Tải bản đầy đủ

Trích biên bản họp Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ lần thứ nhất

HỘI CTĐ HUYỆN THÁP MƯỜI
HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH BIÊN BẢN
Về việc họp Ban chấp hành lần thứ I
Hôm nay, vào lúc 9 h 15 ngày 02 / 8 /2016
Địa điểm tại HT. UBND xã Thạnh lợi
Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi tiến hành phiên họp lần thứ I
*Thành phần:
+ Ông: Lê Thanh Hải Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.
+ Ông: Nguyễn Văn Do Uỷ viên Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện
+ Ông: Lê Thanh Phú: Chủ tịch UBND xã
+ Cùng 11/13 UV của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
+ Chủ tọa: bà Hồ Thị Năm; Thư Ký: bà Nguyễn Thị Bé Tám.
*Nội dung:
Cuộc họp tiến hành bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Trưởng Ban kiểm
tra hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kết quả bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Trưởng ban kiểm tra như sau:

Ban Thường vụ gồm 03 vị sau:
1/Bà: Hồ Thị Năm
2/Ông: Võ văn Bánh
3/Ông: Nguyễn Văn Em

Thường trực gồm 02 vị sau:
+ Bà: Hồ Thị Năm giử chức vụ Chủ tịch.
+ Ông: Võ Văn Bánh giử chức vụ Phó Chủ tịch
Trưởng Ban kiểm tra là:
+ Ông: Nguyễn Văn Em giử chức vụ Trưởng ban kiểm tra
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 h cùng ngày và có đọc lại mọi người cùng nghe
CHỦ TỌA

HỒ THỊ NĂM

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ BÉ TÁMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×