Tải bản đầy đủ

BẢNG TỰ PHÊ BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ THẠNH LỢI NHIỆM KỲ 2011 2016

HỘI CTĐ THAP MƯỜI
HỘI CTĐ XÃ THẠNH LỢI

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạnh lợi ngày 20 tháng 4 năm 2016.

BẢNG TỰ PHÊ
BAN CHẤP HÀNH HỘI CTĐ XÃTHẠNH LỢI
NHIỆM KỲ 2011 – 2016
--------------------Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ xã đã tổ chức
thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ IV đạt được những kết quả tốt. Hơm nay
Ban Chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ xã kiểm điểm những ưu- khuyết điểm trong
q trình thực hiện nhiệm như sau :
* ƯU ĐIỂM:
Ban chấp hành Hội Chữ thập Đỏ xã ln phát huy sự đồn kết, thống
nhất trong nội bộ để xây dựng cũng cố mạng lưới tổ chức Hội từ xã đến ấp,
triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng chính sách phap luật của nhà nước và của hội. Ngay từ đầu
nhiệm kỳ đã ban hành quy chế làm việc, phân cơng từng Ủy viên ban chấp
hành phụ trách các Chi Hội. Hàng năm và nửa nhiệm kỳ đều

có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch, chương
trình cơng tác, cụ thể hóa các mặt cơng tác.
Nhìn chung các Ủy viên đều chấp hành thực hiện đúng Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng, của Hội quy đinh, thực hiện đúng chức trách nhiêm vụ được
phân cơng , tham gia đầy đủ các cuộc họp ban chấp hành, thảo luận đóng góp,
biểu quyết những vấn đề chung của hội. Từ đó tổ chức hội được cũng cố, kiện
tồn, đội ngũ Cán bộ Chi tổ hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.
Hoạt động hội ngày càng có hiệu quả, thu hút được nhiều sự tham gia của nhiều
tổ chức và quần chúng nhân dân. Vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, vai trò điều
phối trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ được khẳng định hơn,
hội xây dựng được nhiều phong trào, nhiều mơ hình hoạt động có hiệu quả,
nhiều tấm gương tận tỵ cống hiến của Cán bộ, hội viên, góp phần cổ vũ động
viên khích lệ các tầng lớp nhân dân hưởng thiện, trở thành một trọng những nét
đẹp trong đời sống của cộng đồng.
Với nhận thức và vai trò trách nhiệm, Ban chấp hành thực hiện nhiệm vụ
phát triển xã hội cùng với địa phương, trong đó nổi bật nhất là vận động nhân
dân bắt cầu từ thiện, rãi đá chống lầy…trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đồng, đây là
nguồn cổ vủ to lớn để tồn Cán bộ, hội viên và nhân dân quyết tâm phấn đấu
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.
Cơng tác xã hội trợ giúp nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm, do đó thực hiện
phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Được mọi
người và các tổ chức hưởng ứng đóng góp mạnh mẽ, tạo điều kiện cho những
hộ nghèo, khó khăn có điều kiện vui xn trong các dịp tết được 1.164 phần
q, cấp cho 1.164 hộ trị giá: 198.000.000đ vượt chỉ tiêu huyện đề ra hàng
năm.


Kết quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ
nhân đạo” được thành lập từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm củng cố, kiện tồn
đảm bảo đủ thành phần, vận động giúp đột xuất 8 địa chỉ nghèo bệnh tật số tiền:
62.850.000.000đ và 375 kg gạo trị giá: 66.600.000đ.
Hủ gạo tình thương của tổ bão trợ xã hội trợ cấp thường xun cho hộ
nghèo trong và ngồi xã 50.320 kg gạo/2. 354 hộ tổng trị giá tương đương
503.200.000đ.
Ngoài ra để kòp thời cứu trợ tại chổ cho hộ nghèo và
nhân dân khó khăn, các nhà mạnh thường qn, tổ chức từ thiện, Chùa Giác
Ngun, Chùa Pháp Linh quận Bình Chánh và Hội Mơ Tơ TPHCM hổ trợ 4 đợt
699 xuất q để giúp cho 699 hộ nghèo và cận nghèo trong xã gặp khó khăn
trong mùa lũ tổng trị giá: 219.080.000đ
Vận động nhân dân trong và ngồi xã mua được xe chuyển viện từ thiện


122.000.000đ đang hoạt động.
.Nhìn chung được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của TT Đảng ủy , Ủy Ban
nhân dân xã vàà hội cấp trên. Hội thường xun thực hiện cơng tác kiểm tra,
giám sát theo chương trình hàng năm của hội và của địa phương, từ đó phát huy
những ưu điểm, khắc phục những hạn chế. Ban chấp hành Hội nhiều năm liền
duy trì hồn thành xuất sắc nhiệm vụ ( đặc biệt trong năm 2015 Hồ Thị Năm
được Trung Ương Hội tặng bằng khen hồn thành xuất sắc nhiệm vụ
* Khuyết điểm:
Bêen cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế và khuyết
điểm:
Ngay đầu nhiệm kỳ có một số ủy viên ban chấp hành thay đổi do đó chưa
hiểu hết chức năng nhiệm vụ của hội còn lúng túng trong cơng việc.
Ủy viên ban chấp hành đa số là kiêm nhiệm, kinh tế gia đình còn gặp
nhiều khó khăn, một phần là lớn tuổi, trình độ còn hạn chế, kỹ năng nghiệp vụ
và cơng tác tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền còn chậm.
Cơng tác phối kết họp và thống nhất hoạt động giữa Hội Chữ Thập Đỏ và
các ban ngành đồn thể chưa được thường xun.
Cơ chế chính sách cho hoạt động hội còn bất cập, kinh phí hoạt động hội
còn hạn hẹp, chưa có phụ cấp cho chi hội trưởng như các đồn thể khác.
Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội
Chữ thập đỏ xa Thạnh lợi đã phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên cũng còn một số mặt
hạn chế. Chúng tôi xin tự kiểm điểm và rút kinh
nghiệm cho nhiệm kỳ tới hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn
nữa
BAN CHẤP HÀNH
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ THẠNH LỢITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×