Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN CHÍ THÂN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ THỰC TIỄN
HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 834.04.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS TRẦN MINH TUẤN

HÀ NỘI, năm 2018LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban
giám đốc, các khoa, phòng và quý thầy, cô trong Học viện Khoa học Xã hội
tại Đà Nẵng và quý thầy, cô giáo trong Học viện Khoa học Xã hội đã tận tình
hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt những kiến thức mới về chuyên ngành Chính
sách công và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa
học. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS. Trần
Minh Tuấn, người đã trực tiếp hướng dẫn đề tài cho tôi với tất cả lòng nhiệt
tình và sự quan tâm để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.
Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cảm ơn của mình đến lãnh đạo các ban,
ngành ở huyện, bạn bè, đồng nghiệp, luôn quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ,
động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu luận văn.
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng luận văn
không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được sự góp ý của
quý thầy, cô và bạn bè.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


LỜI CAM ĐOAN
Đề tài nghiên cứu “Thực hiện chính sách ĐT, BD CB, CC, VC từ thực
tiễn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi” là kết quả của quá trình nghiên cứu
và khảo sát, đánh giá thực tế tại huyện Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi. Cùng với
sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Trần Minh Tuấn. Tôi xin cam đoan số
liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn Thạc s Chính sách công về đề tài
này là hoàn toàn trung thực, khách quan và không trùng lặp với các đề tài
khác trong cùng l nh vực.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này./.
Tác giả luận văn

Nguyễn Chí Thân


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC .................................................................................................... 8
1.1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan.......................................................... 8
1.2. Nội dung các bước thực hiện chính sách ĐT, BD CB, CC, VC ............. 21
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách ĐT, BD


CB,CC,VC ....................................................................................................... 26
1.4. Kinh nghiệm thực hiện chính sách ĐT, BD CB,CC,VC của một số địa
phương ............................................................................................................. 30
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO
TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIỆC CHỨC TẠI
HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI ............................................ 36
2.1. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách ĐT, BD CB,CC,VC tại huyện
Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi ............................................................................. 36
2.2. Đánh giá chung về tổ chức thực hiện chính sách ĐT, BD CB,CC,VC ở
huyện Trà Bồng ............................................................................................... 58
CHƢƠNG 3. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG
CƢỜNG HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI
DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở HUYỆN TRÀ
BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI ..................................................................... 62
3.1. Bối cảnh quốc tế, trong nước và địa phương có tác động đến việc thực
hiện chính sách ĐT, BD cán bộ, công chức của huyện Trà Bồng .................. 62
3.2. Mục tiêu, định hướng tăng cường thực hiện chính sách ĐT, BD
CB,CC,VC của tại huyện Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi ................................... 65


3.3. Giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách ĐT, BD
CB,CC,VC ....................................................................................................... 69
KẾT LUẬN .................................................................................................... 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1

CB,CC,VC

CB, CC, VC

2

ĐT, BD

ĐT, BD

3

CB, CC

Cán bộ, công chức


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu độ tuổi ............................................................................... 379
Bảng 2.2. Cơ cấu giới tính của CB,CC,VC .................................................... 40
Bảng 2.3. Thực trạng trình độ chuyên môn của CB,CC,VC .......................... 41
Bảng 2.4. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của CB,CC,VC của huyện ... 42
Bảng 2.5. Thực trạng trình độ quản lý nhà nước của CB,CC,VC huyện Trà
Bồng ................................................................................................................ 43
Bảng 2.6. Thực trạng trình độ ngoại ngữ của CB,CC,VC của huyện ........... 424
Bảng 2.7. Thực trạng trình độ tin học của CB,CC,VC của huyện ................ 435

DANH MỤC CÁC HÌNH
Biểu 2.2: Cơ cấu giới tính của CB,CC,VC. .................................................... 38
Biểu 2.3.Thực trạng trình độ chuyên môn của CB,CC,VC của huyện. .......... 39
Biểu 2.4. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của CB,CC,VC của huyện .... 40
Biểu 2.5. Thực trạng trình độ quản lý nhà nước CB,CC,VC của huyện ........ 41
Biểu 2.6. Thực trạng trình độ ngoại ngữ của CB,CC,VC của huyện.............. 42
Biểu 2.7. Thực trạng trình độ tin học của CB,CC,VC của huyện ................... 43


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
CB, CC, VC hành chính có vai trò rất quan trọng trong tổ chức và vận
động nhân dân tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát
huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực phát
triển kinh tế - xã hội. Chất lượng hiệu quả làm việc của CB, CC, VC quyết
định đến hiệu quả, hiệu lực của chính quyền. Nơi nào có đội ngũ CB, CC,
VC có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc thì chắc
chắn hoạt động của chính quyền nơi đó sẽ đảm bảo hiệu quả quản lý trên các
l nh vực và ngược lại nếu họ thiếu kiến thức, không có trình độ chuyên môn
thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều hành quản lý của địa phương.
Chính sách và việc thực hiện chính sách ĐT, BD có ảnh hưởng lớn đến việc
xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC ở nước ta. Do vậy, việc
tổ chức thực hiện ĐT, BD nâng cao năng lực đội ngũ CB, CC, VC hành
chính hiện nay là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết mà Đảng và
Nhà nước đang đặt ra.
Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác ĐT, BD, Hội nghị lần thứ 7,
Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã ban hành Kết luận số 64-KL/TW
ngày 28/5/2013 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống
chính trị từ Trung ương đến cơ sở” [8]. Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 về việc phê duyệt Đề án ĐT,
BD CB, CC, VC giai đoạn 2016 – 2025 [31] nhằm tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về chất lượng và hiệu quả ĐT, BD, góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC,
VC chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu
phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế;
Nghị quyết 30c/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính Phủ về "Chương trình
1


tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020” đề ra một
trong năm mục tiêu quan trọng là xây dựng đội ngũ CB, CC, VC có đủ phẩm
chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển
của đất nước. Như vậy, Đảng và Nhà nước ta đều chú trọng đến chính sách ĐT,
BD để nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ CB,CC,VC nhằm đạt hiệu quả cao
trong công tác quản lý nhà nước ở chính quyền nhà nước và cấp cơ sở; Nghị
quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ [24].
Trong quá trình đổi mới đất nước hiện nay, Quốc hội, Chính phủ đã
ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản quan trọng liên quan
đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công chức như: Luật cán bộ, công chức
[11]; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính
phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức [19]; Thông tư số
05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính
phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức [37].... Những văn bản đó
đang đặt ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ xây dựng đội
ngũ công chức trong tình hình mới đặc biệt là vấn đề ĐT, BD theo vị trí việc
làm. Giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong l nh vực đang nói đến là nhiệm vụ
của tất các các địa phương, các ngành, các cấp. Huyện Trà Bồng - nơi tác giả
luận văn này đang công tác – không phải là ngoại lệ.
Tuy nhiên, bên cạnh các các kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ
chính sách ĐT, BD CB,CC,VC của huyện còn bộc lộ nhiều bất cập như: một
số quy định ĐT, BD cán bộ, công chức không còn phù hợp với điều kiện
hiện nay; việc ĐT, BD CB, CC, VC chưa thực sự gắn với quy hoạch, sử
2


dụng và nhiệm vụ chuyên môn; chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của
người học; chưa đồng bộ về mặt số lượng và chất lượng; chậm đổi mới cả về
nội dung và hình thức đào tạo; nội dung ĐT, BD thiếu cân đối giữa lý luận
và kỹ năng, nguồn ngân sách hàng năm dành cho ĐT, BD, CB,CC,VC chưa
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường
xuyên, chưa có cơ chế kiểm soát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra. Điều
đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác ĐT, BD CB,CC,VC.
Trong thực hiện các chính sách ĐT, BD CB,CC,VC cả nước nói
chung và ở huyện Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi nói riêng bên cạnh những kết
quả, ưu điểm đạt được còn bộc lộ các hạn chế bất cập ảnh hưởng trực tiếp
đến mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên
nghiệp, chính quy hiện đại phục vụ đắc lực cho người dân, thực sự là công
bộc của Nhân dân cần phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng
cao hiệu quả thực hiện các chính sách ĐT, BD CB,CC,VC. Với mong muốn
đóng góp các đề xuất của mình trong việc thực hiện chính sách ĐT, BD đội ngũ
công chức, viên chức cho cả nước nói chung, huyện Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi
nói riêng. Tôi chọn đề tài “Thực hiện chính sách ĐT, BD CB, CC, VC từ thực
tiễn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn thạc s chính sách công
cho tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
ĐT, BD là một l nh vực được sự quan tâm của đông đảo các nhà quản
lý và nhà khoa học. Thời gian qua nhiều công trình, đề tài nghiên cứu có nội
dung liên quan đến ĐT, BD công chức ở những khía cạnh khác nhau đã được
công bố. Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu gần đây:
- Lại Đức Vượng (2007), “Bàn về chức năng quản lý ĐT, BD cán
bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 5 năm 2007. Trong bài
viết này tác giả đã bàn về 03 nội dung cơ bản của ĐT, BD cán bộ, công
3


chức, gồm: (1) Truyền thụ, trao đổi kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công
chức; (2) Về hiệu quả quản lý ĐT, BD; (3) Về cơ chế chính sách và xây
dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tạo, bồi dưỡng; Tác giả cho rằng để
quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cần hoàn thiện bộ máy
quản lý ĐT, BD và hệ thống thực hiện tổ chức ĐT, BD cán bộ, công chức
ở Việt Nam [9].
- Lại Đức Vượng (2008), “Bàn thêm về giám sát, đánh giá công tác
quản lý ĐT, BD cán bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 10/2008.
Ở đó, tác giả khái quát về công tác giám sát, đánh giá, trình bày quan điểm
của mình về nội dung giám sát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về ĐT,
BD cán bộ, công chức, với đầu vào là các nguồn lực về kinh phí, trang thiết
bị, nhu cầu phát triển... và đầu ra là số lượng cán bộ, công chức có năng lực,
khả năng thực hiện công việc tốt hơn và giúp cơ quan, đơn vị đạt được các
mục đích công vụ. Giám sát, đánh giá sẽ cung cấp thông tin cho cán bộ quản
lý điều ch nh hoạt động của mình và đảm bảo rằng hoạt động ĐT, BD đạt
được mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà
nước [10].
- Bộ Nội vụ (2008), trong cuốn “Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý
ĐT, BD cán bộ, công chức”, đã nêu lên nội dung, ưu điểm, tồn tại và phương
hướng quản lý công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở Việt Nam trong thời gian
tới, những vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với công tác ĐT, BD. Cuốn
sách đã nêu lên những gợi ý quan trọng cho tác giả luận văn khi nghiên cứu và
đưa ra những đề xuất trong đề tài của mình [3].
- Bộ Nội vụ (2011), “Tài liệu Hội nghị Tổng kết 5 năm (2006 - 2010)
thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg và triển khai Quyết định số
1374/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch ĐT, BD cán bộ, công chức giai
đoạn 2011 - 2015”. Tài liệu đã đánh giá ưu điểm, tồn tại trong triển khai
4


ĐT, BD cán bộ, công chứcgiai đoạn 2006 - 2010, đồng thời đề ra phương
hướng giải pháp để tăng cường ĐT, BD cán bộ, công chức nhằm xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng nền hành chính
tiên tiến, hiện đại [4].
Như vậy, có thể nói các công trình, tài liệu nghiên cứu trên đã đề cập
đến nhiều khía cạnh khác nhau và có những đóng góp nhất định trong việc
hoạch định chủ trương, chính sách, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả ĐT, BD cán bộ, công chức nói chung và CB, CC, VC từ
huyện đến cơ sở nói riêng.
Tuy nhiên, cho đến nay tại huyện Trà Bồng chưa có công trình nào
nghiên cứu vấn đề "Thực hiện chính sách ĐT, BD CB,CC,VC từ thực tiễn
huyện Trà Bồng" nhằm giúp cho các nhà quản lý hệ thống hóa và đưa ra
chính sách ĐT, BD CB,CC,VC không trùng lắp đáp ứng yêu cầu thực hiên
nhiệm vụ chuyên môn và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, tôi mạnh dạn xem đây
như là cố gắng khoa học đầu tiên nghiên cứu về “Thực hiện chính sách ĐT,
BD CB, CC, VC từ thực tiễn huyện Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi”.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung về thực hiện ĐT, BD
CB,CC,VC, thực trạng thực hiện chính sách ĐT, BD CB,CC,VC tại huyện
Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi, luận văn tập trung đề xuất những giải pháp hoàn
thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ĐT, BD CB,CC,VC, góp phần
xây dựng đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành
chính ở huyện Trà Bồng, t nh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 và định
hướng đến năm 2025.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: luận văn có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Nghiên cứu hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thực hiện chính
5


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×