Tải bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU Của Lãnh đạo tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lợi lần thứ V

BÀI PHÁT BIỂU
Của Lãnh đạo tại Đại hội
Hội CTĐ xã Thạnh lợi lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Ngày 02/8/2016)

Kính thưa: -..............................................................
-.................................................................
- Quý khách dự và quý đại biểu Đại hội.
Hôm nay tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội Đại biểu Hội CTĐ xã Thạnh
lợi lần thứ V, nhiệm kỳ 2016- 2021, gặp gỡ những hội viên ưu tú đại diện cho
gần một ngàn hội viên trong toàn xã về dự Đại hội, để quyết định những vấn
đề quan trọng cho tổ chức Hội và phong trào CTĐ xã nhà mà Đại hội lần này
đã giao cho các đồng chí.
Thay mặt Đảng uỷ, chính quyền, tôi xin gởi đến các đồng chí khách dự và
đại biểu Đại Hội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe. Qua các đại biểu xin
kính chuyển lời chúc sức khỏe đến các hội viên và các nhà mạnh thường quân,
các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã có nhiều đóng góp công sức cho hội CTĐ
xã nhà.
Kính thưa Đại hội!
Qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ xã Thạnh lợi,
nhiệm kỳ 2011 – 2016; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng

như qua Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện, cho thấy Đại hội đã
được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và nghiêm túc, đúng quy trình.
Thưa Đại hội!
Năm năm qua, phong trào Hội CTĐ xã đã đạt nhiều thành tựu quan
trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã. Điều đó được thể hiện
rõ trong việc các hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nếp
sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, giảm nghèo… điều đáng phấn
khởi là hoạt động của hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
hoạt động. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi cho sự phát
triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của xã.
Nét nổi bật, trong nhiệm kỳ qua là Hội CTĐ xã Thạnh lợi đã thể hiện vai
trò nòng cốt của mình trong các phong trào như: giúp hội viên nâng cao nhận
thức chính trị, năng lực trình độ; nâng cao hiệu quả hoạt động giảm nghèo;
Thực hiện tổt công tác từ thiện, nhân đạo . Nâng cao hoạt động công tác chăm


2
sóc sức khoẻ cộng đồng, công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo,
công tác xã hội trợ giúp nhân đạo được thực hiện tốt. Tổng giá trị hoạt động
trong nhiệm kỳ gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn xây dựng được quỷ hội để trợ
giúp khẩn cấp khác. Đó là nhờ vai trò lãnh đạo điều hành của BCH hội,BCH
luôn giử vững sự đoàn kết và hoạt động khá đều, kịp thời củng cố và nâng cao
chất lượng hoạt động các chi, tổ hội.
Qua những thành tựu nổi bật nêu trên, để thấy rằng tổ chức Hội và
phong trào của Hội CTĐ xã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và khởi sắc; từng
bước hoàn thiện về tổ chức, làm nòng cốt trong công tác từ thiện, nhân đạo,
lực lượng hội viên tham gia các phong trào do xã tổ chức ngày càng đông,
vận động được các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trợ cấp khó khăn
hộ trợ cho nhân dân trong xã nhiều phần quà, hộ trợ cho bắt cầu, làm đường,
cất nhà …đã góp phần ổn định đời sống cho nhân dân và cho phong trào xây
dựng nông thôn mới cũa xã. Năm năm qua có nhiều tập thể và nhiều cá nhân
tiêu biểu được các cấp khen thưởng. Đó là những đóng góp không nhỏ của
hội CTĐ xã cho sự thành công chung của xã nhà. Thay mặt Đảng ủy, chính
quyền tôi biểu dương và ghi nhận những thành tích của hội CTĐ xã.
Thưa các quí vị đại biểu!
Trên cơ sở những thành tích đạt được, chúng ta cũng phải phân tích
những thiếu sót của phong trào, đó là hoạt động ở một số chi, tổ hội về nội
dung, phương thức hoạt động còn chậm đổi mới, chưa sinh động; công tác
tuyên truyền học tập trong hội viên chưa được thường xuyên, dẫn đến nhận
thức của hội viên chưa cao; việc phối hợp hoạt động với các ngành, đoàn thể


thực hiện chưa đồng bộ, công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền
chưa kịp thời
Về phương hướng Đại hội đặt ra, cơ bản tôi thống nhất. Để việc triển
khai, quán triệt tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong công tác Hội xã nhà sắp
tới, tôi phát biểu với Đại hội một số ý kiến để các đại biểu tập trung trong thời
gian tới.
Thứ nhất, Trong công tác tuyên truyền vận động Hội cần đặt trọng
tâm vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao ý thức giác
ngộ trong hội viên, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Hội, từ đó có ý thức nêu cao
vai trò trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với xã hội, gương mẩu
trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần đưa Nghị quyết của
Đảng, của Hội vào cuộc sống.
2


3
Thứ hai, Hội cần chú ý tổ chức thực hiện tốt chương trình hỗ trợ hội
viên giảm nghèo – việc làm, phát triển kinh tế và xây dựng ba tiêu chuẩn gia
đình văn hoá.
Thứ ba, Đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ ngày càng
nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, ứng phó hỗ trợ kịp thời tình
hình thiên tai, làm tốt công tác xã hội. Để thực hiện tốt khâu này cần tập trung
xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động đều và có hiệu quả; tuyên truyền
và vận động nhân dân tham gia vào tổ chức Hội; bồi dưỡng nâng cao nâng lực
hoạt động các chi, tổ Hội; duy trì đội thanh niên xung kích Chữ Thập Đỏ.
Thứ tư, Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ tuyên
truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân, hội viên, thông hiểu các
chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước các phong trào của địa phương
trong việc xây dựng đời sống VH, ANTT, Vệ sinh MT, phòng chống thiên tai,
dịch bệnh.
Thứ năm, về công tác xã hội từ thiện: có kế hoạch cụ thể vận động các
mạnh thường quân và nhân dân xây dựng nhà tình thương, hũ gạo tình
thương, sổ vàng nhân đạo và các chương trình nhân đạo của Hội Chữ Thập
Đỏ để phục vụ ngày càng nhiều hơn cho dân nghèo, rủi ro do thiên tai, bất
hạnh do tai nạn.
Duy trì củng cố hoạt động của tổ Đông Y, chốt sơ cấp cứu, cứu hộ cứu
nạn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Cuối cùng, phải thường xuyên giáo dục Hội viên thấm nhuần lời dạy
của Bác “Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân đạo tha thiết và góp phần
bảo vệ sức khoẻ nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để làm giảm bớt
đau thương cho họ”. “Người Hội viên chữ thập đỏ phải thực sự vì lợi ích của
nhân dân mà phục vụ không nên thiên về hình thức, tránh thái độ ban ơn”.
Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đại hội hôm nay
là đại hội đã lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Hội CTĐ xã khóa mới. Chúng
ta đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và các kế hoạch, hướng
dẫn khác của cấp trên về quy trình, tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng Ban Chấp
hành đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ
2016- 2021
Đại hội đã bầu chọn được BCH gồm những đồng chí thật sự có bản lĩnh
chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, về năng lực, trình độ, có
uy tín, trung thực,có tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác hội, tôi tin
tưởng và kỳ vọng đặc biệt vào Ban Chấp hành khoá mới trong Đại hội này.
3


4
Đồng thời Đại hội lựa chọn bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội CTĐ huyện
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 là những đồng chí thật sự tiêu biểu cho
phong trào CTĐ xã, có phẩm chất, có năng lực, uy tín và có khả năng đóng
góp vào thành công của Đại hội.
Thưa các đồng chí!
Đại hội đại biểu Hội CTĐ xã lần thứ V, được tiến hành trong lúc cả nước
bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, cũng là năm
đầu tiên toàn Đảng bộ xã ta thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ
huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V. Là năm tiền đề để thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm
kỳ. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị cán bộ và hội viên Hội CTĐ trong toàn xã, các
ngành các chi bộ, các ấp thưc hiện tốt công tác phối hợp, đoàn kết ra sức thực
hiện hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội CTĐ của xã đề ra.
Với niềm tin đó, tôi chúc các đồng chí khách dự, các vị đại biểu nhiều
sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn!

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×