Tải bản đầy đủ

Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ

HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI
BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/ĐN-CTĐ

Thạnh lợi, ngày 08 tháng 8 năm 2016

V/v chuẩn y kết quả bầu cử UVBCH,
UVTV, BKT Hội CTĐ xã Thạnh lợi
nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gởi: Hội Chữ Thập đỏ huyện Tháp Mười.
Căn cứ đại hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi ngày 02 tháng 8 năm 2016
Căn cứ kết quả bầu BCH hội chữ thập đỏ xã lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ biên bản phiên họp đầu tiên của ban chấp hành Hội CTĐ xã lần thứ V
nhiệm kỳ 2016- 2021.
Nay BCH Hội CTĐ xã Thạnh lợi đề nghị đến Ban thương vụ Hội CTĐ huyện
Tháp Mười ra quyết định chuẩn y kết quả bầu cử như sau:

- Ủy viên Ban Chấp hành gồm 13 vị
1/ Hồ Thị Năm
2/ Võ Văn Bánh
3/ Nguyễn Văn Em
4/ Lê Quốc Diễn
5/ Nguyễn Thị Bé Tám
6/ Nguyễn Văn Khắc
7/ Nguyễn Văn Duyên
8/ Nguyễn Văn Lùng
9/ Lê Văn Đém
10/ Hà Văn Quý
11/ Nguyễn Văn Nhường
12/ Đoàn Văn Được
13/ Nguyễn Văn Bê
- Ban Thường vụ gồm có 03 vị ;
1/ Hồ Thị năm
2/ Võ Văn Bánh
3/ Nguyễn Văn Em
- Uỷ viên kiểm tra gồm có 03 vị;
1


1/ Nguyễn Văn Em.
2/ Nguyễn Vă khắc
3/ Nguyễn Văn Duyên
- Chức danh chủ tịch Hội CTĐ xã 1 vị
1/ Hồ Thị năm
- Chức danh phó chủ tịch Hội CTĐ xã 1 vị
1/ Võ Văn Bánh.
- Chức danh trưởng ban kiểm tra Hội CTĐ xã 1 vị.
1/ Nguyễn Văn Em
Rất mong Ban Thường vụ Hội Chữ Thập đỏ huyện Tháp Mười sớm ra Quyết
định chuẩn y kết quả bầu cử để ban chấp hành Hội CTĐ xã sớm đi vào hoạt
động.
Nơi nhận

TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Hội CTĐ huyện


CHỦ TỊCH

-lưu vp

HỒ THỊ NĂM

2


1/ Trần Văn Hóa
: Hội viên Chùa Bữu An tự.
2/ Nguyễn Văn Sáu
:
nt
3/ Lê Ngọc Ánh
:
nt
4/ Nguyễn Linh Xuân
:
nt
5/ Đinh Văn Hà
:
nt
6/ Nguyễn Thị Ngọc Bích:
nt
7/ Nguyễn Văn Nơi
:
nt
8/ Nguyễn Công Trình :
nt
9/ Nguyễn Ngọc Thành :
nt
10/ Nguyễn Hồng Tăng :
nt
Hội Chữ Thập đỏ thị trấn Mỹ An đề nghị huyện Hội khen thưởng cho tập
thể và cá nhân nói trên.
TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI CTĐ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu CTĐ;

3


Họ và Tên: NGUYỄN VĂN DO

Sinh năm 1960

- Đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại Chi bộ khối Đảng-Đoàn thể.
- Chức vụ (Đảng, Chính quyền, đoàn thể)
- Trong Đảng : Đảng ủy viên.
- Chức vụ chính quyền: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.
- Đơn vị công tác: UBND thị trấn Mỹ An.
- Nhiệm vụ được phân công: Tổ chức lãnh đạo phong trào Hội Chữ thập
đỏ trên địa bàn thị trấn Mỹ An vững mạnh.
- Tôi tự kiểm điểm những ưu, khuyết điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
1.1. Ưu điểm:
- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê –Nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh,cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, đường lối chủ trương,chính sách của
Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thể hiện qua lời nói
và việc làm.
- Chấp hành và bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, quy định, nghị
quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương của địa phương.
Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.
- Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái,sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,hiểu biết
về chuyên môn ,tin học và năng lực công tác.
1.2. Khuyết điểm: không.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
2.2. Ưu điểm:
- Bản thân luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ chí Minh “Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” có tinh thần giúp đỡ đồng
chí, đồng nghiệp.
- Luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng,có lối sống trong sạch
lành mạnh và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp
4


hành tốt quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên
không được làm và những điều cán bộ công chức không được làm .
- Trung thực thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; quan
hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân,có lối sống trong sạch lành mạnh,
thu nhập chính đáng từ tiền lương và lao động sản xuất, không tư lợi cá nhân.
- Có tinh tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ tự phê bình và phê bình
trong đảng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những tư
tưởng sai lệch biểu hiện chia rẽ bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ,
2.2. Khuyết điểm:
-Chưa mạnh dạng đấu tranh phê bình xây dựng nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao:
3.1. Ưu điểm:
-Từ đầu năm đến tháng 7 năm 2013 nhiệm vụ được phân công làm Tổ
chức Đảng ủy, bản thân luôn làm tham mưu tốt cho cấp ủy về công tác Tổ chức
cán bộ,quy hoạch đào tạo cán bộ,quy hoạch nguồn cảm tình đảng,công tác kết
nạp đảng viên mới,đề nghị công nhận đảng viên chính thức,xét tặng Huy hiện
Đảng cho đảng viên có tuổi Đảng từ 30 năm trở lên… đúng quy trình và thời
gian quy định.
- Công tác theo dỏi cập nhật thông tin vào sổ sách đảng viên,công tác
quản lý bổ sung,khai thác hồ sơ đảng viên đúng quy trình,đúng quy định.
- Có năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lạo động, học tập nâng cao
trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ để đạt được những kết quả cao
trong năm.
-Từ tháng 8 năm 2013 được Đảng ủy điều động sang công tác Hội Chữ Thập
đỏ,thời gian đầu còn mới mẽ chưa nắm vững chuyên môn,nhưng bản thân có cố
gắng học hỏi đồng nghiệp và được sự giúp đỡ của huỵên Hội, qua thời gian công
tác Hội CTĐ đến nay đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào Hội Chữ Thập
đỏ đạt được kết quả như sau:
+ Giữ vững phong trào Hội Chữ Thập đỏ năm 2013 đạt tiêu chuẩn đơn vị
vững mạnh ( xuất sắt) được huyện Hội công nhận.
- Thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với chi ủy, đảng ủy và thực hiện
gương mẫu nghĩa vụ công dân nơi cư trú,tham dự họp với Chi ủy nơi cư trú 02
lần trong năm và dự họp Chi ủy,Chi bộ khóm II được Đảng ủy phân công hổ trợ
thường xuyên.
-Thực hiện tốt vai trò cấp ủy, nhiệm vụ đảng viên, tham dự đầy đủ các cuộc
họp BCH/ĐB, Chi bộ, báo cáo Đảng ủy,Chi bộ về công tác chuyên môn của ngành
và những hoạt động hàng tháng của Chi bộ khóm II được phân công hổ trợ.

5


-Phối hợp các Ban đảng tham mưu Thường trực Đảng ủy thường xuyên
kiểm tra,giám sát việc tổ chức sinh hoạt đảng ở Chi bộ về nâng cao năng lực
lãnh đạo của Chi bộ,chất lượng hoạt động của đảng viên.
- Phối hợp với MTTQ và các Đoàn thể tham mưu tốt cho Đảng ủy,UBND
về công tác chuiye6n môn.
3.2. Khuyết điểm:
- Chưa mạnh dạn tham mưu,đề xuất cấp ủy về công tác đào tạo cán bộ,
phân công cán bộ.
- Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể đôi lúc chưa đồng bộ.
4. Về tổ chức kỷ luật:
Bản thân chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, luôn tôn trọng
nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, đảm bảo tính
dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm và chấp hành mọi sự phân công của cấp
trên, thực hiện tốt công tác tự phê và phê bình trong đảng,có ý kiến đóng góp
xây dựng trong chi bộ,dự họp chi bộ đầy đủ, đóng đảng phí theo quy định và
thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, đơn vị, các đoàn thể.
5. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên
đề năm 2013 về phong cách quần chúng,dân chủ,nêu cao trách nhiệm gương mẫu
của cán bộ,đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bản thân luôn rèn luyện
phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh luôn sống và làm việc theo
hiến pháp, pháp luật, luôn gần gũi, hòa đồng với đồng chí trong cơ quan cũng như
quần chúng nhân dân nơi cư trú, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công điều động
của lãnh đạo cấp trên, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
6. Tóm tắt kết quả việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc
thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của hội nghị Trung ương 4 khóa XI.
* Kết quả : khắc phục được 02/ 03 nội dung như sau:
1/ Khắc phục nội dung công tác cán bộ: Có mạnh dạng đề xuất cấp ủy sắp
xếp,bố trí cán bộ đúng chuyên môn,nghiệp vụ.
2/ Có rà soát nắm lại nguồn quy hoạch cảm tình đảng đã học còn thời gian
trong 60 tháng,đảng viên trẽ được phân công tác hoặc chưa phân công tác các
Chi bộ khóm, lập danh sách báo cáo Thường trực Đảng ủy theo dỏi chỉ đạo về
công tác xây dựng đảng.
3/ Nội dung còn hạn chế: Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến trong hội nghị.
- đến nay đã khắc phục.
7. Đánh giá tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về việc thực hiện chức trách,
nhiệm vụ:
7.1. Ưu điểm:
6


Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng không trao đảo trước những khó
khăn, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
cũng như các quy định ở địa phương, chấp hành nghiêm sự phân công điều động
công tác của cấp trên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.có mối quan hệ tốt
với quần chúng nhân dân nơi cư trú, chấp hành nghiêm kỷ luật trong Đảng,chấp
hành tốt Quy định những điều Đảng viên không đươc làm.
7.2 Khuyết điểm, hạn chế, tồn tại:
- Chưa mạnh dạng tham mưu,đề xuất cấp ủy về công tác quy hoạch cán
bộ,quy họach đào tạo.
- Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong hội nghị.
* Biện pháp khắc phục khuyết điểm tồn tại:
Trong thời gian tới tham mưu tốt cho Đảng ủy,UBND về công tác chuyên
môn theo chức trách nhiệm vụ được giao.
Thực thiện tốt vai trò,trách nhiệm của cấp ủy,nhiệm vụ đảng viên và người
đúng đầu cơ quan.
* Thời gian khắc phục:
Bản thân sẽ khắc phục những thiếu sót, tồn tại nói trên ngay trong năm
2013 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Tự xếp loại đảng viên,cán bộ trong năm
a- Xếp loại Đảng viên năm 2013:
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
b- Xếp loại cán bộ trong năm 2013:
- Cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Tự đăng ký phấn đấu xếp loại năm tới:2014.
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xác nhận của UBND

Người viết tự kiểm điểm

Về ưu, khuyết điểm chính………………….
..……………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Thị trấn Mỹ An ngày

tháng 12 năm 2013

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

7

Nguyễn văn DoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×