

LX
B

Ngày

Ban hành để phê
duyệt
Ban hành để phê
duyệt
Ban hành để xem
xét
Mô tả

N.T.T

N.V.P

N.K.T

N.T.T

N.V.P

N.K.T

N.T.T

N.V.P

N.K.T

Thực
hiện


Kiểm tra

PV ENGINEERING

C.N.D.
PVE
A
Số tài liệu:

CNG

302020-01-RP-002
Số trang: 33
(bao gồm cả trang bìa)


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

`

MỤC LỤC
1.

GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN.............................................................................. 3

2.

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO ......................................................................................... 3

2.1.

Các thông số đầu vào thiết kế công nghệ............................................................ 3

2.2.

Các thông số môi trường..................................................................................... 4

2.3.

Các thông số giả định đưa vào mô phỏng........................................................... 5

3.

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG......................................................................................... 5

3.1

Bảng trường hợp mô phỏng ................................................................................ 5

3.2

Kết quả mô phỏng chi tiết ................................................................................... 5

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 2


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

1.

`

GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN
Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Công ty CP CNG Việt Nam giao
cho Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (PVE), là đơn vị Tư vấn lập
Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai”.
Công suất của nhà máy là 120 triệu m3 khí/năm nhằm cung cấp khí CNG cho
các hộ tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP
Hồ Chí Minh.
Dự án đầu tư theo hai giai đoạn:

2.

ƒ

Giai đoạn 1: công suất của nhà máy là 50 triệu m3/nămHệ thống công nghệ cho cả hai giai đoạn.Quy mô Nhà máy sản xuất khí nén CNG tại khu công nghiệp Nhơn
Trạch - Đồng Nai với cơ sở hạ tầng, thiết bị điện, đo đếm, ống công
nghệ, PCCC cho công suất 120 triệu m3/năm.Hệ thống máy nén với công suất 50 triệu m3/năm

ƒ

Giai đoạn 2: công suất của nhà máy đạt 120 triệu m3/nămBổ sung Hệ thống máy nén nâng công suất thêm 70 triệu m3/năm..Phương tiện vận chuyển và thiết bị.

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO

2.1. Các thông số đầu vào thiết kế công nghệ
ƒ

Công suất nhà máyGiai đoạn 1: 50 triệu m3 khí/nămGiai đoạn 2: 120 triệu m3 khí/năm

ƒ

Thành phần khí

Nguồn khí cung cấp cho nhà máy CNG Nhơn Trạch được lấy từ nguồn khí
của đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh.

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 3


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

`

Thành phần khí đưa vào tính toán được lấy theo bảng dưới đây:
Thành phần khí

Khí Nam Côn Sơn

(% mol)
N2

0.3254

CO2

2.9280

Methane

87.600

Ethane

4.9130

Propane

2.4340

i-Butane

0.6940

n-Butane

0.5800

i-Pentane

0.1960

n-Pentane

0.1280

C6+

0.1796

H2O (g/m3)

0.0220

Tổng

100.00
Nguồn: PV GAS

ƒ

Các thông số công nghệ yêu cầu:Áp suất khí đầu vào: 40 – 71 bargNhiệt độ khí đầu vào: 35 °CÁp suất khí đầu vào máy nén: 40 barg (được cài đặt sau PCV)Áp suất yêu cầu đầu ra của máy nén: 250 bargNhiệt độ khí sau khi ra khỏi máy nén: 45 °CCác tính chất hóa lý của khí được lấy từ tài liệu bảng đính kèm báo
cáo mô phỏng số: 302020-01-RP-002

2.2. Các thông số môi trường
Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 4


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
“NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI”
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆNhiệt độ môi trường không khí: từ 18 đến 38 °CNhiệt độ của đất: trung bình 21 °CĐộ ẩm: trung bình 85%

`

2.3. Các thông số giả định đưa vào mô phỏng

3.Nhiệt độ khí đầu vào nhà máy: 35 °CCác ống sử dụng trong mô phỏng loại ống thép thương mại mới. Độ
nhám của ống được lấy ε = 0,05 mmChiều dài ống trước máy nén: 50 mNhiệt độ khí ra khỏi máy nén: 45 °CHiệu suất làm việc của máy nén η = 75%

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

3.1

Bảng trường hợp mô phỏng

3.2

Kết quả mô phỏng chi tiết
Chi tiết trong kết quả mô phỏng (xem phần đính kèm)

Số tài liệu: 302020-01-RP-002

Trang 5


Import

Mon Jun 27 18:26:44 2011

2.320e+004

40.00

Pressure

Molar Flow

35.00

Temperature

PIPESYS

Piping
to Plant

m3/h_(gas)

bar_g

C

Gas_from_Nhon_Trach_GDS

Valve-Import

Gas_from_Nhon_Trach_GDS

H1

To-MS
to
Tee
TEE-101

phase_2

Valve_phase_2

TEE-100

To
K-01

phase_2_tie-in

To
K-03

To
K-02

Case: D:\DEC\NHON TRACH\REV 3\CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Metering_Skid

phase_1

CNG NHON TRACH - DONG NAI

K-02

K-01

K-03

Q-102

Q-101

2

Q-103

1

3

250.0
2900

Molar Flow

m3/h_(gas)

bar_g

C

To
R-03

To
R-02

To
R-01

Flowsheet: Case (Main)

45.00
Pressure

To R-03

Q-03

Q-02

Temperature

E-03

E-02

E-01

Q-01


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Fluid Package:

Material Stream: Gas_from_Nhon_Trach_GDS Property Package:

7
8
9

Basis-2
Peng-Robinson

CONDITIONS

10
11

Overall

12

Vapour / Phase Fraction

13

Temperature:

14

Pressure:

15

Molar Flow

16

Mass Flow

17

Std Ideal Liq Vol Flow

18

Molar Enthalpy

19

Molar Entropy

20

Heat Flow

21

Liq Vol Flow @Std Cond

Vapour Phase

1.0000

1.0000

(C)

35.00 *

(bar_g)

40.00 *

40.00

(m3/h_(gas))

2.320e+004 *

2.320e+004

35.00

(kg/h)

1.84e+04

(m3/h)

55.29

1.84e+04
55.29

(kJ/kgmole)

-7.657e+004

-7.657e+004

(kJ/kgmole-C)

155.4

155.4

(kJ/h)

-7.513e+007

-7.513e+007

(m3/h)

---

---

22

PROPERTIES

23
24

Overall

Vapour Phase

25

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

553.8

26

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

27

Act. Volume Flow

(m3/h)

553.8

553.8

28

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

29

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

30

Cp/(Cp - R)

1.229

1.229

31

Cp/Cv

1.414

1.414

32

Cp/Cv (Ent. Method)

33

Cv

(kJ/kgmole-C)

34

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

---

---

35

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

36.37

36.37

36

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

44.69

44.69

37

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

9386

---

38

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.3803

0.3803

39

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

40

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

41

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

42

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

43

Lower Heating Value

44

553.8

---

---

31.61

31.61

(kJ/kgmole)

---

---

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.688

1.688

45

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

---

---

46

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

1.942

1.942

47

Mass Density

(kg/m3)

33.18

33.18

48

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4089

-4089

49

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

8.301

8.301

50

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

2.386

2.386

51

Mass Heat of Vap.

(kJ/kg)

501.2

---

52

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

53

Molar Density

(kgmole/m3)

1.772

1.772

54

Molar Volume

(m3/kgmole)

0.5644

0.5644

55

Molecular Weight

18.73

18.73

56

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.8798

---

57

Partial Pressure of H2S

(bar_g)

-1.013

---

58

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

59

Phase Fraction [Molar Basis]

1.0000

1.0000

60

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

61

Reid VP at 37.8 C

62

Specific Heat

63

Std. Gas Flow

64

Std. Ideal Liq. Mass Density

65

Surface Tension

66

Thermal Conductivity

67

True VP at 37.8 C

68

User Property

69

Hyprotech Ltd.

(bar_g)

---

---

(kJ/kgmole-C)

44.69

44.69

(STD_m3/h)

2.320e+004

2.320e+004

(kg/m3)

332.3

332.3

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

3.663e-002

3.663e-002

(bar_g)

---

---

---

---

Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 1 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Fluid Package:

Material Stream: Gas_from_Nhon_Trach_GDS Property Package:

7
8
9

Peng-Robinson

PROPERTIES

10
11

Overall

12

Viscosity

13

Viscosity Index

14

Watson K

15

Z Factor

(cP)

Vapour Phase

1.262e-002

1.262e-002

---

---

18.12

18.12

0.9035

0.9035

16

COMPOSITION

17
18

Overall Phase

19
20

Basis-2

COMPONENTS

21

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction
MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

1.0000

LIQUID VOLUME
FRACTION

22

Nitrogen

28.7360 *

0.0293 *

804.9804 *

0.0438 *

0.9983 *

0.0181 *

23

CO2

3.1935 *

0.0033 *

140.5467 *

0.0076 *

0.1703 *

0.0031 *

24

Oxygen

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

25

Methane

859.7233 *

0.8762 *

13792.4547 *

0.7506 *

46.0679 *

0.8332 *

26

Ethane

48.2171 *

0.0491 *

1449.8843 *

0.0789 *

4.0763 *

0.0737 *

27

Propane

23.8877 *

0.0243 *

1053.3779 *

0.0573 *

2.0790 *

0.0376 *

28

i-Butane

6.8110 *

0.0069 *

395.8855 *

0.0215 *

0.7045 *

0.0127 *

29

n-Butane

5.6922 *

0.0058 *

330.8553 *

0.0180 *

0.5673 *

0.0103 *

30

i-Pentane

1.9236 *

0.0020 *

138.7884 *

0.0076 *

0.2226 *

0.0040 *

31

n-Pentane

1.2562 *

0.0013 *

90.6373 *

0.0049 *

0.1439 *

0.0026 *

32

C6+*

1.7626 *

0.0018 *

176.6331 *

0.0096 *

0.2572 *

0.0047 *

33

H2O

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

0.0000 *

34

Total

981.2034

1.0000

35

1.0000

55.2873

Vapour Phase

36
37

18374.0433

COMPONENTS

38

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

1.0000

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

39

Nitrogen

28.7360

0.0293

804.9804

0.0438

0.9983

0.0181

40

CO2

3.1935

0.0033

140.5467

0.0076

0.1703

0.0031

41

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

42

Methane

859.7233

0.8762

13792.4547

0.7506

46.0679

0.8332

43

Ethane

48.2171

0.0491

1449.8843

0.0789

4.0763

0.0737

44

Propane

23.8877

0.0243

1053.3779

0.0573

2.0790

0.0376

45

i-Butane

6.8110

0.0069

395.8855

0.0215

0.7045

0.0127

46

n-Butane

5.6922

0.0058

330.8553

0.0180

0.5673

0.0103

47

i-Pentane

1.9236

0.0020

138.7884

0.0076

0.2226

0.0040

48

n-Pentane

1.2562

0.0013

90.6373

0.0049

0.1439

0.0026

49

C6+*

1.7626

0.0018

176.6331

0.0096

0.2572

0.0047

50

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

51

Total

981.2034

1.0000

18374.0433

1.0000

55.2873

1.0000

52

K VALUE

53
54

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

55

Nitrogen

---

---

---

56

CO2

---

---

---

57

Oxygen

---

---

---

58

Methane

---

---

---

59

Ethane

---

---

---

60

Propane

---

---

---

61

i-Butane

---

---

---

62

n-Butane

---

---

---

63

i-Pentane

---

---

---

64

n-Pentane

---

---

---

65

C6+*

---

---

---

66

H2O

---

---

---

67
68
69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 2 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Fluid Package:

Material Stream: Gas_from_Nhon_Trach_GDS Property Package:

7
8
9

Peng-Robinson

UNIT OPERATIONS

10
11
12

Basis-2

FEED TO

PRODUCT FROM

Valve:

LOGICAL CONNECTION

Valve-Import

13

UTILITIES

14
15

( No utilities reference this stream )

16

PROCESS UTILITY

17
18
19

DYNAMICS

20
21

Pressure Specification

(Active):

22

Flow Specification

(Inactive) Molar:

40.00 bar_g *
20e+004 m3/h_(gas) *

23

Mass:

1.84e+04 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

55.29 m3/h

User Variables

24
25

NOTES

26
27
28

Description

29
30
31

Material Stream: To K-01

32
33
34

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

35
36

Overall

37

Vapour / Phase Fraction

38

Temperature:

39

Pressure:

40

Vapour Phase

1.0000

1.0000

(C)

34.81

34.81

(bar_g)

38.96

38.96

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2900

2900

41

Mass Flow

(kg/h)

2.30e+03

2.30e+03

42

Std Ideal Liq Vol Flow

43

Molar Enthalpy

44

Molar Entropy

45

Heat Flow

46

Liq Vol Flow @Std Cond

(m3/h)

6.911

6.911

(kJ/kgmole)

-7.656e+004

-7.656e+004

(kJ/kgmole-C)

155.7

155.7

(kJ/h)

-9.390e+006

-9.390e+006

(m3/h)

---

---

47

PROPERTIES

48
49

Overall

Vapour Phase

50

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

71.13

51

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

52

Act. Volume Flow

(m3/h)

71.13

71.13

53

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

54

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

55

Cp/(Cp - R)

1.230

1.230

56

Cp/Cv

1.410

1.410

57

Cp/Cv (Ent. Method)

58

Cv

(kJ/kgmole-C)

59

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

---

---

60

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

36.22

36.22

61

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

44.53

44.53

62

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

9494

---

63

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.3897

0.3897

64

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

65

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

66

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

67

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

68

Lower Heating Value

---

---

69

Hyprotech Ltd.

(kJ/kgmole)

Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

71.13

---

---

31.58

31.58

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 3 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-01 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

PROPERTIES

10
11

Overall

Vapour Phase

12

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.687

13

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

---

---

14

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

1.934

1.934

15

Mass Density

(kg/m3)

32.29

32.29

16

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4088

-4088

17

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

8.313

8.313

18

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

2.378

2.378

19

Mass Heat of Vap.

(kJ/kg)

507.0

---

20

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

21

Molar Density

(kgmole/m3)

1.724

1.724

22

Molar Volume

(m3/kgmole)

0.5800

0.5800

23

Molecular Weight

18.73

18.73

24

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.8831

---

25

Partial Pressure of H2S

(bar_g)

-1.013

---

26

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

27

Phase Fraction [Molar Basis]

1.0000

1.0000

28

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

29

Reid VP at 37.8 C

30

Specific Heat

31

Std. Gas Flow

32

Std. Ideal Liq. Mass Density

33

Surface Tension

34

Thermal Conductivity

35

True VP at 37.8 C

36

User Property

37

Viscosity

38

Viscosity Index

39

Watson K

40

Z Factor

1.687

(bar_g)

---

---

(kJ/kgmole-C)

44.53

44.53

(STD_m3/h)
(kg/m3)

2900

2900

332.3

332.3

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

3.650e-002

3.650e-002

(bar_g)

---

---

(cP)

---

---

1.258e-002

1.258e-002

---

---

18.12

18.12

0.9055

0.9055

41

COMPOSITION

42
43

Overall Phase

44
45

Fluid Package:

COMPONENTS

46

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

47

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

48

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

49

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

50

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

51

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

52

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

53

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

54

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

55

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

56

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

57

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

58

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

59

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

60

Vapour Phase

61
62

COMPONENTS

63

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

64

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

65

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

66

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

67

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

68

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

0.0737

Page 4 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-01 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

COMPOSITION

10
11

Vapour Phase (continued)

12
13

Fluid Package:

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

14

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

15

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

16

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

17

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

18

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

19

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

20

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

21

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

23

K VALUE

24
25

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

26

Nitrogen

---

---

---

27

CO2

---

---

---

28

Oxygen

---

---

---

29

Methane

---

---

---

30

Ethane

---

---

---

31

Propane

---

---

---

32

i-Butane

---

---

---

33

n-Butane

---

---

---

34

i-Pentane

---

---

---

35

n-Pentane

---

---

---

36

C6+*

---

---

---

37

H2O

---

---

---

38

UNIT OPERATIONS

39
40
41

FEED TO

PRODUCT FROM

Compressor:

K-01

Tee:

LOGICAL CONNECTION
TEE-100

42

UTILITIES

43
44

( No utilities reference this stream )

45

PROCESS UTILITY

46
47
48

DYNAMICS

49
50

Pressure Specification

(Inactive) 38.96 bar_g

51

Flow Specification

(Inactive) Molar:

2900 m3/h_(gas)

52

Mass:

2.30e+03 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

6.911 m3/h

User Variables

53
54

NOTES

55
56
57

Description

58
59
60

Material Stream: To K-02

61
62
63

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

64
65

Overall

66

Vapour / Phase Fraction

67

Temperature:

68

Pressure:

69

Hyprotech Ltd.

Vapour Phase

1.0000

1.0000

(C)

34.81

34.81

(bar_g)

38.96

38.96

Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 5 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-02 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

10
11

Overall

Vapour Phase

12

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2900

2900

13

Mass Flow

(kg/h)

2.30e+03

2.30e+03

14

Std Ideal Liq Vol Flow

15

Molar Enthalpy

16

Molar Entropy

17

Heat Flow

18

Liq Vol Flow @Std Cond

(m3/h)

6.911

6.911

(kJ/kgmole)

-7.656e+004

-7.656e+004

(kJ/kgmole-C)

155.7

155.7

(kJ/h)

-9.390e+006

-9.390e+006

(m3/h)

---

---

19

PROPERTIES

20
21

Overall

Vapour Phase

22

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

71.13

23

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

24

Act. Volume Flow

(m3/h)

71.13

71.13

25

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

26

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

27

Cp/(Cp - R)

1.230

1.230

28

Cp/Cv

1.410

1.410

29

Cp/Cv (Ent. Method)

30

Cv

(kJ/kgmole-C)

31

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

---

---

32

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

36.22

36.22

33

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

44.53

44.53

34

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

9494

---

35

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.3897

0.3897

36

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

37

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

38

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

39

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

40

Lower Heating Value

41

71.13

---

---

31.58

31.58

(kJ/kgmole)

---

---

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.687

1.687

42

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

---

---

43

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

1.934

1.934

44

Mass Density

(kg/m3)

32.29

32.29

45

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4088

-4088

46

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

8.313

8.313

47

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

2.378

2.378

48

Mass Heat of Vap.

(kJ/kg)

507.0

---

49

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

50

Molar Density

(kgmole/m3)

1.724

1.724

51

Molar Volume

(m3/kgmole)

0.5800

0.5800

52

Molecular Weight

18.73

18.73

53

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.8831

---

54

Partial Pressure of H2S

(bar_g)

-1.013

---

55

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

56

Phase Fraction [Molar Basis]

1.0000

1.0000

57

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

58

Reid VP at 37.8 C

59

Specific Heat

60

Std. Gas Flow

61

Std. Ideal Liq. Mass Density

62

Surface Tension

63

Thermal Conductivity

64

True VP at 37.8 C

65

User Property

66

Viscosity

67

Viscosity Index

68

Watson K

69

Fluid Package:

(bar_g)

---

---

(kJ/kgmole-C)

44.53

44.53

(STD_m3/h)

2900

2900

(kg/m3)

332.3

332.3

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

3.650e-002

3.650e-002

(bar_g)

---

---

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

(cP)

---

---

1.258e-002

1.258e-002

---

---

18.12

18.12

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 6 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-02 (continued)

7
8
9

11

Overall
Z Factor

Property Package:

Peng-Robinson

Vapour Phase

0.9055

0.9055

13

COMPOSITION

14
15

Overall Phase

16
17

Basis-2

PROPERTIES

10

12

Fluid Package:

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

18

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

19

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

20

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

21

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

23

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

24

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

25

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

26

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

27

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

28

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

29

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

30

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

31

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

32

Vapour Phase

33
34

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

35

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

36

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

37

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

38

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

39

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

40

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

41

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

42

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

43

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

44

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

45

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

46

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

47

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

48

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

49

K VALUE

50
51

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

52

Nitrogen

---

---

---

53

CO2

---

---

---

54

Oxygen

---

---

---

55

Methane

---

---

---

56

Ethane

---

---

---

57

Propane

---

---

---

58

i-Butane

---

---

---

59

n-Butane

---

---

---

60

i-Pentane

---

---

---

61

n-Pentane

---

---

---

62

C6+*

---

---

---

63

H2O

---

---

---

64

UNIT OPERATIONS

65
66
67

FEED TO
Compressor:

PRODUCT FROM
K-02

Tee:

LOGICAL CONNECTION
TEE-100

68
69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 7 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-02 (continued)

7
8
9

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

UTILITIES

10
11

( No utilities reference this stream )

12

PROCESS UTILITY

13
14
15

DYNAMICS

16
17

Pressure Specification

(Inactive) 38.96 bar_g

18

Flow Specification

(Inactive) Molar:

2900 m3/h_(gas)

19

Mass:

2.30e+03 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

6.911 m3/h

User Variables

20
21

NOTES

22
23
24

Description

25
26
27

Material Stream: To K-03

28
29
30

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

31
32

Overall

33

Vapour / Phase Fraction

34

Temperature:

35

Pressure:

36

Vapour Phase

1.0000

1.0000

(C)

34.81

34.81

(bar_g)

38.96

38.96

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2900

2900

37

Mass Flow

(kg/h)

2.30e+03

2.30e+03

38

Std Ideal Liq Vol Flow

39

Molar Enthalpy

40

Molar Entropy

41

Heat Flow

42

Liq Vol Flow @Std Cond

(m3/h)

6.911

6.911

(kJ/kgmole)

-7.656e+004

-7.656e+004

(kJ/kgmole-C)

155.7

155.7

(kJ/h)

-9.390e+006

-9.390e+006

(m3/h)

---

---

43

PROPERTIES

44
45

Overall

46

Molecular Weight

47

Molar Density

48

Mass Density

49

Vapour Phase
18.73

18.73

(kgmole/m3)

1.724

1.724

(kg/m3)

32.29

32.29

Act. Volume Flow

(m3/h)

71.13

71.13

50

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4088

-4088

51

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

8.313

8.313

52

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

44.53

44.53

53

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

2.378

2.378

54

Lower Heating Value

(kJ/kgmole)

---

---

55

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

56

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

57

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

58

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.8831

---

59

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

60

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

71.13

71.13

61

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

62

Specific Heat

(kJ/kgmole-C)

44.53

44.53

63

Std. Gas Flow

(STD_m3/h)

2900

2900

64

Std. Ideal Liq. Mass Density

(kg/m3)

332.3

332.3

65

Act. Liq. Flow

66

Z Factor

67

Watson K

68

User Property

69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

(m3/s)

---

---

0.9055

0.9055

18.12

18.12

---

---

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 8 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-03 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

PROPERTIES

10
11

Overall

Vapour Phase

12

Cp/(Cp - R)

1.230

1.230

13

Cp/Cv

1.410

1.410

14

Heat of Vap.

15

Kinematic Viscosity

16

Liq. Mass Density (Std. Cond)

17

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

18

Liquid Fraction

19

Molar Volume

20

Mass Heat of Vap.

21

Phase Fraction [Molar Basis]

22

Surface Tension

23

Thermal Conductivity

24

Viscosity

25

Cv (Semi-Ideal)

26

Mass Cv (Semi-Ideal)

27

Cv

28

Mass Cv

29

Cv (Ent. Method)

30

Mass Cv (Ent. Method)

31

Cp/Cv (Ent. Method)

32

Reid VP at 37.8 C

33

True VP at 37.8 C

(kJ/kgmole)

9494

---

(cSt)

0.3897

0.3897

(kg/m3)

---

---

(m3/h)

---

---

0.0000

0.0000

(m3/kgmole)

0.5800

0.5800

(kJ/kg)

507.0

---

1.0000

1.0000

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

3.650e-002

3.650e-002

(cP)

1.258e-002

1.258e-002

(kJ/kgmole-C)

36.22

36.22

(kJ/kg-C)

1.934

1.934

(kJ/kgmole-C)

31.58

31.58

(kJ/kg-C)

1.687

1.687

(kJ/kgmole-C)

---

---

(kJ/kg-C)

---

---

---

---

(bar_g)

---

---

(bar_g)

---

---

34

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

35

Partial Pressure of H2S

-1.013

---

36

Viscosity Index

---

---

(bar_g)

37

COMPOSITION

38
39

Overall Phase

40
41

Fluid Package:

COMPONENTS

42

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

43

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6227

0.0438

0.1248

0.0181

44

CO2

0.3992

0.0033

17.5684

0.0076

0.0213

0.0031

45

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

46

Methane

107.4656

0.8762

1724.0603

0.7506

5.7585

0.8332

47

Ethane

6.0272

0.0491

181.2359

0.0789

0.5095

0.0737

48

Propane

2.9860

0.0243

131.6725

0.0573

0.2599

0.0376

49

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4858

0.0215

0.0881

0.0127

50

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3570

0.0180

0.0709

0.0103

51

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3486

0.0076

0.0278

0.0040

52

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3297

0.0049

0.0180

0.0026

53

C6+*

0.2203

0.0018

22.0792

0.0096

0.0321

0.0047

54

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

55

Total

122.6507

1.0000

2296.7600

1.0000

6.9109

1.0000

56

Vapour Phase

57
58

COMPONENTS

59

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

60

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6227

0.0438

0.1248

0.0181

61

CO2

0.3992

0.0033

17.5684

0.0076

0.0213

0.0031

62

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

63

Methane

107.4656

0.8762

1724.0603

0.7506

5.7585

0.8332

64

Ethane

6.0272

0.0491

181.2359

0.0789

0.5095

0.0737

65

Propane

2.9860

0.0243

131.6725

0.0573

0.2599

0.0376

66

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4858

0.0215

0.0881

0.0127

67

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3570

0.0180

0.0709

0.0103

68

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3486

0.0076

0.0278

69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

0.0040

Page 9 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To K-03 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

COMPOSITION

10
11

Vapour Phase (continued)

12
13

Fluid Package:

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

14

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

15

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3297

0.0049

0.0180

0.0026

16

C6+*

0.2203

0.0018

22.0792

0.0096

0.0321

0.0047

17

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

18

Total

122.6507

1.0000

2296.7600

1.0000

6.9109

1.0000

19

K VALUE

20
21

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

22

Nitrogen

---

---

---

23

CO2

---

---

---

24

Oxygen

---

---

---

25

Methane

---

---

---

26

Ethane

---

---

---

27

Propane

---

---

---

28

i-Butane

---

---

---

29

n-Butane

---

---

---

30

i-Pentane

---

---

---

31

n-Pentane

---

---

---

32

C6+*

---

---

---

33

H2O

---

---

---

34

UNIT OPERATIONS

35
36
37

FEED TO

PRODUCT FROM

Compressor:

K-03

Tee:

LOGICAL CONNECTION
TEE-100

38

UTILITIES

39
40

( No utilities reference this stream )

41

PROCESS UTILITY

42
43
44

DYNAMICS

45
46

Pressure Specification

(Inactive) 38.96 bar_g

47

Flow Specification

(Inactive) Molar:

2900 m3/h_(gas)

48

Mass:

2.30e+03 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

6.911 m3/h

User Variables

49
50

NOTES

51
52
53

Description

54
55
56

Material Stream: To R-01

57
58
59

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

60
61

Overall

62

Vapour / Phase Fraction

63

Temperature:

64

Pressure:

65

Vapour Phase

1.0000

1.0000

45.00 *

45.00

(bar_g)

250.0

250.0

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2900

2900

66

Mass Flow

(kg/h)

2.30e+03

2.30e+03

67

Std Ideal Liq Vol Flow

68

Molar Enthalpy

69

Fluid Package:

(C)

(m3/h)

6.911

6.911

(kJ/kgmole)

-7.903e+004

-7.903e+004

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 10 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-01 (continued)

7
8
9

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

10
11

Overall

12

Molar Entropy

13

Heat Flow

14

Liq Vol Flow @Std Cond

Vapour Phase

(kJ/kgmole-C)

135.1

135.1

(kJ/h)

-9.693e+006

-9.693e+006

(m3/h)

---

---

15

PROPERTIES

16
17

Overall

Vapour Phase

18

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

10.81

19

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

20

Act. Volume Flow

(m3/h)

10.81

10.81

21

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

22

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

23

Cp/(Cp - R)

1.158

1.158

24

Cp/Cv

1.761

1.761

25

Cp/Cv (Ent. Method)

1.761

---

26

Cv

(kJ/kgmole-C)

34.52

34.52

27

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

34.52

34.52

28

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

52.47

52.47

29

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

60.78

60.78

30

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

---

---

31

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.1171

0.1171

32

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

33

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

34

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

35

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

36

Lower Heating Value

37

10.81

(kJ/kgmole)

---

---

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.843

1.843

38

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

1.843

1.843

39

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

2.802

2.802

40

Mass Density

(kg/m3)

212.5

212.5

41

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4220

-4220

42

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

7.214

7.214

43

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

3.246

3.246

44

Mass Heat of Vap.

(kJ/kg)

---

---

45

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

46

Molar Density

(kgmole/m3)

11.35

11.35

47

Molar Volume

(m3/kgmole)

8.813e-002

8.813e-002

48

Molecular Weight

18.73

18.73

49

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.1963

---

50

Partial Pressure of H2S

(bar_g)

-1.013

---

51

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

52

Phase Fraction [Molar Basis]

1.0000

1.0000

53

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

54

Reid VP at 37.8 C

55

Specific Heat

56

Std. Gas Flow

57

Std. Ideal Liq. Mass Density

58

Surface Tension

59

Thermal Conductivity

60

True VP at 37.8 C

61

User Property

62

Viscosity

63

Viscosity Index

64

Watson K

65

(bar_g)

---

---

(kJ/kgmole-C)

60.78

60.78

(STD_m3/h)

2900

2900

(kg/m3)

332.3

332.3

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

7.234e-002

7.234e-002

(bar_g)

---

---

(cP)

---

---

2.488e-002

2.488e-002

---

---

18.12

18.12

Z Factor

0.8363

0.8363

Hyprotech Ltd.

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

66
67
68
69

Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Page 11 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-01 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

COMPOSITION

10
11

Overall Phase

12
13

Fluid Package:

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

14

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

15

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

16

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

17

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

18

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

19

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

20

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

21

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

22

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

23

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

24

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

25

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

26

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

27

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

28

Vapour Phase

29
30

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

31

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

32

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

33

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

34

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

35

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

36

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

37

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

38

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

39

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

40

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

41

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

42

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

43

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

44

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

45

K VALUE

46
47

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

48

Nitrogen

---

---

---

49

CO2

---

---

---

50

Oxygen

---

---

---

51

Methane

---

---

---

52

Ethane

---

---

---

53

Propane

---

---

---

54

i-Butane

---

---

---

55

n-Butane

---

---

---

56

i-Pentane

---

---

---

57

n-Pentane

---

---

---

58

C6+*

---

---

---

59

H2O

---

---

---

60

UNIT OPERATIONS

61
62

FEED TO

63

PRODUCT FROM
Cooler:

64

LOGICAL CONNECTION
E-01

UTILITIES

65
66

( No utilities reference this stream )

67
68
69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 12 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-01 (continued)

7
8
9

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

PROCESS UTILITY

10
11
12

DYNAMICS

13
14

Pressure Specification

(Active):

15

Flow Specification

(Inactive) Molar:

250.0 bar_g
2900 m3/h_(gas)

16

Mass:

2.30e+03 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

6.911 m3/h

User Variables

17
18

NOTES

19
20
21

Description

22
23
24

Material Stream: To R-02

25
26
27

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

28
29

Overall

30

Vapour / Phase Fraction

31

Temperature:

32

Pressure:

33

Vapour Phase

1.0000

1.0000

45.00 *

45.00

(bar_g)

250.0

250.0

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2900

2900

34

Mass Flow

(kg/h)

2.30e+03

2.30e+03

35

Std Ideal Liq Vol Flow

36

Molar Enthalpy

37

Molar Entropy

38

Heat Flow

39

Liq Vol Flow @Std Cond

(C)

(m3/h)

6.911

6.911

(kJ/kgmole)

-7.903e+004

-7.903e+004

(kJ/kgmole-C)

135.1

135.1

(kJ/h)

-9.693e+006

-9.693e+006

(m3/h)

---

---

40

PROPERTIES

41
42

Overall

Vapour Phase

43

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

10.81

44

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

45

Act. Volume Flow

(m3/h)

10.81

10.81

46

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

47

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

48

Cp/(Cp - R)

1.158

1.158

49

Cp/Cv

1.761

1.761

50

Cp/Cv (Ent. Method)

1.761

1.761

51

Cv

(kJ/kgmole-C)

34.52

34.52

52

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

34.52

34.52

53

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

52.47

52.47

54

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

60.78

60.78

55

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

---

---

56

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.1171

0.1171

57

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

58

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

59

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

60

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

61

Lower Heating Value

62

10.81

(kJ/kgmole)

---

---

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.843

1.843

63

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

1.843

1.843

64

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

2.802

2.802

65

Mass Density

(kg/m3)

212.5

212.5

66

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4220

-4220

67

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

7.214

7.214

68

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

3.246

3.246

69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 13 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-02 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

PROPERTIES

10
11

Overall

Vapour Phase

12

Mass Heat of Vap.

(kJ/kg)

---

13

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

14

Molar Density

(kgmole/m3)

11.35

11.35

15

Molar Volume

(m3/kgmole)

8.814e-002

8.814e-002

16

Molecular Weight

18.73

18.73

17

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.1964

---

18

Partial Pressure of H2S

(bar_g)

-1.013

---

19

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

20

Phase Fraction [Molar Basis]

1.0000

1.0000

21

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

22

Reid VP at 37.8 C

23

Specific Heat

24

Std. Gas Flow

25

Std. Ideal Liq. Mass Density

26

Surface Tension

27

Thermal Conductivity

28

True VP at 37.8 C

29

User Property

30

Viscosity

31

Viscosity Index

32

Watson K

33

Z Factor

---

(bar_g)

---

---

(kJ/kgmole-C)

60.78

60.78

(STD_m3/h)
(kg/m3)

2900

2900

332.3

332.3

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

7.233e-002

7.233e-002

(bar_g)

---

---

(cP)

---

---

2.488e-002

2.488e-002

---

---

18.12

18.12

0.8363

0.8363

34

COMPOSITION

35
36

Overall Phase

37
38

Fluid Package:

COMPONENTS

39

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

40

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

41

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

42

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

43

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

44

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

45

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

46

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

47

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

48

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

49

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

50

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

51

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

52

Total

122.6503

1.0000

2296.7531

1.0000

6.9109

1.0000

53

Vapour Phase

54
55

COMPONENTS

56

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

57

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6224

0.0438

0.1248

0.0181

58

CO2

0.3992

0.0033

17.5683

0.0076

0.0213

0.0031

59

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

60

Methane

107.4653

0.8762

1724.0551

0.7506

5.7585

0.8332

61

Ethane

6.0271

0.0491

181.2354

0.0789

0.5095

0.0737

62

Propane

2.9860

0.0243

131.6721

0.0573

0.2599

0.0376

63

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4856

0.0215

0.0881

0.0127

64

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3569

0.0180

0.0709

0.0103

65

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3485

0.0076

0.0278

0.0040

66

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3296

0.0049

0.0180

0.0026

67

C6+*

0.2203

0.0018

22.0791

0.0096

0.0321

0.0047

68

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

0.0000

Page 14 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-02 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

COMPOSITION

10
11

Vapour Phase (continued)

12
13

Fluid Package:

Total

122.6503

1.0000

Phase Fraction

2296.7531

14

1.0000

1.000

6.9109

1.0000

K VALUE

15
16

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

17

Nitrogen

---

---

---

18

CO2

---

---

---

19

Oxygen

---

---

---

20

Methane

---

---

---

21

Ethane

---

---

---

22

Propane

---

---

---

23

i-Butane

---

---

---

24

n-Butane

---

---

---

25

i-Pentane

---

---

---

26

n-Pentane

---

---

---

27

C6+*

---

---

---

28

H2O

---

---

---

29

UNIT OPERATIONS

30
31

FEED TO

PRODUCT FROM

32

Cooler:

LOGICAL CONNECTION
E-02

33

UTILITIES

34
35

( No utilities reference this stream )

36

PROCESS UTILITY

37
38
39

DYNAMICS

40
41

Pressure Specification

(Active):

42

Flow Specification

(Inactive) Molar:

250.0 bar_g
2900 m3/h_(gas)

43

Mass:

2.30e+03 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

6.911 m3/h

User Variables

44
45

NOTES

46
47
48

Description

49
50
51

Material Stream: To R-03

52
53
54

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

CONDITIONS

55
56

Overall

57

Vapour / Phase Fraction

58

Temperature:

59

Pressure:

60

Vapour Phase

1.0000

1.0000

45.00 *

45.00

(bar_g)

250.0

250.0

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2900

2900

61

Mass Flow

(kg/h)

2.30e+03

2.30e+03

62

Std Ideal Liq Vol Flow

63

Molar Enthalpy

64

Molar Entropy

65

Heat Flow

66

Liq Vol Flow @Std Cond

(C)

(m3/h)

6.911

6.911

(kJ/kgmole)

-7.903e+004

-7.903e+004

(kJ/kgmole-C)

135.1

135.1

(kJ/h)

-9.693e+006

-9.693e+006

(m3/h)

---

---

67
68
69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 15 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-03 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

PROPERTIES

10
11

Overall

Vapour Phase

12

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

10.81

13

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

14

Act. Volume Flow

(m3/h)

10.81

10.81

15

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

16

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

17

Cp/(Cp - R)

1.158

1.158

18

Cp/Cv

1.761

1.761

19

Cp/Cv (Ent. Method)

1.761

1.761

20

Cv

(kJ/kgmole-C)

34.52

34.52

21

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

34.52

34.52

22

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

52.47

52.47

23

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

60.78

60.78

24

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

---

---

25

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.1171

0.1171

26

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

27

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

28

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

29

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

30

Lower Heating Value

31

10.81

(kJ/kgmole)

---

---

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.843

1.843

32

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

1.843

1.843

33

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

2.802

2.802

34

Mass Density

(kg/m3)

212.5

212.5

35

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4220

-4220

36

Mass Entropy

(kJ/kg-C)

7.214

7.214

37

Mass Heat Capacity

(kJ/kg-C)

3.246

3.246

38

Mass Heat of Vap.

(kJ/kg)

---

---

39

Mass Lower Heating Value

(kJ/kg)

---

---

40

Molar Density

(kgmole/m3)

11.35

11.35

41

Molar Volume

(m3/kgmole)

8.813e-002

8.813e-002

42

Molecular Weight

18.73

18.73

43

Partial Pressure of CO2

(bar_g)

-0.1963

---

44

Partial Pressure of H2S

(bar_g)

-1.013

---

45

Phase Fraction [Mass Basis]

4.941e-324

1.000

46

Phase Fraction [Molar Basis]

1.0000

1.0000

47

Phase Fraction [Vol. Basis]

---

1.000

48

Reid VP at 37.8 C

49

Specific Heat

50

Std. Gas Flow

51

Std. Ideal Liq. Mass Density

52

Surface Tension

53

Thermal Conductivity

54

True VP at 37.8 C

55

User Property

56

Viscosity

57

Viscosity Index

58

Watson K

59

Z Factor

(bar_g)

---

---

(kJ/kgmole-C)

60.78

60.78

(STD_m3/h)

2900

2900

(kg/m3)

332.3

332.3

(dyne/cm)

---

---

(W/m-K)

7.234e-002

7.234e-002

(bar_g)

---

---

(cP)

---

---

2.488e-002

2.488e-002

---

---

18.12

18.12

0.8363

0.8363

60

COMPOSITION

61
62

Overall Phase

63
64

Fluid Package:

COMPONENTS

65

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

66

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6227

0.0438

0.1248

0.0181

67

CO2

0.3992

0.0033

17.5684

0.0076

0.0213

0.0031

68

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

0.0000

Page 16 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-03 (continued)

7
8
9

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

COMPOSITION

10
11

Overall Phase (continued)

12
13

Fluid Package:

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

14

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Vapour Fraction

1.0000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

15

Methane

107.4656

0.8762

1724.0603

0.7506

5.7585

0.8332

16

Ethane

6.0272

0.0491

181.2359

0.0789

0.5095

0.0737

17

Propane

2.9860

0.0243

131.6725

0.0573

0.2599

0.0376

18

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4858

0.0215

0.0881

0.0127

19

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3570

0.0180

0.0709

0.0103

20

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3486

0.0076

0.0278

0.0040

21

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3297

0.0049

0.0180

0.0026

22

C6+*

0.2203

0.0018

22.0792

0.0096

0.0321

0.0047

23

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

24

Total

122.6507

1.0000

2296.7600

1.0000

6.9109

1.0000

25

Vapour Phase

26
27

COMPONENTS

MOLAR FLOW
(kgmole/h)

28

MOLE FRACTION

MASS FLOW
(kg/h)

Phase Fraction

1.000

MASS FRACTION

LIQUID VOLUME
FLOW (m3/h)

LIQUID VOLUME
FRACTION

29

Nitrogen

3.5920

0.0293

100.6227

0.0438

0.1248

0.0181

30

CO2

0.3992

0.0033

17.5684

0.0076

0.0213

0.0031

31

Oxygen

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

32

Methane

107.4656

0.8762

1724.0603

0.7506

5.7585

0.8332

33

Ethane

6.0272

0.0491

181.2359

0.0789

0.5095

0.0737

34

Propane

2.9860

0.0243

131.6725

0.0573

0.2599

0.0376

35

i-Butane

0.8514

0.0069

49.4858

0.0215

0.0881

0.0127

36

n-Butane

0.7115

0.0058

41.3570

0.0180

0.0709

0.0103

37

i-Pentane

0.2404

0.0020

17.3486

0.0076

0.0278

0.0040

38

n-Pentane

0.1570

0.0013

11.3297

0.0049

0.0180

0.0026

39

C6+*

0.2203

0.0018

22.0792

0.0096

0.0321

0.0047

40

H2O

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

41

Total

122.6507

1.0000

2296.7600

1.0000

6.9109

1.0000

42

K VALUE

43
44

COMPONENTS

MIXED

LIGHT

HEAVY

45

Nitrogen

---

---

---

46

CO2

---

---

---

47

Oxygen

---

---

---

48

Methane

---

---

---

49

Ethane

---

---

---

50

Propane

---

---

---

51

i-Butane

---

---

---

52

n-Butane

---

---

---

53

i-Pentane

---

---

---

54

n-Pentane

---

---

---

55

C6+*

---

---

---

56

H2O

---

---

---

57

UNIT OPERATIONS

58
59

FEED TO

60

PRODUCT FROM
Cooler:

61

LOGICAL CONNECTION
E-03

UTILITIES

62
63

( No utilities reference this stream )

64

PROCESS UTILITY

65
66
67
68
69

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 17 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Material Stream: To R-03 (continued)

7
8
9

Fluid Package:

Basis-2

Property Package:

Peng-Robinson

DYNAMICS

10
11

Pressure Specification

(Active):

12

Flow Specification

(Inactive) Molar:

250.0 bar_g
2900 m3/h_(gas)

13

Mass:

2.30e+03 kg/h

Std Ideal Liq Volume:

6.911 m3/h

User Variables

14
15

NOTES

16
17
18

Description

19
20
21

Compressor: K-01

22
23
24

DESIGN

25
26

Connections

27
28

Inlet Stream

29

STREAM NAME

30
31

FROM UNIT OPERATION

To K-01

Tee

TEE-100

32

Outlet Stream

33

STREAM NAME

34
35

TO UNIT OPERATION

1

Cooler

E-01

36

Energy Stream

37

STREAM NAME

38
39

FROM UNIT OPERATION

Q-101

40

Parameters

41
42

Speed:

43

Adiabatic Eff.:

44

Adiabatic Head:

45

Adiabatic Fluid Head:

46

Polytropic Exp.

63.25 rpm *
75.00
2.934e+004 m
287.7 kJ/kg
1.451

47

49

Number of Cylinders:

50

Bore:

51

Piston Rod Diameter:

52

Default Fixed Clearance Vol.:

53

Typical Design Speed:

54

Speed:

78.52

Polytropic Head:

3.071e+004 m

Polytropic Fluid Head:

Isentropic Exp.

1.360

1
0.2000 m
2.500e-002 m
15.00 %
---

301.2 kJ/kg
Poly Head Factor

0.9820

Cylinder Type:

Single-acting, Outer End

Stroke:

1.000 m

Const. Vol. Efficiency Loss:
Zero Speed Flow Resistance:

4.00 %
0.0000 kg/hr/sqrt(kPa-kg/m3)

Volumetric Efficiency:

55.79 %
63.25 rpm *

55

1

56

Fixed Clearance Vol.

(m3)

4.712e-003

57

Variable Clearance Vol.

(m3)

0.0000

58

Variable Volume Enabled

Off

59

Cylinder is unloaded

Off

60

User Variables

61
62

RATING

63
64

Curves

65

Compressor Speed:

63.25 rpm

67

*

Efficiency:

Adiabatic

Curves Enabled:

Yes

Speed:

68
69

2.4473e+02 kW

PolyTropic Eff.:

RECIPROCATING SETTINGS

48

66

Duty:

Flow

Hyprotech Ltd.
Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Head

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Efficiency (%)

Page 18 of 27
* Specified by user.


1
2

PETROVIETNAM ENGR.
Burlington, MA
USA

3
4
5

Case Name:

CNG NHON TRACH_REVISION 3.HSC

Unit Set:

CNG My Xuan

Date/Time:

Mon Jun 27 18:27:15 2011

6

Compressor: K-01 (continued)

7
8
9

Flow Limits

10
11

Surge Curve:

12

Speed

Flow

13

Speed

Flow

Surge Flow Rate

---

Speed

Flow

Speed

Flow

Inactive

Speed

Field Flow Rate

Flow

71.13 ACT_m3/h

16

Stone Wall Flow

---

Compressor Volume

0.0000 m3

Nozzle Paramaters

17
18

Flow

Stone Wall Curve:

14
15

Inactive

Speed

0.0000 m *

Base Elevation Relative to Ground Level

19

To K-01

1

20

Diameter

(m)

5.000e-002

5.000e-002

21

Elevation (Base)

(m)

0.0000

0.0000

22

Elevation (Ground)

(m)

0.0000

0.0000

23

Inertia

24
25

Rotational inertia (kg-m2)

6.000

Radius of gyration (m)

26

Mass (kg)

150.0

Friction loss factor (rad/min) (kg-m2/s)

27

0.2000
6.000e-003

WORKSHEET

28
29

Conditions

30
31

Name

To K-01

1

Q-101

32

Vapour

1.0000

1.0000

---

33

Temperature

(C)

34.8108

213.5783

---

34

Pressure

(bar_g)

38.9636

250.0000 *

---

35

Molar Flow

(m3/h_(gas))

2899.9971

2899.9971

---

36

Mass Flow

(kg/h)

2296.7531

2296.7531

---

37

Std Ideal Liq Vol Flow

(m3/h)

6.9109

6.9109

---

38

Molar Enthalpy

(kJ/kgmole)

-7.656e+004

-6.938e+004

---

39

Molar Entropy

(kJ/kgmole-C)

155.7

159.5

---

40

Heat Flow

(kJ/h)

-9.3900e+06

-8.5090e+06

8.8103e+05

41

Properties

42
43

Name

44

Act. Gas Flow

(ACT_m3/h)

71.13

45

Act. Liq. Flow

(m3/s)

---

---

46

Act. Volume Flow

(m3/h)

71.13

20.05

47

Avg. Liq. Density

(kgmole/m3)

17.75

17.75

48

Cost Based on Flow

(Cost/s)

0.0000

0.0000

49

Cp/(Cp - R)

1.230

1.169

50

Cp/Cv

1.410

1.327

51

Cp/Cv (Ent. Method)

---

1.663

52

Cv

(kJ/kgmole-C)

31.58

43.26

53

Cv (Ent. Method)

(kJ/kgmole-C)

---

43.27

54

Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kgmole-C)

36.22

49.09

55

Heat Capacity

(kJ/kgmole-C)

44.53

57.41

56

Heat of Vap.

(kJ/kgmole)

9494

---

57

Kinematic Viscosity

(cSt)

0.3897

0.1903

58

Liq. Mass Density (Std. Cond)

(kg/m3)

---

---

59

Liq. Vol. Flow (Std. Cond)

(m3/h)

---

---

60

Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h)

0.0000

0.0000

61

Liquid Fraction

0.0000

0.0000

62

Lower Heating Value

63

To K-01

1
20.05

(kJ/kgmole)

---

---

Mass Cv

(kJ/kg-C)

1.687

2.310

64

Mass Cv (Ent. Method)

(kJ/kg-C)

---

2.311

65

Mass Cv (Semi-Ideal)

(kJ/kg-C)

1.934

2.622

66

Mass Density

(kg/m3)

32.29

114.6

67

Mass Enthalpy

(kJ/kg)

-4088

-3705

68

Mass Entropy

8.313

8.517

69

Hyprotech Ltd.

(kJ/kg-C)

Licensed to: PETROVIETNAM ENGR

Aspen HYSYS Version 7.1 (23.0.0.7119)

Page 19 of 27
* Specified by user.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×