Tải bản đầy đủ

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam

1CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Lợi, ngày 21 tháng 6 năm 2018

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân
Việt Nam”
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN

Nam (nữ): Nam

2. Ngày, tháng, năm sinh: 1945
3. Quê quán: xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
4. Nơi thường trú: Ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
5. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Hội viên Hội NDVN ấp 5.
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Quá trình công tác theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1078-QĐ/HNDTW, ngày 28 tháng

10 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng
Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

1992 đến
1997

UV.BCH.Hội NDVN ấp 1
xã Hưng Thạnh, huyện
Tháp Mười.

Thành tích đóng góp cho tổ chức Hội
và Giai cấp Nông dân Việt Nam
Nhiệm vụ là Chi Hội trưởng, bản thân coi
trọng việc củng cố, xây dựng chi hội học
tập điều lệ hội và các hướng dẫn của hội
cấp trên là việc làm thường xuyên và đặc
biệt quan tâm nhằm nâng cao chất lượng
hoạt động hội, thu hút và phát triển hội
viên mới làm nòng cốt thực hiện các mục
tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
Vận động phát triển được 02 tổ hội mới
và 58 hội viên trong thời gian giữ chức


vụ.
- Sau khi tách xã được tín nhiệm giử
chức vụ UV.BCH. Hội nông dân xã Thạnh
Lợi bản thân tiếp tục củng cố tổ chức và
sinh hoạt chi - tổ hội; các cấp hội luôn
tuyên truyền, vận động phát triển hội viên
để đảm bảo số lượng hội viên ngày càng
nhiều là lực lượng nòng cốt hoạt động
Hội.
1997 đến
2002


UV.BCH. Hội NDVN. Chi
Hội Trưởng ấp 5 xã Thạnh
Lợi, huyện Tháp Mười.

- Vận động hội viên nông dân chuyển đổi
cơ cấu cây trồng vật nuôi: phong trào thu
hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân
tham gia, tăng cường phát triển sản xuất
trên các lĩnh vực về cây lúa năng suất sản
lượng bình quân tăng dần từ 12
tấn/ha/năm/2 vụ đến nay năng suất bình
quân 15,5 tấn/ha/năm/2 vụ. Đi đôi với
việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng thì việc
chăn nuôi thủy sản cũng phát triển theo số
liệu tăng dần. Với diện tích nuôi cá rô
đồng, sặc rằn bình quân hàng năm có từ 5
ha đến 7 ha.

III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Các hình thức khen thưởng:
2. Kỷ luật: Không

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày 21 tháng 6 năm 2018
Người khai

Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×