Tải bản đầy đủ

“Đánh giá hiệu quả học tập nghị quyết và nghe thời sự cho sinh viên hiện nay

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Với đặc thù là một trường đại học, vừa giữ vai trò là một trường Đảng,
Phân viên báo chí và Tuyên truyền là cái nôi đào tạo các thế hệ đội ngũ cán bộ
kế cận phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế học tập nghị quyết và nói
chuyện thời sự cho sinh viên có một ví trí rất quan trọng. Qua các buổi học sẽ
cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, nhà
nước, những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài
nước cho sinh viên. Nhưng hiệu quả các buổi học này ra sao? Trên thực tế thì
vẫn có một bộ phận sinh viên trường chúng ta có thái độ thờ ơ trước các buổi
học, hay tâm lý học để cho lấy lệ, để không bị coi là vắng mặt,… cho nên chất
lượng các buổi học không cao. Vì thế vấn đề đánh giá hiệu quả các buổi học
là vẫn đề cần thiết phải đặt ra câu hỏi: là làm thế nào để nâng cao hiệu quả
hơn nữa các buổi học nghị quyết và nghe thời sự. Do vậy việc lựa chọn đề tài
này nghiên cứu là hết sức cần thiết. Với lý do trên người nghiên cứu tự thấy
việc lựa chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả học tập nghị quyết và nghe thời sự
cho sinh viên hiện nay” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận môn học nguyên lý
công tác tư tưởng học phần II. Nghiên cứu đề tài này là phù hợp với những
đòi hỏi của thực tiễn về công tác học tập nghị quyết của Đảng và nói chuyện
thời sự tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền và những đòi hỏi về nhận thức
của bản thân người nghiên cứu.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Chúng ta biết, việc tham gia học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự
do nhà trường tổ chức có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sinh viên.
Nhất là đối với sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. Vì vậy tiểu luận
xác định mục đích của nghiên cứu đề tài này là: Đánh giá hiệu quả của công
tác học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự. Từ những đánh giá như vậy tiểu
luận rút ra một số kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, đi tìm nguyên
1


nhân của chúng từ đó tiểu luận mạnh ra đề xuất một số giải phát để tác động
nâng cao hiệu quả của công tác học tập nghị quyết của Đảng và nói chuyện
thời sự cho sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
Để đạt được mục đích nghiên cứu tiểu luận xác định các nhiệm vụ cụ
thể như sau:
Một là: Xác định các cơ sở lý thuyết cho đề tài để tiến tới làm rõ nội
dung.
Hai là: Phân tích, đánh giá được thực trạng công tác học tập nghị quyết
và nói chuyện thời sự của sinh viên Phân viện Báo chí Tuyên truyền. So sánh
những kết quả đạt được với mục đích của việc học tập nghị quyết và nghe thời
sự để đánh giá hiệu quả của hoạt động này.
Ba là: Trên cơ sở đánh giá hiệu quả để thấy được những hạn chế của
công tác học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự. Từ đó mạnh dạn đề ra một
số giải pháp có tính khả thi cao để tác động nâng cao hơn nữa hiểu quả công
tác học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự cho sinh viên Phân viện Báo chí
Tuyên truyền.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, hoàn thành mục đích nghiên cứu,
người nghiên cứu sẽ tiến hành các phương pháp sau:
-Ngoài phương pháp thu thập thông tin bằng điều tra xã hội học thì,
người nghiên cứu còn thu thập thông tin bằng cách lấy những thông tin, ý
kiến của các chuyên gia quan tâm đến công tác học tập nghị quyết và nói
chuyện thời sự của sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.
-Sau khi thu thập được thông tin người nghiên cứu sẽ tiến hành tổng
hợp, phân tích, để làm rõ nội dung, vấn đề nghiên cứu.
-Sử dụng phương pháp so sánh, đánh giá để tìm ra những nguyên nhân
hạn chế và nguyên nhân thành công của công tác học tập nghị quyết của Đảng
và nói chuyện thời sự cho sinh viên.2


-Sử dụng phép suy luận biện chứng, lô gích để đưa ra các giải pháp.
Với các phương pháp đó sẽ là cách thức đưa người nghiên cứu đi tới
làm rõ vấn đề để đạt được mục đích nghiên cứu.

3


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của tiểu luận là: học tập
nghị quyết và nói chuyện thời sự, cho sinh viên Phân viện Báo chí và tuyên
truyền
Phạm vi khảo sát: Để làm rõ nội dung vấn đề nghiên cứu thì người
nghiên cứu xác định đối tượng khảo sát đó là: Các buổi học học tập nghị
quyết của Đảng và nói chuyện thời sự của sinh viên Phân viện Báo chí Tuyên
truyền. Người nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát quá trình học tập nghị quyết
và nói chuyện thời sự của sinh viên ở các khoa của Phân viện Báo chí Tuyên
truyền.
Thời gian khảo sát: Người nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát trong
khoảng thời gần một năm (2003-2004). Với khoảng thời gian một năm đủ để
người nghiên cứu thu thập đầy đủ thông tin chuẩn bị cho công việc nghiên
cứu. Ngoài ra, người nghiên cứu còn thu thập những thông tin, những tài liệu
liên quan đến công tác học tập nghị quyết của Đảng và nói chuyện thời sự của
sinh viên Phân viện Báo chí Tuyên truyền những năm trước đó.
5. Kết cấu nội dung tiểu luận:
Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo và phần kết luận tiểu
luận có bố cục 3 chương, 6 mục và 8 tiết.

4


PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỌC TẬP
NGHỊ QUYẾT VÀ NÓI CHUYỆN THỜI SỰ
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN.

Giới thiệu nghị quyết và nói chuyện thời sự là phương thức truyền
thông tin từ người này đến người khác bằng lời nói trực tiếp. Mục đích của
giới thiệu nghị quyết và nói chuyện thời sự là nhằm nâng cao nhận thức, củng
cố niềm tin và cổ vũ hành động của người nghe. Ngoài các khái niệm trên,
thì trên các sách, báo và trên thực tế chúng ta còn bắt gặp những khái niệm
gần nghĩa như tuyên truyền miệng, hùng biện, truyền thông bằng lời nói trực
tiếp nhưng với phương thức, mục đích khác nhau, nó xuất hiện và được sử
dụng trong những hoàn cảnh cụ thể.
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả
Trong bộ Tư bản, C.Mác có so sánh hoạt động của con người khác con
ong ở chỗ, con người trước khi làm việc gì thì họ đã có quan niệm rõ ràng về
công việc sẽ làm, hiểu được mục đích và phương thức để đạt được mục đích
mà công việc đó sẽ mang lại. Còn con ong thì xây tổ theo bản năng. Như vậy
là hiệu quả hoạt động của con người gắn chặt với toàn bộ lao động của họ,
trong đấu tranh tự nhiên cũng như trong đấu tranh xã hội. Nhưng cũng phải
thấy rằng cùng với quá trình phát triển đi lên của xã hội, nhận thức của con
người về hiệu quả hoạt động của mình cũng phát triển từ thấp đến cao. Vì vậy
“Hiệu quả của bất kỳ hoạt động nào cũng là sự tương quan giưa mục đích để
ra và kết quả đạt được trong một điều kiện xã hội nhất định. Kết quả và mục
đích gắn liền với nhau. Kết quả là biểu hiện thực tế của mục đích, là mục
đích đã được hiện thực hoá. Còn mục đích lại chính là kết quả mà con người
mong muốn đạt tới, là kết quả “giả định” trước. Tuy nhiên, mục đích và kết
quả không phải bao giờ cũng tương đồng nhau. Vì vậy, người ta cho rằng
hiệu quả là sự ăn khớp một phần hay hoàn toàn giữa kết quả với mục đích và
nhiệm vụ đã được đặt ra từ trước.”

5


1.1.2. Khái niệm, nội dung Nghị quyết
Theo quy định của Đảng thì chỉ các cơ quan lãnh đạo Đảng từ các cấp
Trung ương đến cơ sở, các cơ quan tổ chức lãnh đạo của tổ chức Đảng được
lập ra theo quy định của Điều lệ Đảng hoặc quyết định của của Bộ Chính trị
và các Đảng, đoàn, các ban cán sự Đảng các cấp mới có thẩm quyền ban hành
nghị quyết
Nghị quyết là văn bản ghi lại các quyết định được thông qua ở các Đại
hội, hội nghị cơ quan lãnh đao của Đảng các cấp, hội nghị đảng viên về
đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch, hoặc các vấn đề cụ thể.
Nghị quyết gồm nhiều loại, mỗi loại có nội dung và cách trình bày cụ
thể khác nhau. Có nghị quyết chỉ để biểu thị thái độ như đại hội đại biểu toàn
quốc thông qua các văn kiện trình bày đại hội, các nghị quyết của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban chấp hành và Ban thường vụ cấp uỷ Đảng
các cấp về chủ trương, nhiệm vụ công tác, các nghị quyết về nhân sự.
Việc lựa chọn những vấn đề cần đưa ra nghị quyết xuất phát từ tình
hình thực tiễn và yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ thị của Đảng.
Thông thường các vấn đề cần bàn định ra nghị quyết được xác định trong
chương trình làm việc của toàn khoá của cơ quan lãnh đạo của Đảng. Bản
nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi đối với sự lãnh đạo của Đảng là xác định
những định hướng cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, đồng thời xác định những
trọng điểm cần giải quyết trong những năm trước mắt trên lĩnh vực văn hoá,
phù hợp với phương hướng, chiến lược chung về phát triển kinh tế - xã hội.
Giới thiệu nghị quyết của Đảng là bài trình bày nghị quyết nhằm giải
thích, phân tích nội dung, cơ sở lí luận và thực tiễn, các quan điểm lớn trong
nghị quyết của cấp uỷ Đảng , những giải pháp thực hiện nghị quyết.

Ở nước ta, việc giới thiệu nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng có hai hình thức: Thông báo nhanh về kết
quả của đại hội hay hội nghị và quán triệt sâu nội dung của nghị quyết .
1.1.3 Khái niệm nói chuyện thời sự

6


Khái niệm thời sự: Theo từ điển Tiếng Việt Thời sự là toàn bộ những
sự việc ít nhiều quan trọng và vừa mới xảy ra. Nội dung là những thông tin
mang tính cập nhật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ví dụ như:
Thời sự về kinh tế, thời sự về khoa học, thời sự về chính trị, thông tin về văn
hóa.vv.. Đó là những vấn đề, sự kiện mang tính nổi bật, nóng bỏng nhất.
Nói chuyện thời sự: Được phân chia thành hai thể loại: Thông tin chính
trị và Tổng thuật các sự kiện ở nước ta thường gọi chung là nói chuyện thời sự.
Thông tin chính trị: Là thể loại nhằm thông báo kịp thời cho người
nghe về các sự kiện của đời sống về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, …
trong nước và quốc tế với mục đích hình thành, phát triển quan điểm thái độ
và cách nhìn nhận đánh giá ở người nghe đối với sự kiện vấn đề đó. Ngoài
chức năng giải thích, thông báo, thông tin, thể loại này rất coi trọng chức năng
phân tích, bình luận đánh giá nhất là đối với những thông tin người khác đã
biết qua các nguồn thông tin khác.
Tổng thuật sự kiện: Là thể loại được áp dụng để thông báo ngắn gọn
cho người nghe về một số sự kiện, hiện tượng của đời sống chính trị - xã hội
được tổng hợp lại thành một đề tài. Đăc trưng của bài tổng thuật là phải có
bình luận, đánh giá để nêu rõ quan điểm của chủ thể đối với các sự kiện, hiện
tượng được tổng thuật.
Hiện nay, thể loại nói chuyện thời sự phát triển khá rộng rãi ở nước ta
và là thể loại được sử dụng phổ biến trong công tác tuyên truyền miệng. Với
hơn 6 vạn báo cáo viên, tuyên truyên viên được tổ chức thành một hệ thống
trong Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế từ
Trung ương đến địa phương. Những người làm công tác tuyên truyền miệng
hiện nay đang từng ngày, từng giờ đưa tiếng nói của Đảng và nhà nước đến
với mọi tầng lớp nhân dân.
1.1.4. Mối quan hệ giữa học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự.
Giới thiệu nghị quyết của Đảng và nói chuyện thời sự có nội dung gần
giống nhau, tuy mức độ rộng, hẹp khác nhau . Chúng đều là những khái niệm

7


chỉ quá trình thông tin bằng lời nói trực tiếp nhưng với phương thức, mục
đích khác nhau, xuất hiện và được sử dụng trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
Học tập nghị quyết của Đảng và nói chuyện thời sự góp phần bổ sung
cho nhau trong công tác học tập chính trị. Nói chuyện thời sự thông báo kịp
thời cho người nghe các thông tin mang tính cập nhật trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống chính trị - xã hội vừa mới xảy ra. Còn nghị quyết được đề ra dựa
trên cơ sở lí luận và tình hình thực tiễn đang diễn ra. Chính những sự kiện
mang tính thời sự nóng bỏng lại là cơ sở cho việc Đảng ta đề ra các nghị
quyết trước tình hình thực tiễn đang đặt ra nhằm xác định những định hướng
cơ bản, có ý nghĩa chiến lược. Giải quyết những vấn đề trọng điểm do yêu cầu
của lịch sử đặt ra.
Đặc điểm chung của cả hai phương thức này là đầu mang đến thông tin
cho người nghe. Để người nghe nắm rõ được về đường lối chính sách của Đảng.
Từ đó cũng cố niềm tin, tập hợp toàn dân đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng.
1.2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT VÀ NÓI CHUYỆN THỜI SỰ
ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH PHẨM CHẤT, LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN.

Tổ chức cho sinh viên học tập nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện
thời sự là phương tiện giáo dục chính trị, tư tưởng quan trọng của cấp uỷ
Đảng. Là phương pháp giúp cho sinh viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững đường lối chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của nhà nước và tính thời sự trong mỗi gia đoạn lịch sử cụ
thể hướng dẫn sự suy nghĩ và hành động của sinh viên theo nghị quyết của
Đảng. Không những thế, công tác này còn giúp cho sinh viên nhận thức rõ về
vai trò của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt là
nâng cao nhận thức cho sinh viên về ngành học của mình qua đó hình thành
phẩm chất chính trị cho sinh viên.
Thông qua học tập nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện thời sự
sinh viên được cung cấp kiến thức, mở rộng, nâng cao trình độ hiểu biết lòng
trung thành với Đảng, với nhân dân và chế độ. Kiên định mục tiêu, lý tưởng
độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, quyết tâm phấn đấu hy sinh vì mục tiêu

8


lý tưởng cao đẹp đó. Có đạo đức cách mạng lối sống, lành mạnh, trung thực,
không cơ hội, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
Ngoài ra, qua công tác này con giúp cho sinh viên vững vàng trước mọi
diễn biến của tình hình. Dũng cảm vượt qua khó khăn gian khổ. Mặt khác đây
còn là môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao ý thức tự quản cho sinh viên.
Bảo tồn, phát huy truyên thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại. Đồng thời
đấu tranh ngăn chặn mọi lối sống tiêu cực, cảnh giác trước mọi âm mưu phá
hoại của các thế lực thù địch.
Học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự cho sinh viên chính là chính
là hình thành những mục đích căn bản sau.
* Tri thức về chính trị.
Học tập nghị quyết và nghe thời sự là mục đích trang bị cho sinh viên
những tri thức về chính trị, kinh nghiệm được tích luỹ từ thực tiễn chính trị.
Từ thực tiễn cho thấy không phải người nào có tri thức chính trị cao là có khả
năng và sự nhậy bén trong việc sử lý những vẫn đề của thực tiễn chính trị. Và
người có kinh nghiệm chính trị thực tiễn phong phú nhưng không có tri thức
chính trị cao thì khả năng đánh giá, phân tích, và xu thế vận động phát triển
trong hoạt động chính trị sẽ không đạt được kết quả cao. Vì vậy học tập nghị
quyết và nói chuyện thời sự chính là trang bị cho sinh viên cả tri thức chính trị
và thực tiễn chính trị.
* Niềm tin chính trị.
Tri thức chính trị và kinh nghiệm chính trị là cái vốn quý những như
vậy vẫn chưa đủ trong quá trình hoạt động chính trị thực tiễn của con người.
Mà người hoạt động chính trị cần phải có niềm tin đó chính là kết quả của quá
trình nhận thức cực kỳ sâu sắc tri thức chính trị đã được chọn lọc. Niềm tin
chính trị giúp bên trong quá trình tự giáo dục và tu dưỡng của mỗi sinh viên.
Niềm tin này được hình thành trên cơ sở tri thức chính trị đã được trang bị,
tình cảm, ý trí cách mạng, quá trình tham gia vào hoạt động chính trị thực
tiễn, và là kết quả của quá trình tự giáo dục của mỗi cá nhân.
* Hành động chính trị tích cực.

9


Đối tượng là sinh viên thường là những người tốt nghiệp Phổ thông
trung học, ít có kinh nghiệm thực tiến, với những sinh viên Phân viện Báo chí
và tuyên truyền thì cũng không nằm trong ngoại lệ đó. Tuy vậy mục đích của
nhà trường ngoài các buổi học trên lớp thì việc học tập nghị quyết và nghe
thời sự là nhằm trang bị cho sinh viên hình thành tri thức chính trị và niềm tin
chính trị, từ đó tạo cho sinh viên thói quen tham gia một cách tự giác, chủ
động sáng tạo vào các hoạt động chính trị-xã hội và vì mục tiêu chính trị mà
mình theo đuổi.
1.3 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC TẬP NGHỊ
QUYẾT VÀ NÓI CHUYỆN THỜI SỰ ĐỐI VỚI SINH VIÊN.

1.3.1 Tiêu chuẩn tinh thần.
a) Mức độ hứng thú đối với việc học nghị quyết và nghe thời sự trong
sinh viên. được thể hiện ở sự say mê, ước vọng, sự mong muốn….. của sinh
viên đối với việc học tập nghị quyết và nghe thời sự
b) Những kiến thức thu được sau các buổi học nghị quyết và nói
chuyện thời sự. Là những chi thức tổng hợp từ chính trị-văn hoá-chính trị, đến
các vẫn đề thời sự nóng hổi đang diễn ra. Những kiến thức này có là những
tri thức mới hay không? những kiến thức sau các buổi học có thoả mãn được
những thắc mắc của sinh viên không, hay những kiến thức mà các báo cáo
viên truyền thụ có dễ hiểu không?
c) Niềm tin của sinh viên được thể hiện có kiên định với con đường
Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã lựa chọn, có lấy chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình, có
tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước.
1.3.2 Tiêu chuẩn thực tiễn.
a) Tính tích cực trong mọi công việc.
Tham gia tích cực trong các phong trào thi đua của trường của lớp đề
ra, tham ra vào các việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái trong
trường, trong lớp.

10


Có thành tích học tập tốt, phẩm đức đạo đức trong sáng, chấp hành mọi
kỷ luật và nội quy của trường lớp đề ra.
b) Tính tích cực chính trị-xã hội.
Ý thức về nghĩa vụ công dân của mình và mức độ thực hiện nó ra sao
Tham ra tích cực vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, các cuộc thi tìm hiểu về
những vấn đề này.

11


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỌC
TẬP NGHỊ QUYẾT VÀ NÓI CHUYỆN THỜI SỰ CHO SINH VIÊN
PHÂN VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY.
2.1. ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT VÀ NÓI CHUYỆN THỜI SỰ.

2.1.1 Đặc điểm học tập nghị quyết của Đảng.
Học tập nghị quyết của Đảng có một vai trò, vị trí rất quan trọng đối
với sinh viên nói chung. Bởi qua đây sẽ cung cấp những nội dung về chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với sinh viên một
cách có hiểu qủa. Đặc biệt nó lại càng có ý nghĩa hơn đối với sinh viên Phân
viện Báo chí và Tuyên truyền. Bởi họ là những người đứng trên mặt trận văn
hóa- tư tưởng sau này. Tuy do nội dung là các chủ trương chính sách mang
tính đường lối nên các buổi học nghị quyết rất dễ rơi vào tình trạng khô khan,
cứng nhắc. Sự khổ khan cứng nhắc này thể hiện ở người giảng dạy và người
học. Đặc biệt sẽ tạo ra sự thiếu hứng thú học đối với sinh viên, làm ảnh hưởng
tới quá trình tiếp nhận tri thức tại buổi học.
2.1.2. Đặc điểm của nói chuyện thời sự.
Thời sự là những sự kiện mang tính cập nhật, nóng bỏng. Chính vì vậy
nó thu hút được người nghe, tạo sự hứng thú cho người. Giữa người nói và
người nghe có thể trao đổi, thảo luận với nhau về sự kiện và vấn đề đó.
Nét đặc trưng của công tác này chính là phương thức truyền thông bằng
lời nói trực tiếp. Ngôn ngữ là một trong những yếu tố mang tính quyết định.
ở đây lời nói có ưu thế đăc biệt, sức mạnh của lời nói được phát huy cao độ.
Bên cạnh đó, đi cùng là những cử chỉ, điệu bộ có tác dụng bổ sung, mang tính
chất minh hoạ cho lời nói. Nhờ đó người nói không chỉ mang đến cho người
nghe nội dung mà còn mang lại tình cảm, niềm tin, thái độ của người nghe
về vấn đề đó.

12


2.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT VÀ NÓI
CHUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN Ở PHÂN VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TUYỀN

2.2.1. Những kết quả đạt được trong việc học tập nghị quyết và nói
chuyện thời sự.
Trong những năm qua, công tác tổ chức học tập nghị quyết và nói
chuyện cho sinh viên luôn được cấp uỷ Đảng, Ban giám đốc, cùng các phòng,
khoa quan tâm chỉ đạo sát sao và thu đươc nhiều thành tựu có ý nghĩa quan
trọng. Công tác này ngày càng đi sâu vào nề nếp sinh hoạt trong cán bộ đảng
viên và sinh viên.
Từ trước đến nay, công tác tổ chức cho sinh viên học tâp nghị quyết và
nói chuyện thời sự cùng với nói chuyện chuyên đề, xem phim tài liệu… các
phòng, khoa kết hợp tổ chức đều đặn cho sinh viên. Công tác này được nhà
trường xác định là một trong những mục tiêu nhiệm vụ đào tạo của trường.
Nhà trường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỉ thuật tốt. Với hội
trường lớn, đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác dạy học.
Trong đó bao gồm có đầy đủ bàn ghế, không gian rộng rãi, thoáng mát, đảm
bảo chất lượng âm thanh, ánh sáng… phục vụ cho công tác học tập của sinh
viên.
Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất kỉ thuật nhà trường đặc biệt
chú trọng đội ngũ báo cáo viên, các báo cáo viên được mời có sự lựa chọn
theo nội dung, chuyên đề cụ thể. Lựa chọn các báo cáo viên có trình độ lí luận
chính trị cao, có phương pháp và kinh nghiệm truyền đạt. Am hiểu về các lĩnh
vực cũng như ngành học của trường.… để truyền đạt một cách có hiệu quả
nhất cho sinh viên
Xác định rõ tầm quan trọng của việc tổ chức học tập nghị quyết và nói
chuyện thời sự cho sinh viên. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền đã xây dựng
chương trình , kế hoạch triển khai. Trong năm 2003 sinh viên của trường đã
được học tập các nghị quyết, hội nghị: Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Ban
Chấp hành Trung ương khoá lX được cấp uỷ Đảng triển khai ngày 5/6/2003.
Bước sang năm 2004, Văn phòng Đảng uỷ kết hợp với phòng Công tác chính
trị tổ chức cho sinh viên nghị quyết Trung ương 9 của Ban Chấp hành Trung
13


ương khoá lX vào ngày 29/5/2004. Ngoài ra sinh viên đươc tham dự rất
nhiều buổi nghe nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự, xem các bộ phim
tài liệu quý giá: “Hồ Chí Minh chân dung một con người”, “Việt Nam - trên
đường thắng lợi” vào ngày 6/5/2004. Sinh viên của trường được tham gia
nghe buổi nói chuyên đề nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập QĐNDVN, 15
năm ngày quốc phòng toàn dân vào tháng 12/2004. Buổi nói chuyện thời sự
gần đây nhất được tổ chức và ngày 15/01/2005, “Diễn đàn thanh niên với
Đảng”
Về khâu tổ chức nhờ có sự giám sát chặt chẽ của ban tổ chức mà lớp
học đi vào nề nếp. Đó là khâu kiểm tra sĩ số giữa giờ, cuối giờ và có lúc đầu
giờ. Chính sự kiểm tra không theo quy luật nào này mới đánh giá đúng được
số lượng sinh viên tham gia. Từ đấy mà phần nào xây dựng được ý thức đi
nghe cho sinh viên. Đa số sinh viên có ý thức tích cực, tự giác trong các buổi
học tập nghị quyết cuả Đảng cũng như nghe nói chuyện thời sự. Phần lớn các
lớp có số lượng sinh viên tham dự đầy đủ. Trong đợt học tập nghị quyết
TW10 khoá IX được tổ chức vào ngày 16/10 và 23/10/2004. Có nhiều lớp số
lượng sinh viên tham dự 100% như: Chính trị học k21, Xuất bản k22, Xây
dựng đảng k22, Lịch sử đảng k22… Có nhiều sinh viên đã hăng hái, tích cực
trao đổi các ý kiến, suy nghĩ của mình với báo cáo viên thể hiện lòng say mê,
ham hiểu biết của sinh viên được khơi dậy sinh viên tham dự viết bài thu
hoạch đạt kết qủa cao.
Điều quan trọng hàng đầu là công tác tổ chức cho sinh viên học tập
nghị quyết và nghe nói chuyện thời sự chính đáp ứng đuợc yêu cầu về mặt
nhận thức cho sinh viên. Đó là qua công tác này sinh viên được trang bị hệ
thống chính trị, sinh viên được giáo dục và thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước. Nắm vững tính thời sự trong nước và quốc tế trong mỗi điểm lịch sử
nhất định. Phục vụ cho quá trình học tập tại trường và nghề nghiệp trong
tương lai. Hình thành thái độ, niềm tin của sinh viên vào sự lãnh đạo của
Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

14


Những yếu tố tạo nên thành công
Để đạt được thành tựu nói trên chính là nhờ sự nổ lực của cấp uỷ Đảng, các
phòng, khoa chủ quản và toàn thể sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên Truyền.
-Thứ nhất: Nhà trường đã quan tâm chỉ đạo, mà trực tiếp đề ra kế hoạch
triển khai là Văn phòng Đảng uỷ, Phòng công tác Chính trị. Đầu tư xây dưng
cơ sở vật chất kỉ thuật, trang thiết bị, đội ngũ báo cáo viên ngày càng được
chú trọng. Công tác này được nhà trường xác định là một trong những mục
tiêu, nhiệm vụ đào tạo của trường.
-Thứ hai: Cùng với sự quan tâm của nhà trường là ý thức tham gia học tập
của sinh viên. Sinh viên đã xây dựng ý thức đi nghe, tích cực, tự giác trong học
tập. Thể hiện sự ham hiểu biết của sinh viên, nhu cầu được cung cấp về tri thức.
2.2.2. Những hạn chế còn tồn tại của công tác học tập nghị quyết và
nói chuyện thời sự cho sinh viên.
Bên cạnh những thành tựu nói trên, công tác tổ chức cho sinh viên tham
gia học tập nghị quyết và nghe nói chuyện thời sự còn tồn tại nhiều hạn chế.
Trong thời gian gần đây công tác tổ chức cho sinh viên tham gia học
tập nghị quyết nhất là nghe nói chuyện thời sự không được tổ chức đều đặn,
liên tục như thời gian trước đây. Các buổi nghe nói chuyện thời sự, nói
chuyện chuyên đề có xu hướng giảm dần.
Trong các buổi học tập nghị quyết và tổ chức nói chuyện thời sự cho
sinh viên đã nảy sinh nhiều vấn đề. Có nhiều sinh viên tỏ ra không quan tâm
đến vấn đề chính trị, không muốn học tập nghị quyết và nghe nói chuyện thời
sự. Chưa giành thời gian cho việc học tập nghị quyết. Trong các buổi học
phần lớn sinh viên chưa có ý thức tích cực, tự giác. Sinh viên đi học nghị
quyết và nghe nói chuyện thời sự chỉ mang tính chất đối phó, hình thức
“đánh trống”, “điểm danh”. Tình trạng báo cáo viên đang trình bày sinh viên
cứ làm việc riêng như đọc sách báo, nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di
động… không phải là ít. Điều đó dẫn đến sinh viên không nắm được nội dung
mà báo cáo viên đã trình bày bao gồm những về vấn đề gì.

15


Không ít sinh viên đi học mang tính chất hình thức, đến giờ điểm danh
mới vào lớp học, hiện tượng sinh viên nhờ điểm danh hộ còn đang diễn ra.
Trong khi đó công tác quản lí lớp học do Phòng công tác chính trị đảm
nhiệm nhiều lúc còn buông lỏng, chưa chặt chẻ trong thời gian học tập. Sinh
viên ra vào lộn xộn, mất trật tự, tình trạng sinh viên không ghi chép rất phổ
biến. Lớp học nhiều khi chỉ cáo báo cáo viên với giáo viên không có sự giám
sát của phòng công tác chinh trị.
Tình trạng sinh viên vắng mặt rất nhiều. Cụ thể trong đợt học tập nghị
quyết 10 khoá IX ngày 16/10/2004 lại trùng với lịch học tập của phòng đào
tạo (lịch thi lại). Do đó dẫn đến số lượng học sinh phải vắng mặt trong các
buổi học này là: Lớp chính trị học k22 vắng 18 sinh viên, Truyền hình 23
vắng 11/28 sinh viên, báo k23A1 vắng 11/31 sinh viên…
Ngoài ra, sinh viên của trường có nhiêu tầng lớp, độ tuổi, có nhiều sinh
viên là cán bộ đảng viên có độ tuổi chênh lệch khác nhau nên mức độ tiếp thu
không đều. Ý thức trong quá trình học tập nghị quyết của đảng và mức độ tiếp
thu của cán bộ Đảng viên cao hơn hẳn sinh viên là đoàn viên thanh niên.
Trong đó, sinh viên khối lý luận do đặc thù của ngành học nên có ý thức học
tập cao hơn khối báo chí.
Bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ những vấn đề khác. Đó là về quy mô tổ
chức lớp học quá đông làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu tri thức của sinh
viên. Việc huy động sinh viên toàn trường, hoặc toàn khối như khối lý luận,
hoặc khối Báo sẽ tiết kiện được thời gian, nhưng không nhất thiết phải huy
động với quy mô như vậy. Bởi càng đông lớp học càng khó quản lý, hơn nữa
sẽ tạo ra khoảng trống rất lớn về mặt không gian. Nhất là khi ngồi trong hội
trường rộng lớn. Do đó ảnh hưởng tới quá trình giảng dạy và quá trình tiếp
nhận tri thức tiếp nhận của sinh viên mang tính dàn trải, thiếu sự tập trung có
tính trọng điểm.
Nghị quyết bao gồm đề cập đến nhiều vấn đề như kinh tế, văn hoá,
chính trị, mỗi nghị quyết có nội dung khác nhau nhằm thúc đẩy quá trình

16


phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khoá VIII) tháng 7-1998 về “Xây dựng và phát triển nền văn
hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nói chung, nói tới nghị quyết là nói
tới sự định hướng, là nói tới đường lối chính sánh mang tính khuôn mẫu nên
khi đưa vào giảng dạy nếu không có phương pháp thích hợp thì dẽ tạo ra sự
nhàm chán đối với sinh viên. Sự nhàm chán này còn xuất phát từ sự hạn chế
về nhận thức của sinh viên, để hiểu được hết các nội dung của nghị quyết quả
là điều không dễ gì. Nghị quyết thường bắt nguồn từ sự khái quát, đúc rút
thực tiến nên nó mang tính tổng thể khái quát rất cao. Vì vậy, tuy nghị quyết
là những chủ trương, đường lối đúng của Đảng nhưng khi đưa vào giảng dạy
cho sinh viên thì lại rất dễ tạo được sự hứng thú đối với người học. Khi chúng
tôi tiến hành điều tra xã hội học thì có tới 75% ý kiến cho rằng học nghị quyết
rất khô khan, mang tính cứng nhắc. Tất nhiên, khi hỏi về tầm quan trọng, vị
trí của nghị quyết thì lại có tới 80% cho rằng nó rất quan trọng đối với sinh
viên, nhất là sinh viên khối lý luận. Vậy vấn đề đặt ra ở đây với nội dung nghị
quyết cần phải có cách thức giảng dạy riêng.
Còn nói chuyện thời sự là báo cáo viên đề cập đến những thông tin
mang tính cập nhật, những sự kiện, nhữnh vấn đề vừa xảy ra cho sinh viên
nghe. Do tính mới mẻ của thông tin nên quá trình báo cáo viên làm việc thu
hút được sự chú ý của sinh viên hơn. Tuy nhiên quá trình diễn ra lớp học đôi
khi lại diễn ra quá muộn so với các sự kiện nên ảnh hưởng tới việc tiếp thu trí
thức, nhất là những tri thức mang tính định hướng. Chúng ta biết, thời đại
bùng nổ thông tin nên khi xảy ra một sự kiện, một vấn đề nào đó trong nước
hoặc quốc tế thì sẽ có rất nhiều kênh thông tin để sinh viên tiếp nhận. Do vậy
quá trình diễn ra buổi nói chuyện thời sự muộn cũng là nguyên nhân ảnh
hưởng đến chất lượng lớp học. Bởi khí đó nội dung nói chuyện thời sự sẽ bị
lạc hậu trước thời gian, hay nói cách khác là tính thời sự đã mất đi.
Nguyên nhân hạn chế.

17


Thứ nhất: Nơi tổ chức học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự thường
ở hội trường lớn, lớp học lại tổ chức quá đông người, không gian lại quá rộng
nên hiệu quả học tập không cao, việc ghi chép gặp khó khăn. Khâu quản lý
lớp của ban tổ chức và ban cán sự lớp đôi khi lại chưa chặt chẽ.
Thứ hai: ý thức học tập nghị quyết và nghe thời sự của sinh viên chưa
cao, thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ,trách nhiệm trong các buổi học…
Nhiều sinh viên chưa nhận thấy vai trò của sinh viên trường Đảng. Vai trò, ý
nghĩa của việc học nghị quyết của Đảng và nói chuyện thời sự cho sinh viên,
cho ngành học của mình. Trong khi đó, ban cán sự lớp quản lý còn thiếu chặt
chẽ, cuối buổi học chỉ báo cáo để lấy thành tích cho lớp mình. Do vậy, nảy
sinh ra tình trạng sinh viên tìm cách đối phó. Thế là người trình bày cứ trình
bày còn sinh viên cứ làm việc riêng luôn diễn ra trong lớp học.
Thứ ba: Khâu truyền đạt của báo cáo viên là khâu cốt lõi. Chất lượng
tiếp thu phần lớn phụ thuộc vào tính hấp dẫn của người trình bày. Tuy nhiên
cách trình bày của ho đôi khi còn khô khan, chưa tạo ra được sự hứng thú đối
với sinh viên. Hơn nữa quá trình dạy Nghị quyết lại thiếu các vị dụ cụ thể, mà
còn mang tính khái quát, trừu tượng.
Đặc biệt là phương pháp dạy còn mang tính chất một chiều, báo cáo
viên chỉ nói và sinh viên nghi chép nên chưa phát huy được sự tham gia của
sinh viên trong quá trình day và học. Tóm lại phương pháp học tập và tổ chức
học tập chưa có sự cải tiến phù hợp, chỉ mới ở mức truyền đạt nội dung.
Thứ tư: Thời gian học tập quá ngắn thường chỉ tổ chức trong một buổi,
tài liệu học tập cho sinh viên không có. Vì vậy, làm sao để quán triệt cho sâu
tổ chức thực hiện có hiệu quả.
2.3. NHỮNH ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Để đánh giá hiệu quả của việc học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự
cho sinh viên Phân viện Báo chí và tuyên truyền, tiểu luận dùng phương pháp
thu thập số liệu, rồi thống kê để đánh giá hiệu quả của hoạt động này, cụ thể
như sau.

18


Một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận đó là sự kết hợp khá tốt
của Văn phòng đảng uỷ, phòng công tác chính trị, đoàn thanh niên trong công
tác tổ chức học tập nghị quyết của Đảng và nghe thời sự cho sinh viên. Điều
đó đã đáp ứng được nhu cầu về lý luận và thực tiễn cho sinh viên trước xu thế
phát triển của thời đại. Sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền đã được
bồi dưỡng nâng cao nhận thức về các vấn đề chính trị, thời sự, mở rộng tầm
hiểu biết, thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Cũng từ đó mà giúp cho sinh viên nhận thức rõ sự quan tâm của Đảng,
đặt niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đặn của Đảng, kiên định theo đường lối
lãnh đạo của Đảng. Qua đó mà hình thành quan điểm thái độ và hành động
cho sinh viên sau khi được tham dự các buổi học tập. Định hướng cho sinh
viên suy nghĩ và hành động theo nghị quyết, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống
xã hội.
Bởi, ngay trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường mà trước hết
đó là chấp hành nghiêm túc những nội dung được quy định trong nội quy ,
quy chế do nhà trường đề ra, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, và nghĩa vụ
của người sinh viên. Kết hợp giữa lí luận và thực tiễn phát huy hết mọi năng
lực của mình trong quá trình học tập cũng như công tác sau này.
Đặc biệt đáng chú ý là sinh viên của khoa Tuyên Truyền với truyền
thống của khoa đã tổ chức “Câu lạc bộ sinh viên nói, sinh viên nghe”. Qua
các buổi tham gia học tập nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện thời sự do
nhà trường tổ chức mà sinh viên của Khoa đã học hỏi được nhiều kinh
nghiệm về cách tổ chức các buổi nói chuyện, trình bày, diễn thuyết. Học tập
cách trình bày, phương pháp diễn giải của báo cáo viên… để áp dụng vào quá
trình học tập cũng như nhề nghiệp của mình trong tương lai.
Thực tiễn cho thấy, dưới sự dìu dắt hướng dẫn của các thầy cô giáo
trong khoa, ngày 28/12/2003, sinh viên khoa Tuyên Truyền đã tổ chức thành
công buổi nói chuyện cho sinh viên trong khoa với chuyên đề về “Hội nghị

19


Trung ương 3 khoá XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn thế nữa, sau
thời gian được đào tạo tại trường sinh viên được trang bị hệ thống lí kuận
chính trị, khi ra trường sinh viên đã kiên định theo đường lối, chủ trương của
Đảng, Pháp luật của Nhà nước đề ra. Phát huy tốt trong công việc của mình
trong thực tiễn.

20


CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT VÀ NÓI CHUYỆN THỜI SỰ CHO SINH
VIÊN PHÂN VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn dò chúng ta: “Một năm
bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của đất
nước”. Sinh viên là thế hệ trẻ, là mùa xuân, là tương lai của đất nước.
Đặc biệt đối với sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền - đội ngũ
cán bộ nguồn của Đảng. Họ được đào tạo để phục vụ cho sự nghiệp lãnh đạo
của Đảng, là những chiến sỹ tương lai trên mặt trận Văn hoá- Tư tưởng của
Đảng. Vì thế hơn ai hết sinh viên của trường phải nắm vững đường lối, chính
sách, pháp luật… của Đảng, Nhà nước, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân
dân đã lựa chọn.
Để làm được điều đó, ngoài việc học tập các môn khoa học cơ bản
trong chương trình đào tạo của trường. Sinh viên phải tham gia học tập các
buổi học tập nghị quyết của Đảng, các buổi nói chuyện thời sự, nói chuyện
chuyên đề, xem các bộ phim tài liệu lịch sử… do nhà trường tổ chức. Nhằm
trang bị, nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề chính trị -xã hội, đề
cao cảnh giác ngăn chặn truớc mọi âm mưu xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp
cách mạng của Đảng.
Nhằm phát huy tối đa những thành tựu đã đạt được, khắc phục những
hạn chế còn tồn tại., vì vậy tiểu luận xin mạnh dạng đề xuất một số giải pháp
để nâng cao hiệu quả của việc học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự cho
sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.
Một là, Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể.
Để nâng cao hiệu quả công tác học tập nghị quyết của Đảng và nói
chuyện thời sự cho sinh viên của trường trước hết phải bắt đầu từ khâu tổ
chức, quản lí của nhà trường. Mà trực tiếp chỉ đạo công tác này là Văn phòng
Đảng uỷ kết hợp với Phòng công tác chính trị.
21


Cấp uỷ Đảng đề ra chương trình giáo dục chính trị- tư tưởng cụ thể cho
từng khoá, từng năm. Để làm được điều đó, đòi hỏi cấp uỷ Đảng phải chủ
động, nhạy bén, linh hoạt việc nghiên cứu đường lối chủ trương, chính sách
của Đảng, tình hình chính trị- xã hội trong nước và quốc tế. Nắm vững tính
thời sự trong mỗi giai đoạn để xây dựng nội dung truyền đạt lại cho sinh viên.
Xây dựng thời gian thích hợp cho sinh viên theo từng khoá, đảm bảo giữa lịch
học tập chính khoá và lịch học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự không
bị chồng chéo.
Công tác tổ chức lớp học được Phòng công tác chính trị có thông báo
cụ thể về kế hoạch triển khai, nội dung cũng như thời gian tổ chức các buổi
học tập nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện thời sự.
Bên cạnh đó, nhà trường cần phải chú trọng nâng cao chất lượng giảng
dạy các môn học chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên
trong nội dung học tập. Trong quá trình giảng dạy, có thể trao đổi các thông
tin, cập nhật các sự kiện nóng bỏng đang diễn ra. Tạo không khí thoải mái,
hứng thú trong học tập. Sinh viên và giảng viên có thảo luận về các vấn đề
mang tính thời sự và nội dung của các nghị quyết, phát huy tính sáng tạo và
ham học hỏi của sinh viên. Điều đó sẽ tăng hiệu quả tiếp thu cho sinh viên.
Hai là, Nâng cao tinh thần, ý thức học tập nghị quyết của Đảng và
nghe nói chuyện thời sự trong sinh viên.
Chủ trương, kế hoạch của nhà trường triển khai có đạt được hiệu quả
cao hay không phụ thuộc một phần không nhỏ vào ý thức, thái độ tham gia,
trách nhiệm của sinh viên trong quá trình tham gia các buổi học tập nghị
quyết và nghe nói chuyện thời sự.
Trước hết sinh viên cần xác định rõ tinh thần, thái độ, ý thức, trách
nhiệm của mình khi tham gia các buổi học tập nghị quyết của Đảng và nghe
nói chuyện thời sự. Hiểu rõ vai trò ý nghĩa của công tác học tập nghị quyết
của Đảng và nghe nói chuyện thời sự đối với quá trình học tập và ngành học
của mình. Từ đó sinh viên xây dựng ý thức đi nghe, tham gia đầy đủ các buổi

22


học tập nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện thời sự do nhà trường tổ
chức. Với tinh thần thái độ tự nguyện, tự giác, tích cực tham gia học tập.
Để thấm nhuần nội dung của các buổi học tập nghị quyết của Đảng và
nghe nói chuyện thời sự ngoài việc tham gia đầy đủ các buổi học sinh viên
cần đọc các sách báo, xem thời sự, nghiên cứu các tài liệu với nội dung bàn về
các nghị quyết những thông tin mang tính thời sự. Sinh viên cần phải có sổ
ghi chép về những nội dung của các buổi học để tích lũy cho quá trình học tập
và công tác sau này.
Ba là, Xây dựng đội ngũ báo cáo viên.
Để nâng cao hiệu quả học tập nghị quyết và nói chuyện thời sự cho sinh
viên thì người báo cáo viên đóng vai trò rất quan trọng. Báo cáo viên phải có
đủ năng lực trình độ, có trình độ lý luận chính trị sắc bén, có phẩm chất tư
cách đạo đức trong sáng.
Khi trình bày diễn giải nghị quyết và nói chuyện thời sự yêu cầu của
báo cáo viên là phải làm rõ quan điểm, không được thoát ly quan điểm trung
thực với nội dung của nghị quyết. Báo cáo viên phải có trình độ kiến thức
hiểu biết về các lĩnh vực khác. Được cung cấp tài liệu để nghiên cứu hiểu rõ
sâu sắc hơn vấn đề mà báo cáo viên trình bày.
Bốn là, Tăng cường công tác tổ chức, quản lý lớp học.
Việc phân cấp và tổ chức lớp học là rất cần thiết đảm bảo cho sự tác
động phù hợp đối với từng loại đối tượng. Trong quá trình học tập cần phải
phân bổ lớp học, tổ chức theo từng khối, từng khoá. Khóa nào thì nên nghe
mảng nào, tổ chức theo từng khối, từng khoá để đồng đều về trình độ tiếp
nhận. Phải tách theo đối tượng theo các khối báo chí, khối lý luận.
Ngoài ra, lớp học cần phải được quản lý, giám sát chắt chẽ của Phòng
công tác chính trị như việc ra vào lớp học. Quản lý trật tự lớp học, kiểm tra số
lượng sinh viên tham dự của các lớp đưa vào chỉ tiêu đánh giá thi đua của
sinh viên. Để nâng cao hiệu quả của công tác này đòi hỏi nhà trường phải

23


trích một phần kinh phí để cung cấp tài liệu cho sinh viên, ít nhất sinh viên
phải có cuốn tài liệu nghị quyết của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.
Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra nhận thức của sinh viên sau
mỗi đợt học tập.
Trong quá trình học tập nghị quyết của Đảng và nói chuyện thời sự của
sinh viên cần có sự trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên và sinh viên về nội
dung mà báo cáo viên đang trình bày. Báo cáo viên phải đưa ra các câu hỏi
dành cho sinh viên thảo luận, đồng thời báo cáo viên phải có trách nhiệm trả
lới những thắc mắc, những câu hỏi mà sinh viên đưa ra. Qua đó sẽ tạo ra được
không khí học tập sôi nổi, khơi dậy được niềm đam mê học hỏi, sáng tạo của
sinh viên. Đồng thời sẽ đánh giá được năng lực tiếp nhận của sinh viên.
Không những thế cuối mỗi buổi học, báo cáo viên cần phải cho sinh viên viết
một bài thu hoạch về nội dung của buổi học để ban lãnh đạo tổ chức lớp học
đánh giá tổng hợp thông qua kết quả. Có như vậy mới kiểm tra được nhận
thức của sinh viên sau mỗi đợt học, để đánh giá được ý thức, thái độ tham gia
học tập của sinh viên.
Sáu là, Đáng giá, đúc rút kinh nghiệm sau mỗi đợt học tập nghị
quyết của Đảng và nói chuyện thời sự cho sinh viên.
Để đạt được hiểu quả và nâng cao hiệu quả trong tổ chức cho sinh viên
học tập nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện thời sự qua mỗi đợt học tập
nghị quyết của Đảng và nghe nói chuyện thời sự cấp uỷ đảng cần tổng kết và
rút ra những bài học còn thiếu sót, phát huy những thành quả đã đạt được,
từng bước nâng cao chất lượng của công tác này. Đưa công tác này trở thành
một quá trình sinh hoạt nề nếp trong công tác đào tạo của trường.
Việc tổ chức cho sinh viên học tập nghị quyết và nghe nói chuyện thời
sự là một sinh hoạt tập thể quan trọng và bổ ích. Vì vậy cấp uỷ đảng cần quán
triệt đúng mức, có hình thức, phương pháp thời gian phù hợp đối với từng đối
tượng và từng loại hình để làm sao đạt được hiểu quả cao nhất. Để làm được
điều đó trước hết mỗi cán bộ đảng viên phải thể hiện tính gương mẫu “Đảng

24


viên đi trước làng nước đi sau”. Nắm vững nghị quyết là rất quan trọng nhưng
mới chỉ là kết quả bước đầu, vấn đề quyết định là biết nghị quyết thành
chương trình hành động thành hiện thực cuộc sống.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×