Tải bản đầy đủ

BỘ CÔNG cụ ĐÁNH GIÁ TRẺ 5 TUỔI CHỦ đề TRƯỜNG mầm NON

BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRẺ 5 TUỔI
CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG TIỂU HỌC
Giáo Viên : Trương Thị Bích Thủy
Năm học

: 2016– 2017

Chỉ số 2: Nhảy xuống từ độ cao 40 cm
Đạt

Chưa đạt

Nhảy được độ cao 40cm.

Chưa đạt được độ cao 40cm

– Hai bàn chân/ hai đầu bàn chân chạm – Hai bàn chân chạm đất/ hai đầu bàn
đất nhẹ nhàng.
chân chạm đất
- Người thăng bằng /loạng choạng rồi
láy lại thăng bằng.


- Người không giữ được thăng bằng.

Chỉ số 79: Thích học những chữ đã biết trong moi trường xung quanh

Đạt
- Thường xuyên chơi ở góc sách
- Hay hỏi về chữ hoặc đề nghị
người khác đọc cho nghe hoặc tự
đọc.

Chưa đạt
- Không thích chơi ở góc sách, không
hỏi về chữ, không tích cực tham gia
các hoạt động liên quan đến việc dọc
của lớp.

Chỉ số 84: Đọc theo truyện tranh đã biết
Đạt

Chưa đạt

- Trẻ tự đọc được nội dung chính phù
hợp với tranh.

- Nội dung lời đọc đôi khi không phù
hợp với tranh

Chỉ số 86: Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
1


Đạt

Chưa đạt

- Hiểu rằng chữ viết có thể đọc, viết,
- Trẻ không hiểu ý nghĩa của chữ viết
con người sử dugj chữ viết với các mục
đích khác nhau. (ví dụ: viết thư, viết


thiếp,…)

Chỉ số 89: Biết viết tên của bản thân theo cách riêng của mình.

Đạt

Chưa đạt

- Trẻ tự viết tên của mình theo trí nhớ
mà không cần sự giúp đỡ.

- Trẻ chỉ viết được khi có sự giúp đỡ,
hoặc viết không đúng theo thứ tự, viết
thiếu chữ cái.

Các từ, chữ cái được viết đúng thứ tự

Chỉ số 102: Biết sử dụng vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản

Đạt

Chưa đạt

- Sử dụng từ hai loại vật liệu để làm ra
một loại sản phẩm.

- Chưa sử dụng được từ hai loại vật liệu
để làm ra một loại sản phẩm

Chỉ số 109: Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự
Đạt

Chưa đạt

- Nói được tên các ngày trong tuần theo - Chưa nói được tên các ngày trong
thứ tự. (ví dụ: thứ hai, thứ ba…)
tuần theo thứ tự (ví dụ: thứ hai, thứ
tư…)

2


Chỉ số 110: Phân biệt hôm qua ,hôm nay ,ngày mai qua các sự kiện hằng ngày
Đạt

Chưa đạt

- Nói được hôm nay là thứ mấy ngày
mai là thứ mấy.

- Chưa nói được hôm nay là thứ mấy,
ngày mai là thứ mấy.

- Nói được hôm qua đã làm việc gì,
- Chưa nói được hôm qua đã làm việc
hôm nay làm gì và cô dặn, mẹ dặn ngày gì, hôm nay làm gì và cô dặn, mẹ dặn
mai làm việc gì.
ngày mai sẽ làm gì.

Chỉ số 37: Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
Đạt

Chưa đạt

- Nhận ra tâm trạng của bạn bè, người
thân.(buồn hay vui)

- Không để ý không quan tâm đến trạng
thái cảm xúc vui, buồn của người thân,
bạn bè.

- An ủi người thân hay bạn bè khi họ
buồn
- Chúc mừng ca ngợi cổ vũ người thân,
bạn bè khi họ có niềm tin

- Thể hiện cảm xúc vui buồn không
phù hợp

Chỉ số 51: Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.
Đạt

Chưa đạt

- Thực hiện sự phân công của người
khác.

- Không nhận sự phân công của người
khác hoặc không vui vẻ thực hiện

- Vui vẻ thực hiện nhiệm vụ
Chỉ số 52: Sẳn sàn thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
Đạt

Chưa đạt

- Chủ động tự giác thực hiện những
việc đơn giản cùng các bạn.

- Không chủ động thực hiện nhiệm vụ
đơn giản hoặc không phối hợp với bạn
3


- Phối hợp với các bạn khi thực hiện,
không xảy ra mâu thuẫn.

bè khi thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ số 55: Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết .
Đạt

Chưa đạt

- Tự nhờ hoặc thỉnh thoảng có sự đồng
ý của người lớn khi cần

- Không tìm ra sự hổ trợ của người
khác hoặc chưa biết trình bày để người
khác giúp đỡ.

- Biết cách trình bày để nhờ người khác
giúp đỡ.

Chỉ số 59: Chấp nhận sự khác biện của người khác với mình.
Đạt

Chưa đạt

- Tự nhận ra sự khác biệt của bạn mình

- Không nhận ra sự khác biệt của bạn,
xa lánh bạn hoặc không chơi hòa đồng,
- Chơi với bạn hòa đồng, không xa lánh
chơi bắt buộc
bạn.

Chỉ số 60: Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
Đạt

Chưa đạt

- Thấy được sự không công bằng trong
nhóm bạn và đưa ra cách giải quyết.

- Không nhận ra sự không công bằng
của bạn.
- Không tự tìm ra cách tạo sự công
bằng cho bạn.

BẢNG KÊ

4


CHỦ ĐIỂM : TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mục tiêu

Chỉ
số

Nội dung

Mục tiêu 1

2

Nhảy xuống từ độ cao 40 cm

Mục tiêu 2

79

Thích học những chữ đã biết trong moi trường xung
quanh

Mục tiêu 3

84

Đọc theo truyện tranh đã biết

Mục tiêu 4

86

Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói

Mục tiêu 5

89

Biết viết tên của bản thân theo cách riêng của mình.

Mục tiêu 6

102

Biết sử dụng vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm
đơn giản.

Mục tiêu 7

109

Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự

Mục tiêu 8

110

Phân biệt hôm qua ,hôm nay ,ngày mai qua các sự kiện
hằng ngày.

Mục tiêu 9

37

Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.

Mục tiêu 10

51

Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.

Mục tiêu 11

52

Sẳn sàn thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.

Mục tiêu 12

55

Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết .
5


Mục tiêu 13

59

Chấp nhận sự khác biệt của người khác với mình.

Mục tiêu 14

60

Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRẺ
TT Họ và tên trẻ
♥♦♥♦
1
2
Chủ đề :
1
Trần Hoàng Gia
1
2
3
4
5
2
Nguyễn Thành Sang
+ +

+ - + - + +
6
7
8
9
+ + + + + +

3

Đặng Ngọc Bảo Trọng

+

+

4

Trương Tấn Khang

+

5

Đỗ Trúc Ngân

6

Mục tiêu
3

4

12

13

14

- + +
10
11
+ + +

+
12
+

-

-

13
+

+

+ + + + + -

+ +

+

-

+

+

+

+ + -

+

+ +

-

+

+

+

+

+

+ + + + + +

+ +

+

+

+

+

Phạm Yến Nhi

+

+

+ + + + + +

+ +

+

+

+

+

7

Nguyễn Lê Thanh Hằng

+

+

+ + + + + +

+ +

+

+

+

+

8

Trần Nhã Yến

+

-

+ -

-

+

+

+

+

+

9

Trần Kim Oanh

+

+

+ + + + + -

+ +

+

-

+

10

Hà Thị Hiền

-

-

-

+

+ -

-

+

-

6+

11

Phạm Thị Thanh Nhàn

+

+

+ + -

+ + +

+ +

+

+

+

+

-

5

6

7

+ -

+ + -

8

+ +
-

9

10

11

14


Mục
tiêu
Tổng số 9
Tỉlệ%

8

10

8

9

8

9

9

9

10

9

9

9

9

81,8 72,7 90,9 72,7 81,8 72,7 81,8 81,8 81,8 90,9 81,8 81,8 81,8

Ghi chú:
ô Đạt: +
ô Chưa đạt: -

7

81,8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×