Tải bản đầy đủ

Chỉ số khả tổng trong phạm trù môđun artin trên vành giao hoán (tt)

✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❑❍❖❆ ❍➴❈

❇⑩❖ ❈⑩❖ ❚➶▼ ❚➁❚
✣➋ ❚⑨■ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ❈❻P ✣❸■ ❍

❈❍➓ ❙➮ ❑❍❷ ❚✃◆● ❚❘❖◆● P❍❸▼ ❚❘Ò
▼➷✣❯◆ ❆❘❚■◆ ❚❘➊◆ ❱⑨◆❍ ●■❆❖ ❍❖⑩◆
▼➣ sè✿ ✣❍✷✵✶✺✲❚◆✵✻✲✵✷

❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐✿ ❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣

❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ✸✴✷✵✶✽


✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❑❍❖❆ ❍➴❈

❇⑩❖ ❈⑩❖ ❚➶▼ ❚➁❚
✣➋ ❚⑨■ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ❈❻P ✣❸■ ❍


❈❍➓ ❙➮ ❑❍❷ ❚✃◆● ❚❘❖◆● P❍❸▼ ❚❘Ò
▼➷✣❯◆ ❆❘❚■◆ ❚❘➊◆ ❱⑨◆❍ ●■❆❖ ❍❖⑩◆
▼➣ sè✿ ✣❍✷✵✶✺✲❚◆✵✻✲✵✷
❳→❝ ♥❤➟♥ ❝õ❛ tê ❝❤ù❝ ❝❤õ tr➻
✭❦þ✱ ❤å t➯♥✱ ✤â♥❣ ❞➜✉✮

❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐
✭❦þ✱ ❤å t➯♥✮

❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣

❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ✸✴✷✵✶✽


P ẹP
tỹ t
ồ t
ỡ ổ t

trỏ

r ự ụ rữớ ừ
rữớ
ữợ ỗ t
P ỗ rữớ ữ ỵ

ỡ ố ủ tỹ


ở ố ủ
ồ ữ ú ù ữợ ự

ỹ ữớ
ổ t
ồ ữ P ủ t ự t r ộ✐✐

▼ö❝ ❧ö❝
❚❤æ♥❣ t✐♥ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉

✐✐✐

■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ r❡s❡❛r❝❤ r❡s✉❧ts

✈✐✐

▼ð ✤➛✉❈❤❛♣t❡r ✶✳ ❑✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉➞♥ ❜à❈❤❛♣t❡r ✷✳ ✣♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤✷✳✶

❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣②✿ ✣à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳✷✳✷

❚➼♥❤ ❝❤➜t ❧➯♥✲①✉è♥❣ ✈➔ ✤➦❝ tr÷♥❣ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✵

❈❤❛♣t❡r ✸✳ ❱➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ✈➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ✶✸
✸✳✶

❈❤➾ sè ❦❤↔ q✉②

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✸

✸✳✷

❈❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✹

❑➳t ❧✉➟♥

✶✻


✐✐✐
✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝
❚❍➷◆● ❚■◆ ❑➌❚ ◗❯❷ ◆●❍■➊◆ ❈Ù❯
✶✳ ❚❤æ♥❣ t✐♥ ❝❤✉♥❣✿
✲ ❚➯♥ ✤➲ t➔✐✿

❈❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ tr➯♥

✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥
✲ ▼➣ sè✿

✣❍✷✵✶✺✕❚◆✵✻✕✵✷

✲ ❈❤õ ♥❤✐➺♠✿

❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣

✲ ❚ê ❝❤ù❝ ❝❤õ tr➻✿

❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥

✲ ❚❤í✐ ❣✐❛♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥✿

✵✾✴✷✵✶✺ ✲ ✵✾✴✷✵✶✼✳

✷✳ ▼ö❝ t✐➯✉✿
✲ ●✐î✐ t❤✐➺✉ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

♥➔♦ ✤â ❝õ❛

M

✈➔

✈î✐ ♠ö❝ ✤➼❝❤

M ✳ ❈❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦✐➸✉ ✤❛

t❤ù❝ ❞➣② t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ
①✉è♥❣✑ ❝õ❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛

M

M/xM

m✲❛❞✐❝✱
✈î✐

x

t➼♥❤ ❝❤➜t ✏❧➯♥ ✕

❧➔ ♣❤➛♥ tû t❤❛♠ sè

M ✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t R ❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛

♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

M

t❤æ♥❣ q✉❛ ❝→❝ ♠æ✤✉♥

M✳

✲ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❦➳t q✉↔ ✈➲ sü ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠
sè ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳
✲ ❳➙② ❞ü♥❣ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t ✈➲ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔②✳
✲ ◆➙♥❣ ❝❛♦ ♥➠♥❣ ❧ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝❤♦ ❝→♥ ❜ë ❣✐↔♥❣ ❞↕② ✣↕✐ sè ✈➔ ▲þ t❤✉②➳t
sè t↕✐ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥❀ P❤ö❝ ✈ö ❤✐➺✉ q✉↔ ❝❤♦ ✈✐➺❝ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥
❚✐➳♥ s➽ ❝õ❛ ❝❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐❀ ▼ð rë♥❣ ❤ñ♣ t→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❣✐ú❛
✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✈î✐ ❝→❝ ❝ì sð ❦❤→❝ tr♦♥❣ ✈➔ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝✳


✐✈
✸✳ ❚➼♥❤ ♠î✐✱ t➼♥❤ s→♥❣ t↕♦✿
✲ ❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❧➔ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✤÷ñ❝ ●❙ ◆❣✉②➵♥ ❚ü ❈÷í♥❣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♥➠♠
✶✾✾✷ ✤➸ ✤♦ t➼♥❤ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥✳ ❚r♦♥❣ ✤â✱ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ✤÷ñ❝
♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛✱ ✤➛② ✤õ

m✲❛❞✐❝✳

❚r♦♥❣ ✤➲ t➔✐ ♥➔②✱

❝❤ó♥❣ tæ✐ ✤➣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♠ët ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♠î✐ ❧➔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ✤➸ ✤♦ t➼♥❤
❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦✐➸✉
✤❛ t❤ù❝ ❞➣② t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ
①✉è♥❣✑ ❝õ❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛
♥➔♦ ✤â ❝õ❛

M✳

M

✈➔

▼➦t ❦❤→❝✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t

M/xM
R

m✲❛❞✐❝✱

✈î✐

x

❧➔ ♣❤➛♥ tû t❤❛♠ sè

❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥

✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

t➼♥❤ ❝❤➜t ✏❧➯♥ ✕

M

t❤æ♥❣ q✉❛ ❝→❝

M✳

✲ ❑➳t q✉↔ ✈➲ sü ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè ❝õ❛ tr➯♥
✈➔♥❤ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛② ✤➣ ✤÷ñ❝ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❜ð✐ ◆✳●✳ ◆♦rt❤❝♦tt✳ ❚r♦♥❣ ✤➲
t➔✐ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠ð rë♥❣ ❦➳t q✉↔ ♥➔② ❝❤♦ ♠æ✤✉♥✳
✲ ✣➣ ❝â ♥❤✐➲✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❝→❝ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ tr➯♥ t❤➳ ❣✐î✐ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔
q✉②✳ ❚r♦♥❣ ✤➲ t➔✐ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♠ët ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♠î✐ ❧➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔
tê♥❣ ✤è✐ ✈î✐ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ tr➯♥ ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✈➔ ♠ët sè ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t ❧✐➯♥
q✉❛♥✳

✹✳ ❑➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✿
❈❤♦

(R, m) ❧➔ ♠ët ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ◆♦❡t❤❡r✱ M

R✲♠æ✤✉♥

❧➔ ♠ët

❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤✳ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷ñ❝ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ❧➔✿❳➙② ❞ü♥❣ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥

M✱

❦➼ ❤✐➺✉ ❧➔

sp(M )✳


◆➳✉

R

r❛ ❦❤✐

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② t❤➻

R

sp(M ) ≥ dim(nSCM(M ))✳

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳❈❤♦

❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔②

p ∈ Supp M

✈➔

R

❧➔ ❝❛t❡♥❛r②✳

R

❧➔ ❈♦✲dim(R/p) ≥ sp(M )

✭✐✮ ◆➳✉

t❤➻

Mp

❧➔

Rp ✲♠æ✤✉♥

❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②

❞➣②✳
✭✐✐✮ ◆➳✉

dim(R/p) ≤ sp(M )

t❤➻

sp(Mp ) ≤ sp(M ) − dim(R/p)✳

• sp(M ) ≤ sp(M )✳ ❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔② r❛ ❦❤✐ R/p ❧➔ ✉♥♠✐①❡❞ ✈î✐ ♠å✐ ✐✤➯❛♥
♥❣✉②➯♥ tè ❧✐➯♥ ❦➳tp

❝õ❛

M✳

●✐↔ sû

sp(M ) > 0 ✈➔ x ∈ m ❧➔ f ✕❞➣② ❝❤➦t ❝õ❛ Di−1 /Di ✈î✐ ♠å✐ i ≤ t✳

❑❤✐ ✤â

sp(M/xM ) ≤ sp(M ) − 1✳ ❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔② r❛ ❦❤✐ R ❧➔ ❝❛t❡♥❛r②

♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

R

❧➔ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳❚➼♥❤ t♦→♥❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ t➼♥❤ ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè ❝õ❛

sp(M )

t❤æ♥❣ q✉❛ ♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

M✳

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳✣÷❛ r❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
♠ët sè t➼♥❤ ❝❤➜t ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔②✳

✺✳ ❙↔♥ ♣❤➞♠✿

✺✳✶✳ ❙↔♥ ♣❤➞♠ ❦❤♦❛ ❤å❝✿
✲ ❳✉➜t ❜↔♥ ✶ ❜➔✐ ❜→♦ t❤✉ë❝ ❞❛♥❤ ♠ö❝ ❙❈■✳▲❡ ❚❤❛♥❤ ◆❤❛♥✱ ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣✱ ❚r❛♥ ❉♦ ▼✐♥❤ ❈❤❛✉ ✭✷✵✶✻✮✱ ✧❆
♠❡❛s✉r❡ ♦❢ ♥♦♥✲s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ❢✐♥✐t❡❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞
♠♦❞✉❧❡s✧✱

❏✳ ❆❧❣❡❜r❛✱ ✹✻✽✱ ♣♣✳ ✷✼✺✲✷✾✺✳

✲ ❳✉➜t ❜↔♥ ✶ ❜➔✐ ❜→♦ tr♦♥❣ ♥÷î❝✳❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣ ✭✷✵✶✺✮✱ ✧❖♥ t❤❡ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t②
❢♦r ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✑✱

❚↕♣ ❝❤➼ ❑❤♦❛ ❤å❝

✈➔ ❈æ♥❣ ♥❣❤➺ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ✶✹✼✭✵✷✮✱ ♣♣✳ ✶✾✾✕✷✵✷✳
✺✳✷✳ ❙↔♥ ♣❤➞♠ ✤➔♦ t↕♦✿
✲ ❈â ✵✶ ❑▲❚◆ ✣↕✐ ❤å❝ ✤➣ ♥❣❤✐➺♠ t❤✉✳


✈✐


◆❣✉②➵♥ ❇→ ▲♦♥❣ ✭✷✵✶✼✮✱

▼ët sè t➼♥❤ ❝❤➜t ❝õ❛ ♥û❛ ♥❤â♠ sè✱ ❑❤â❛

❧✉➟♥ tèt ♥❣❤✐➺♣✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✳

✻✳ P❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ❝❤✉②➸♥ ❣✐❛♦✱ ✤à❛ ❝❤➾ ù♥❣ ❞ö♥❣✱ t→❝ ✤ë♥❣ ✈➔ ❧ñ✐
➼❝❤ ♠❛♥❣ ❧↕✐ ❝õ❛ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✿
✲ ❈→❝ ❜➔✐ ❜→♦ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❧➔ s↔♥ ♣❤➞♠ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ✤÷ñ❝ ①✉➜t ❜↔♥
tr➯♥ ❝→❝ t↕♣ ❝❤➼ tr♦♥❣ ✈➔ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝✳
✲ ❈→❝ ❜➔✐ ❜→♦ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✤÷ñ❝ ♣❤ê ❜✐➳♥ tî✐ ❝→❝ ✤ë❝ ❣✐↔ t❤æ♥❣ q✉❛ t❤÷ ✈✐➺♥
tr✉②➲♥ t❤è♥❣ ✈➔ t❤÷ ✈✐➺♥ ✤✐➺♥ tû✳ ❈→❝ ❜➔✐ ❜→♦ ✤â ❧➔ t✐➲♥ ✤➲ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
t✐➳♣ t❤❡♦ ❝❤♦ ❝→❝ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ✣↕✐ sè ✈➔ ▲þ t❤✉②➳t sè✳
✲ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ❝ô♥❣ ❧➔ t➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ❝❤♦ s✐♥❤ ✈✐➯♥✱ ❤å❝ ✈✐➯♥
❝❛♦ ❤å❝✱ ❣✐↔♥❣ ✈✐➯♥✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ✈➔ ❝→❝ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲
✣↕✐ sè ✈➔ ▲þ t❤✉②➳t sè✳

◆❣➔② ✳✳✳ t❤→♥❣ ✳✳✳ ♥➠♠ ✷✵✶✽
❚ê ❝❤ù❝ ❝❤õ tr➻

❦þ✱ ❤å ✈➔ t➯♥✱ ✤â♥❣ ❞➜✉ ✮❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐

❑þ✱ ❤å ✈➔ t➯♥ ✮❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣


✈✐✐
■◆❋❖❘▼❆❚■❖◆ ❖◆ ❘❊❙❊❆❘❈❍ ❘❊❙❯▲❚❙
✶✳ ●❡♥❡r❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✿
✲ Pr♦❥❡❝t t✐t❧❡✿

❚❤❡ s✉♠ ✕ ✐rr❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥ ♠♦❞✉❧❡s

♦♥ ❝♦♠♠✉t❛t✐✈❡ r✐♥❣
✲ ❈♦❞❡ ♥✉♠❜❡r✿
✲ ❈♦♦r❞✐♥❛t♦r✿

✣❍✷✵✶✺✕❚◆✵✻✕✵✷

▼❙❝✳ P❤❉✳ ❙t✉❞❡♥t ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣

✲ ■♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ✐♥st✐t✉t✐♦♥✿
✲ ❉✉r❛t✐♦♥✿

❚◆❯ ✲ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡s

✵✾✴✷✵✶✺ ✲ ✾✴✷✵✶✼✳

✷✳ ❖❜❥❡❝t✐✈❡✭s✮✿
✲ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ♦❢
❞❡♥♦t❡❞ ❜②

sp(M )✱

✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♠❡❛s✉r❡ ❤♦✇ ❢❛r

M

M✱

✇❤✐❝❤ ✐s

✐s ❞✐❢❢❡r❡♥t ❢r♦♠ t❤❡

s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss✳ ❲❡ st✉❞② t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡
✉♥❞❡r ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞

m✲❛❞✐❝

❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✳ ❲❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❛♥ ❛s❝❡♥t ✕ ❞❡✲

s❝❡♥t ♣r♦♣❡rt② ♦❢ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ❜❡t✇❡❡♥
❝❡rt❛✐♥ ♣❛r❛♠❡t❡r

M

❛♥❞

M/xM

❢♦r

x ♦❢ M ✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✇❤❡♥ R ✐s ❛ q✉♦t✐❡♥t ♦❢ ❛ ●♦r❡♥st❡✐♥

❧♦❝❛❧ r✐♥❣✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡

sp(M )

✐♥ t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢✐❝✐❡♥❝② ♠♦❞✉❧❡ ♦❢

M✳

✲ Pr♦✈❡ r❡s✉❧t ❛❜♦✉t t❤❡ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡r
✐❞❡❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥ ✕ ▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✳
✲ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉♠ ✕ ✐rr❡❞✉❝✐❜❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥
♠♦❞✉❧❡s ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✇❡ st✉❞② s♦♠❡ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ♥♦t✐♦♥✳
✲ ❉❡✈❡❧♦♣ ❛❜✐❧✐t② r❡s❡❛r❝❤ ♦❢ ❛❧❣❡❜r❛✐❝ ❛♥❞ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ t❡❛❝❤❡rs ♦❢ ❚❤❛✐
◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡s❀ ❛tt❡♥❞ ❡❢❢✐❝✐❡♥t❧② ✉♣ t♦ ❝♦♦r❞✐♥❛t♦r✬s t❤❡s✐s❀
❡①t❡♥❞ s❝✐❡♥t✐❢✐❝ ❝♦♦♣❡r❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ❛♥❞ ♦t❤❡rs❀
s❡r✈❡ t♦ ❣r❛❞✉❛t❡ ♣r♦❣r❛♠ ✐♥ tr❛✐♥✐♥❣ ❛♥❞ r❡s❡❛r❝❤ ♦❢ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✲
✈❡rs✐t②✳

✸✳ ❈r❡❛t✐✈❡♥❡ss ❛♥❞ ✐♥♥♦✈❛t✐✈❡♥❡ss✿


✈✐✐✐
✲ P♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ✐s ❛ ❝♦♥❝❡♣t ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜② Pr♦❢❡ss♦r ◆❣✉②❡♥ ❚✉ ❈✉♦♥❣
✐♥ ✶✾✾✷ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✳ ■♥ ✐t✱ t❤❡ ♣♦❧②✲
♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ✐s st✉❞✐❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥✱

m

✲ ❛❞✐❝ ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s

❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥❝❡♣t t❤❛t ✐s s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧♦②♥♦♠✐❛❧
t②♣❡ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡
st✉❞✐❡❞ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ t❤r♦✉❣❤ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞

m

✲ ❛❞✐❝

❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✱ t❤❡ ❛s❝❡♥t✲❞❡s❝❡♥t t❤❡♦r❡♠ ♦❢ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡
❜❡t✇❡❡♥

M

❤❛♥❞✱ ✐❢

R

❛♥❞

M/xM

❢♦r

x

✐s ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r ❡❧❡♠❡♥t ♦❢

M✳

❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r

✐s t❤❡ ❧♦❝❛❧ ●♦r❡♥st❡✐♥ r✐♥❣✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦✲

♠✐❛❧ t②♣❡ ♦❢

M

✐♥ t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢✐❝✐❡♥❝② ♠♦❞✉❧❡ ♦❢

M✳

✲ ❚❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ♦❢
❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛② r✐♥❣ ❤❛s ❜❡❡♥ ♣r♦✈❡❞ ❜② ◆✳●✳ ◆♦rt❤❝♦tt✳ ■♥ t❤✐s t♦♣✐❝✱
✇❡ ❡①t❡♥❞ t❤✐s r❡s✉❧t t♦ t❤❡ ♠♦❞✉❧❡✳
✲ ❚❤❡r❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♠❛♥② st✉❞✐❡s ♦❢ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝✐❛♥s ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ✇♦r❧❞ ♦♥
t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t②✳ ■♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥❝❡♣t t❤❛t
✐s t❤❡ s✉♠ ✕ ✐rr❡❞✉❝✐❜❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥ ♠♦❞✉❧❡s ♦♥ t❤❡ ❝♦♠♠✉t❛t✐✈❡
r✐♥❣ ❛♥❞ s♦♠❡ r❡❧❛t❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳

✹✳ ❘❡s❡❛r❝❤ r❡s✉❧ts✿
▲❡t

(R, m) ❜❡ ❛ ◆♦❡t❤❡r✐❛♥ ❧♦❝❛❧ r✐♥❣✱ M

❜❡ ❛ ❢✐♥✐t❡❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞

R✲♠♦❞✉❧❡✳

❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ ♣r♦❥❡❝t ❛r❡✿■♥tr♦❞✉❝❡❞ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ♦❢
❜②■❢

M✱

❞❡♥♦t❡❞

sp(M )✳

R

✐s ❝❛t❡♥❛r② t❤❡♥

tr✉❡ ✇❤❡♥

R

sp(M ) ≥ dim(nSCM(M ))✳

❚❤❡ ❡q✉❛❧✐t② ❤♦❧❞s

✐s ✉♥✐✈❡rs❛❧❧② ❝❛t❡♥❛r② ❛♥❞ ❛❧❧ ❢♦r♠❛❧ ❢✐❜❡rs ♦❢

R

❛r❡

❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳▲❡t

p ∈ Supp M

✭✐✮ ■❢

❛♥❞

R

✐s ❝❛t❡♥❛r②✳

dim(R/p) ≥ sp(M )

t❤❡♥

Mp

✐s s❡q✉❡♥t✐❛❧❧② ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②


✐①
Rp ✲♠♦❞✉❧❡✳
✭✐✐✮ ■❢

dim(R/p) ≤ sp(M )

• sp(M ) ≤ sp(M )✳

❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t
❢♦r ❛❧❧

p

R

♦❢

R/p

✐s ✉♥♠✐①❡❞ ❢♦r

M✳

sp(M ) > 0 ❛♥❞ x ∈ m ❜❡ ❛ str✐❝t f ✕❡❧❡♠❡♥t ♦❢ Di−1 /Di

i ≤ t✳

tr✉❡ ✇❤❡♥

sp(Mp ) ≤ sp(M ) − dim(R/p)✳

❚❤❡ ❡q✉❛❧✐t② ❤♦❧❞s tr✉❡ ✇❤❡♥

❛❧❧ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ♣r✐♠❡st❤❡♥

❚❤❡♥

sp(M/xM ) ≤ sp(M ) − 1✳

❚❤❡ ❡q✉❛❧✐t② ❤♦❧❞s

✐s ✉♥✐✈❡rs❛❧❧② ❝❛t❡♥❛r② ❛♥❞ ❛❧❧ ❢♦r♠❛❧ ❢✐❜❡rs ♦❢

R

❛r❡

❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳❈♦♠♣✉t❡Pr♦✈❡ t❤❡ ♣r♦♣❡rt② ♦❢ ❝♦♥st❛♥t ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡✲

sp(M )

❜② t❤❡ ❞❡❢✐❝✐❡♥❝② ♠♦❞✉❧❡ ♦❢

M✳

❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✳■♥tr♦❞✉❝❡❞ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ t❤❡ s✉♠ ✲ ✐rr❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥ ♠♦❞✲
✉❧❡s ❛♥❞ s♦♠❡ r❡❧❛t❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳

✺✳ Pr♦❞✉❝ts✿

✺✳✶✳ ❙❝✐❡♥t✐❢✐❝ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥s✿
✲ ❖♥❡ ❙❈■ ♣❛♣❡r✿▲❡ ❚❤❛♥❤ ◆❤❛♥✱ ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣✱ ❚r❛♥ ❉♦ ▼✐♥❤ ❈❤❛✉ ✭✷✵✶✻✮✱ ✧❆
♠❡❛s✉r❡ ♦❢ ♥♦♥✲s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ❢✐♥✐t❡❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞
♠♦❞✉❧❡s✧✱

❏✳ ❆❧❣❡❜r❛✱ ✹✻✽✱ ♣♣✳ ✷✼✺✲✷✾✺✳

✲ ❖♥❡ ♣❛♣❡r ✐♥ ❱✐❡t♥❛♠✳❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣ ✭✷✵✶✺✮✱ ✧❖♥ t❤❡ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t②
❢♦r ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✑✱

❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡

❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t②✱ ✶✹✼✭✵✷✮✱ ♣♣✳ ✶✾✾✕✷✵✷✳
✺✳✷✳ ❚r❛✐♥✐♥❣ r❡s✉❧ts✿
✲ ✵✶ ✉♥❞❡r❣r❛❞✉❛t❡ t❤❡s✐s✳

◆❣✉②❡♥ ❇❛ ▲♦♥❣ ✭✷✵✶✼✮✱

❙♦♠❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ s❡♠✐❣r♦✉♣ r✐♥❣s✱ ❯♥❞❡r✲

❣r❛❞✉❛t❡ t❤❡s✐s✱ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❙❝✐❡♥❝✐❡s✳

✻✳ ❚r❛♥s❢❡r ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡s✱ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥st✐t✉t✐♦♥s✱ ✐♠♣❛❝ts ❛♥❞
❜❡♥❡❢✐ts ♦❢ r❡s❡r❛❝❤ r❡s✉❧ts✿
✲ ❙❝✐❡♥t✐❢✐❝ ❛rt✐❝❧❡s ❛r❡ r❡s❡❛r❝❤ ❛rt✐❝❧❡s ♦❢ t❤❡ t♦♣✐❝ ♣✉❜❧✐s❤❡❞ ✐♥ ❞♦♠❡st✐❝
❛♥❞ ❢♦r❡✐❣♥ ♠❛❣❛③✐♥❡s✳
✲ ❙❝✐❡♥t✐❢✐❝ ❛rt✐❝❧❡s ❛r❡ ❞✐ss❡♠✐♥❛t❡❞ t♦ r❡❛❞❡rs t❤r♦✉❣❤ tr❛❞✐t✐♦♥❛❧ ❧✐❜r❛r✐❡s
❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❧✐❜r❛r✐❡s✳ ❚❤❡s❡ ❛rt✐❝❧❡s ❛r❡ t❤❡ ❜❛s✐s ❢♦r ❢✉rt❤❡r r❡s❡❛r❝❤ ❢♦r
♠❛t❤❡♠❛t✐❝✐❛♥s st✉❞②✐♥❣ ❆❧❣❡❜r❛ ❛♥❞ ◆✉♠❜❡r ❚❤❡♦r②✳
✲ ❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s ❛r❡ ❛❧s♦ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❛t❡r✐❛❧s ❢♦r st✉❞❡♥ts✱ ❣r❛❞✉❛t❡
st✉❞❡♥ts✱ ❧❡❝t✉r❡rs✱ ❢❡❧❧♦✇s ❛♥❞ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝✐❛♥s ✇❤♦ st✉❞② ❆❧❣❡❜r❛ ❛♥❞
◆✉♠❜❡r ❚❤❡♦r②✳
▼ð ✤➛✉
✶✳ ❚➼♥❤ ❝➜♣ t❤✐➳t ❝õ❛ ✤➲ t➔✐
❈❤♦

(R, m)

✤↕✐ ❞✉② ♥❤➜t

m

x = (x1 , ..., xd )
tr♦♥❣ ✤â

x✳

❧➔ ♠ët ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ◆♦❡t❤❡r ✈î✐ ✐✤➯❛♥ ❝ü❝
✈➔

M

❧➔ ♠ët

R✲♠æ✤✉♥

❧➔ ♠ët ❤➺ t❤❛♠ sè ❝õ❛

❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ ❝❤✐➲✉

M✱

M

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

x

s❛♦ ❝❤♦

❑❤✐ ✤â✱ ✈î✐

(M/xM ) ≥ e(x; M )✱

(•) ❧➔ ❤➔♠ ✤ë ❞➔✐ ✈➔ e(x; M ) ❧➔ sè ❜ë✐ ❝õ❛ M

◆➳✉ ✈î✐ ♠å✐ ✭❤♦➦❝ tç♥ t↕✐✮ ❤➺ t❤❛♠ sè

t❤➻

❧✉æ♥ ❝â

d✳

✤è✐ ✈î✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

(M/xM ) = e(x; M )

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✳ ▲î♣ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔

✤è✐ t÷ñ♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr✉♥❣ t➙♠ ❝õ❛ ✣↕✐ sè ❣✐❛♦ ❤♦→♥✳ ▼ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ♠ð
rë♥❣ ✤➛✉ t✐➯♥ ❝õ❛ ❧î♣ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔ ❧î♣ ♠æ✤✉♥ ❇✉❝❤s❜❛✉♠
❞♦ ❏✳ ❙t✉❝❦r❛❞✲❲✳ ❱♦❣❡❧ ✤÷❛ r❛✳ ▼æ✤✉♥
tç♥ t↕✐ ♠ët ❤➡♥❣ sè ❈ s❛♦ ❝❤♦
t❤❛♠ sè

x✳

M

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

❇✉❝❤s❜❛✉♠ ♥➳✉

(M/xM ) = e(x; M ) + C

✈î✐ ♠å✐ ❤➺

❉♦ ✤â✱ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔ ♠ët tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✤➦❝ ❜✐➺t

❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❇✉❝❤s❜❛✉♠ ✈î✐ ❈ ❂ ✵✳ ❚✐➳♣ s❛✉ ✤â✱ ◆✳❚✳ ❈÷í♥❣ ✲ P✳ ❙❝❤❡♥③❡❧
✲ ◆✳❱✳ ❚r✉♥❣ ✤➣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♠ët ❧î♣ ♠æ✤✉♥ t❤ä❛ ♠➣♥ t➼♥❤ ❝❤➜t tç♥ t↕✐
❤➡♥❣ sè ❈ s❛♦ ❝❤♦
❣å✐ ❧➔

(M/xM ) ≤ e(x; M ) + C

✈î✐ ♠å✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

x✱

✤÷ñ❝

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✳ ▼ët ❤÷î♥❣ ♠ð rë♥❣ ❦❤→❝ ❧➔ ❦❤→✐

♥✐➺♠ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ✤÷ñ❝ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❝ò♥❣ ❧ó❝ ❜ð✐ ❘✳ ❙t❛♥❧❡②
❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ♣❤➙♥ ❜➟❝ ✈➔ P✳ ❙❝❤❡♥③❡❧ ❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✳ ❈❤♦

Hm0 (M ) = Dt ⊂ ... ⊂ D1 ⊂ D0 = M
♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❧î♥ ♥❤➜t ❝õ❛

M

❧➔ ❧å❝ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛

❝â ❝❤✐➲✉ ♥❤ä ❤ì♥

dim Di−1

M✱

tù❝ ❧➔

✈î✐ ♠å✐

Di

❧➔

i = 1, ..., t✳▼æ✤✉♥

M

❣å✐ ❧➔

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ✭♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②

s✉② rë♥❣ ❞➣②✮ ♥➳✉ ♠æ✤✉♥ t❤÷ì♥❣ Di−1/Di
▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✮ ✈î✐ ♠å✐

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ✭❈♦❤❡♥✲

i = 1, ..., t✳

◆➠♠ ✶✾✾✷✱ ◆✳❚✳ ❈÷í♥❣ ✤➣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❜➜t ❜✐➳♥

p(M ) ❝õ❛ M ✱ ❣å✐ ❧➔ ❦✐➸✉

✤❛ t❤ù❝ ❝õ❛ M ✱ ♥❤➡♠ ♠ö❝ ✤➼❝❤ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❝õ❛ M ✳
◆➳✉ t❛ q✉② ÷î❝ ❜➟❝ ❝õ❛ ✤❛ t❤ù❝ ❦❤æ♥❣ ❧➔

p(M ) = −1

✈➔ ❝❤➾ ❦❤✐

✈➔

M

−1 t❤➻ M

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❦❤✐

p(M ) ≤ 0✳

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣ ♥➳✉❚ê♥❣ q✉→t✱ t❤❡♦ ❬ ❪✱

p(M ) = maxj◆❣♦➔✐ r❛✱

p(M ) ≥ max{dim nCM(M ), dim D1 }

❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❝õ❛

M✳

❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

nCM(M )

✈î✐

❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔② r❛ ❦❤✐

R

❧➔ q✉ÿ t➼❝❤

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê

R ❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✳ ◆❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ tr➯♥

❞➝♥ ✤➳♥ ♠ët ❤÷î♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tü ♥❤✐➯♥ ❧➔ ①➙② ❞ü♥❣ ♠ët ❜➜t ❜✐➳♥ ✤➸ ✤♦
t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛
◆❤➢❝ ❧↕✐ r➡♥❣ ♠ët ♠æ✤✉♥ ❝♦♥

N

M✳

❝õ❛

M

❣å✐ ❧➔

❜➜t ❦❤↔ q✉② ♥➳✉ ♥â ❦❤æ♥❣

t❤➸ ✈✐➳t t❤➔♥❤ ❣✐❛♦ ❝õ❛ ❤❛✐ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ t❤ü❝ sü ❝❤ù❛ ♥â✳ ▼ët ♣❤➙♥ t➼❝❤
❜➜t ❦❤↔ q✉② ❝õ❛

N

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔ ♣❤➙♥ t➼❝❤ t❤✉ ❣å♥ ♥➳✉ ❦❤æ♥❣ ❜ä ✤÷ñ❝ ❜➜t

❝ù t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ♥➔♦ tr♦♥❣ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ✤â✳ ❚❛ ✤➣ ❜✐➳t r➡♥❣ ♠å✐
♠æ✤✉♥ ❝♦♥

N

❝õ❛

M

✤➲✉ ❝â ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❜➜t ❦❤↔ q✉② t❤✉ ❣å♥ ✈➔ sè ♠æ✤✉♥

❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ①✉➜t ❤✐➺♥ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ♣❤➙♥ t➼❝❤ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛

N✳

❚❤❡♦ ◆✳ ●✳ ◆♦rt❤❝♦tt✱ sè ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ①✉➜t ❤✐➺♥ tr♦♥❣

♠ët ♣❤➙♥ t➼❝❤ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛
t❤❛♠ sè

q

❝õ❛

❦❤↔ q✉② ❝õ❛
❧➔

q

M

N

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

s✐♥❤ ❜ð✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

✤è✐ ✈î✐

M

❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ N ✳ ❱î✐ ✐✤➯❛♥

(x1 , . . . , xd )✱

❧➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥

irM (qM )✳ ❉♦ q ❧➔ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè ❝õ❛ M

❑❤✐ ✤â ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè
✤➳ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥

M/qM

t❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝❤➾ sè

♥➯♥

q

qM

✈➔ ❦þ ❤✐➺✉

M/qM

❝â ✤ë ❞➔✐ ❤ú✉ ❤↕♥✳

M

❝❤➼♥❤ ❧➔ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛

✤è✐ ✈î✐

①➨t ♥❤÷ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ✈❡❝tì tr➯♥ tr÷í♥❣

k✱

tr♦♥❣ ✤âM

✤➳ ❝õ❛
tù❝ ❧➔

❧➔ tê♥❣ t➜t ❝↔ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ✤ì♥ ❝õ❛

irM (qM ) = dimk Homk (k, M/qM )✳

M✱

❦➼ ❤✐➺✉ ❧➔

Soc(M )✱

▼ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ✈➜♥ ✤➲ ✤÷ñ❝

q✉❛♥ t➙♠ ❧➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ t➼♥❤ ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠
sè tr♦♥❣ ❝→❝ ❧î♣ ✈➔♥❤ ✤➦❝ ❜✐➺t✳
◆➳✉ ♥❤÷ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ◆♦❡t❤❡r ♥❣÷í✐ t❛ q✉❛♥ t➙♠ ✤➳♥
❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ✈➔ ❧➼ t❤✉②➳t ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♥❣✉②➯♥ sì ❝õ❛ ◆♦❡t❤❡r✲
▲❛s❦❡r✱ t❤➻ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥✱ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ ✈➔
❧➼ t❤✉②➳t ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ ■✳●✳ ▼❛❝❞♦♥❛❧❞ ❝ô♥❣ q✉❛♥ trå♥❣ t÷ì♥❣ tü
♥❤÷ ✈➟②✳ ❱➻ ✈➟② ✈✐➺❝ ①➙② ❞ü♥❣ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ♠ët ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✤è✐ ♥❣➝✉
✈î✐ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❧➔ r➜t þ ♥❣❤➽❛✳ ▼æ✤✉♥ ❝♦♥

B

❝õ❛

A

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

❜➜t ❦❤↔

tê♥❣ ♥➳✉ B ❦❤æ♥❣ t❤➸ ✈✐➳t t❤➔♥❤ tê♥❣ ❝õ❛ ❤❛✐ ♠æ ✤✉♥ ❝♦♥ t❤ü❝ sü✱ tù❝
❧➔ ♥➳✉

B = C + D,

B = C

❤♦➦❝

tr♦♥❣ ✤â

B = D✳

C, D

❧➔ ❤❛✐ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ t❤ü❝ sü ❝õ❛

B

t❤➻

❱➝♥ tr♦♥❣ ❜➔✐ ❜→♦ ♥➔②✱ æ♥❣ ✤➣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ✤÷ñ❝

♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥

A ❧✉æ♥ ❝â ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ t❤✉ ❣å♥ A = A1 + . . . + An ✱

tr♦♥❣ ✤â ♠é✐

Ai

❧➔ ❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ ✈➔ ❦❤æ♥❣ t❤ø❛✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ sè t❤➔♥❤ ♣❤➛♥

❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ tr♦♥❣ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❝→❝❤ ❝❤å♥ ♣❤➙♥ t➼❝❤
❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛

A✳

✣✐➲✉ ♥➔② t❤æ✐ t❤ó❝ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲

❜➜t ❜✐➳♥ ♥➔② ✤➸ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❝❤♦ ❝→❝ ❧î♣ ✈➔♥❤ q✉❛♥ trå♥❣ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò
♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ tr➯♥ ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥✳

✷✳ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐
✲ ●✐î✐ t❤✐➺✉ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
✤➼❝❤ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

M✳

t❤❛♠ sè ♥➔♦ ✤â ❝õ❛

M✳

M

✈➔

M/xM

◆❣♦➔✐ r❛✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t ❧➔

R

m✲❛❞✐❝✱
✈î✐

x

t➼♥❤ ❝❤➜t

❧➔ ♣❤➛♥ tû

❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤

●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
q✉❛ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

✈î✐ ♠ö❝

❈❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉

❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ
✏❧➯♥ ✕ ①✉è♥❣✑ ❝õ❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛

M

M

t❤æ♥❣

M✳

✲ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❦➳t q✉↔ ✈➲ sü ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠số ừ ổ
ỹ số tờ ừ ổ rt ự
t t
ỹ ự ở số ỵ tt
số t ồ Pử ử q tỹ
s ừ ừ t rở ủ t ự ồ ỳ
ồ ợ ỡ s tr ữợ

ở ự ừ t
ợ t

tự

sp(M )

t ổ ừ ổ

M

Rp ổ

t

sp(Mp ) sp(M ) dim(R/p)

m

r

tr
t

dim(R/p) sp(M )

t ữợ t ở ừ ừ

ú tổ ự ữủ

sp(M ) sp(M )

r ồ tố t ừ
tt

R

dim(R/p) > sp(M )

ú tổ ự ữủ

Mp

tự ữợ t ở ừ ữỡ õ ợ tt

p SuppR (M )

M

Mữ ọ

sp(M ) õ t rt ọ tr sp(M ) ợ t ý ợ x

ởt tỷ t số ú tổ ự ữủ t t ố


MM/xM

t q ừ ữỡ trữ ỗ

tự ử t

K j (M )

R

tữỡ rst ữỡ

ổ t t tự

tr õ

jM

t

sp(M ) = max {q1 , q2 }

j
j
q1 = maxj D(M
/
) dim K (M ) q2 = maxjD(M ) p(K (M ))D(M ) = {dim(R/p) | p AssR M }
ự ữủ số q ừ t số t ý ừ ổ
ừ ổ tr õ ừ


r(M )

ữủ

r(M ) = dimk ExttR (k, M )Mt = depth M

ự t t ừ số q ừ t số ừ
✲ ✣÷❛ r❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
♠ët sè t➼♥❤ ❝❤➜t ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔②✳ ❚➯♥ ✤➲ t➔✐ ❝õ❛ ❝❤ó♥❣ tæ✐
❝ô♥❣ t❤➸ ❤✐➺♥ r➡♥❣ ♠ö❝ t✐➯✉ ❝❤➼♥❤ ❜❛♥ ✤➛✉ ❧➔ ✤÷❛ r❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔
tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ t❤✐➳t ❧➟♣ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝❤♦ ❝→❝
❧î♣ ♠æ✤✉♥ ✤➦❝ ❜✐➺t ♥❤÷ ❧î♣ ♠æ✤✉♥ ✤è✐ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✱ ✤è✐ ❇✉❝❤s❜❛✉♠✱
✤è✐ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✱✳✳✳ ❙❛✉ ♠ët t❤í✐ ❣✐❛♥ ❞➔✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ❝❤ó♥❣
tæ✐ ❝❤÷❛ t➻♠ ✤÷ñ❝ ♥❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ sü ÷♥❣ þ ✈➲ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ♥➔②✳ ❚✉②
♥❤✐➯♥✱ s♦♥❣ s♦♥❣ ✈î✐ ❝→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝❤♦ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥✱
❝❤ó♥❣ tæ✐ ❧↕✐ t❤✉ ✈➲ ♥❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ r➜t tèt ✈➲ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
✈➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉②✱ tr♦♥❣ ✤â ❝â ❤❛✐ ❜➔✐ ❜→♦ ✭✶ ❙❈■ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❤➔♥❣ ✤➛✉ ✈➲
✣↕✐ sè ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✈➔ ✶ ❜➔✐ tr♦♥❣ ♥÷î❝✮✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ❝ô♥❣ ✤➣ s✉❜♠✐t
♠ët ❜➔✐ ❜→♦ ð t↕♣ ❝❤➼ ❙❈■ ✉② t➼♥ ✈➲ t➼♥❤ ❝❤➦♥ ✤➲✉ ❝❤♦ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛
✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè tèt ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❝â ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❦❤æ♥❣ ✈÷ñt q✉→ ✶✳
✶✳ ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣✱ ▲❡ ❚❤❛♥❤ ◆❤❛♥ ✭✷✵✶✼✮✱ ✧❆ ✉♥✐❢♦r♠ ❜♦✉♥❞ ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✲
✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❣♦♦❞ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ❢♦r ❝❡rt❛✐♥ ❝❧❛ss ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✧✱

♦❢ P✉r❡ ❛♥ ❆♣♣❧✐❡❞ ❆❧❣❡❜r❛✱ ❙✉❜♠✐tt❡❞✳

❏♦✉r♥❛❧
❈❤÷ì♥❣ ✶
❑✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉➞♥ ❜à
❚r♦♥❣ ❝❤÷ì♥❣ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❤➢❝ ❧↕✐ ♠ët sè ❦✐➳♥ t❤ù❝ ✤➣ ❜✐➳t ✈➲ t➟♣
✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè ❣➢♥ ❦➳t✱ ♠æ✤✉♥ ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲
▼❛❝❛✉❧❛②✱ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✱ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❆rt✐♥✱ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ✈➔ ❧å❝ ❝❤✐➲✉ ♥❤➡♠ t❤✉➟♥ t✐➺♥ ❝❤♦ ✈✐➺❝ t❤❡♦ ❞ã✐ ❝→❝
❝❤÷ì♥❣ s❛✉✳
❈❤÷ì♥❣ ✷
✣♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②
❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤
❚r♦♥❣ s✉èt ❝❤÷ì♥❣ ♥➔②✱ t❛ ❧✉æ♥ ❣✐↔ t❤✐➳t
✈î✐ ✐✤➯❛♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✉② ♥❤➜t

dim M = d✳
❝õ❛

R

❝❤ù❛

❱î✐ ♠é✐ ✐✤➯❛♥

I✳

❑➼ ❤✐➺✉

R

✈➔

m

I✱

✈➔

M

❦➼ ❤✐➺✉

M

(R, m) ❧➔ ✈➔♥❤ ◆♦❡t❤❡r ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣

❧➔ ♠ët

Var(I)

R✲♠æ✤✉♥

❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ ✈î✐

❧➔ t➟♣ ❝→❝ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè

❧➛♥ ❧÷ñt ❧➔ ✤➛② ✤õ

m✲❛❞✐❝

❝õ❛

R

✈➔

M✳

▼ët ♠ð rë♥❣ q✉❛♥ trå♥❣ ❝õ❛ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔ ❦❤→✐
♥✐➺♠ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ✤÷ñ❝ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❝ò♥❣ ❧ó❝ ❜ð✐ ❘✳ ❙t❛♥❧❡②
❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✈➔♥❤ ♣❤➙♥ ❜➟❝ ✈➔ P✳ ❙❝❤❡♥③❡❧ tr♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✈➔♥❤ ✤à❛
♣❤÷ì♥❣✳ ◆➠♠ ✶✾✾✷✱ ◆✳❚✳ ❈✉♦♥❣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❜➜t ❜✐➳♥

p(M )

❝õ❛ ♠æ✤✉♥

M✱

❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❝õ❛ M ✤➸ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❝õ❛ M ✳ ▼ö❝
t✐➯✉ ❝õ❛ ❝❤÷ì♥❣ ♥➔② ❧➔ ✤÷❛ r❛ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✈➲ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ M
❣å✐ ❧➔

✤➸ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

M ✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥

❝ù✉ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ

m✲❛❞✐❝✳ ❚✐➳♣ t❤❡♦✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ t➼♥❤ ❝❤➜t ✧❧➯♥✲①✉è♥❣✧ ❝õ❛ ❦✐➸✉
✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛

M

✈➔

M/xM

✈î✐

x

❧➔ ♣❤➛♥ tû t❤❛♠ sè ♥➔♦ ✤â ❝õ❛

❚r♦♥❣ ♣❤➛♥ ❝✉è✐ ❝õ❛ ❝❤÷ì♥❣✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t

R

❧➔ t❤÷ì♥❣ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥

✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❝õ❛
❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

M✳

M✳

M

t❤æ♥❣ q✉❛ ❝→❝ ♠æ✤✉♥
✷✳✶ ❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣②✿ ✣à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔
✤➛② ✤õ
❈❤♦

Hm0 (M ) = Dt ⊂ . . . ⊂ D1 ⊂ D0 = M

di := dim Di

✈î✐ ♠å✐

❧➔ ❧å❝ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛

M✱

t❛ ✤➦t

i ≤ t✳ ❇➙② ❣✐í ❝❤ó♥❣ tæ✐ s➩ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ❝❤➼♥❤

❝õ❛ ❝❤÷ì♥❣ ✈î✐ ♠ö❝ ✤➼❝❤ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ tr➯♥ ✈➔♥❤ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✳

✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✷✳✶✳✶✳

❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ M ✱ ❦➼ ❤✐➺✉ ❧➔ sp(M ) ①→❝ ✤à♥❤

❜ð✐

sp(M ) = max{p(Di−1 /Di ) | i = 1, . . . , t}.
❈❤ó þ r➡♥❣
❞➣②✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱

sp(M ) = −1
sp(M ) ≤ 0

s✉② rë♥❣ ❞➣②✳ ❚ê♥❣ q✉→t✱
♠æ✤✉♥

M✳

❦❤✐ ✈➔ ❝❤➾ ❦❤✐

❦❤✐ ✈➔ ❝❤➾ ❦❤✐

sp(M )

M

❧➔ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②

M

❧➔ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②

✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

❈ö t❤➸✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ❦➼ ❤✐➺✉

nSCM(M )

❧➔

▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛ M ✱ tù❝ ❧➔
nSCM(M ) := {p ∈ Spec(R) | Mp ❦❤æ♥❣
◆❤➻♥ ❝❤✉♥❣

q✉ÿ t➼❝❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣②}.

nSCM(M ) ❦❤æ♥❣ ❧➔ t➟♣ ❝♦♥ ✤â♥❣ ❝õ❛ SpecR ✈î✐ tæ♣æ ❩❛r✐s❦✐✱

♥❤÷♥❣ ♥â ❧✉æ♥ ê♥ ✤à♥❤ ✈î✐ ♣❤➨♣ ✤➦❝ ❜✐➺t ❤â❛✱ tù❝ ❧➔ ♥➳✉
♥❣✉②➯♥ tè ❝õ❛

R

s❛♦ ❝❤♦

q ∈ nSCM(M )

t❤➸ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✤÷ñ❝ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛
♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

R

t❤➻

q ⊂ p ❧➔ ❤❛✐ ✐✤➯❛♥

p ∈ nSCM(M )✳

❱➻ t❤➳ t❛ ❝â

nSCM(M )✳ ◆➳✉ R ❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② t❤➻

❚➼♥❤ ❝❤➜t s❛✉ ✤÷❛ r❛ ♠è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛
❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

nSCM(M )

sp(M )

❧➔ ✤â♥❣✳

✈➔ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛ q✉ÿ t➼❝❤

M✳

◆➳✉ R ❧➔ ❝❛t❡♥❛r② t❤➻ sp(M ) ≥ dim(nSCM(M ))✳ ❉➜✉
❜➡♥❣ ①↔② r❛ ♥➳✉ R ❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛ R ❧➔
❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✳
❚➼♥❤ ❝❤➜t ✷✳✶✳r 1số t s ổ ử q trồ

ự t q tr ữỡ

t t(r) D(r) ữủ tr ữỡ

õ sp(M ) r tỗ t ồ D(r) = Nk ... N1 N0 =
M ổ ừ M s dim Ni < dim Ni1 p(Ni1 /Ni ) r
ợ ồ i = 1, ..., k r trữớ ủ k = t(r) dim(Di/Ni) r
ợ ồ i t(r) r maxit(r) p(Ni1/Ni) = r
max {sp(M ), max dim(Di /Ni )} = r.
it(r)

ớ ú tổ ự tự ữợ t ở
ữỡ õ

p SuppR M sỷ R tr
dim(R/p) > sp(M ) t Mp Rpổ
dim(R/p) sp(M ) t sp(Mp) sp(M ) dim(R/p)


P ỏ ừ ử ú tổ ự tự
tổ q ừ

m

ú ỵ r

p(M ) = p(M )

t t ổ õ q ữ ợ


(R, m)

1

õsp(M )

tr ữỡ

rr s


sp(M )

t ờ

õ

sp(R) = 1

R

2

õ tố t ú

r

R

Psp(R) = 1

ớ ú tổ s ữ r trữ

sp(M ) sp(M )ỵ sp(M ) sp(M )

r R/p ổ trở
ợ ồ tố t p ừ M.
ọ t ổ trở ừ tố t

sp(M )

sp(M )õ t õ t ỹ ữủ trtr ờ ử s tự ừ õ ợ tũ ỵ tr
tự ừ ừ rt ọ ồ t ờ
s

r 1 số t T = R[[x1, ..., xr ]]
ộ ụ tứ tự r tr R R ổ t
p(T ) = p(R) + r


ợ t ý số r 0 tỗ t tr
(R , m ) tr ờ ử s sp(R ) = 1 sp(R ) = r + 2t ố trữ ỗ

r ú tổ s ự t q ữủ ồ t t
ố ự ố q ỳ
õ

x

sp(M/xM )sp(M )

tr

tỷ t số trữợ õ t ự

tr trữớ ủ


dim Di

sp(M ) 0x

tỷ ồ q

Hm0 (M ) = Dt ... D0 = M
ợ ồ

ồ ừ

M

t

di :=

i t

x tỷ ồ q ừ M
sp(M ) = 1 t sp(M/xM ) = 1
sp(M ) 0 t sp(M/xM ) 0ú ỵ
M

ữủ ừ ờ ổ ú

q

(R, m)

õtr ữỡ

ỹ t s
ú

x

R

õ tố t

x m tỷ 0 õ x R q

sp(R/xR) = 1

tr õ

sp(R/xR) = 1


✶✶
❑❤✐

sp(M ) > 0

t❛ ❝â ♠è✐ q✉❛♥ ❤➺ s❛✉ ❣✐ú❛

sp(M/xM )

✈➔

sp(M )✳

●✐↔ sû sp(M ) > 0✳ ❈❤♦ x ∈ m ❧➔ f ✲♣❤➛♥ tû ❝❤➦t ❝õ❛
Di−1 /Di ✈î✐ ♠å✐ i ≤ t✳ ❑❤✐ ✤â sp(M/xM ) ≤ sp(M ) − 1✳ ❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔②
r❛ ❦❤✐ R ❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✳

✣à♥❤ ❧þ ✷✳✷✳✶✳

sp(M/xM ) ≤ sp(M ) − 1

✣➥♥❣ t❤ù❝

❝á♥ ✤ó♥❣ ♥➳✉ t❛ ❜ä ✤✐ ❣✐↔ t❤✐➳t
t❤ù❝ ❝õ❛

sp(M )

R

R

tr♦♥❣ ✤à♥❤ ❧þ ✷✳✷✳✶ ❝â t❤➸ ❦❤æ♥❣

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✳ ❑❤✐ ✤â✱

sp(M/xM ) ❝â t❤➸ r➜t ♥❤ä ♥❤÷♥❣

❝â t❤➸ ❧î♥ tò② þ✳

❱î✐ ♠é✐ sè ♥❣✉②➯♥ r ≥ 0✱ tç♥ t↕✐ ♠✐➲♥ ♥❣✉②➯♥ ◆♦❡t❤❡r
(R , m ) ✈➔ a ∈ m ❧➔ f ✲♣❤➛♥ tû ❝❤➦t ❝õ❛ R∗ s❛♦ ❝❤♦ sp(R∗ ) = r + 1 ✈➔
sp(R∗ /aR∗ ) = −1✳
❱➼ ❞ö ✷✳✷✳✶✳

❱➜♥ ✤➲ t❤ù ❤❛✐ ❝õ❛ ♣❤➛♥ ♥➔② ❧➔ ✤÷❛ r❛ ✤➦❝ tr÷♥❣ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ❝❤♦ ❦✐➸✉
✤❛ t❤ù❝ ❞➣②✳ ✣➦t
❦❤✐

Dt = 0✳

✣➦t

dim Di = di

✈î✐

i = 0, 1, ..., t✳

D(M ) = {d0 , ..., dt }✳

❚❛ q✉② ÷î❝

dim Dt = −1

❈❤ó þ r➡♥❣

D(M ) \ {−1} = {dim(R/p) | p ∈ AssR M }.

●✐↔ sû R ❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✳ ❈❤♦
j ≥ d ❧➔ sè ♥❣✉②➯♥✳ ❑❤✐ ✤â
✭✐✮ AssR K j (M ) = AttR Hmj (M )✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ dim K j (M ) ≤ j ✳
✭✐✐✮ dim K j (M ) = j ✈î✐ ♠å✐ j ∈ D(M )✳
❇ê ✤➲ ✷✳✷✳✷✳

●✐↔ sû

R

❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✳ ✣➦t

D(M ) =

j
j
{d0 , ..., dt }✳ ✣➦t q1 := maxj ∈D(M
/
) dim(K (M )) ✈➔ q2 := maxj∈D(M ) p(K (M ))✳
✣à♥❤ ❧þ s❛✉ ✤➙② ❧➔ ❦➳t q✉↔ ❝❤➼♥❤ ❝õ❛ ♣❤➛♥ ♥➔②✱ ✤à♥❤ ❧þ ❝❤➾ r❛ r➡♥❣
❝â t❤➸ t➼♥❤ t♦→♥ t❤æ♥❣ q✉❛ ♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉

✣à♥❤ ❧þ ✷✳✷✳✷✳

sp(M )

K j (M )✳

◆➳✉ R ❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ t❤➻
sp(M ) = max{q1 , q2 }.ứ ờ ỵ t t ữủ trữ ỗ


Msp(M ) r

q trỹ t s t trữ

t ổ ổ s rở


r 1 số sỷ R tữỡ ừ
rst ữỡ õ sp(M ) r dim K j (M ) r
ợ ồ j / D(M ) dim K j (M ) = j tr õ p(K j (M )) r ợ ồ
j D(M )
q


✶✸

❈❤÷ì♥❣ ✸
❱➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ✈➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔
tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❚r♦♥❣ s✉èt ❝❤÷ì♥❣ ♥➔②✱ t❛ ❧✉æ♥ ❣✐↔ t❤✐➳t
✈î✐ ✐✤➯❛♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✉② ♥❤➜t
❑r✉❧❧

dim M = d✱ A

❧➔

m ✈➔ M

✤õ

m✲❛❞✐❝

❝õ❛

R

✈➔

❧➔ ♠ët

R✲♠æ✤✉♥

❧➔ t➟♣ ❝→❝ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè ❝õ❛

R

(R, m) ❧➔ ✈➔♥❤ ◆♦❡t❤❡r ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣
R✲♠æ✤✉♥ ❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ ✈î✐ ❝❤✐➲✉

❆rt✐♥✳ ❱î✐ ♠é✐ ✐✤➯❛♥
❝❤ù❛

I✳

❑➼ ❤✐➺✉

R

✈➔

I✱
M

❦➼ ❤✐➺✉

Var(I)

❧➛♥ ❧÷ñt ❧➔ ✤➛②

M✳

✸✳✶ ❈❤➾ sè ❦❤↔ q✉②
▼ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ q✉❛♥ trå♥❣ ❝õ❛ ✤↕✐ sè ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ❧➔ ✤à♥❤ ❧þ ♣❤➙♥
t➼❝❤ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ✤÷ñ❝ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❜ð✐ ❊✳ ◆♦❡t❤❡r ♥➠♠ ✶✾✷✶✳ ❚r♦♥❣ ❜➔✐
❜→♦ ♥➔②✱ ❜➔ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ✤÷ñ❝ ❜➜t ❦➻ ✐✤➯❛♥

I

❝õ❛ ✈➔♥❤ ◆♦❡t❤❡r

R

✤➲✉ ❝â

t❤➸ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤➔♥❤ ❣✐❛♦ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛ ❝→❝ ✐✤➯❛♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ✈➔ sè ✐✤➯❛♥
❜➜t ❦❤↔ q✉② ①✉➜t ❤✐➺♥ tr♦♥❣ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❧➔ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥✳
❇➜t ❜✐➳♥ ♥➔② ✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ I ✳

◆➠♠ ✶✾✺✼✱ ❉✳●✳ ◆♦rt❤❝♦tt ❝❤➾ r❛ r➡♥❣ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠
sè tr♦♥❣ ✈➔♥❤ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ❞✉② ♥❤➜t ✈➔♦ ✈➔♥❤
✈➔ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❝→❝❤ ❝❤å♥ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè✳ ❚r♦♥❣ ♣❤➛♥ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣
tæ✐ s➩ ♠ð rë♥❣ ❦➳t q✉↔ tr➯♥ ❝õ❛ ❉✳●✳ ◆♦rt❤❝♦tt ❝❤♦ ♠æ✤✉♥✳


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×