Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I.MỤC TIÊU :
Giúp HS:
- Biết cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số.
- Áp dụng để tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán về số trung
bình cộng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng con, SGK toán, một số tờ giấy khổ to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Cả lớp thực hiện vào bảng con :
18 245 : 35 ; 48 225 : 25
- Yêu cầu HS giơ bảng con.
- GV nhận xét chung.
3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài

- Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết
cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ
số .
- GV ghi tựa bài lên bảng.
b) Tìm hiểu bài:
* Trường hợp chia hết:
- GV ghi Phép chia 1944 : 162 lên bảng.
- Yêu cầu HS thực hiện lần chia thứ nhất ở

Hoạt động học
- Cả lớp thực hiện.

- Cả lớp làm vào bảng con.
- Gắn bảng nhận xét.
- HS giơ bảng con

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.

- Cả lớp làm bài vào bảng con.
- Gắn bảng và nhận xét.
- HS nêu miệng lần chia thứ


bảng.
- Yêu cầu HS thực hiện miệng lần chia thứ
nhất.
- Tiếp tục chia lần chia thứ hai vào bảng.
- Yêu cầu HS thực hiện miệng lần chia thứ
hai.
- GV nêu chú ý SGV/158
* Trường hợp chia có dư :
- GV ghi phép chia 8649 : 241 lên bảng.
- Yêu cầu HS thực hiện vào bảng con
phép chia trên.
- Yêu cầu HS thực hiện lại cả phép tính
chia.
c) Luyện tập , thực hành
* Bài 1 : SGK/86: Hoạt động cá nhân
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?


- GV yêu cầu HS làm bài vào vở , 2 HS
làm bài trên phiếu.
- Muốn chia cho số có 3 chữ số em làm
sao ?
- GV nhận xét
* Bài 2 : SGK/86: Hoạt động nhóm đôi
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi cách giải và
giải vào vở, 2 HS nhận phiếu giải bài tập.

nhất.
- HS làm vào bảng.
- Gắn bảng nhận xét.
- HS nêu miệng lần chia thứ hai.
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện vào bảng.
- Gắn bảng và nhận xét.
- HS nêu miệng cách thực hiện.

- HS nêu.
- 2 HS làm bàivào phiếu, HS cả
lớp làm bài vào vở.
- HS nêu

- HS nêu.
- Nhóm đôi cách giải và giải vào
vở, 2 HS nhận phiếu giải bài tập.
- Dán phiếu, nhận xét.
- HS nêu

- 1 HS đọc.
- Nêu quy tắc tính giá trị biểu thức không - Thảo luận nhóm bàn cách giải
có dấu ngoặc đơn ?
và giải vào vở, 2 HS nhận phiếu


- GV chữa bài nhận xét
* Bài 3 : SGK/86: Hoạt động nhóm bàn.
- Gọi 1 HS đọc đề toán.
- Yêu cầu thảo luận nhóm bàn cách giải
và giải vào vở, 2 HS nhận phiếu giải bài
tập.
- Muốn tính cửa hàng nào bán sớm hơn và
sớm hơn mấy ngày em làm sao ?
Bài giải
Số ngày cửa hàng một bán hết số vải đó
là:
7 128 : 264 = 27 ( ngày )
Số ngày cửa hàng Hai bán hết số vải là:
7 128 : 297 = 24 ( ngày )
Vì 24 < 27 nên cửa hàng hai bán hết số vải
đó sớm hơn cửa hàng một và sớm hơn số
ngày là:
27 – 24 = 3 ( ngày )
Đáp số : 3 ngày
- GV chữa bài và nhận xét, hỏi thêm :
+ Không cần thực hiện phép tính hãy cho
biết cửa hàng nào bán được hết số vải đó
sớm hơn và giải thích vì sao ?

giải bài tập.
- Dán kết quả và trình bày.
- HS nêu.
- HS đọc lại bài giải.

- HS trao đổi cặp đôi để trả lời :
+ Vì cả hai cửa hàng đều có
7128m vải, mỗi ngày cửa hàng
một bán được 264m vải, cửa
hàng hai bán được 297m vải, mà
297 > 264 nên số ngày cửa hàng
hai bán hết số mvải ít hơn số
ngày cửa hàng một bán hết số
vải.
+ … sẽ giảm.
+ … sẽ tăng.

+ Trong phép chia nếu giữ nguyên số bị
chia và tăng số chia thì thương sẽ tăng hay - HS nêu.
giảm ?


+ Nếu giữ nguyên số bị chia và giảm số - HS cả lớp lắng nghe về nhà
chia thì thương sẽ tăng hay giảm ?
thực hiện.
- GV nhận xét chung.
4.Củng cố
- Muốn chia cho số có 3 chữ số em làm
sao ?
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài tập ở VBT toán và chuẩn
bị bài: Luyện tập
BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( TIẾP THEO )
I.MỤC TIÊU :
Giúp HS:
- Biết cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có ba chữ số .
- Áp dụng để giải các bài toán tìm thành phần chưa biết của phép tính để
giải các bài toán có lời văn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng con, SGK toán, một số tờ giấy khổ to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị - Cả lớp thực hiện.
sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Cả lớp thực hiện vào bảng con :
- Cả lớp làm vào bảng con.
9 870 : 220 ; 9 725 : 125
- Gắn bảng nhận xét.
- Yêu cầu HS giơ bảng con.
- HS giơ bảng con


- GV nhận xét chung.
3.Bài mới :
a) Giới thiệu bài
- Giờ học toán hôm nay các em sẽ được
rèn cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số
cho số có ba chữ số , sau đó chúng ta sẽ áp
dụng bài toán có liên quan
- GV ghi tựa bài lên bảng.
b. Tìm hiểu bài :
* Trường hợp chia hết :
- GV viết lên bảng phép chia 41535 : 195
- Yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính.
- GV theo dõi HS làm bài.
- Gọi HS thực hiện lần chia thứ nhất.
- Yêu cầu HS thực hiện lần chia thứ hai.
- Gọi HS thực hiện lần chia hai
- Yêu cầu HS thực hiện lần chia thứ ba

- HS nghe.

- HS nhắc lại.

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp làm vào bảng con với
lần chia thứ nhất.
- Gắn bảng con, nhận xét bài
làm.
- 1 HS nêu miệng.
- HS thực hiện ơ ûbảng con,
gắn bảng và nhận xét
- 1 HS nêu miệng.
- HS thực hiện ơ ûbảng con,
gắn bảng và nhận xét
- 1 HS nêu miệng.
- 1 HS thực hiện , nhận xét

- Gọi HS thực hiện lần chia thứ ba
- Yêu cầu HS thực hiện cách chia cả bài.
- GV nêu chú ý như SGV/161
* Phép chia có dư
- GV viết lên bảng Phép chia 80 120 : 245
- Yêu cầu HS thực hiện cách chia cả bài - Cả lớp theo dõi.
vào bảng con.
- Cả lớp làm vào bảng con
- Gắn bảng con, nhận xét bài
- Gọi HS thực hiện phép chia.
làm.
- Phép chia có số dư là bao nhiêu ?
- 1 HS nêu miệng.


- So sánh số dư và số chia.
c) Luyện tập , thực hành
* Bài 1 : SGK/88 : Hoạt dộng cá nhân
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV HS làm vào vở, 2 HS làm vào phiếu

- HS nêu.
- HS nêu.

- 1 HS nêu.
- Cả lớp làm bài.
- Nêu cách thực hiện phép chia : 81 350 : -2 HS làm bài vào phiếu, dán
187
kết quả.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
- Nhận xét bài làm.
* Bài 2 : SGK/88 : Hoạt dộng nhóm đôi - HS nêu.
- Nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu thảo luận tìm thành phần chưa
biết trong phép tính rồi giải bài vào vở, 2 - 1 HS nêu.
HS nhận phiếu để giải.
- Nhóm đôi thảo luận cách giải
- Muốn tìm thừa số chưa biết em làm sao ? rồi giải vào vở, 2 HS làm phiếu
Tìm số chia chưa biết em làm sao ?
học tập.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
- Dán kết quả, nhận xét bài làm.
* Bài 3 : SGK/88 : Hoạt dộng nhóm bàn. - HS lần lượt nêu.
- GV gọi 1 HS đọc đề bài.
- Thảo luận nhanh cách giải rồi giải vào
vở, 2 HS giải vào phiếu
- 1 HS đọc.
Hỏi : Muốn tính trung bình mỗi ngày nhà - Nhóm bàn thảo luận cách giải
máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm em rồi giải vào vở, 2 HS làm phiếu
làm sao ?
học tập.
- Gọi HS đọc bài giải đúng.
- Dán kết quả, nhận xét bài làm.
Bài giải
- HS lần lượt nêu.
Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất
được số sản phẩm la:ø
- 1 HS đọc.


49410 : 305 = 162 ( sản phẩm )
Đáp số : 162 sản phẩm
- GV chữa bài và nhận xét.
4.Củng cố :
- Muốn chia cho số có 3 chữ số em làm sao
?
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
- HS nêu.
- Về nhà làm bài ở VBTT tiết 80.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập
- HS cả lớp lắng nghe về nhà
thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×