Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND XÃ THẠNH LỢI
*

Thạnh Lợi, ngày 6 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI

I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: HOÀNG ĐÌNH BẮC
- Sinh ngày, tháng, năm: 10/3/1950
- Chức vụ hiện nay: Chi Hội Trưởng Chi Hội ấp 5, xã Thạnh Lợi.
- Quê quán: Ấp 5 xã Thạnh Lợi,Tháp Mười, Đồng Tháp.
II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị:
Hội Nông dân là một đoàn thể chính trị hoạt động theo chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội. Tổ chức thành lập 03 Tổ Hội phủ đều
trên địa bàn ấp. Hiện nay Chi Hội có 03 tổ Hội, quản lý 59 hội viên.
2- Thành tích đạt được của cá nhân:
- Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động trước
những khó khăn thử thách. Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc
lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành, nói, viết và làm theo Nghị quyết, quan
điểm, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình, hội viên và nhân dân thực hiện
tốt đường lối, Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Bản thân cố gắng học tập trao dồi đạo đức cách mạng, học tập theo gương Bác.
trước mọi người, đồng chí luôn chuẩn mực, tác phong đúng đắn, có lối sống giản dị,
bình đẳng, công bằng, thẳng thắng. luôn thực hành tiết kiệm, cần mẫn trong lao động,
học tập.
Mạnh dạng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện
tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội.
Bản thân luôn xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với nhiệm vụ mình phụ trách, xem cuộc vận
động là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, thực hiện tốt
nghĩa vụ công dân nơi cư trú.


2
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn đặt mình trong tổ
chức, trong tập thể, mạnh dạng tự phê bình và phê bình; tôn trọng và lắng nghe ý kiến
của người khác.
Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Tham mưu giúp việc cho Chi bộ lãnh đạo điều hành các hoạt động của Hội. Có
tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công việc , tuyên truyền chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Củng cố Chi, tổ Hội vững mạnh, hoàn thành
các chỉ tiên trên giao.

Trên đây là bảng báo cáo thành tích của bản thân, kính đề nghị Ban Thường vụ


Hội Nông dân Huyện xem xét khen thưởng.
Cấp uỷ cùng cấp xác nhận
thành tích của cá nhân

Người báo cáo thành tích

Hoàng Đình Bắc


3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND XÃ THẠNH LỢI
*

Thạnh Lợi, ngày 6 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI

I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: PHẠM VĂN LỤA
- Sinh ngày, tháng, năm: 11/7/1986
- Chức vụ hiện nay: Chi Hội Trưởng Chi Hội ấp 1, xã Thạnh Lợi.
- Quê quán: Ấp 1 xã Thạnh Lợi,Tháp Mười, Đồng Tháp.
II- Thành tích đạt được:
2- Sơ lược thành tích của đơn vị:
Hội Nông dân là một đoàn thể chính trị hoạt động theo chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội. Bản thân là hội viên Hội NDVN, củng
là Tổ Trưởng tổ vay vốn xóa đói giảm nghèo của Chi Hội nông dân ấp 1. Quản lý tổ 14
thành viên, hàng tháng thu lãi, từng thành viên đóng lãi, thu nộp cho Ngân hàng Chính
sách xã hội huyện Tháp Mười đúng theo quy định.
2- Thành tích đạt được của cá nhân:
- Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động trước
những khó khăn thử thách. Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc
lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành, nói, viết và làm theo Nghị quyết, quan
điểm, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình, hội viên và nhân dân thực hiện
tốt đường lối, Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Bản thân cố gắng học tập trao dồi đạo đức cách mạng, học tập theo gương Bác.
trước mọi người, đồng chí luôn chuẩn mực, tác phong đúng đắn, có lối sống giản dị,
bình đẳng, công bằng, thẳng thắng. luôn thực hành tiết kiệm, cần mẫn trong lao động,
học tập.
Mạnh dạng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện
tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội.
Bản thân luôn xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với nhiệm vụ mình phụ trách, xem cuộc vận
động là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


4
Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, thực hiện tốt
nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn đặt mình trong tổ
chức, trong tập thể, mạnh dạng tự phê bình và phê bình; tôn trọng và lắng nghe ý kiến
của người khác.
Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Tham mưu giúp việc cho Chi bộ lãnh đạo điều hành các hoạt động của Hội. Có
tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công việc , tuyên truyền chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Củng cố Chi, tổ Hội vững mạnh, hoàn thành
các chỉ tiên trên giao.

Trên đây là bảng báo cáo thành tích của bản thân, kính đề nghị Ban Thường vụ
Hội Nông dân Huyện xem xét khen thưởng.
Cấp uỷ cùng cấp xác nhận
thành tích của cá nhân

Người báo cáo thành tích

Phạm Văn Lụa


5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND XÃ THẠNH LỢI
CHI HỘI ẤP 3
*

Ấp 3, ngày 6 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
I/- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
1/- Đặc điểm tình hình:
Hội NDVN là một đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân thực hiện, hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
2/- Chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tham mưu giúp việc cho Hội điều hành cũng cố tổ Hội ấp 3 vững mạnh hoàn
thành các chỉ tiêu trên giao.
II/- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1/- Công tác xây dựng tổ chức Hội:
1.1/- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng.
Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên
nông dân là một trong nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ Hội đã đa dạng hoá hình thức tuyên
truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Hội
cấp trên. Nghị quyết Hội nghị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI.
Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2017; thực hiện cuộc vận động" Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tình
hình kinh tế- xã hội của đất nước, các cổng thông tin thời sự, ý nghĩa, mục đích, nội dung
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Nông dân đã nhận thức
được vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, cảnh giác với
những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo
để lôi kéo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
1.2/- Công tác xây dựng tổ chức Hội.
Ngay đầu năm Hội kiện toàn bộ máy Tổ Hội đủ thành phần. Tổ chức rà soát tình
hình hội viên, số hộ nông dân trong năm 2017 kết nạp mới 10 hội viên. Tổng số hội
viên hiện nay là 122 hội viên, trong đó: hội viên nữ 34, hội viên là đảng viên là 05. Hội
thường xuyên cũng cố và duy trì sinh hoạt Hội, đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp
với tình hình thực tế địa phương, nên đã tập hợp được nông dân vào Hội.
1.3/- Công tác kiểm tra, giám sát.
Ngay đầu năm Chi Hội đã phát động phong trào thi đua nhằm phát huy tính
năng động và nổ lực thi đua của Chi, tổ Hội, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra


6
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân,
triển khai đến 02 tổ hội, tiến hành kiểm tra 02 cuộc về việc thực hiện Điều lệ Hội, các
chỉ tiêu thi đua đã giao; xây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ, tương trợ nông dân; công tác
nhận ủy thác vay vốn qua ngân hàng của các tổ vay vốn.
1.4/- Công tác Thi đua, khen thưởng.
Đầu năm Hội phát động cá nhân và tập thể, đăng ký, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng
tổ hội, các phong trào thi đua do Hội phát động đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thi đua dân vận khéo...
Kết quả biểu dương Chi hội đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.
2/- Các hoạt động dịch vụ, tư vất, dạy nghề và hỗ trợ nông dân.
a/- Hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân và tham gia công tác giảm nghèo:
Giới thiệu nông dân chí thú làm ăn được vay vốn XĐGN và giải quyết việc làm
của ngân hàng chính sách xã hội huyện Tháp Mười hỗ trợ để làm ăn vươn lên thoát
nghèo.
3/- Kết quả thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ
tướng Chính phủ.
Hội xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện về những
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp,
nông dân, nông thôn và mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân
đồng tình ủng hộ.
4/- Hoạt động Hội và phong trào nông dân.
4.1/- Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. giúp đỡ nông dân nghèo phát triển sản xuất,
giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống.
Nâng cao chất lượng, tạo việc làm, đề nghị với ngân hàng tiếp tục cho nông dân
vay vốn, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ
trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.
4.2/- Phong trào nông dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình mục tiêu quốc
gia Xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân tham gia thực hiện Đề án xây dựng
nông thôn mới tại địa phương, bảo vệ môi trường nông thôn; Thực hiện tốt phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở"; xây dựng ấp văn hóa, gia
đình văn hóa ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, tham gia các hoạt động văn hóa.
Bài trừ mê tín dị đoan, tiết kiệm trong đám tang, đám cưới, tạo không khí vui tươi
đoàn kết trong nông dân, nông thôn.
4.3/- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Tuyên truyền, vận động con em nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự,
thực hiện các chương trình phối hợp với Công an. Đẩy mạnh công tác phòng, chống
tội phạm, các tệ nạn xã hội, cung cấp cho các cơ quan chức năng những thông tin liên
quan đến tội phạm, ma túy... Thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, các hộ nông


7
dân nghèo, phối hợp dạy nghề cho con em nông dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân
sự trở về địa phương.
Duy trì sinh hoạt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, tham gia giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo của nông dân tại dịa phương, hạn chế khiếu nại vượt cấp, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong
phú để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ nông dân, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
5/- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Tổ chức cho hội viên góp ý kiến vào dự thảo các chương trình phát triển kinh
tế, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt việc giám sát các chương trình, dự án xây dựng
cơ sở hạ tầng nông thôn, tham gia đóng góp ý kiến với đảng viên nơi cư trú. Vận động
hội viên tham gia đầy đủ công tác tiếp xúc cử tri, bày tỏ quan điểm của mình, đề xuất
những cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện
tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững
mạnh.
6/- Nhận xét, đánh giá.
- Mặt được:
Công tác Hội và phong trào nông dân từ đầu năm đến nay đã chuyển biến tích
cực, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội
nông dân xã, Chi bộ, Ban dân vận và sự nổ lực của Chi Hội, giúp cho Chi Hội ND ấp 3
đề ra chương trình kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt
động trong sản xuất kinh doanh nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, cải thiện đời
sống trong nông dân.
- Hạn chế:
Công tác chỉ đạo điều hành của Chi Hội ND ấp 3 còn chậm, một số tổ Hội chưa
chủ động tham mưu với Chi bộ, xây dựng kế hoạch hoạt động chưa sát tình hình thực
tế của ấp.
Việc xây dựng qũy hỗ trợ nông dân gặp không ít khó khăn, nhất là việc huy
động sự đóng góp của hội viên.
Năng lực tổ chức, điều hành của một số cán bộ tổ Hội vẫn còn hạn chế, hoạt
động Hội còn chậm đổi mới, thiếu chủ động sáng tạo đề xuất với Chi bộ, chính quyền
những công việc của Hội: Việc nắm bắt và phản ánh những tâm tư nguyện vọng và
những vấn đề bức xúc của nông dân với Chi bộ, chính quyền và Hội cấp trên chưa đầy
đủ.
Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể Chi Hội ND ấp 3 Đề nghị Ban
Thường vụ Hội Nông dân Huyện xem xét khen thưởng.
Cấp uỷ cùng cấp xác nhận
thành tích của tập thể

T/M CHI HỘI ẤP 3
CHI HỘI TRƯỞNG
Phạm Văn HợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×