Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
A. Mục tiêu:
- Giúp H biết thực hiện phép chia có 4 chữ số cho số có ba chữ số.
- Áp dụng trong đời sống.
B. Đồ dùng dạy- hoc:
- GV : Phiếu học nhóm
- HS : SGK, vở ô li
C. Các hoạt động dạy- học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
5P
Bài 1 ( b - 85 )
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P

- H chữa bài tập trên bảng
2H
- H+G nhận xét đánh giá
- G nêu yêu cầu của tiết học

- G nêu phép chia
- H lần lượt thực hiện chia
- G hướng dẫn các em cách ước
lượng thương trong mỗi lân chia

2. Chia hết và chia có dư
10P
1 944 : 162 = ?
8 469 : 241 = ?

3. Thực hành:
17P
* Bài 1:
Đặt tính rồi tính:
a. 2 120 : 424

Cách thức tiến hành

- H thực hiện chia vào vở, trên
bảng 2H
- G nhận xét đánh giá ( hướng dẫn
kĩ cho các em yếu.
1 935 :


354
* Bài 2:
Tính giá trị của biểu thức:
a. 1 995 x 253 + 8 910 : 495 =
5 047 + 18 = 504
753
b. 8 700 : 25 : 4 = 348 : 4 : 87
* Bài 3: ( Toán có lời văn )
- Tìm số ngày cửa hàng 1 bán hết...
- Tìm số ngày cửa hàng 2 bán hết...
- So sánh 2 số ( 27 và 24 )
3. Củng cố dặn dò:
2P
Bài 1 ( b - 86) và làm lại bài 3


- H nêu lại qui tắc tính giá trị của
biểu thức không có dấu ngoặc
- Thực hiện vào vở, chữa, nhận xét
2H
- H+G nhận xét đánh giá.

- H đọc đề bài, tìm dạng toán nêu
các bước giải.
- Giải theo nhóm, chữa, nhận xét
4N
- G chốt kết quả.
- H nhắc cách chia cho số có ba
chữ số
- G Nhận xét tiết học, hướng dẫn
bài về nhà

BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( tiếp theo )
A. Mục tiêu:
- Giúp H biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có ba chữ số.
- HS tính nhanh, chính xác loại toán này.
B. Đồ dùng dạy - hoc:
- GV : Phiếu học nhóm
- HS : SGK, vở ô li
C. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
5P
8 770 : 365
156

6 260 :

Cách thức tiến hành
- H thực hiện phép chia vào nháp,
trên bảng
- H+G nhận xét đánh giá.

II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P

- G dẫn dắt từ bài cũ

* Bài 2:
Tìm x:
a. X x 405 = 86 265
b. 89 658 : x = 2 93
* Bài 3:
Tóm tắt: 305 ngày: 49 410 sản phẩm
1ngày: ....? sản phẩm

- 1H nêu qui tắc tìm thừa số chưa
biết
- Làm bài vào vở, trên bảng nhận xét.
- G chốt :

- G nêu lần lượt từng phép chia.
- H đặt tính và tính từ trái sang
2. Trường hợp chia hết và chia có dư phải vào nháp, trên bảng
10P
2H
41 535 : 195 = ?
( G hướng dẫn H cách ước lượng
80 120 : 245 = ?
thuơng )
3. Thực hành:
17P
- H làm bài vào vở, chữa, nhận
* Bài 1:
xét
Đặt tính rồi tính:
- G chốt kết quả:
a. 62 321 : 307
b. 81 305 : 187

3. Củng cố dặn dò:

- H nêu bài toán, nêu cách giải.
- Làm theo nhóm - chữa, nhận xét
4N
- G chốt KQ:


2P
- G nhấn mạnh cách chia cho số
có ba chữ số.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×