Tải bản đầy đủ

NỘI QUY Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi Lần thứ V

HỘI CTĐ HUYỆN THÁP MƯỜI

HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

NỘI QUY
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi
Lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
----------Để đảm bảo nội dung chương trình Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã
Thạnh lợi lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban tổ chức Đại hội đề ra nội quy Đại
hội như sau:
1. Thời gian Đại hội được tổ chức 01 buổi, bắt đầu vào lúc 7h30", ngày
02/8/2016
- Làm việc từ 7h30" đến 11h30"
Đại biểu có mặt tại Hội trường trước 15 phút theo thời gian làm việc quy
định.
2. Đại biểu phải có mặt trong suốt thời gian Đại hội đúng theo triệu tập của
Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi Chấp hành tốt chương trình làm việc của Đại hội.

Không được vắng mặt, trừ trường hợp có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý
của Đoàn chủ tịch Đại hội.
3. Đại biểu phải chấp hành nghiêm kỷ luật của Đại hội:
- Đại biểu vào Hội trường phải ngồi đúng vị trí quy định, phải giữ gìn trật tự,
tập trung làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, nêu cao tinh thần dân chủ.
- Đại biểu không bàn việc riêng tại Hội trường, điện thoại nên để chế độ
rung; trường hợp muốn phát biểu tại Đại hội phải đăng ký trước với Đoàn chủ tịch
về nội dung phát biểu và phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Phải quản lý tốt
tài liệu của Đại hội.
4. Trang phục Đại biểu: thực hiện theo đúng tinh thần thư triệu tập Đại hội;
Đại biểu mang thẻ Đại biểu phía trên ngực trái của áo.
5. Đại biểu phải chấp hành tốt việc ăn, nghỉ theo sự hướng dẫn của Ban tổ
chức Đại hội.
Nội quy được áp dụng cho tất cả Đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã
Thạnh lợi lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×