Tải bản đầy đủ

thủ tục quản lý hóa chất

KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ HÓA CHẤT

I.

SOẠN THẢO

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

ĐIỀU PHỐI VIÊN MT

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO MT

GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN


MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo quản lý tốt hóa chất và các chất độc hại từ khâu mua sắm, nhận dạng, sử
dụng và tồn trữ; kiểm soát và ngăn ngừa các tác hại có thể gây ra cho con người và môi
trường.
II.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục này áp dụng cho tất cả các nhân viên trong khách sạn. Riêng đối với các đối tác
và khách hàng, khách sạn sẽ đưa ra những thông tin hướng dẫn cụ thể để họ có thể góp
phần tích cực vào việc quản lý hóa chất trong phạm vi toàn khách sạn.
III.

TRÁCH NHIỆM

Tất cả các nhân viên trong khách sạn và nhân viên của các đối tác thuê mặt bằng, đối tác
bên ngoài hoạt động trong phạm vi khách sạn có trách nhiệm áp dụng và tuân thủ Thủ
tục này.
IV.

ĐỊNH NGHĨA và THUẬT NGỮ
Hóa chất: là các nguyên tố hóa học, các hợp chất và hỗn hợp có nguồn gốc từ
tự nhiên hay được con người tổng hợp tạo thành.
Hóa chất nguy hiểm: là những hóa chất mà trong quá trình sản xuất, sử
dụng, bảo quản và vận chuyển có thể gây ra cháy nổ, ăn mòn,
nhiễm độc nguy hiểm cho người và phá hoại tài sản.
Hóa chất dễ cháy nổ: là các hóa chất có thể tự phân giải gây cháy nổ hoặc
cùng với các chất khác tạo thành hỗn hợp cháy nổ dưới điều kiện
nhất định về thành phần, nhiệt độ, áp suất...
Hóa chất ăn mòn: là các chất có thể gây bỏng, ăn da người và súc vật; có tác
dụng phá hủy dần các dạng vật chất như máy móc, trang thiết bị,
đường ống ... và các kết cấu xây dựng (bêtông, sàn, tường, kể cả
móng và nền đất tự nhiên).
Hóa chất độc: là các chất gây ảnh hưởng xấu trực tiếp hay gián tiếp đến
người và sinh vật. Tác dụng độc có thể xâm nhập qua tiếp xúc da,
qua đường ngộ độc cấp tính hay mãn tính, gây nhiễm độc cục bộ
hay toàn bộ.
Độc tính hóa chất: là khả năng gây tác hại của hóa chất cho một cơ thể sống.
Hóa chất khác nhau có độc tính khác nhau. Ví dụ: một vài giọt hóa


chất nào đó có thể gây tử vong, trong khi những loại hóa chất khác
chỉ có thể gây ảnh hưởng tương tự với khối lượng lớn.
Tài liệu an toàn hóa chất: là tài liệu chứa đựng những thông tin cần thiết về
đặc tính của hóa chất và các biện pháp để sử dụng chúng một cách
an toàn bao gồm từ cách nhận diện, phân loại, đánh giá các nguy
cơ tiềm ẩn cho đến việc tiến hành các biện pháp an toàn và biện
pháp khẩn cấp.

File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 1/7


KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

V.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH

V.1

ĐỀ XUẤT VÀ CHỌN MUA CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT

+

Khi có nhu cầu mua các sản phẩm hóa chất để sử dụng tại bộ phận, Trưởng Bộ phận phải
rà soát lại số lượng, khối lượng của các loại hóa chất đang tồn trữ tại bộ phận nhằm xác
định số lượng cần thiết phải mua để đảm bảo rằng khách sạn không vi phạm các quy định
giới hạn (nếu có) về tồn trữ hóa chất, đồng thời đảm bảo số lượng tồn trữ ở mức hợp lý
vừa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh vừa phù hợp với công tác và điều kiện bảo quản
của bộ phận.
Kế đến, Trưởng Bộ phận phải làm phiếu đề xuất mua hàng và chuyển cho Phòng Kế
Hoạch Đầu Tư.
Sau khi nhận được các phiếu đề xuất mua hàng, Phòng Kế Hoạch Đầu Tư phải tham khảo
ý kiến của Ban Quản Lý Môi Trường về các sản phẩm hóa chất được đề xuất mua.
Ban Quản Lý Môi Trường có trách nhiệm xem xét và cân nhắc các thông tin liên quan đến
các sản phẩm cần mua và cho ý kiến.
Sau khi nhận được ý kiến của Ban Quản Lý Môi Trường, Phòng Kế Hoạch Đầu Tư trình Ban
Giám Đốc xem xét và phê duyệt.
Sau khi đã được Ban Giám Đốc phê duyệt, Phòng Kế Hoạch Đầu Tư tiến hành chọn mua
các sản phẩm hóa chất. Trong quá trình chọn mua, cần phải chú ý các yêu cầu sau:
Ưu tiên mua các sản phẩm có các đặc tính ít nguy hiểm (ví dụ: có thể chọn mua
các loại sơn hoặc keo tan trong nước thay vì mua các loại sơn hoặc keo tan trong
dung môi hữu cơ; sơn không có kim loại nặng như Chì hoặc Chrom; chất tẩy
không có Chlorine...) ;
Tìm thông tin từ các nhà cung ứng, cơ quan, tổ chức về khả năng thay thế đối
với những hóa chất nguy hiểm, từ đó chọn mua các sản phẩm mới ít nguy hiểm
hơn ;
Khi khách sạn cần sử dụng hoặc nhà cung ứng đề nghị cung cấp một sản phẩm
hóa chất mới, phải yêu cầu nhà cung ứng cung cấp thông tin về các khía cạnh an
toàn sức khoẻ con người và tác hại môi trường liên quan đến sản phẩm hóa chất
(Bản An toàn Hóa chất hoặc các tài liệu kỹ thuật khác...) ;
Tránh tiếp nhận các sản phẩm hóa chất từ nhà cung ứng nếu bình chứa, bao bì
không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, cũ rách hoặc sản phẩm không được xác định
nguồn gốc ;
Nếu có thể được, tránh mua các chất độc hoặc cực độc cũng như các chất có thể
gây ung thư (ví dụ: các sản phẩm có chứa Chrom có thể gây ung thư; các loại
sơn có chứa Chì, một số sản phẩm diệt côn trùng cho cây kiểng rất độc hoặc cực
độc...) ;
Phải luôn kiểm soát được số lượng, khối lượng của các loại hóa chất đang tồn trữ
trong kho trước khi đặt mua thêm số lượng mới nhằm đảm bảo khách sạn không
vi phạm các quy định giới hạn (nếu có) về tồn trữ hóa chất, đồng thời đảm bảo
số lượng tồn trữ ở mức hợp lý vừa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh vừa phù
hợp với công tác và điều kiện bảo quản ;
Đối với các sản phẩm hóa chất có cùng công dụng, nếu có thể được, nên chọn
mua loại sản phẩm mà trong thành phần hóa học có chứa chất Enzyme (là chất
xúc tác trong quá trình tự phân hủy của bản thân sản phẩm, có lợi cho môi
trường) ;
Chọn mua các sản phẩm bản thân không có chứa chất CFC (ChloroFluoroCarbon)
(nhất là các loại bình phun xịt) và trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cũng
không sử dụng chất CFC ;
File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 2/7


KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

Chọn mua các bình điện hoặc pin có thể tái nạp được, không có chứa thủy ngân.
Khi mua bất kỳ sản phẩm hóa chất nào cho khách sạn, phải yêu cầu nhà cung
ứng cung cấp đầy đủ Bản An toàn Hóa chất (bản tiếng Việt) và các hồ sơ liên
quan chứng minh các sản phẩm của họ được phép kinh doanh tại Việt
Nam (có xác nhận của các cơ quan chức năng).
Đặc biệt, khi khách sạn có nhu cầu, nếu có thể được, Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đề
nghị nhà cung ứng đào tạo hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm hóa chất cho nhân
viên có liên quan của khách sạn.
V.2

NHẬN DẠNG CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT

Các Trưởng Bộ Phận phải thống kê toàn diện về mọi sản phẩm hóa chất hiện đang sử
dụng tại bộ phận (kể cả các sản phẩm hóa chất ít dùng) vào trong Danh Mục Các Hóa
Chất Đang Sử Dụng Tại Bộ Phận (theo mẫu Phụ lục 1) và gửi về cho Điều Phối Viên
Môi Trường; đồng thời thường xuyên cập nhật danh mục này khi mua và sử dụng một sản
phẩm hóa chất mới hoặc khi loại trừ một sản phẩm hóa chất nào đó. Những nguyên tắc
sau đây phải được tuân thủ khi nhận dạng các sản phẩm hóa chất :
Mọi sản phẩm hóa chất phải được nhận dạng qua nhãn của nhà cung cấp. Các
nhãn này phải gồm đủ những thông tin về thành phần, công dụng, cách sử dụng,
bảo quản, các cảnh báo / lưu ý ... và luôn hiện diện trên sản phẩm.
Trong trường hợp mua các sản phẩm với khối lượng lớn, khi sử dụng cần sang
chiết sang các bình chứa hoặc bao bì nhỏ hơn : trên các vật chứa mới này phải
dùng thống nhất một loại nhãn được viết rõ ràng bằng CHỮ IN HOA (được dán
chặt hoặc viết trực tiếp lên bao bì) với tên chính xác của sản phẩm hóa chất đã
được ghi trên nhãn gốc để đảm bảo mọi người đều nhận dạng đúng hóa chất.
Tuyệt đối không được sử dụng hóa chất đựng trong các vật chứa không có dán
nhãn.
Thu thập đầy đủ Bản An toàn Hóa chất (nếu có) của từng loại hóa chất. Định
kỳ 3 (ba) tháng kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các hóa chất được chứa trong
vật chứa thích hợp với nhãn hợp lệ và Bản An toàn Hóa chất mới nhất.
Nếu cần thay đổi bình chứa đối với một sản phẩm hóa chất nào đó, phải xem xét
:
- Nhận dạng bình chứa sẽ sử dụng, gỡ bỏ hoặc dán che kín nhãn cũ (nếu có) và
sau đó phải có nhãn mới cho hóa chất chứa trong bình chứa đó ;
- Bình chứa mới phải an toàn, có nắp đậy, không rò rỉ, đổ tháo ;
- Vật liệu của bình chứa mới và nắp đậy không tạo ra chất độc hại khi tiếp xúc
với hóa chất sẽ được chứa đựng ;
Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư có trách nhiệm cập nhật các Bản An toàn Hóa chất
mới nhất trong các trường hợp :
Sản phẩm hóa chất đang dùng có bất kỳ thay đổi nào (ví dụ : những thay đổi về
công dụng, thành phần, tác hại môi trường và sức khỏe con người ...) được nhà
cung ứng thông báo ; hoặc
Khi khách sạn quyết định chuyển sang dùng sản phẩm hóa chất mới.
V.3

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT

Các Trưởng Bộ phận phải phân loại được các sản phẩm hóa chất hiện đang sử dụng tại bộ
phận. Hóa chất thường được phân loại dựa trên các tiêu chuẩn cơ bản sau:
Độc tính
Những đặc tính lý, hóa như cháy, nổ, oxy hóa và các phản ứng nguy hiểm...
File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 3/7


KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

Tính ăn mòn và gây kích thích
Tác động gây dị ứng và gây ung thư
Tác động gây quái thai, đột biến gen
Ảnh hưởng tới hệ thống cơ quan sinh sản
Các Trưởng Bộ phận có trách nhiệm thực hiện việc quản lý và sử dụng các sản phẩm hóa
chất tại bộ phận theo đúng các yêu cầu sau:
Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn việc sử dụng và bảo quản an
toàn hóa chất cho tất cả nhân viên, đặc biệt là các nhân viên trực tiếp thao tác.
Định kỳ mỗi năm hoặc khi có nhu cầu, tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên về
các biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất, những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến
các sản phẩm được sử dụng và những hành động ứng phó trong trường hợp khẩn
cấp, nhằm đảm bảo chỉ có những người được đào tạo mới sử dụng và quản lý
hóa chất. Trong trường hợp không có đủ điều kiện để tự tổ chức các buổi đào tạo
cho nhân viên, Trưởng Bộ phận phải làm phiếu đề xuất gởi về Phòng Kế Hoạch
Đầu Tư để liên hệ với các nhà cung cấp sản phẩm hóa chất trực tiếp hỗ trợ đào
tạo về kiến thức và các biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất.
Trong khi tiếp xúc hoặc pha chế các hóa chất độc hại, hóa chất dễ bay hơi, hóa
chất đậm đặc, hóa chất có tính ăn mòn cao..., nhân viên phải sử dụng các
phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: găng tay cao su, khẩu trang, kính bảo
vệ mắt, mặt nạ.... Các Trưởng Bộ phận phải ban hành nội quy về sử dụng và
bảo quản các thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm quản lý tốt các thiết bị này.
Trong trường hợp san chiết từ các bình chứa lớn sang các bình chứa hoặc bao bì
nhỏ hơn, phải sử dụng bơm tay và khay hứng bên dưới để tránh làm rơi vãi hóa
chất.
Những hoạt động có sử dụng hóa chất tuyệt đối không được diễn ra trên các khu
vực thấm nước, khu vực không được chống thấm tốt hoặc có vị trí gần các cống
thoát nước.
Không được trộn lẫn các sản phẩm hóa chất vì các hóa chất không tương thích
nhau khi tiếp xúc có thể phát sinh ra khí độc và các phản ứng nguy hiểm khác.
Tránh dùng các sản phẩm có nồng độ đậm đặc. Đối với những hóa chất cần được
pha chế trước khi sử dụng, phải có đầy đủ các hướng dẫn cách pha chế hóa chất.
Không để bừa bãi các sản phẩm hóa chất đang sử dụng trong khu vực có nhiều
người qua lại.
Đối với các sản phẩm hóa chất quá hạn sử dụng hoặc không còn sử dụng nữa thì
phải thải bỏ chúng, tránh lưu giữ trong khách sạn. Nếu không, bộ phận phải áp
dụng các biện pháp để quản lý chúng giống như đối với các sản phẩm hóa chất
đang được sử dụng.
Đào tạo nhân viên thực hiện theo đúng những thông tin chứa trong các Bản An
toàn Hóa chất.
Các bình chứa hóa chất phải luôn được đậy kín khi chưa cần sử dụng đến.
Tuy nhiên, cần lưu ý hạn chế tối thiểu (chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết) các hoạt
động thao tác có liên quan đến việc quản lý và tồn trữ các sản phẩm hóa chất như: di dời,
vận chuyển, thay đổi bao bì, nhãn hiệu, san chiết hóa chất ...
V.4

TỒN TRỮ CÁC SẢN PHẨM HÓA CHẤT

+

Ban Quản Lý Môi Trường có trách nhiệm thường xuyên tiếp cận với các yêu cầu luật định
và các yêu cầu khác nhằm xác định các ngưỡng giới hạn (nếu có) mà khách sạn cần phải
tuân thủ liên quan đến việc tồn trữ các sản phẩm hóa chất (ví dụ: giới hạn cho phép tồn
trữ dầu Diesel, các giới hạn khác liên quan đến các chất dễ cháy...).
File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 4/7


KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

Các bộ phận có tồn trữ các sản phẩm hóa chất cần phải tuân thủ các yêu cầu sau:
Trưởng Bộ phận phải xác định các khu vực tồn trữ hóa chất, công suất và đặc
tính của khu vực để tồn trữ (hoặc các ngăn hộc hay mọi thiết bị khác...) thích
hợp với nhu cầu của khách sạn. Chú ý các khu này không được tọa lạc tại những
nơi có nhiều người qua lại (các sảnh, phía sau các cửa ra vào...).
Thông báo cho tất cả nhân viên của bộ phận về nơi tồn trữ nhằm đảm bảo mọi
sản phẩm hóa chất phải được để đúng nơi quy định.
Tránh tồn trữ các bình chứa trên các khu vực đất thấm nước hoặc các khu vực
mà hóa chất không được bảo vệ tránh nắng, tránh mưa ...
Tránh tồn trữ các sản phẩm hóa chất dưới ánh nắng trực xạ, trong khu vực có
hơi nóng hay gần nguồn nhiệt (lò).
Tại khu vực tồn trữ hóa chất, nên sử dụng các bệ / khay chứa (có tính năng
chống thấm tốt) bên dưới các bình chứa hóa chất nhằm phòng ngừa rò rỉ hoặc đổ
tràn hóa chất ra môi trường xung quanh trong suốt quá trình tồn trữ.
Các bệ / khay chứa nên có dung tích thiết kế phù hợp với dung tích của các bình
chứa được đặt trong các bệ / khay đó, ví dụ :

Trường hợp 1: Dung tích bệ / khay chứa nên bằng dung tích
của một bình chứa.

Trường hợp 2: Dung tích bệ / khay chứa nên bằng 1/3 tổng
dung tích của các bình chứa.

Trường hợp 3: Dung tích bệ / khay chứa nên ít nhất là bằng
dung tích của bình chứa to nhất.

Luôn giữ gìn khu vực kho chứa sạch sẽ, sắp xếp hóa chất gọn gàng. Các ngăn
hộc, kệ chứa phải luôn trong tình trạng tốt.
Tại những nơi diễn ra hoạt động pha chế hóa chất, phải bố trí các khay hứng
hoặc ngăn chứa an toàn tránh trường hợp đổ rơi vãi, đổ tháo trong khi thao tác.
Phải xét đến đặc tính của các hóa chất nhằm đảm bảo không có sự tiếp xúc giữa
các hóa chất có thể tương tác với nhau trong khu vực tồn trữ, xét đến số lượng
và khoảng cách tồn trữ tối thiểu tốt nhất giữa các sản phẩm hóa chất nhằm
tránh nguy cơ trộn lẫn giữa chúng khi xảy ra rò rỉ, đổ tháo.
Ví dụ:
- Các chất Acid (pH<7) phải được để xa các chất Base (có pH>7 như
Ammonium Hydroxide còn gọi là “phèn” hay Sodium Hydroxide (NaOH)
còn gọi là “xút”).
- Các chất dễ cháy như cồn, sơn dùng dung môi, dung môi, dầu Diesel,
xăng... phải được để xa nhau.
- Chất Sodium hypoclorite (NaClO-thuốc tẩy) phải được để xa các chất
khác.

File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 5/7


KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

Kiểm tra các hướng dẫn tồn trữ được cung cấp bởi nhà cung ứng (xem nhãn hoặc
Bản An toàn Hóa chất) để có biện pháp tồn trữ đúng cách đối với mỗi loại sản
phẩm hóa chất.
Nghiêm cấm tất cả các bộ phận / khu vực không được tồn trữ trong phạm vi
khách sạn các sản phẩm hóa chất rất độc hại như: thuốc diệt mối, thuốc trừ sâu,
thuốc diệt cỏ ... (ngoại trừ các sản phẩm phải sử dụng hàng ngày).
V.5

CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT

+

Các Trưởng Bộ phận có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc mua sắm, nhận dạng,
quản lý sử dụng và tồn trữ các sản phẩm hóa chất của bộ phận. Nếu xảy ra tình trạng
khẩn cấp hoặc phát sinh một sự không phù hợp, Trưởng Bộ phận có trách nhiệm xử lý
trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Bộ phận; trong trường hợp quá khả năng,
Trưởng Bộ phận phải báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc để được chỉ đạo giải quyết.
Cuối mỗi tháng, Các Trưởng bộ phận có sử dụng hóa chất phải thống kê số lượng từng
loại hóa chất đã sử dụng trong tháng vào Bảng Ghi nhận Số lượng Hóa chất đã sử
dụng hàng tháng (theo mẫu Phụ lục 3) và nộp về cho Ban Quản Lý Môi Trường.
Ban Quản Lý Môi Trường có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất
việc mua sắm, nhận dạng đúng, quản lý, sử dụng và tồn trữ các sản phẩm hóa chất của
các bộ phận trong khách sạn, đồng thời ghi nhận vào Phiếu Kiểm Tra (theo mẫu Phụ lục
2). Khi phát hiện có tình trạng khẩn cấp hoặc có một sự không phù hợp, phải báo cáo kịp
thời cho Ban Giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
V.6

QUẢN LÝ HÓA CHẤT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT THƯỜNG VÀ TÌNH TRẠNG
KHẨN CẤP+

Trong trường hợp xảy ra sự cố về bình chứa, phải thay ngay bình chứa khác và nhận dạng
theo đúng các bước đã nêu ở mục V.2.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc tình trạng khẩn cấp liên quan đến hóa chất (ví dụ :
xảy ra rò rỉ hoặc đổ tràn các sản phẩm hóa chất ...), nhân viên phải thông báo ngay cho
Trưởng Bộ phận liên quan. Trưởng Bộ phận liên quan phải kiểm tra, tổ chức thực hiện và
xử lý theo các bước sau (kết hợp với các hướng dẫn đưa ra trên Bản An toàn Hóa chất
hoặc trên nhãn của các sản phẩm hóa chất do nhà cung ứng cung cấp) :
1. Nhận dạng loại hóa chất đang bị rò rỉ hay đổ tràn ;
2. Trang bị các phương tiện bảo hộ như găng tay, khẩu trang, mặt nạ... (nếu cần
thiết) ;
3. Ngăn chặn ngay sự rò rỉ, đổ tràn nhằm hạn chế thất thoát lượng hóa chất ;
4. Nếu hóa chất đổ tràn thuộc dạng lỏng : phải ngăn không cho hóa chất lan tràn
ra các khu vực xung quanh, các đầu cống thoát nước bằng các vật liệu thấm
hút tốt, thích hợp như: giẻ lau, giấy, gỗ, mùn cưa, cát... tùy thuộc vào đặc
điểm của hóa chất. Lưu ý, khi xảy ra đổ tràn đối với các loại acid thì không
được dùng giẻ lau hoặc mạt cưa để thấm hút vì chúng sẽ gây ra cháy.
Các vật liệu thấm hút này sau đó thải bỏ đi như là rác thải độc hại ;
5. Nếu hóa chất đổ tràn có dạng bột, sử dụng vật dụng thích hợp để thu hồi lại ;
6. Không cho người qua lại khu vực vừa xảy ra sự cố nhằm hạn chế việc tiếp xúc
với hóa chất ;
7. Tái sử dụng khu vực sau khi đã thực hiện các biện pháp xử lý, vệ sinh, lau chùi
sạch sẽ nhằm đảm bảo khu vực đã trở lại hiện trạng ban đầu.

File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 6/7


KHÁCH SẠN REX

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
THỦ TỤC

Trong trường hợp quá khả năng, Trưởng Bộ phận phải báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc
để được chỉ đạo giải quyết.
BQL Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn công tác khắc phục sự cố, ghi nhận thông tin
và điều tra phân tích nguyên nhân (sử dụng Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và Sự
Không phù hợp và tuân thủ theo Thủ tục về Những Sự Không phù hợp và các Hành động
Khắc phục / Phòng ngừa), sau đó báo cáo sự việc cho Ban Giám đốc.
V.7

SỬ DỤNG HÓA CHẤT BỞI BÊN THỨ BA TRONG KHU VỰC KHÁCH SẠN

Các Trưởng Bộ phận tham chiếu và tuân thủ thực hiện theo các quy định trong Thủ tục
Kiểm soát Các Nhà thầu, Nhà Cung cấp, Đối tác thuê Mặt bằng (trong phạm vi
khách sạn).
V.8

LƯU HỒ SƠ

+

Tất cả các hồ sơ liên quan đến các hoạt động quản lý và sử dụng hóa chất được sắp xếp
và lưu trữ như sau :
Bộ phận lưu

Thời gian lưu
tối thiểu

STT

Tên hồ sơ

Ký mã hiệu

01

Danh mục hóa chất đang
sử dụng

RDMHCDSD

- Bộ phận sử dụng
- BQL Môi trường

Dài hạn

02

Phiếu Kiểm Tra

RPKTRA

- Bộ phận liên quan
- BQL Môi trường

1 năm

03

Bảng Ghi nhận Số lượng
Hóa chất đã sử dụng hàng
tháng

RGNHCDSD

- Bộ phận liên quan
- BQL Môi trường

1 năm

CÁC THAM CHIẾU+

VI.

ISO 14001:2004 mục 4.4.6.
Sổ Tay Môi Trường chương 11.
Thủ tục Quản lý các Yêu cầu luật định và các Yêu cầu khác.
Thủ tục về Những Sự Không phù hợp và các Hành động Khắc phục / Phòng ngừa.
Hướng dẫn công việc quản lý hóa chất tại bộ phận (nếu có).
Thủ tục Kiểm soát Các Nhà thầu, Nhà Cung cấp, Đối tác thuê Mặt bằng (trong phạm vi
khách sạn).
VII.

PHỤ LỤCPhụ Lục 1 : Danh Mục Các Hóa Chất Đang Sử Dụng Tại Bộ Phận (FDMHCDSD).Phụ Lục 2 : Phiếu Kiểm Tra (FPKTRA).Phụ Lục 3 : Bảng Ghi nhận Số lượng Hóa chất đã sử dụng hàng tháng (FGNHCDSD).

File : PQLHC.DOC

Phiên bản : 2005.04

Ngày ban hành : 01/09/2005

Trang : 7/7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×