Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

Bài 8:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số .
- Thực hiện phép chia này thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn cách thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : Thương có chữ số 0 .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Chia cho số có ba chữ số .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


Thời
lượng

Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách chia .
MT : HS nắm cách chia cho số có
ba chữ số .
PP: Trực quan, động não, đàm thoại
ĐDDH : SGK, - Phấn màu .


HT : cá nhân, cả lớp .

- Ghi phép chia ở bảng : 1944 : 162 = ?

Trường hợp chia hết :

- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện phép
tính ở bảng .

- Theo dõi .

- Lưu ý : Cần ước lượng tìm thương trong
mỗi lần chia .
b) Trường hợp chia có dư :
- Ghi phép chia ở bảng : 8469 : 241 = ?
- Tiếp tục theo dõi .

- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện phép
tính ở bảng .
- Lưu ý : Cần ước lượng tìm thương trong
mỗi lần chia .

Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP: Động não, đàm thoại, thực
hành.
ĐDDH : SGK, - Phấn màu .
HT : cá nhân, nhóm .

- Bài 1 :


- Gv nhận xét.
- Bài 2 :

- Đặt tính rồi tính .
- Thi đua sửa bài ở bảng .
- Nêu lại quy tắc tính giá trị biểu
- Bài 3 :
thức rồi thực hiện .
a) 504 753

b) 87

- Đọc bài toán , chọn phép tính thích
hợp , đặt tính và tính vào vở .
GIẢI
Cửa hàng thứ nhất bán hết 7128
m trong :


7128 : 264 = 27 (ngày)
Cửa hàng thứ hai bán hết 7128 m
trong :
7128 : 297 = 24 (ngày)
Vậy : 24 ngày ít hơn 27 ngày nên
cửa hàng thứ hai bán hết số vải
sớm hơn và sớm hơn :
27 – 24 = 3 (ngày)
Đáp số : 3 ngày - Gv nhận xét.

4. Củng cố :
- Các nhóm cử đại diện thi đua thực hiện
các phép tính ở bảng .
- Nêu lại cách chia cho số có ba chữ số .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .

* Buổi chiều :
* Rèn cách thực hiện phép chia số có 4
chữ số cho số có 3 chữ số .
- Làm các bài tập tiết 78 sách BT .

- Ruùt kinh nghieäm:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 8:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số .
- Thực hiện các phép tính thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Rèn cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : Hát .
2. Bài cũ : Luyện tập .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : Chia cho số có ba chữ số (tt) .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Thời
lượn
g

Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách chia .
MT : HS nắm cách chia số có 5 chữ
số cho số có 3 chữ số .


PP: Trực quan, động não, đàm thoại.
ĐDDH : - Phấn màu . SGK .

a) Trường hợp chia hết :

HT : cả lớp, cá nhân .

- Ghi phép tính ở bảng :

- Theo dõi .

41 535 : 195 = ?
- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện phép tính
ở bảng .
- Chú ý : Cần tập ước lượng tìm thương sau
mỗi lần chia .
b) Trường hợp chia có dư :
- Ghi phép tính ở bảng :
80 120 : 245 = ?

- Tiếp tục theo dõi .

- Hướng dẫn đặt tính và thực hiện phép tính
ở bảng .
- Chú ý : Cần tập ước lượng tìm thương sau
mỗi lần chia .

Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm được các bài
tập .
PP: Động não, đàm thoại, thực
- Bài 1 :
hành.
- Gv nhận xét.
ĐDDH : - Phấn màu .
- Bài 2 :
HT : nhóm, cá nhân .
- Đặt tính rồi tính .
- Thi đua sửa bài ở bảng .


- Nhắc lại quy tắc tìm thừa số chưa - Bài 3 :
biết , tìm số chia chưa biết .
a) x = 213

b) x = 306

- Đọc đề , tóm tắt , giải vào vở rồi
chữa bài .
GIẢI
Trung bình mỗi ngày sản xuất
được :
- Gv nhận xét.
49 410 : 305 = 162 (sản
phẩm)
Đáp số : 162 sản
phẩm

4. Củng cố :
- Các nhóm cử đại diện thi đua thực hiện
các phép tính ở bảng .
- Nêu lại cách chia cho số có ba chữ số .
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn cách thực hiện phép chia số có 5 chữ
số cho số có 3 chữ số .
- Làm các bài tập tiết 80 sách BT .

- Ruùt kinh nghieäm:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×