Tải bản đầy đủ

Dự trù kinh phí Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi Lần thứ V

HỘI CTĐ H THÁP MƯỜI
HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ..../BDTKP

Thạnh lợi ngày 15 tháng 1 năm 2016

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ
Tổ chức đại hội Hội chữ Thập Đỏ xã Thạnh Lợi
nhiệm kỳ ( 2016- 2021)
------------------Kính gửi: - TT.UBND xã
- Kế toán xã Thạnh Lợi
Căn cứ vào kế hoạch số 109- KH/ CTĐ ngày 09 tháng 12 năm 2915 của Hội
chữ thập đỏ huyện Tháp Mười về việc tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội lần thứ
VII Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tháp Mười
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đại hội đại biểu hội Chữ Thập đỏ
nhiệm kỳ 2016- 2021 thành công tốt đẹp
Nay Hội chữ thập đỏ xã đề nghị đến thường trực. UBND xã xem xét hỗ tợ số

tiền dự trù như sau:
I/. Số lượng đại biểu: 50 người
II/. Kinh phí:
1. Tiền nước (đại hội Chi Hội)
5 chi hội X 100.000đ/c

= 500.000đ

2. Trang trí- khánh tiết- phục vụ hội trường

= 100.000đ

3. Tài liệu:

= 500.000đ

50 bộ x 10.000đ/bộ

3. Phù hiệu: 50 cái x

3.000đ/cái

= 150.000đ

4. Tiền ăn + nước uống ( đại biểu không hưởng lương)
45 đại biểu X 80.000đ

= 3.600.000 đ

5. Tiền nước ( đại biểu có hưởng lương)
5 đại biểu X 20.000đ
6. Khen thưởng: ( 2 tập thể, 2 cá nhân)

= 100.000đ
= 600.000đ

Tổng cộng : 5.550.000đ ( năm triệu năm trăm năm chục ngàn đồng)


Mong sự xem xét của thường trực UBND xã Thạnh Lợi hỗ trợ cho Hội chữ


thật đỏ số tiền nêu trên.
TM. HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI
CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×