Tải bản đầy đủ

Chương trình đại hội HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ THẠNH LỢI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI
LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2016 – 2021
I/ Nghi thức:
- Chào cờ.
- Thông qua nội quy đại hội.
- Thông qua chương trình đại hội
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu có mặt.
- Cử Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
II/ Nội dung Đại hội.
- Diễn văn khai mạc.
- Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021.
- Thông qua Bảng tự phê BCH NK 2011 – 2016.
- Tham luận.
- Thảo luận.
- Thông qua tiêu chuẩn UV.BCH.
- Giới thiệu yêu cầu cơ cấu, số lượng UV.BCH NK 2016 – 2021.
- Thông qua danh sách hiệp thương BCH nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Biểu quyết.
- Họp BCH lần thứ I
- Báo cáo kết quả họp BCH lần thứ I.
- Thông qua danh sách đề cử đại biểu dự đại hội cấp trên.
- BCH mới ra mắt, hứa hẹn.
- Phát biểu chỉ đạo Hội CTĐ huyện.
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo xã
- Khen thưởng.
- Thông qua nghị quyết Đại hội.
III/ Bế mạc:
- Diễn văn bế mạc.
- Chào cờTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×