Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số (chia hết,
chia có dư)
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Trường hợp chia hết :
-Ghi 1944 : 162 = ?, y/c :
-1 HS lên bảng đặt tính.
. Ta thực hiện tính ntn ?
-Tính từ trái sang phải.
-Y/c :
-2 HS lần lượt lên thực hiện 2 lần
-GV cần giúp HS tập ước lượng
chia.
tìm thương trong mỗi lần chia.
-Y/c :

. Đây là phép chia hết hay có dư ? -Vài HS nhắc lại cách chia.
3/ Trường hợp chia có dư :
-Đây là phép chia hết.
-Ghi 8469 : 241 = ?, y/c :
-Y/c :
-1 HS lên đặt tính và tính, lớp làm
-Y/c 1 HS lên ghi kquả.
vào BC.
-Vài HS nhắc lại cách chia.
-H/dẫn ước lượng tìm thương trong Vậy 8469 : 241 = 35 (dư 34)
mỗi lần chia.
-Đây là phép chia có dư.
4/ Thực hành :
+Btập 1a: Củng cố cách đặt tính và
tính.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-2 HS lần lượt lên bảng làm, lớp làm
-Khi chữa bài, y/c :
BC.
+Btập 2a : Biết tính giá trị của biểu -Vài HS nhắc lại cách chia.
thức.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-Khi chữa bài, y/c :
+Btập 3 : (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c nêu các bước giải.

-Y/c :
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Luyện tập.
-Nhận xét tiết học .

-2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Nhắc lại qui tắc tính giá trị biểu
thức.
+Tìm số ngày cửa hàng thứ nhất bán
hết số vải.
+Tìm số ngày cửa hàng thứ 2 bán hết
số vải.


+SS 2 số đó.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tt)
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số (chia hết,
chia có dư).
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Trường hợp chia hết :
-Ghi 41535 : 195 = ?, y/c :
-1 HS lên bảng đặt tính.
. Ta thực hiện tính ntn ?
-Tính từ trái sang phải.
-Y/c :
-3 HS lần lượt lên thực hiện 3 lần chia.
-GV cần giúp HS ước lượng tìm
thương trong mỗi lần chia.
-Y/c :
-Vài HS nhắc lại cách chia.
. Đây là phép chia hết hay có dư ? -Đây là phép chia hết.
3/ Trường hợp chia có dư :
-Ghi 80120 : 245 = ?, y/c :
-1 HS lên đặt tính và tính, lớp làm vào
-Y/c :
BC.
-Y/c 1 HS lên ghi kquả.
-Vài HS nhắc lại cách chia.
Vậy 80120 : 245 = 327 (dư 5)
-H/dẫn ước lượng tìm thương trong -Đây là phép chia có dư.
mỗi lần chia.
4/ Thực hành :
+Btập 1: Củng cố cách đặt tính và
tính.
-Y/c :
-1 HS đọc y/c BT.
-2 HS lần lượt lên bảng làm, lớp làm
BC.
-Khi chữa bài, y/c :
-Vài HS nhắc lại cách chia.
+Btập 2b : Biết tìm thừa số và số
chia chưa biết.
-Y/c :
-Khi chữa bài, y/c :
+Btập 3 : (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :
5/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Luyện tập.
-Nhận xét tiết học .

-1 HS đọc y/c BT.
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Nhắc lại cách tìm số chia chưa biết.
-1 HS đọc đề.
-1 HS nêu tóm tắt.
-1 HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×