Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số .
- Aùp dụng để tính giá trị của các biểu thức số và giải bài toán về số
trung bình cộng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1:hướng dẫn thực hiện phép
chia.
Mục tiêu :
Biết cách thực hiện phép chia cho số có ba

chữ số.
Tiến hành :
Phép chia 1944 : 462.
Viết phép chia.
Đặt tính và tính.
Hướng dẫn HS đặt tính và tính như SGK.
Phép chia này là chia hết hay có dư?
Hướng dẫn cách ước lượng thương trong
các lầøn chia.
Yêu cầu HS thực hiện lại phép chia này.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

-

Thực hiện.
Nghe
Trả lời
Nghe

- làm bài


Phép chia 8469 : 241
Viết phép chia.
Phép chia này là chia hết hay có dư?
Với phép chia có dư ta phải chú ý điều
gì?
Hướng dẫn cách ước lượng thương trong
các lần chia.
Yêu cầu HS trình bày lại phép chia.
Kết luận:
Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép chia.

- Thực hiện.
- Trả lời
- Nghe
- làm bài
- Trả lờiHoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu :
Aùp dụng để tính giá trị của các biểu thức
số và giải bài toán về số trung bình cộng.
Tiến hành :
Bài tập1:
Bài toán yêu cầu ta làm gì?
Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.
Yêu cầu cả lớp Nhận xét bài làm trên
bảng.
Bài tập 2:
Bài toán yêu cầu ta làm gì?
Khi thực hiện tính giá trị biểu thức có các
dấu cộng trừ nhân chia và không có dẫu
ngoặc ta thực hiện theo thứ tự nào?
Yêu cầu HS làm bài.
Chữa bài, Nhận xét và cho điểm HS .
Bài tập 3:
GV gọi một HS đọc đề bài.
Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán.

- Trả lời
- Thực hiện.
- Nhận xét
- Trả lời
- Nêu
- làm bài
- Nhận xét
- Đọc
- Tóm tắt.
- Nêu ý kiến
- Trả lời


Không cần thực hiện phép tính hãy cho
biết cửa hàng nào bán được hết số vải đó
sớm hơn?
Trong phép chia nếu giữ nguyên số bị
chia và giảm số chia thì thương sẽ tăng hay
giảm?
Nhận xét và cho điểm HS.

- Nghe

4.Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
BÀI 8
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết cách thực hiện chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số .
- Aùp dụng để giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính, bài
toán có lời giải.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 2 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS


3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1:hướng dẫn thực hiện phép
chia.
Mục tiêu :
- Biết cách thực hiện chia số có 5 chữ
số cho số có 3 chữ số .
Tiến hành :
a) Phép chia 41535 : 195
Yêu cầu HS đặt tính và tính.
Hướng dẫn HS thực hiện đặt tính và tính
như SGK.
Phép chia hết hay có dư? Vì sao?
Hướng dẫn cách ước lượng thương trong
các lần chia.
Yêu cầu HS thực hiện lại phép tính.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

- Thực hiện.
- Trả lời
- Nghe
- Làm bài

b) Phép chia 80120 : 245.
Viết phép chia.
Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép
chia này tương tự.
Phép chia này chia hết hay có dư?
Với phép chia có dư cần chú ý điều gì?
Hướng dẫn HS ước lượng thương trong
các lần chia.
Yêu cầu HS thực hiện lại phép chia.

- Thực hiện

Kết luận:
HS nêu lại cách thực hiện phép chia.

- Trả lời

Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu :
Aùp dụng giải bài toán tìm thành phần

- Làm bài
- Trả lời
- Nghe
- Trình bày


chưa biết của phép tính, bài toán có lời
văn.
Tiến hành
Bài tập 1:
Bài toán yêu cầu ta làm gì?
Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính.
GV cho HS làm bài vào vở
Gọi HS lên bảng làm bài
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng
Bài tập 2:
GV gọi một HS đọc đề bài.
HS tự làm bài.
Giải thích cách tìm x?
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng
Bài tập 3:
GV gọi một HS đọc đề bài.
HS tóm tắt.
GV cho HS làm bài vào vở
GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm
nhanh
Nhận xét

-

Nêu
Thực hiện.
Làm bài
Trình bày
Nghe

-

Đọc
Làm bài
Nêu ý kiến
Nghe

-

Đọc
Tóm tắt.
Làm bài
Nghe

4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×