Tải bản đầy đủ

KỊCH bản Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi Lần thứ V

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Trần Văn Ky: dẫn chương trình
KY

- Ban tổ chức Đại hội kính mời quý khách dự, quý đại biểu tập trung vào hội
trường để tiến hành đại hội.
- Sau khi ổn định xong, xin mời quý khách dự, quý Đại biểu đứng lên chỉnh đốn
trang phục làm lễ chào cờ.
- Chào cờ chào! Xin mời quí vị an tọa
* Tiếp theo Ban tổ chức đại hội thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
NỘI QUY
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi
Lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
----------Để đảm bảo nội dung chương trình Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi
lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban tổ chức Đại hội đề ra nội quy Đại hội như sau:
1. Thời gian Đại hội được tổ chức 01 buổi, bắt đầu vào lúc 7h30", ngày 02/8/2016
- Làm việc từ 7h30" đến 11h30"
Đại biểu có mặt tại Hội trường trước 15 phút theo thời gian làm việc quy định.
2. Đại biểu phải có mặt trong suốt thời gian Đại hội đúng theo triệu tập của Hội
Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi Chấp hành tốt chương trình làm việc của Đại hội. Không được
vắng mặt, trừ trường hợp có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch

Đại hội.
3. Đại biểu phải chấp hành nghiêm kỷ luật của Đại hội:
- Đại biểu vào Hội trường phải ngồi đúng vị trí quy định, phải giữ gìn trật tự, tập
trung làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, nêu cao tinh thần dân chủ.
- Đại biểu không bàn việc riêng tại Hội trường, điện thoại nên để chế độ rung;
trường hợp muốn phát biểu tại Đại hội phải đăng ký trước với Đoàn chủ tịch về nội dung
phát biểu và phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Phải quản lý tốt tài liệu của Đại hội.
4. Trang phục Đại biểu: thực hiện theo đúng tinh thần thư triệu tập Đại hội; Đại
biểu mang thẻ Đại biểu phía trên ngực trái của áo.
5. Đại biểu phải chấp hành tốt việc ăn, nghỉ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức
Đại hội.
Nội quy được áp dụng cho tất cả Đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh
lợi lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
* Tiếp theo xin thông qua chương trình đại hội Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi lần thứ V
nhiệm kỳ 2016 – 2021. gồm các phần sau:
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

1


I/ Nghi thức:
- Chào cờ.
- Thơng qua Nội quy Đại hội.
- Thơng qua chương trình Đại hội.
- Tun bố lý do.
- Giới thiệu có mặt.
- Cử Đồn chủ tịch, Đồn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
II/ Nội dung Đại hội.
- Diễn văn khai mạc.
- Thơng qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- Thơng qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021.
- Thơng qua Bảng tự phê Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- Tham luận
- Thảo luận.
- Thơng qua tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành
- Giới thiệu u cầu cơ cấu, số lượng uỷ viên Ban chấp hành và ban kiểm tra nhiệm
kỳ 2016 – 2021.
- Thơng qua danh sách hiệp thương Ban chấp hành và ban kiểm tra nhiệm kỳ 2016


– 2021.
- Biểu quyết.
- Họp Ban chấp hành lần thứ I
- Báo cáo kết quả họp Ban chấp hành lần thứ I.
- Ban chấp hành mới ra mắt, hứa hẹn.
- Thơng qua danh sách đề cử đại biểu dự đại hội cấp trên.
- Phát biểu chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ huyện.
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cơ sở.
- Khen thưởng.
- Thơng qua nghị quyết Đại hội.
III/ Bế mạc:
- Diễn văn bế mạc.
- Chào cờ bế mạc
Xin q đại biểu, q khách dự có ý kiến đóng góp cho Nội quy và chương trình
Đại hội (chờ ½ phút). Nếu q vị khơng có ý kiến tơi xin thay mặt Ban tổ chức đại hội
thực hiện chương trình đại hội.
* Trở lại chương trình Đại hội tơi xin thơng qua tun bố lý do.
Kính thưa : - Các đồng chí lãnh đạo Hội Chữ thập
đỏ huyện.
- Lãnh đạo cấp ủy, UBND xã Thạnh lợi
- Các vò khách quý.
- Các vò đại biểu tham dự Đại hội.
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

2


Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá IX quy
đònh về việc Đại hội cấp cơ sở 05 năm một lần.
Căn cứ kế hoạch số 109/KH-CTĐ ngày 09/12/2015 của
Hội Chữ thập đỏ Tháp Mười về việc tổ chức Đại hội các
cấp tiến tới Đại hội Chữ thập đỏ huyện Tháp Mười lần VII
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Qua thời gian chuẩn bò văn kiện, nhân sự và được sự
đóng góp của các cấp lãnh đạo cũng như các Chi hội Chữ
thập đỏ các ấp, Hội Chữ thập đỏ xã bổ sung, chỉnh sữa
hoàn chỉnh trình trước Đại hội.
Được sự hướng dẫn, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ huyện
và sự thống nhất của Đảng uỷ, UBND xã cho phép Hội Chữ
thập đỏ xã Thạnh lợi được tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu
lần thứ V Nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi triệu tập đại
biểu về đây tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ xã
lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đó là lý do của Đại hội
hôm nay. (vơ tay)
- Kính thưa q vị, đại hội chữ thập đỏ xã Thạnh lợi lần thứ V nhiệm kỳ 20162021 chúng ta hân hạnh được đón tiếp các vị khách q đến dự, xin trân trọng giới thiệu:
+ Về phía lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Tháp mười
1/Ơng: Lê Thanh Hải :

Chủ tịch hội CTĐ huyện Tháp Mười (vỡ tay)

2/Ơng: ………………………. : UVTT hội CTĐ huyện Tháp Mười (vỡ tay)
+ Về phía lãnh đạo xã tơi trân trọng giới thiệu
1/Ơng:………………………………

(vỡ tay)

2/Ơng:………………………………..

(vỡ tay)

3/Dưới sự đại diện của ………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………..
Và Các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đồn thể xã cùng có mặt 40 đại biểu đại diện
cho 245 hội viên tồn xã về dự đại hội Chữ thập đỏ xã lần thứ V đề nghị hoan nghênh
chung. (vỡ tay)
* Tiếp theo chương trình đại hội, đến phần cử Đồn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư
cách đại biểu đại hội,
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

3


- Để đại hội tiến hành đúng qui định của Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Ban tổ
chức đại hội dự kiến số lượng người trong Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư
cách đại biểu để đại hội xem xét quyết định:
Đối với Đoàn Chủ tịch Đại hội dự kiến 05 vị; Ban thẩm tra tư cách đại biểu 02 vị;
Ban thư ký 02 vị. xin đại biểu cho ý kiến
3 ý kiến nồng cốt: (thống nhất theo dự kiến của ban tổ chức Đại hội)
Qua ý kiến của đại biểu, Đại biểu nào thống nhất số lượng Đoàn chủ tịch là 05,
Ban thẩm tra tư cách đại biểu là 02, Ban thư ký Đại hội là 02 xin cho biểu quyết bằng
cách giơ tay (xin mời ) xin cảm ơn!
Tiếp theo Ban tổ chức xin giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch đại hội gồm các ông
bà sau đây:
1/ Hồ Thị Năm
2/ Võ văn Bánh
3/ Nguyễn văn Em
4/ Lê Quốc Diễn
5/ Trần Văn Ky
Xin đại hội cho ý kiến về danh sách đoàn chủ tịch đại hội ( không có)
- Đại biểu nào đồng ý với danh sách đoàn chủ tịch 5 vị có tên trên, đề nghị biểu
quyết bằng cách giơ tay ( xin mời) xin cám ơn.
- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có)
Như vậy đại hội đã thống nhất 100% đoàn chủ tịch
+Về dự kiến ban thư ký đại hội với số lượng là 2 vị , gồm các ông bà có tên sau
1/ Nguyễn Thị Bé Tám
2/ Đặng Thị Thủy
Xin đại hội cho ý kiến về danh sách ban thư ký đại hội (không có)
- Đại biểu nào đồng ý với danh sách ban thư ký đại hội 2 vị có tên trên, đề nghị
biểu quyết bằng cách giơ tay (xin mời) xin cám ơn.
- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có)
Như vậy đại hội đã thống nhât 100% ban thư ký
+Về dự kiến ban thẩm tra tư cách đại biểu với số lượng là 2 vị gồm ông bà có tên
sau.
1/ Nguyễn Thanh Hùng
2/ Phan Văn Sang
Xin đại hội cho ý kiến về danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội (không
có)
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

4


- Đại biểu nào đồng ý với danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội 2 vị có
tên trên, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay (xin mời) xin cám ơn.
- Đại biểu nào có ý kiến khác (khơng có)
Như vậy đại hội đã thống nhât 100% ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội
Ban tổ chức đại hội kính mời Đồn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại
biểu vào vị trí làm việc, điều hành đại hội (Xin kính mời)
Kính thưa q khách dư, q đại biểu, kính thưa đại hội phần nghi thức đã xong,
Ban tổ chức xin giao lại đồn chủ tịch điều hành đại hội.
NĂM

* Tiếp theo chương trình đại hội, Đồn chủ tịch xin mời ơng: Nguyễn Thanh
Hùng thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu, lên báo cáo cơng tác thẩm tra tư cách đại
biểu đại hội, (xin kính mời ơng)
Kính thưa : - Đoàn chủ tòch

HÙNG

- Các đồng chí lãnh đạo
- Quý vò đại biểu, qúy khách dự
Được sự tính nhiệm của Đại hội, hôm nay tôi xin thay mặt
Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo như sau:
Tổng số đại biểu được triệu tập: ______ đại biểu.
Tổng số đại biểu có mặt :_________đại biểu. Đạt tỷ
lệ:____________ %.
Trong đó:
+ Số đại biểu có trình độ sơ cấp: ____ đại biểu, đạt _____ %.
+ Số đại biểu có trình độ trung cấp: ______ đại biểu, đạt _____ %.
+ Số đại biểu có trình độ đại học: ______ đại biểu, đạt _____ %.
+ Số đại biểu có tuổi đời từ 50 trở lên: ____ đại biểu, đạt _____ %.
+ Số đại biểu có tuổi đời từ 30 đến 49: _____ đại biểu, đạt _____ %.
+ Số đại biểu có tuổi đời từ 16 đến 29: _______ đại biểu, đạt %.
Kính thưa đại hội.
Căn cứ vào Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khố IX quy định về điều kiện tiến
hành đại hội và tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội.
Căn cứ vào quyền hạn nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

5


Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo trước đại hội đến giờ này tất cả đại biểu
tham dự đại hội điều đủ tư cách tham dự đại hội. Đồng thời xin Đồn chủ tịch cho ý kiến
để được tiến hành đại hội. Xin trân trọng kính chào!
EM

Xin cảm ơn ơng Nguyễn Thanh Hùng vừa thơng qua báo cáo thẩm tra tư cách đại

biểu.
- Kính thưa Đại hội, Căn cứ vào Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam khố IX quy
định và kết quả báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, đồn chủ tịch quyết định tiến
hành đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2016- 2021.
* Tiếp theo chương trình xin kính mời bà: Hồ Thị Năm chủ tịch hội CTĐ xã
Thạnh lợi khố IV thay mặt đồn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội. xin kính mời
bà.
NĂM

Kính thưa : - Đoàn chủ tòch
- Quý vò đại biểu, q khách dự

Hòa trong không khí cùng cả nước thi đua lập nhiều
thành tích trong thực hiện nghò quyết của Đại hội Đảng toàn
quốc, nghò quyết Đảng bộ Tỉnhä Đồng Tháp, nghò quyết Đảng
bộ huyện Tháp Mười, Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi tiến
hành Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thay mặt Đoàn chủ tòch, tôi nhiệt liệt chào mừng các
đồng chí lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Huyện, các đồng chí đại
diện Thường trực cấp ủy, UBND xã, các vò khách dự, và cùng
40 đại biểu về dự đại hội ( đề nghị chúng ta hoan nghênh ). (vỡ tay)
Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính
quyền và các đồng chí khách dự là chứng minh sự quan tâm
sâu sắc của Đảng, chính quyền các cấp đối với cong tác
Hội từ trước đến nay và cũng như về sau này. Đồng thời,
cũng thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ giữa Hội Chữ thập
đỏ với các ban ngành đoàn thể.
Kính thưa Đại hội !
Trong giờ phút long trọng này, chúng ta vô cùng xúc
động tưởng nhớ đến Chủ tòch Hồ Chí Minh kính yêu, vò cha
già dân tộc, Người đã sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam và là Chủ tòch danh dự đầu tiên của Hội, luôn dành
cho Hội sự quan tâm đặc biệt.
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

6


Người có một ham muốn, ham muốn tột bật đó là :
“Dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Thực hiện tâm niệm trên của Bác và lời dạy của Người :
“Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà
góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và làm mọi việc
có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Toàn thể
cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi luôn ra sức phấn
đấu khắc phục mọi khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn
thành nhiệm vụ. Từ khi thành lập đến nay, mà nhất là trong
nhiệm kỳ qua (2011 – 2016) Hội đã hoạt động đạt hiệu quả
rất lớn. Vận động các tổ chức nhân đạo xã hội trong và
đòa phương giúp đỡ cứu trợ bằng hàng hóa, vật phẩm, tiền
trò giá hàng tỷ đồng.
Kính thưa các đồng chí !
Đại hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi lần thứ V nhiệm kỳ
2016 – 2021 là nhằm rút kinh nghiệm để kế tục và phát huy
những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội
này, chúng ta sẽ đánh giá đúng thực trạng về tổ chức và
hoạt động của Hội, đồng thời quyết đònh những mục tiêu,
phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí lãnh đạo các
cấp, các vò khách quý, quý vò đại biễu sẽ đem hết hiểu
biết của mình đóng góp nhiều ý kiến quý báu làm cho các
văn bản của đại hội đầy đủ hơn, sinh động hơn, nhất đònh
Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.
Trên tinh thần phấn khởi đó, thay mặt Đoàn chủ tòch
tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Hội Chữ thập
đỏ xã Thạnh lợi lần thư ù V nhiệm kỳ 2016 – 2021 .
Chúc
sức khỏe toàn thể quý vò, chúc Đại hội thành công tốt
EM
đẹp.
xin cám ơn bà Hồ Thị Năm.
Kính thưa Đại hội, Để đánh giá lại tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ qua, những
mặt làm được và những mặt còn hạn chế, Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho
nhiệm kỳ tới, nhằm đưa hoạt động Chữ thập đỏ xã nhà đạt nhiều kết quả cao, hồn thành
tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và ngành cấp trên giao phó. xin giới thiệu ơng: Lê Quốc
Diễn thơng qua báo cáo tình hình hoạt động Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 – 2016 và
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xin kính mời ơng.
EM

xin cảm ơn ơng: Lê Quốc Diễn
Kính thưa đại hội

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

7


Trong nhiệm kỳ qua BCH Hội chữ thập đỏ xã Thạnh lợi đã điều hành các mặt hoạt
động đạt được những kết quả đáng khích lệ là nhờ sự hổ trợ giúp đở của các cấp lãnh đạo,
sự đồng lòng nhất trí của BCH, tuy nhiên, trong thời gian qua một số mặt cơ bản mà
BCH thực hiện chưa đạt hiệu quả tốt. xin giới thiệu bà: Hồ Thị Năm chủ tịch hội CTĐ xã
Thạnh Lợi thông qua Bảng tự phê BCH nhiệm kỳ 2011 – 2016. xin kính mời bà.
( Văn bảng riêng)
KY

xin cám ơn bà Hồ Thị Năm

* Tiếp theo chương trình đại hội, tôi xin giới thiệu ông:………………………….Chi hội
ấp 1, thông qua báo tham luận Công tác Vận động trợ giúp xã hội , xin mời ông
KY

xin cám ơn ông:………………………………………. …………..

* Tiếp theo chương trình đại hội tôi xin giới thiệu ông………………………chi hội
ấp…thông qua bài tham luận, Công tác tuyên truyền vận động chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới và bắt cầu từ thiện, xin mời ông
NĂM

xin cám ơn ông: …………………………………………..………

Để hoạt động nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn, xin mời quý đại biểu tiếp tục
đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội, những vấn đề trọng tâm mà đại biểu quan tâm. Cụ
thể như: công tác tổ chức hội từ cơ sở đến các chi tổ hội, vấn đề hội viên. Công tác cứu
trợ, tương trợ, các chương trình mục tiêu lớn của Hội như Địa chỉ nhân đạo, Ngân hàng
bỏ, hiến máu tình nguyện ……
Sau đây, xin kính mời quý đại biểu, quý khách dự có ý kiến đóng góp.
Xin cảm ơn các ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu, đại hội xin tiếp thu và đưa
vào kế hoạch hoạt động của hội trong thời gian tới.
Đồng thời xin giải đáp các ý kiến của quý đại biểu như sau(nếu có).
Đại hội biết quý vị đại biểu còn nhiều ý kiến đóng góp, nhưng do thời gian có hạn,
quý vị có thể ghi giấy gửi lại cho đoàn thư ký, Đại hội xem ý kiến đóng góp đó vẫn có giá
trị như phát biểu trực tiếp trước đại hội. một lần nữa xin cám ơn quý vị đại biểu.
EM

Kính thưa đại hội, Đến phần bầu cử Ban chấp hành, đây là nội dung hết sức quan
trọng của đại hội, đó là Đại hội bầu chọn ra ban chấp hành có đầy đủ năng lực, phẩm
chất, trí tuệ, uy tín để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra và hoàn thành nhiệm
vụ của Đảng, nhà nước và Hội cấp trên giao phó. Sau đây xin giới thiệu đ/c Trần Văn Ky
thay mặt đoàn chủ tịch xin thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã
Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2016-2021, xin kính mời.
KY

Kính thưa đại hội

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

8


- Theo hướng dẫn số 12/KH- CTĐ ngày 15/02/2016 của Ban Thường vụ Hội chữ
thập đỏ huyện Tháp Mười về việc xây dựng Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở trong
đó có nêu rõ, đối với Hội chữ thập đỏ cơ sở ban chấp hành không quá 15 ủy viên.
Trước tiên tôi xin thay mặt đoàn chủ tịch thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành
Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2016 – 2021.
ĐỀ ÁN
Nhân sự Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi
khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Kế hoạch số 109/KH-CTĐ ngày
09/12/2015 của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Tháp Mười về tổ chức Đại hội
đại biểu cấp cơ sở. Để tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ xã
Thạnh Lọi trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
xã Thạnh lợi và chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước tại địa phương, Đại hội
lựa chọn, bầu ra cơ quan lãnh đạo của Hội có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng được
yêu cầu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Căn cứ Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Hội, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt
động của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi khóa V, điều kiện, tình hình
của địa phương, của Hội trong giai đoạn tới và quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy
định của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế về công tác cán bộ của Hội, Ban Chấp
hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi khóa V xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành
Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ
THẬP ĐỎ XÃ THẠNH LỢI KHÓA V NHIỆM KỲ 2016 – 2021.
1. Yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi.
Xây dựng tập thể Ban Chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ,
tư duy đổi mới, sáng tạo, có phấm chất đạo đức tốt, quy tụ được sự đoàn kết, thống
nhất trong Hội; có uy tín, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong giai đoạn mới.
(1)

Ban Chấp hành cần có chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh
đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động Hội.
(2)

Đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục, kết hợp hài hòa các độ tuổi, có
tỷ lệ nữ hợp lý.
(3)

Phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu và lựa chọn nhân sự trong
quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định
của Đảng, của Hội về công tác cán bộ…..
(4)

2. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi.
a) Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống
lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Không tham nhũng,
không cơ hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần chia sẻ với những người có hoàn
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

9


cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, được quần chúng và cán bộ, hội
viên, thanh, thiếu niên tín nhiệm.
b) Có uy tín và năng lực tổ chức, vận động quần chúng tham gia các hoạt động
nhân đạo trên cơ sở nắm vững và vận dụng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác Hội.
c) Có trình độ lý luận chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, có hiểu
biết về công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ, có đủ năng lực và sức khỏe đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ được giao.
3. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội Chữ thập đỏ xã
Thạnh lợi.
Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội Chữ thập đỏ phải thực sự tiêu biểu về
bản lĩnh chính trị, đạo đức và sự cống hiến, có uy tín trong tổ chức; có trình độ, năng lực
hoạt động xã hội và các lĩnh vực chuyên môn của Hội. Được rèn luyện trưởng thành từ
thực tiễn công tác trên các lĩnh vực, từ phong trào Chữ thập đỏ, luôn gần gũi, sâu sát,
lắng nghe ý kiến và vận động quy tụ được quần chúng, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng
của cán bộ, hội viên, được cán bộ, hội viên và nhân dân tín nhiệm.
Đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn
thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong xã hội; khả năng đoàn kết, quy tụ, phong cách
làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm,
4. Hướng cơ cấu:
- Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi khóa V cần có cơ cấu hợp lý, giới
thiệu những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để phân công phụ trách các lĩnh vực công
tác Hội, đảm bảo tỷ lệ hợp lý trong Ban Chấp hành:
- Tổng số ủy viên Ban Chấp hành: dự kiến 13 vị
+ Tỷ lệ nữ 15%
- Ở mỗi Chi Hội ấp trực thuộc đảm bảo có 01 ủy viên Ban Chấp hành
- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu
tham gia Ban Chấp hành.
Cụ thể cơ cấu như sau:
- Cơ quan chuyên trách Hội Chữ thập đỏ 02 vị
- Cấp Chi Hội trực thuộc: 06 vị
- Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội 03 vị ( Trạm y tế, Đoàn TNCS HCM,
TB&XH, )
- Doanh nghiệp, Tôn giáo hoặc nhà hảo tâm: 02 vị

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

10


Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của Hội trong nhiệm kỳ tới, ban
chấp hành nhiệm kỳ 2011 – 2016 dự kiến ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 13 ủy
viên, như vậy xin đại biểu cho ý kiến:
2 ý kiến nòng cốt: (thống nhất số lượng uỷ viên Ban chấp hành là 13)
+ Đại biểu nào thống nhất số lượng là: 13 uỷ viên cho biểu quyết, xin mời (giơ tay)
xin cám ơn quý đại biểu
+ Đại biểu nào có ý kiến khác (không có)
Như vậy số lượng uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ này là 13 vị.
Tiếp theo đến phần ứng cử và đề cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Phần ứng cử vào ban chấp hành mới: xin mời đại biểu tự ứng cử vào ban chấp
hành, xin mời ( không có).
+ Phần đề cử: có 2 cách:
. Một là đại biểu đề cử
. Hai là giao lại cho ban chấp hành củ giới thiệu. Đại biểu xem xét cho biểu quyết,
xin đại biểu cho ý kiến.
2 ý kiến nòng cốt: ( đề nghị Ban chấp hành củ giới thiệu Đại hội xem xét)
Nếu đại biểu thống nhất giao cho ban chấp hành củ giới thiệu cho biểu quyết (giơ
tay). xin cám ơn
-Đại biểu nào có ý kiến khác (không có)
Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua danh sách đề cử ban chấp hành nhiệm kỳ
2016 – 2021:
(đọc danh sách trích ngang ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 -2021)
Đề nghị đại biểu có ý kiến về danh sách ban chấp hành mà tôi vừa thông qua.
(ngưng nửa phút) Nếu không có ý kiến, chúng ta tiến hành niêm yết danh sách để bầu cử.
Kính thưa quý đại biểu, căn cứ Điều 10 của Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
khoá IX quy định nguyên tắc bầu cử tại Đại hội là Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ
tay. Do đó Đại hội chúng ta bầu Ban chấp hành bằng hình thức biểu quyết giơ tay.
+ Đại biểu nào tán thành các vị có tên trong danh sách đã nêu vào trong BCH hội
chữ Thập Đỏ xã Thạnh lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 đề nghị cho biểu quyết bằng
cách giơ tay. Xin mời ( xin cám ơn).
+ Đại biểu nào có ý kiến khác. (không có).
Như vậy phần bầu các Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi
nhiệm kỳ 2016-2021 được các vị đại biểu thống nhất 100%.

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

11


* Tiếp theo chương trình đại hội căn cứ vào đề án nhân sự chúng ta tiến hành bầu ban
kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến là 3 vị.
+ Đại biểu nào thống nhất số lượng là: 3 vị cho biểu quyết (giơ tay) xin cám ơn
+ Đại biểu nào có ý kiến khác (không có)
Như vậy số lượng ban kiểm tra nhiệm kỳ này là 3 vị.
Tiếp theo đến phần ứng cử và đề cử ban kiểm tra nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Phần ứng cử vào ban kiểm tra mới: xin mời đại biểu nào tự ứng cử vào ban kiểm
tra ( không có) .
+ Phần đề cử: có 2 cách:
. Một là đại biểu đề cử
. Hai là giao lại cho Đoàn chủ tịch giới thiệu, đại biểu xem xét cho biểu quyết.
Ý kiến nòng cốt: (đề nghị giao lại cho Đoàn chủ tịch giới thiệu.)
Nếu đại biểu nào thống nhất giao cho Đoàn chủ tịch giới thiệu cho biểu quyết (giơ
tay). xin cám ơn
-Đại biểu nào có ý kiến khác (không có)
Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua danh sách đề cử ban kiểm tra nhiệm kỳ
2016 – 2021:
1/ Nguyễn Văn Em : Chi hội trưởng Đông y
2/ Nguyễn Văn Khắc: Chi hội trưởng ấp 1
3/ Nguyễn Văn Duyên: Chi hội trưởng ấp 2
Đề nghị đại biểu có ý kiến về danh sách Ban kiểm tra mà tôi vừa thông qua.
(ngưng khoảng nửa phút)
Nếu không có ý kiến chúng ta tiến hành niêm yết danh sách để bầu cử.
+ Đại biểu nào tán thành các vị vừa nêu ban kiểm tra BCH hội chữ Thập Đỏ xã
Thạnh lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 đề nghị cho biểu quyết bằng cách giơ tay. Xin
cám ơn.
+ Đại biểu nào có ý kiến khác. (không có).
Như vậy phần bầu ban kiểm tra các vị đại biểu thống nhất 100%
Kính mời quý vị đại biểu, khách dự nghỉ giải lao, mời các vị vừa trúng cử vào ban
chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp lần thứ nhất địa điểm tại hội trường ủy ban, kính
mời đại diện hội chữ thập đỏ huyện, lãnh đạo cấp ủy, ủy ban cùng dự họp ban chấp hành.
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BCH HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI LẦN THỨ NHẤT
NĂM

Hồ Thị Năm điều khiển
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

12


Kính thưa các đ/c lãnh đạo Hội chữ thập đỏ huyện, cấp ủy, ủy ban và các vị ủy viên
ban chấp hành, hôm nay chúng ta họp ban chấp hành lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ,
thường trực và trưởng ban kiểm tra đó là lý do cuộc họp hôm nay. (vỗ tay)
Tôi trân trọng giới thiệu về lãnh đạo huyện hội có đ/c Lê Thanh Hải chủ tịch hội
CTĐ huyện Tháp mười cùng dự với chúng ta. ( vỗ tay)
Về lãnh đạo cấp ủy, UBND xã có đ/c…………………………………….(vỗ tay)
Tiếp theo hội nghị chúng ta cử 01 chủ toạ để điều hành cuộc họp và 01 thư ký để
ghi chép quá trình diễn biến cuộc họp, đề nghị quý vị có ý kiến.
2 ý kiến nồng cốt: (Xin cử chủ tọa cuộc họp này là bà: Hồ Thị Năm, thư ký là
bà: Nguyễn Thị Bé Tám)
Các vị thống nhất bà: Hồ Thị Năm làm chủ tọa và bà: Nguyễn Thị Bé Tám làm thư
ký hội nghị, ta biểu quyết bằng cách giơ tay. Xin cám ơn
Để cuộc họp được nhanh gọn, đầy đủ tôi xin thông qua nội dung như sau:
- Bầu Ban Thường vụ;
- Bầu thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch,
- Bầu trưởng ban kiểm tra.
Trở lại nội dung cuộc họp, trước tiên Ban chấp hành tiến hành bầu Ban Thường vụ.
Kính thưa quý vị, căn cứ khoản 2 Điều 11 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá IX
quy định “Ban thường vụ cấp nào do Ban chấp hành cấp đó bầu ra, là cơ quan lãnh đạo
của Hội giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành. Cơ cấu, số lượng uỷ viên, Ban Thường vụ do Ban
chấp hành quyết định nhưng không quá 1/3 số lượng uỷ viên Ban chấp hành.
Như vậy Ban Thường vụ nhiệm kỳ này dự kiến là 3 vị, đề nghị các vị uỷ viên Ban
chấp hành cho ý kiến.
Ý Kiến nồng cốt : (thống nhất số lượng là 3 vị)
Qua ý kiến các vị, vị nào thống nhất Ban Thường vụ 03 vị xin cho biểu quyết
(giơ tay). Như vậy Ban Thường vụ là 03 vị.
Đến phần bầu Ban Thường vụ, có 2 phần,
Phần 1: ứng cử. xin mời các vị trong Ban chấp hành ứng cử vào Ban thường vụ. -Phần 2: là đề cử có 2 cách:
Cách 1: Ban chấp hành đề cử.
Cách 2: là giao cho chủ toạ đề cử.
Ý kiến nòng cốt: (giao lại cho chủ toạ đề cử, Ban chấp hành xem xét biểu
quyết)

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

13


Như vậy các vị thống nhất giao cho chủ tọa để cử thì tôi xin đề cử 03 vị vào Ban
Thường vụ gồm:
1/Hồ Thị Năm
2/Võ Văn Bánh
3/Nguyễn Văn Em
Xin ý kiến các vị UV BCH, nếu không có ý kiến chúng ta tiến hành bầu, các vị
thống nhất 03 vị tôi vừa nêu vào Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi nhiệm
kỳ 2016 – 2021 xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay .
Như vậy tập thể chúng ta thống nhất 100%. xin cám ơn
Tiếp theo, BCH chúng ta bầu Thường trực Hội gồm chủ tịch và phó chủ tịch hội
Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2016 - 2021,
Cách bầu có 2 phần:
phần 1: ứng cử, xin mời các vị trong Ban thường vụ chúng ta tự ứng cử.(không có)
phần 2: đề cử, xin mời các UVBCH.
Ý kiến nòng cốt: (Đề cử bà: Hồ Thị Năm làm chủ tịch, ông Võ Văn Bánh làm
phó chủ tịch)
Qua ý kiến đề cử của quý vị, đến giờ này chúng ta đã có danh sách đề cử thường
trực hội và chức danh trong thường trực. nếu vị nào thống nhất:
Bà: Hồ Thị Năm giử chức danh chủ tịch hội cho biểu quyết bằng cách giơ tay
(xin cám ơn).
Về phần bầu Phó Chủ tịch hội.
Các vị thống nhất Ông: Võ văn Bánh giữ chức danh phó chủ tịch hội cho biểu
quyết bằng cách giơ tay (xin cám ơn).
Đến phần bầu trưởng ban kiểm tra, trong đại hội đã bầu 3 vị như sau:
1/ Nguyễn Văn Em
2/ Nguyễn Văn Khắc
3/ Nguyễn Văn Duyên
Trong 3 vị này ta chọn 1 trưởng ban kiểm tra
Phần bầu trưởng ban kiểm tra có 2 phần:
phần ứng cử: xin mời 01 trong 03 vị chúng ta tự ứng cử làm trưởng Ban kiểm
tra. (không có)
phần 2 đề cử, xin mời
Ý kiến nòng cốt: (Đề cử ông: Nguyễn Văn Em làm trưởng Ban kiểm tra)

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

14


Qua ý kiến đề cử ông; Nguyễn Văn Em làm trưởng Ban kiểm tra, Nếu các vị thống
nhất ông: Nguyễn Văn Em làm trưởng ban kiểm tra thì chúng biểu quyết bằng cách giờ
tay. Xin cám ơn
Như vậy 2 vị còn lại là ủy viên kiểm tra.
Kính thưa quý vị, cuộc họp BCH lần thứ nhất đến đây kết thúc, xin cảm ơn quý vị
lãnh đạo cùng các vị uỷ viên ban chấp hành đã tham dự đầy đủ giúp cho phiên họp Ban
chấp hành lần đầu được thành công và xin mời quý vị tập trung trở lại hội trường.
DIỄN

Xin kính mời quý vị khách dự, quý vị đại biểu tập trung vào hội trường để tiếp tục
chương trình Đại hội.
Kính thưa đại hội, tiếp tục chương trình đại hội, xin mời bà: Nguyễn Thị Bé Tám
thay mặt thư ký cuộc họp báo cáo kết quả họp ban chấp hành lần thứ nhất, xin mời.

BÉ TÁM

Kính thưa Đại hội, được sự ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt thư ký
cuộc họp tôi xin công bố kết quả cuộc họp Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi
lần thứ nhất như sau:

BIÊN BẢN
Về việc họp Ban chấp hành lần thứ I
Hôm nay, vào lúc……..h………. ngày 02 / 8 /2016
Địa điểm tại………………………. xã Thạnh lợi
Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi tiến hành phiên họp lần thứ I
Thành phần:
+ Ông: Lê Thanh Hải
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.
+ Ông: Trần Văn Truyện Uỷ viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện
+ Ông:…………………………………………………………………….
+ Ông:…………………………………………………………………….
+ Cùng …….. UV của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
+ Chủ tọa hội nghị: bà Hồ Thị Năm; Thư Ký hội nghị: bà Nguyễn Thị Bé Tám.
Nội dung:
Cuộc họp tiến hành bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Trưởng Ban kiểm tra hội
nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kết quả bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Trưởng ban kiểm tra như sau:
Ban Thường vụ gồm 03 vị sau:
1/Bà: Hồ Thị Năm
2/Ông: Võ văn Bánh
3/Ông: Nguyễn Văn Em

Thường trực gồm 02 vị sau:
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

15


+ Bà: Hồ Thị Năm giử chức vụ Chủ tịch.
+ Ơng: Võ Văn Bánh giử chức vụ Phó Chủ tịch
Trưởng Ban kiểm tra là:
+ Ơng: Nguyễn Văn Em giử chức vụ Trưởng ban kiểm tra.
Cuộc họp kết thúc vào lúc……..h……. cùng ngày và có đọc lại mọi người cùng
nghe
Kính thưa Đại hội, tơi vừa báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Hội
Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi lần thứ I nhiệm kỳ 2016 – 2021, xin cảm ơn!
DIỄN

xin cảm ơn bà Nguyễn Thị bé Tám vừa báo cáo kết quả phiên họp Ban chấp hành
Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi.
* Tiếp theo chương trình xin mời các vị vừa trúng cử vào ban chấp hành ra mắt và hứa
hẹn trước đại hội, Xin mời .
Kính thưa : - Đoàn chủ tòch
- Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện
- Lãnh đạo cấp ủy, UBND xã Thạnh lợi
- øQuý vò đại biểu.
Được sự tín nhiệm của Đại hội bầu chúng tôi vào Ban
chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh lợi nhiệm kỳ 2016 –
2021. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Để hoàn thành được
nhiệm vụ và thể hiện được quyết tâm trước trọng trách
mới, tôi xin thay mặt Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xa
Thạnh lợi lần thứ V NK 2016- 2021 xin trân trọng hứa với : Lãnh đạo
Hội CTĐ huyện, cấp uỷ, UBND xã và toàn thể đại hội như
sau :
1. Chúng tôi sẽ phát huy những thành tích đã đạt
được, khắc phục những khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm
vụ, thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.
2. Phân công từng Uỷ viên bám sát đòa bàn, sao cho
từng ủy viên của Ban chấp hành nhiệm kỳ này thật sự là
hạt nhân, tạo mối liên hệ chặt chẽ và thống nhất từ trên
xuống dưới.
3. Khẩn trương đưa nghò quyết của Đại hội vào chương
trình hành động. Nâng cao tinh thần trách nhiệm để phục vụ
nhân dân ngày càng hoàn thiện hơn, đạt hiệu quả cao hơn,
thiết thực hơn.
Kính thưa Đại hội!
Một lần nữa, chúng tôi xin hứa trước Đại hội sẽ cố
gắng trên dưới một lòng cùng nhau phấn đấu để hoàn

NĂM

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

16


thành tốt nhiệm vụ, nhất là hoàn thành xuất sắc phương
hướng nhiệm kỳ này đã được thông qua tại đại hội. Phối
hợp chặt chẽ của ban ngành đoàn thể để cùng nhau hoàn
thành nhiệm vụ chung, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Cuối cùng tôi thay mặt Ban chấp hành Hội Chữ thập
đỏ xã Thạnh lợi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vò khách
quý, quý đại biểu dồi dào sức khỏe đạt nhiều thắng lợi,
thành đạt trong công tác và cuộc sống. Trân trọng kính
chào!
EM

*Tiếp theo chương trình đại hội tơi kính mời ơng Lê Quốc Diễn thay mặt đồn chủ
tịch lên điều khiển chương trình bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, xin kính mời ơng.

DIỄN

Kính thưa q vị, căn cứ vào kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự đại hội hội chữ
thập đỏ huyện Tháp Mười lần thứ VII, riêng đơn vị xã Thạnh Lợi là 04 đại biểu trong đó
có 01 đại biểu đương nhiên còn lại 03 đại biểu phải do đại hội bầu. như vậy đại hội chúng
ta bầu 3 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Trước khi bầu đại biểu dự đại hội cấp huyện tơi xin thơng qua tiêu chuẩn đại biểu
dự đại hội cấp trên.
TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CẤP TRÊN
Đại biểu dự đại hội chữ thập đỏ huyện phải có các điều kiện sau:
- Có năng lực tổ chức và vận động quần chúng tham gia các hoạt động nhân đạo từ
thiện.
- Có khả năng tiếp thu, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhà nước, nghị quyết,
quyết định của hội cấp trên trong cơng tác tổ chức và xã hội.
- Có trình độ, năng lực để hồn thành nhiệm vụ được giao.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trung thực, lành mạnh. Có ý thức tổ chức kỷ
luật tốt, được quần chúng tín nhiệm.
- Đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện, chương trình hành động hội cấp trên có hiệu
quả.
Kính thưa Đại hội, trong Đại hội chúng ta bầu 03 đại biểu chính thức và 1 đại biểu
dự khuyết
Cách bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên có 2 cách: một là ứng cử, hai là đề cử.
Phần ứng cử: xin đại biểu tự ứng cử ( khơng có)
Phần đề cử : Đại biểu đề cử hoặc giao Đồn chủ tịch đề cử đại biểu xem xét biểu
quyết.
Ý Kiến nồng cốt: (giao đồn chủ tịch giới thiệu Đại hội xem xét biểu quyết)
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

17


Nếu các đại biểu thống nhất giao đoàn chủ tịch giới thiệu thì cho biểu quyết
(giơ tay).
Tiếp theo, tôi xin thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu 03 đại biểu chính thức và 1 đại
biểu dự khuyết để đại hội xem xét biểu quyết.
1/Võ văn Bánh
2/Nguyễn Văn Em
3/ Đoàn Văn Được
Đại biểu dự khuyết
1/ Nguyễn Thị Bé Tám
Xin đại biểu xem xét 03 vị đại biểu chính và 1 đại biểu dự khuyết tôi vừa thông
qua, cần thay đổi vị nào và đề cử vị nào thay thế, xin mời đại biểu có ý kiến.
Nếu đại biểu không có ý kiến xin cho biểu quyết.
+ Nếu đại biểu nào thống nhất:
1/ Võ văn Bánh
2/ Nguyễn Văn Em
3/ Đoàn Văn Được
Đại biểu dự khuyết
1/ Nguyễn Thị Bé Tám
Đại biểu thống nhất 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết thì chúng ta cho
biểu quyết (xin mời) . Xin cám ơn.
KY

NĂM

Kính thưa quý vị, đại hội lần này chúng ta được đón tiếp ông: Lê Thanh Hải chủ tịch
hội chữ thập đỏ huyện Tháp Mười về dự phát biểu và chỉ đạo hướng dẫn hoạt động hội
trong thời gian tới. xin kính mời ông
Thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn ông Lê Thanh Hải đã phát biểu ý kiến, chúng tôi xin
ghi nhận và bổ sung vào chương trình hoạt động để hoạt động hội ngày càng đạt hiệu quả
cao.
Trong thời gian qua và sắp tới, hoạt động hội có nhiều kết quả tốt là cần có sự lãnh
chỉ đạo sâu sát và hổ trợ thường xuyên của cấp ủy, ủy ban.
Xin trân trọng giới thiệu Ông:……….. ………………. phát biểu ý kiến chỉ đạo
giúp cho hội chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi có những định hướng hoạt động tốt hơn. (xin kính
mời ông)

NĂM

Thay mặt Đoàn chủ tịch xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông:…………………..
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

18


Hội chữ thập đỏ xã nhà, sẽ biến những ý kiến trên thành hành động thực tế, nhằm
thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của ngành chữ thập đỏ mà đảng, nhà nước và ngành
cấp trên giao phó. Xin cảm ơn
DIỄN

Kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động hội đạt được những kết quả khả
quan, được lãnh đạo và nhân dân tin tưởng tín nhiệm, để biểu dương, kích lệ tinh thần các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, hội chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi
đề nghị TW hội, Tỉnh hội và UBND xã xem xét khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân.
Xin kính mời ơng: …………………………… Lên thơng qua quyết định tặng bằng
khen của TW hội. ( đọc danh sách)
Mời ơng Lê Thanh Hải Lên phát giấy khen.
Tiếp theo mời ơng: …………………………..thơng qua quyết định Tặng giấy
khen của Hội chữ Thập Đỏ Tỉnh và quyết định tơn vinh của Ban chỉ đạo vận động
HMTN Tỉnh Đồng Tháp ( độc danh sách).
Mời ơng: Lê Thanh Hải lên phát giấy khen
Tiếp theo mời bà: Trương Thị Kiều Tiên lên thơng qua quyết định tặng giấy khen
của UBND xã. ( độc danh sách)
Mời ơng: ……………………………..lên phát giấy khen

DIỄN

Tiếp theo chương trình đại hội, xin mời Bà Nguyễn Thị Bé Tám đại diện Ban thư
ký thơng qua nghị quyết đại hội.

BÉ TÁM

Kính thưa Đại hội, được sự phân cơng của Đồn chủ tịch, tơi xin thay mặt Ban thư
ký thơng qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi lần thứ V nhiệm
kỳ 2016 – 2021.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi lần thứ
V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành khai mạc lúc7 giờ30,
ngày 02 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường UBND xã Thạnh lợi
Đại hội đã có mặt 40 đại biểu, trên tổng số 40 đại
biểu được triệu tập, đại diện cho 245 hội viên trong xã.
Đại hội đã nghe Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2016 báo
cáo tổng kết tình hình hoạt động của nhiệm kỳ 05 năm,
bảng tự phê của Ban chấp hành và phương hướng nhiệm vụ
cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Qua thảo luận, Đại hội đã đóng góp bổ sung và thống
nhất
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

19


QUYẾT NGHỊ
1. Thống nhất thông qua các văn bản văn kiện mà Ban
chấp hành nhiệm kỳ V (2011 - 2016) đã trình bày trước Đại
hội.
2. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp thu ghi nhận
các ý kiến đóng góp của đại biểu, ý kiến chỉ đạo của
lãnh đạo Chữ thập đỏ huyện, của lãnh đạo cấp ủy, UBND
để chỉnh lý bổ sung đầy đủ và hoàn thiện văn kiện trước
khi phát hành.
3. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới có trách nhiệm cụ thể
hóa và triển khai tổ chức lãnh đạo thực hiện thành công
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 05 năm tới 2016 -2021 đã
được Đại hội biểu quyết thông qua.
Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua
nghò quyết vào lúc …… giờ ………, ngày 2 tháng 8 năm 2016.
NĂM

Kính thưa q đại biểu, Sau khi các vị đại biểu đã nghe ban thư ký đại hội thơng
qua nghị quyết đại hội
Các đại biểu nào thống nhất nghị quyết vừa nêu bằng cách giơ tay. (xin mời) Xin
cam ơn
Kính thưa q đại biểu, q khách dự, đại hội đã thơng qua xong phần nội dung,
đến phần bế mạc đại hội
Kính thưa : - Đoàn chủ tòch
//
//

- Các đồng chí lãnh đạo.
- Q đvị đại biểu, q khách dự

Qua 1 buổi làm việc khẩn trương, đến giờ phút này
chúng ta được phép báo cáo với toàn thể bán bộ, hội
viên và nhân dân xã nhà là : Đại hội đại biểu Hội Chữ
thập đỏ xã Thạnh Lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2016 -2021 đã
thành công tốt đẹp.
Các văn kiện Đại hội đã được các đại biểu tích cực
thảo luận đóng góp văn kiện quan trọng : báo cáo, phương
hướng nhiệm vụ 05 năm tới (2016 – 2021), Bảng tự phê BCH
nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nghò quyết của Đại hội.
Đại hội đã được sự nhiệt tình đóng góp của các vò
khách quý, nhất là sự chỉ đạo vô cùng sâu sắc và quý
Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

20


báu của các đồng chí lãnh đạo huyện hội, lãnh đạo cấp
ủy,UBND Thạnh Lợi.
Đại hội đã dân chủ cử ra Ban chấp hành mới với 13
ủy viên, Ban Thường vụ 3 Uỷ viên, Thường trực 02 ủy viên,
ban kiểêểm tra 3 ủy vien và đại hội bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự
khuyết đi dự đại hội cấp trên. Đây là những cán bộ có phẩm chất,
đạo đức và năng lực để gánh vác trọng trách của Hội. Đại
hội mong mỏi và tin tưởng rằng các vò mới được bầu vào
Ban chấp hành, Ban thường vụ lần này sẽ không ngừng ra
sức học tập để luôn nâng cao trình độ và khả năng, phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu thể hiện tư
cách, phẩm chất, đạo đức để luôn xứng đáng là một cán
bộ của Hội.
Đại hội đánh giá cao sự cống hiến vừa qua của các
đồng chí ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ qua (2011 – 2016)
và những năm trước đây đã có nhiều đóng góp quý báu
cho hoạt động của Hội.
Thưa các đồng chí !
Đại hội lần thứ V của Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi
đã thành công tốt đẹp, là niềm vui, là nguồn cổ vũ lớn
đối với toàn thể cán bộ, hội viên chúng ta. Chúng tôi xin
chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Huyện hội, lãnh
đạo cấp ủy, UBND, q khách dự, đại diện các ban ngành
đoàn thể đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, cảm ơn văn
hóa thông tin, đài truyền thanh, Ban tổ chức và anh chò em
phục vụ đã tích cực góp phần thành công Đại hội.
Trong niềm vui hân hoan của sự thành công Đại hội, tôi
thay mặt Đoàn chủ tòch kính chúc sức khỏe các đồng chí
lãnh đạo, quý khách dự, quý đại biểu ln hạnh phúc và thành đạt
và xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Hội Chữ thập đỏ
xã Thạnh Lợi lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Xin chân thành
cảm ơn).
Trần Văn ky
Mời q vị đứng lên làm lễ chào cờ bế mạc.
Mời q đại biểu, q khách dự qua nhà anh phú dùng bữa cơm thân mật với
đại hội

Hướng dẫn thực hiện chương trình đại hội.

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×