Tải bản đầy đủ

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi Lần thứ V

HỘI CTĐ THÁP
MƯỜI
HỘI CTĐ ___________
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________, ngày

tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ ___________________
lần thứ ____, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành khai
mạc lúc7 giờ30, ngày
tháng
năm 2016 tại
_______________
Đại hội đã có mặt ...... đại biểu, trên tổng số .......
đại biểu được triệu tập, đại diện cho .......... hội viên.

Đại hội đã nghe Ban chấp hành nhiệm kỳ .... báo
cáo tổng kết tình hình hoạt động của nhiệm kỳ 05 năm,
bảng tự phê của Ban chấp hành (2011 – 2016), phương
hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Qua thảo luận, Đại hội đã đóng góp bổ sung và
thống nhất
QUYẾT NGHỊ
1. Thống nhất thông qua các văn bản văn kiện
mà Ban chấp hành nhiệm kỳ ..... (2011 - 2016) đã trình
bày trước Đại hội.
2. Ban chấp hành nhiệm kỳ ..... tiếp thu ghi nhận
các ý kiến đóng góp của đại biểu, ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện, của lãnh đạo
cấp ủy, UBND để chỉnh lý bổ sung đầy đủ và hoàn
thiện văn kiện trước khi phát hành.
3. Ban chấp hành nhiệm kỳ ...... có trách nhiệm cụ
thể hóa và triển khai tổ chức lãnh đạo thực hiện thành
công phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 05 năm tới 2016
-2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội thống nhất
thông qua nghò quyết vào lúc …… giờ ………, ngày ...
tháng ..... năm 2016.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×