Tải bản đầy đủ

Thư mời Đại hội Hội chữ thập đỏ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ THẠNH LỢI NK 2016 – 2021
I/ Nghi thức:
- Chào cờ.
- Thông qua Nội quy Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu có mặt.
- Cử Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
II/ Nội dung Đại hội.
- Diễn văn khai mạc.
- Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021.
- Thông qua Bảng tự phê Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện huyện, tỉnh, TW và
Điều lệ sửa đổi.
- Tham luận và thảo luận.
- Thông qua tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành
- Giới thiệu yêu cầu cơ cấu, số lượng uỷ viên Ban chấp hành và
ban kiểm tra nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thông qua danh sách hiệp thương Ban chấp hành và ban kiểm
tra nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Biểu quyết.
- Họp Ban chấp hành lần thứ I
- Báo cáo kết quả họp Ban chấp hành lần thứ I.
- Ban chấp hành mới ra mắt, hứa hẹn.
- Thông qua danh sách đề cử đại biểu dự đại hội cấp trên.
- Phát biểu chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ huyện.
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cơ sở.
- Khen thưởng.
- Thông qua nghị quyết Đại hội.
III/ Bế mạc:
- Diễn văn bế mạc.
- Chào cờ bế mạc

HỘI CTĐ THÁP MƯỜI
HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI

Số: /TM-CTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Thạnh lợi, ngày 29 tháng7 năm 2016

THƯ MỜI
Kính gửi:Ông (bà):…………………………………………
……………………………………………………………...
Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá IX quy định về
việc tổ chức Đại hội đại biểu cấp cơ sở.
Được sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Tháp Mười và sự
chấp thuận của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân cho phép Hội Chữ thập đỏ xã
tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian: vào lúc 7giờ ngày 02 tháng 8 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh lợi
Đề nghị quý khách dự sắp xếp công việc đến dự Đại hội, góp
phần cho Đại hội thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.TM.HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
CHỦ TỊCH

HỒ THỊ NĂMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×