Tải bản đầy đủ

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 2018

ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH LỢI
CB KHỐI ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

-------Họ và tên: Bùi Công Tấn, sinh ngày 24 tháng11 năm 1968.
Chức vụ Đảng: đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: P.CT. Hội NDVN.
Đơn vị công tác: UBND xã Thạnh Lợi.
Chi bộ: Khối Đảng – đoàn thể.
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết quy định của Đảng, tôi cam kết
nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, những biểu hiện “ Tự chuyển biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, chỉ thị số
05 CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quy đinh sô 101- Qđ/TW ngày

07/6/2012 của ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cả Cán bộ đảng viên nhất là
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, cụ thể là nội dung chủ yếu sau đây:
1/. Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động
trước những khó khăn thử thách. Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục
tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa MácLê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành, nói, viết và làm theo
Nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt
đường lối, Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của
Nhà nước.
2/.Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Bản thân cố gắng học tập trao dồi đạo đức cách mạng, học tập theo gương
Bác. trước mọi người, đồng chí luôn chuẩn mực, tác phong đúng đắn, có lối sống
lành mạnh, giản dị, bình đẳng, công bằng, thẳng thắng. luôn thực hành tiết kiệm
cần mẫn trong lao động, học tập.
Mạnh dạng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu
hiện tiêu cực trong nội bộ Đảng và ngoài xã hội.
Bản thân luôn xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục
trong lĩnh vực mình phụ trách, xem cuộc vận động là động lực thúc đẩy hoàn thành


tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tổ chức tuyên truyền trong từng cán bộ, đảng
viên, chi bộ và tập thể có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động.
Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được
làm, những điều cán bộ, công chức không đựoc làm theo luật cán bộ, công chức.
thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể chính
trị xã hội, làm mục tiêu, sức mạnh trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt
nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Chấp hành tuyệt đối Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, tạo sự đồng
thuận cao trong tổ chức thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ,
của cấp Uỷ cấp trên; có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ
Đảng trong sạch vững mạnh.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan; tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân;
luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, mạnh dạn tự phê bình và phê bình; tôn
trọng và lắng nghe ý kiến của ngừời khác, của nhân dân và Được quần chúng nhân
dân tính nhiệm.
3/. Về thực hiện trách, nhiệm vụ được giao:
Bản thân luôn thực hiện tốt các tổ chức hoạt động xã hội giữ gìn mối quan


hệ chặt chẽ trong nội bộ.
Có tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong công việc, phát huy vai trò cầu
nối giữa nhân dân, theo dõi Hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn kịp thời vận động
nhân dân hổ trợ giúp đỡ.
Tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới.
4/.Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc
tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật; phục tùng sự phân công, điều động của tổ
chức. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy
định. Chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp trên và Chính sách, Pháp
luận của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan.
Nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng; chấp hành tuyệt đối cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
5/. Khắc phục, sữa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và
qua kiểm điểm đánh giá chất lương cán bộ, đảng viên cuối năm 2018.
Sắp xếp công việc gia đình và công việc cơ quan cho hợp lý, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác tuyên truyền điều khắp các ấp, vận động hội viên và
nhân dân chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết…đến tận lòng dân.
6/. Về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội VII của đảng.


Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của
bộ chính trị về học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của đảng và nghiêm chỉnh thực hiện các nội
dung theo nghị quyết TW4 quy định số 101- QĐ/W ngày 7/6/2012 của ban bí thư
TW Đảng tăng cường vai trò nêu gương của Cán bộ đảng viên.
Thực hiện nghiêm quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên
không được làm.
Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để
tu dưỡng rèn luyện và là căn cứ để kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên
cuối năm./.
Xác nhận của chi bộ

Người cam kết

Bùi Công TấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×