Tải bản đầy đủ

Bản tự đánh giá, kiểm điểm cán bộ 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỢI

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 11 năm 2016

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VÀ
KIỂM ĐIỂM CÁN BỘ NĂM 2016
-------Họ và tên: Bùi Công Tấn , sinh ngày 24 tháng 11 năm 1968.
Chức vụ trong Đảng: đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: P.CT. Hội NDVN.
Đơn vị công tác: UBND xã Thạnh Lợi.
Chi bộ: Khối Đảng – đoàn thể.
I/. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
1/. Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động
trước những khó khăn thử thách. Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục
tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa MácLê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành, nói, viết và làm theo
Nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt
đường lối, Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
2/. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Bản thân cố gắng học tập trao dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo
tấm gương của Bác. trước mọi người, đồng chí luôn chuẩn mực, tác phong đúng
đắn, có lối sống giản dị, bình đẳng, công bằng, thẳng thắng. luôn thực hành tiết
kiệm, cần mẫn trong lao động, học tập và làm việc.
Mạnh dạng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu
hiện tiêu cực trong nội bộ Đảng cũng như ngoài xã hội.
Bản thân luôn xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với nhiệm vụ mình phụ trách, xem
cuộc vận động là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được
làm, tuyệt đối Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong tổ
chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ; có ý thức và thực hiện
tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng trong sạch vững mạnh.


Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn đặt mình
trong tổ chức, trong tập thể, mạnh dạng tự phê bình và phê bình; tôn trọng và lắng
nghe ý kiến của mọi người.
3/. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Bản thân luôn thực hiện tốt các tổ chức hoạt động xã hội giữ gìn mối quan
hệ chặt chẽ trong nội bộ. Có tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công việc, phát
huy vai trò cầu nối giữa nhân dân, theo dõi Hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn kịp
thời vận động nhân dân hỗ trợ giúp đỡ. Tham mưu đề xuất tốt với Cấp Ủy, Ủy Ban
nhân dân xã và thông tin báo cáo kịp thời với Hội cấp trên. Đồng thời giải quyết
mọi công việc của ngành mà lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ.
4/. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc
tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật; phục tùng sự phân công, điều động của tổ
chức. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng theo quy
định. Chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp trên và Chính sách, pháp
luận của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.
Nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng; chấp hành tuyệt đối cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
II/- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.
Bản thân sắp xết công việc gia đình và công viêc cơ quan chưa phù hợp, nên


đôi lúc bị chồng chéo.
III/ Phương hướng, biện pháp khắc phục:
Thời gian tới, bản thân tranh thủ sắp xếp công viêc gia đình và công việc cơ
quan cho phù hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
IV/- Tự nhận mức phân loại chất lượng.
+ Tự xếp loại cán bộ năm 2016: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Đăng ký phấn đấu cán bộ năm 2017: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trên đây là bản tự đánh giá, phận loại và kiểm điểm cán bộ năm 2016 của
bản thân ./.
NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

Bùi Công TấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×