Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN.
I/Mục tiêu:

Giúp học sinh:

- Quan hệ giữa một số đơn vị đo diện tích thường dùng.
- Luyện tập viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.
II/ Đồ dùng học tập : Bảng đơn vị diện tích .
III/ Các hoạt động dạy – học

Giáo viên

Học sinh

1. Bài cũ :
- Gọi 2HS lên bảng làm lại bài tập 2/ 46 .

KT : Gưng , Ngis

-Nhận xét chung và cho điểm
2. Bài mới : GTB

HĐ 1 : Ôn lại hệ thống đơn vị đo diện -HS lần lượt kể các đơn vị đo diện tích
tích.
theo thứ tự từ lớn đến bé .
H : Em hãy nêu các đơn vị đo diện tích
liền kề nhau?

km hm2( h
2
a)

dam2

m dm cm mm
2

2

2

2

-Lưu ý một số đơn vị đo diện tích thông
1km2 = … hm2
dụng.
1hm2 = … dam2
………
1km2 = …..ha
……
H : Hai đơn vị đo diện tích đứng liền kề
nhau có mối quan hệ với nhau như thế
nào?

+Hơn kém nhau 100 lần.

HĐ 2 : Cách viết số đo diện tích dưới
dạng số thập phân.
-GV giới thiệu bảng kẻ ô mét vuông và
1m2 =100dm2 và 1dm2 =0,01m2
giúp HS so sánh mối quan hệ giữa hai
-Nối tiếp nêu nhận xét.


đơn vị.
-Giúp HS rút ra nhận xét.

-Thảo luận cặp đôi và nêu kết quả và


-Nêu ví dụ:

cách làm.

a) 3m2 5dm2 = ...m2

3m2 5dm2 = …….. m2

-Lưu ý đối với những HS nhầm cách (Phần nguyên là 3, phần thập phân gồm
chuyển như đơn vị đo chiều dài.
05 vì mẫu số thập phân là 100)
b) Cho HS thực hiện tương tự.
-Chốt 2 bước :

-Một số HS nhắc lại 2 bước thực hiện.

Bước 1: Đưa về hỗ số.
Bước 2: Đưa về dạng số thập phân.
HĐ 3 : Thực hành
Bài 1
H : Nêu yêu cầu làm bài ?.

-Thảo luận cặp đôi nêu kết quả và cách
làm.
56dm2 = 0,56m2
b), c), d) tương tự.

-Gọi HS trình bày.

-Một số cặp nêu.

-Nhận xét ghi điểm.

-Nhận xét bổ sung.

Bài 2
-Gọi HS đọc đề b ài.

-1HS đọc yêu cầu đề bài.

-Lưu ý cho HS trước khi cho các em làm -Nghe.
bài.
-2HS lên bảng giải - Lớp giải vào vở.
1645m2 = 0,1645ha
b, c, d) tương tự.
-Nhận xét bài làm của bạn.
-Nhận xét ghi điểm.
Bài 3
H : Nêu yêu cầu của bài tập ?.

-Nghe.

HD: chuyển đổi bằng cách dời dấu phẩy, - 2HS lên bảng làm - Lớp làm bài vào vở.
mỗi đơn vị ứng với 2 hàng trong cách ghi 5,34m2 = 5km2 34hm=534ha
số đo.
b, c, d) tương tự.
-Nhận xét chữa bài.
-Nhận xét sửa bài.


3. Củng cố , dặn dò :
-Nêu lại 2 bước đổi đã học trong tiết học.
-Nhận xét chung.
-Nhắc HS về nhà làm bài tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×