Tải bản đầy đủ

Chỉ số khả tổng trong phạm trù môđun artin trên vành giao hoán (NCKH)

✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❑❍❖❆ ❍➴❈

❇⑩❖ ❈⑩❖ ❚✃◆● ❑➌❚
✣➋ ❚⑨■ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ❈❻P ✣❸■ ❍➴❈

❈❍➓ ❙➮ ❑❍❷ ❚✃◆● ❚❘❖◆● P❍❸▼ ❚❘Ò
▼➷✣❯◆ ❆❘❚■◆ ❚❘➊◆ ❱⑨◆❍ ●■❆❖ ❍❖⑩◆
▼➣ sè✿ ✣❍✷✵✶✺✲❚◆✵✻✲✵✷

❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐✿ ❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣

❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ✸✴✷✵✶✽


✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❑❍❖❆ ❍➴❈

❇⑩❖ ❈⑩❖ ❚✃◆● ❑➌❚
✣➋ ❚⑨■ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❱⑨ ❈➷◆● ◆●❍➏ ❈❻P ✣❸■ ❍➴❈


❈❍➓ ❙➮ ❑❍❷ ❚✃◆● ❚❘❖◆● P❍❸▼ ❚❘Ò
▼➷✣❯◆ ❆❘❚■◆ ❚❘➊◆ ❱⑨◆❍ ●■❆❖ ❍❖⑩◆
▼➣ sè✿ ✣❍✷✵✶✺✲❚◆✵✻✲✵✷

❳→❝ ♥❤➟♥ ❝õ❛ tê ❝❤ù❝ ❝❤õ tr➻

❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐

✭❦þ✱ ❤å t➯♥✱ ✤â♥❣ ❞➜✉✮

✭❦þ✱ ❤å t➯♥✮

❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣

❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ✸✴✷✵✶✽

P ẹP
tỹ t
ồ t
ỡ ổ t

trỏ

r ự ụ
rữớ ừ
rữớ
ữợ ỗ t
P ỗ rữớ ữ ỵ

ỡ ố ủ tỹở ố ủồ ữ ú ù ữợ ự


ỹ ữớ
ổ t
ồ ữ P
ủ t ự t r ộ▼ö❝ ❧ö❝
❚❤æ♥❣ t✐♥ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉

✐✐✐

■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ r❡s❡❛r❝❤ r❡s✉❧ts

✈✐✐

▼ð ✤➛✉❈❤❛♣t❡r ✶✳ ❑✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉➞♥ ❜à✶✳✶

▼æ✤✉♥ ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✈➔ t➼♥❤ ❝❛t❡♥❛r② ❝õ❛ ✈➔♥❤✶✳✷

❇✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✶

✶✳✸

❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ✈➔ ❧å❝ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✹

❈❤❛♣t❡r ✷✳ ✣♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤

✷✶

✷✳✶

❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣②✿ ✣à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✷

✷✳✷

❚➼♥❤ ❝❤➜t ❧➯♥✲①✉è♥❣ ✈➔ ✤➦❝ tr÷♥❣ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✶

❈❤❛♣t❡r ✸✳ ❱➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ✈➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ✹✶
✸✳✶

❈❤➾ sè ❦❤↔ q✉②

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✶

✸✳✷

❈❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✹

❑➳t ❧✉➟♥

❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦

✺✷
✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✐✐

✺✸


✐✐✐

✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝
❚❍➷◆● ❚■◆ ❑➌❚ ◗❯❷ ◆●❍■➊◆ ❈Ù❯
✶✳ ❚❤æ♥❣ t✐♥ ❝❤✉♥❣✿
✲ ❚➯♥ ✤➲ t➔✐✿

❈❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ tr➯♥

✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥
✲ ▼➣ sè✿

✣❍✷✵✶✺✕❚◆✵✻✕✵✷

✲ ❈❤õ ♥❤✐➺♠✿

❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣

✲ ❚ê ❝❤ù❝ ❝❤õ tr➻✿

❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥

✲ ❚❤í✐ ❣✐❛♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥✿

✵✾✴✷✵✶✺ ✲ ✵✾✴✷✵✶✼✳

✷✳ ▼ö❝ t✐➯✉✿
✲ ●✐î✐ t❤✐➺✉ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

♥➔♦ ✤â ❝õ❛

M

✈➔

✈î✐ ♠ö❝ ✤➼❝❤

M ✳ ❈❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦✐➸✉ ✤❛

t❤ù❝ ❞➣② t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ
①✉è♥❣✑ ❝õ❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛

M

M/xM

m✲❛❞✐❝✱
✈î✐

x

t➼♥❤ ❝❤➜t ✏❧➯♥ ✕

❧➔ ♣❤➛♥ tû t❤❛♠ sè

M ✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t R ❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛

♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

M

t❤æ♥❣ q✉❛ ❝→❝ ♠æ✤✉♥

M✳

✲ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❦➳t q✉↔ ✈➲ sü ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠
sè ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳
✲ ❳➙② ❞ü♥❣ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t ✈➲ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔②✳
✲ ◆➙♥❣ ❝❛♦ ♥➠♥❣ ❧ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝❤♦ ❝→♥ ❜ë ❣✐↔♥❣ ❞↕② ✣↕✐ sè ✈➔ ▲þ t❤✉②➳t
sè t↕✐ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥❀ P❤ö❝ ✈ö ❤✐➺✉ q✉↔ ❝❤♦ ✈✐➺❝ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥
❚✐➳♥ s➽ ❝õ❛ ❝❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐❀ ▼ð rë♥❣ ❤ñ♣ t→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❣✐ú❛
✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✈î✐ ❝→❝ ❝ì sð ❦❤→❝ tr♦♥❣ ✈➔ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝✳


✐✈

✸✳ ❚➼♥❤ ♠î✐✱ t➼♥❤ s→♥❣ t↕♦✿
✲ ❑✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❧➔ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✤÷ñ❝ ●❙ ◆❣✉②➵♥ ❚ü ❈÷í♥❣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♥➠♠
✶✾✾✷ ✤➸ ✤♦ t➼♥❤ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥✳ ❚r♦♥❣ ✤â✱ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ✤÷ñ❝
♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛✱ ✤➛② ✤õ

m✲❛❞✐❝✳

❚r♦♥❣ ✤➲ t➔✐ ♥➔②✱

❝❤ó♥❣ tæ✐ ✤➣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♠ët ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♠î✐ ❧➔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ✤➸ ✤♦ t➼♥❤
❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦✐➸✉
✤❛ t❤ù❝ ❞➣② t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ
①✉è♥❣✑ ❝õ❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛

M✳

♥➔♦ ✤â ❝õ❛

M

✈➔

▼➦t ❦❤→❝✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t

M/xM
R

m✲❛❞✐❝✱

✈î✐

x

❧➔ ♣❤➛♥ tû t❤❛♠ sè

❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤ ●♦r❡♥st❡✐♥

✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

t➼♥❤ ❝❤➜t ✏❧➯♥ ✕

M

t❤æ♥❣ q✉❛ ❝→❝

M✳

✲ ❑➳t q✉↔ ✈➲ sü ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè ❝õ❛ tr➯♥
✈➔♥❤ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛② ✤➣ ✤÷ñ❝ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❜ð✐ ◆✳●✳ ◆♦rt❤❝♦tt✳ ❚r♦♥❣ ✤➲
t➔✐ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠ð rë♥❣ ❦➳t q✉↔ ♥➔② ❝❤♦ ♠æ✤✉♥✳
✲ ✣➣ ❝â ♥❤✐➲✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❝→❝ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ tr➯♥ t❤➳ ❣✐î✐ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔
q✉②✳ ❚r♦♥❣ ✤➲ t➔✐ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♠ët ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♠î✐ ❧➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔
tê♥❣ ✤è✐ ✈î✐ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ tr➯♥ ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✈➔ ♠ët sè ❝→❝ t➼♥❤ ❝❤➜t ❧✐➯♥
q✉❛♥✳

✹✳ ❑➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✿
❈❤♦

(R, m) ❧➔ ♠ët ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ◆♦❡t❤❡r✱ M

❧➔ ♠ët

R✲♠æ✤✉♥

❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤✳ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷ñ❝ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ❧➔✿❳➙② ❞ü♥❣ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥◆➳✉

R

r❛ ❦❤✐

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② t❤➻

R

M ✱ ❦➼ ❤✐➺✉ ❧➔ sp(M )✳

sp(M ) ≥ dim(nSCM(M ))✳

❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔②

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

R

❧➔ ❈♦✲

❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳❈❤♦

p ∈ Supp M

✭✐✮ ◆➳✉

✈➔

R

❧➔ ❝❛t❡♥❛r②✳

dim(R/p) ≥ sp(M )

t❤➻

Mp

❧➔

Rp ✲♠æ✤✉♥

❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②❞➣②✳
✭✐✐✮ ◆➳✉

dim(R/p) ≤ sp(M )

• sp(M ) ≤ sp(M )✳

●✐↔ sû
❑❤✐ ✤â

sp(Mp ) ≤ sp(M ) − dim(R/p)✳
R/p

❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔② r❛ ❦❤✐

♥❣✉②➯♥ tè ❧✐➯♥ ❦➳tt❤➻

p

❝õ❛

❧➔ ✉♥♠✐①❡❞ ✈î✐ ♠å✐ ✐✤➯❛♥

M✳

sp(M ) > 0 ✈➔ x ∈ m ❧➔ f ✕❞➣② ❝❤➦t ❝õ❛ Di−1 /Di
sp(M/xM ) ≤ sp(M ) − 1✳

❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔② r❛ ❦❤✐

♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

R

✈î✐ ♠å✐

R

i ≤ t✳

❧➔ ❝❛t❡♥❛r②

❧➔ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳❚➼♥❤ t♦→♥❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ t➼♥❤ ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè ❝õ❛

sp(M )

t❤æ♥❣ q✉❛ ♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

M✳

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳✣÷❛ r❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
♠ët sè t➼♥❤ ❝❤➜t ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔②✳

✺✳ ❙↔♥ ♣❤➞♠✿

✺✳✶✳ ❙↔♥ ♣❤➞♠ ❦❤♦❛ ❤å❝✿
✲ ❳✉➜t ❜↔♥ ✶ ❜➔✐ ❜→♦ t❤✉ë❝ ❞❛♥❤ ♠ö❝ ❙❈■✳▲❡ ❚❤❛♥❤ ◆❤❛♥✱ ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣✱ ❚r❛♥ ❉♦ ▼✐♥❤ ❈❤❛✉ ✭✷✵✶✻✮✱ ✧❆
♠❡❛s✉r❡ ♦❢ ♥♦♥✲s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ❢✐♥✐t❡❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞
♠♦❞✉❧❡s✧✱

❏✳ ❆❧❣❡❜r❛✱ ✹✻✽✱ ♣♣✳ ✷✼✺✲✷✾✺✳

✲ ❳✉➜t ❜↔♥ ✶ ❜➔✐ ❜→♦ tr♦♥❣ ♥÷î❝✳❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣ ✭✷✵✶✺✮✱ ✧❖♥ t❤❡ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t②
❢♦r ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✑✱

❚↕♣ ❝❤➼ ❑❤♦❛ ❤å❝

✈➔ ❈æ♥❣ ♥❣❤➺ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ✶✹✼✭✵✷✮✱ ♣♣✳ ✶✾✾✕✷✵✷✳
✺✳✷✳ ❙↔♥ ♣❤➞♠ ✤➔♦ t↕♦✿
✲ ❈â ✵✶ ❑▲❚◆ ✣↕✐ ❤å❝ ✤➣ ♥❣❤✐➺♠ t❤✉✳


✈✐


◆❣✉②➵♥ ❇→ ▲♦♥❣ ✭✷✵✶✼✮✱

▼ët sè t➼♥❤ ❝❤➜t ❝õ❛ ♥û❛ ♥❤â♠ sè✱ ❑❤â❛

❧✉➟♥ tèt ♥❣❤✐➺♣✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✳

✻✳ P❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ❝❤✉②➸♥ ❣✐❛♦✱ ✤à❛ ❝❤➾ ù♥❣ ❞ö♥❣✱ t→❝ ✤ë♥❣ ✈➔ ❧ñ✐
➼❝❤ ♠❛♥❣ ❧↕✐ ❝õ❛ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✿
✲ ❈→❝ ❜➔✐ ❜→♦ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❧➔ s↔♥ ♣❤➞♠ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ✤÷ñ❝ ①✉➜t ❜↔♥
tr➯♥ ❝→❝ t↕♣ ❝❤➼ tr♦♥❣ ✈➔ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝✳
✲ ❈→❝ ❜➔✐ ❜→♦ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✤÷ñ❝ ♣❤ê ❜✐➳♥ tî✐ ❝→❝ ✤ë❝ ❣✐↔ t❤æ♥❣ q✉❛ t❤÷ ✈✐➺♥
tr✉②➲♥ t❤è♥❣ ✈➔ t❤÷ ✈✐➺♥ ✤✐➺♥ tû✳ ❈→❝ ❜➔✐ ❜→♦ ✤â ❧➔ t✐➲♥ ✤➲ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
t✐➳♣ t❤❡♦ ❝❤♦ ❝→❝ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ✣↕✐ sè ✈➔ ▲þ t❤✉②➳t sè✳
✲ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐ ❝ô♥❣ ❧➔ t➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ❝❤♦ s✐♥❤ ✈✐➯♥✱ ❤å❝ ✈✐➯♥
❝❛♦ ❤å❝✱ ❣✐↔♥❣ ✈✐➯♥✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ✈➔ ❝→❝ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲
✣↕✐ sè ✈➔ ▲þ t❤✉②➳t sè✳

◆❣➔② ✳✳✳ t❤→♥❣ ✳✳✳ ♥➠♠ ✷✵✶✽
❚ê ❝❤ù❝ ❝❤õ tr➻

❦þ✱ ❤å ✈➔ t➯♥✱ ✤â♥❣ ❞➜✉ ✮❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐

❑þ✱ ❤å ✈➔ t➯♥ ✮❚❤❙✳ ◆❈❙✳ ❚r➛♥ ✣ù❝ ❉ô♥❣


✈✐✐

■◆❋❖❘▼❆❚■❖◆ ❖◆ ❘❊❙❊❆❘❈❍ ❘❊❙❯▲❚❙
✶✳ ●❡♥❡r❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✿
✲ Pr♦❥❡❝t t✐t❧❡✿

❚❤❡ s✉♠ ✕ ✐rr❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥ ♠♦❞✉❧❡s

♦♥ ❝♦♠♠✉t❛t✐✈❡ r✐♥❣
✲ ❈♦❞❡ ♥✉♠❜❡r✿
✲ ❈♦♦r❞✐♥❛t♦r✿

✣❍✷✵✶✺✕❚◆✵✻✕✵✷

▼❙❝✳ P❤❉✳ ❙t✉❞❡♥t ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣

✲ ■♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ✐♥st✐t✉t✐♦♥✿
✲ ❉✉r❛t✐♦♥✿

❚◆❯ ✲ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡s

✵✾✴✷✵✶✺ ✲ ✾✴✷✵✶✼✳

✷✳ ❖❜❥❡❝t✐✈❡✭s✮✿
✲ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ♦❢
❞❡♥♦t❡❞ ❜②

sp(M )✱

✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♠❡❛s✉r❡ ❤♦✇ ❢❛r

M

M✱

✇❤✐❝❤ ✐s

✐s ❞✐❢❢❡r❡♥t ❢r♦♠ t❤❡

s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss✳ ❲❡ st✉❞② t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡
✉♥❞❡r ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞

m✲❛❞✐❝

❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✳ ❲❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ❛♥ ❛s❝❡♥t ✕ ❞❡✲

s❝❡♥t ♣r♦♣❡rt② ♦❢ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ❜❡t✇❡❡♥
❝❡rt❛✐♥ ♣❛r❛♠❡t❡r

M

❛♥❞

M/xM

❢♦r

x ♦❢ M ✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✇❤❡♥ R ✐s ❛ q✉♦t✐❡♥t ♦❢ ❛ ●♦r❡♥st❡✐♥

❧♦❝❛❧ r✐♥❣✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡

sp(M )

✐♥ t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢✐❝✐❡♥❝② ♠♦❞✉❧❡ ♦❢

M✳

✲ Pr♦✈❡ r❡s✉❧t ❛❜♦✉t t❤❡ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡r
✐❞❡❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥ ✕ ▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✳
✲ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉♠ ✕ ✐rr❡❞✉❝✐❜❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥
♠♦❞✉❧❡s ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✇❡ st✉❞② s♦♠❡ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ♥♦t✐♦♥✳
✲ ❉❡✈❡❧♦♣ ❛❜✐❧✐t② r❡s❡❛r❝❤ ♦❢ ❛❧❣❡❜r❛✐❝ ❛♥❞ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ t❡❛❝❤❡rs ♦❢ ❚❤❛✐
◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡s❀ ❛tt❡♥❞ ❡❢❢✐❝✐❡♥t❧② ✉♣ t♦ ❝♦♦r❞✐♥❛t♦r✬s t❤❡s✐s❀
❡①t❡♥❞ s❝✐❡♥t✐❢✐❝ ❝♦♦♣❡r❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ❛♥❞ ♦t❤❡rs❀
s❡r✈❡ t♦ ❣r❛❞✉❛t❡ ♣r♦❣r❛♠ ✐♥ tr❛✐♥✐♥❣ ❛♥❞ r❡s❡❛r❝❤ ♦❢ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✲
✈❡rs✐t②✳

✸✳ ❈r❡❛t✐✈❡♥❡ss ❛♥❞ ✐♥♥♦✈❛t✐✈❡♥❡ss✿


✈✐✐✐
✲ P♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ✐s ❛ ❝♦♥❝❡♣t ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜② Pr♦❢❡ss♦r ◆❣✉②❡♥ ❚✉ ❈✉♦♥❣
✐♥ ✶✾✾✷ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✳ ■♥ ✐t✱ t❤❡ ♣♦❧②✲
♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ✐s st✉❞✐❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥✱

m

✲ ❛❞✐❝ ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s

❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥❝❡♣t t❤❛t ✐s s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧♦②♥♦♠✐❛❧
t②♣❡ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡
st✉❞✐❡❞ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ t❤r♦✉❣❤ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞

m

✲ ❛❞✐❝

❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✱ t❤❡ ❛s❝❡♥t✲❞❡s❝❡♥t t❤❡♦r❡♠ ♦❢ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡
❜❡t✇❡❡♥

M

❤❛♥❞✱ ✐❢

R

❛♥❞

M/xM

❢♦r

x

✐s ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r ❡❧❡♠❡♥t ♦❢

M✳

❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r

✐s t❤❡ ❧♦❝❛❧ ●♦r❡♥st❡✐♥ r✐♥❣✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦✲

♠✐❛❧ t②♣❡ ♦❢

M

✐♥ t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢✐❝✐❡♥❝② ♠♦❞✉❧❡ ♦❢

M✳

✲ ❚❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ♦❢
❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛② r✐♥❣ ❤❛s ❜❡❡♥ ♣r♦✈❡❞ ❜② ◆✳●✳ ◆♦rt❤❝♦tt✳ ■♥ t❤✐s t♦♣✐❝✱
✇❡ ❡①t❡♥❞ t❤✐s r❡s✉❧t t♦ t❤❡ ♠♦❞✉❧❡✳
✲ ❚❤❡r❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♠❛♥② st✉❞✐❡s ♦❢ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝✐❛♥s ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ✇♦r❧❞ ♦♥
t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t②✳ ■♥ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✱ ✇❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❛ ♥❡✇ ❝♦♥❝❡♣t t❤❛t
✐s t❤❡ s✉♠ ✕ ✐rr❡❞✉❝✐❜❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥ ♠♦❞✉❧❡s ♦♥ t❤❡ ❝♦♠♠✉t❛t✐✈❡
r✐♥❣ ❛♥❞ s♦♠❡ r❡❧❛t❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳

✹✳ ❘❡s❡❛r❝❤ r❡s✉❧ts✿
▲❡t

(R, m) ❜❡ ❛ ◆♦❡t❤❡r✐❛♥ ❧♦❝❛❧ r✐♥❣✱ M

❜❡ ❛ ❢✐♥✐t❡❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞

R✲♠♦❞✉❧❡✳

❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ ♣r♦❥❡❝t ❛r❡✿■♥tr♦❞✉❝❡❞ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t②♣❡ ♦❢
❜②■❢

M✱

❞❡♥♦t❡❞

sp(M )✳

R

✐s ❝❛t❡♥❛r② t❤❡♥

tr✉❡ ✇❤❡♥

R

sp(M ) ≥ dim(nSCM(M ))✳

❚❤❡ ❡q✉❛❧✐t② ❤♦❧❞s

✐s ✉♥✐✈❡rs❛❧❧② ❝❛t❡♥❛r② ❛♥❞ ❛❧❧ ❢♦r♠❛❧ ❢✐❜❡rs ♦❢

R

❛r❡

❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳▲❡t

p ∈ Supp M

✭✐✮ ■❢

❛♥❞

R

✐s ❝❛t❡♥❛r②✳

dim(R/p) ≥ sp(M )

t❤❡♥

Mp

✐s s❡q✉❡♥t✐❛❧❧② ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②


✐①
Rp ✲♠♦❞✉❧❡✳
✭✐✐✮ ■❢

dim(R/p) ≤ sp(M )

t❤❡♥

sp(Mp ) ≤ sp(M ) − dim(R/p)✳

• sp(M ) ≤ sp(M )✳ ❚❤❡ ❡q✉❛❧✐t② ❤♦❧❞s tr✉❡ ✇❤❡♥ R/p ✐s ✉♥♠✐①❡❞ ❢♦r ❛❧❧
❛ss♦❝✐❛t❡❞ ♣r✐♠❡s❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t
❢♦r ❛❧❧

R

♦❢

M✳

sp(M ) > 0 ❛♥❞ x ∈ m ❜❡ ❛ str✐❝t f ✕❡❧❡♠❡♥t ♦❢ Di−1 /Di

i ≤ t✳

tr✉❡ ✇❤❡♥

p

❚❤❡♥

sp(M/xM ) ≤ sp(M ) − 1✳

❚❤❡ ❡q✉❛❧✐t② ❤♦❧❞s

✐s ✉♥✐✈❡rs❛❧❧② ❝❛t❡♥❛r② ❛♥❞ ❛❧❧ ❢♦r♠❛❧ ❢✐❜❡rs ♦❢

R

❛r❡

❈♦❤❡♥✕▼❛❝❛✉❧❛②✳❈♦♠♣✉t❡Pr♦✈❡ t❤❡ ♣r♦♣❡rt② ♦❢ ❝♦♥st❛♥t ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s

sp(M )

❜② t❤❡ ❞❡❢✐❝✐❡♥❝② ♠♦❞✉❧❡ ♦❢

M✳

♦❢ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✳■♥tr♦❞✉❝❡❞ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ t❤❡ s✉♠ ✲ ✐rr❡❞✉❝✐❜✐❧✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❆rt✐♥✐❛♥ ♠♦❞✲
✉❧❡s ❛♥❞ s♦♠❡ r❡❧❛t❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳

✺✳ Pr♦❞✉❝ts✿

✺✳✶✳ ❙❝✐❡♥t✐❢✐❝ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥s✿
✲ ❖♥❡ ❙❈■ ♣❛♣❡r✿▲❡ ❚❤❛♥❤ ◆❤❛♥✱ ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣✱ ❚r❛♥ ❉♦ ▼✐♥❤ ❈❤❛✉ ✭✷✵✶✻✮✱ ✧❆
♠❡❛s✉r❡ ♦❢ ♥♦♥✲s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②♥❡ss ♦❢ ❢✐♥✐t❡❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞
♠♦❞✉❧❡s✧✱

❏✳ ❆❧❣❡❜r❛✱ ✹✻✽✱ ♣♣✳ ✷✼✺✲✷✾✺✳

✲ ❖♥❡ ♣❛♣❡r ✐♥ ❱✐❡t♥❛♠✳❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣ ✭✷✵✶✺✮✱ ✧❖♥ t❤❡ ✐♥✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡① ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✐t②
❢♦r ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ♦❢ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ♠♦❞✉❧❡s✑✱

❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡

❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t②✱ ✶✹✼✭✵✷✮✱ ♣♣✳ ✶✾✾✕✷✵✷✳
✺✳✷✳ ❚r❛✐♥✐♥❣ r❡s✉❧ts✿
✲ ✵✶ ✉♥❞❡r❣r❛❞✉❛t❡ t❤❡s✐s✳

◆❣✉②❡♥ ❇❛ ▲♦♥❣ ✭✷✵✶✼✮✱

❙♦♠❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ s❡♠✐❣r♦✉♣ r✐♥❣s✱ ❯♥❞❡r✲

❣r❛❞✉❛t❡ t❤❡s✐s✱ ❚❤❛✐ ◆❣✉②❡♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❙❝✐❡♥❝✐❡s✳

✻✳ ❚r❛♥s❢❡r ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡s✱ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥st✐t✉t✐♦♥s✱ ✐♠♣❛❝ts ❛♥❞
❜❡♥❡❢✐ts ♦❢ r❡s❡r❛❝❤ r❡s✉❧ts✿
✲ ❙❝✐❡♥t✐❢✐❝ ❛rt✐❝❧❡s ❛r❡ r❡s❡❛r❝❤ ❛rt✐❝❧❡s ♦❢ t❤❡ t♦♣✐❝ ♣✉❜❧✐s❤❡❞ ✐♥ ❞♦♠❡st✐❝
❛♥❞ ❢♦r❡✐❣♥ ♠❛❣❛③✐♥❡s✳
✲ ❙❝✐❡♥t✐❢✐❝ ❛rt✐❝❧❡s ❛r❡ ❞✐ss❡♠✐♥❛t❡❞ t♦ r❡❛❞❡rs t❤r♦✉❣❤ tr❛❞✐t✐♦♥❛❧ ❧✐❜r❛r✐❡s
❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❧✐❜r❛r✐❡s✳ ❚❤❡s❡ ❛rt✐❝❧❡s ❛r❡ t❤❡ ❜❛s✐s ❢♦r ❢✉rt❤❡r r❡s❡❛r❝❤ ❢♦r
♠❛t❤❡♠❛t✐❝✐❛♥s st✉❞②✐♥❣ ❆❧❣❡❜r❛ ❛♥❞ ◆✉♠❜❡r ❚❤❡♦r②✳
✲ ❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s ❛r❡ ❛❧s♦ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❛t❡r✐❛❧s ❢♦r st✉❞❡♥ts✱ ❣r❛❞✉❛t❡
st✉❞❡♥ts✱ ❧❡❝t✉r❡rs✱ ❢❡❧❧♦✇s ❛♥❞ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝✐❛♥s ✇❤♦ st✉❞② ❆❧❣❡❜r❛ ❛♥❞
◆✉♠❜❡r ❚❤❡♦r②✳


▼ð ✤➛✉
✶✳ ❚➼♥❤ ❝➜♣ t❤✐➳t ❝õ❛ ✤➲ t➔✐
❈❤♦

(R, m)

✤↕✐ ❞✉② ♥❤➜t

❧➔ ♠ët ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ◆♦❡t❤❡r ✈î✐ ✐✤➯❛♥ ❝ü❝

m

x = (x1 , ..., xd )
tr♦♥❣ ✤â

x✳

✈➔

M

❧➔ ♠ët

R✲♠æ✤✉♥

❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ ❝❤✐➲✉

M✱

❧➔ ♠ët ❤➺ t❤❛♠ sè ❝õ❛

M

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

x

❑❤✐ ✤â✱ ✈î✐

(M/xM ) ≥ e(x; M )✱

(•) ❧➔ ❤➔♠ ✤ë ❞➔✐ ✈➔ e(x; M ) ❧➔ sè ❜ë✐ ❝õ❛ M

◆➳✉ ✈î✐ ♠å✐ ✭❤♦➦❝ tç♥ t↕✐✮ ❤➺ t❤❛♠ sè

t❤➻

❧✉æ♥ ❝â

d✳

s❛♦ ❝❤♦

✤è✐ ✈î✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

(M/xM ) = e(x; M )

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✳ ▲î♣ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔

✤è✐ t÷ñ♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr✉♥❣ t➙♠ ❝õ❛ ✣↕✐ sè ❣✐❛♦ ❤♦→♥✳ ▼ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ♠ð
rë♥❣ ✤➛✉ t✐➯♥ ❝õ❛ ❧î♣ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔ ❧î♣ ♠æ✤✉♥ ❇✉❝❤s❜❛✉♠
❞♦ ❏✳ ❙t✉❝❦r❛❞✲❲✳ ❱♦❣❡❧ ✤÷❛ r❛✳ ▼æ✤✉♥
t↕✐ ♠ët ❤➡♥❣ sè ❈ s❛♦ ❝❤♦

M

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

(M/xM ) = e(x; M ) + C

❇✉❝❤s❜❛✉♠ ♥➳✉ tç♥
✈î✐ ♠å✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

x✳ ❉♦ ✤â✱ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❧➔ ♠ët tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✤➦❝ ❜✐➺t ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❇✉❝❤s❜❛✉♠ ✈î✐ ❈ ❂ ✵✳ ❚✐➳♣ s❛✉ ✤â✱ ◆✳❚✳ ❈÷í♥❣ ✲ P✳ ❙❝❤❡♥③❡❧ ✲ ◆✳❱✳
❚r✉♥❣ ✤➣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ♠ët ❧î♣ ♠æ✤✉♥ t❤ä❛ ♠➣♥ t➼♥❤ ❝❤➜t tç♥ t↕✐ ❤➡♥❣ sè
❈ s❛♦ ❝❤♦

(M/xM ) ≤ e(x; M ) + C

✈î✐ ♠å✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

x✱

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✳ ▼ët ❤÷î♥❣ ♠ð rë♥❣ ❦❤→❝ ❧➔ ❦❤→✐ ♥✐➺♠
♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ✤÷ñ❝ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❝ò♥❣ ❧ó❝ ❜ð✐ ❘✳ ❙t❛♥❧❡② ❬✷✼❪
❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ♣❤➙♥ ❜➟❝ ✈➔ P✳ ❙❝❤❡♥③❡❧ ❬✷✻❪ ❝❤♦ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✳
❈❤♦

Di

Hm0 (M ) = Dt ⊂ ... ⊂ D1 ⊂ D0 = M

❧➔ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❧î♥ ♥❤➜t ❝õ❛

M

❧➔ ❧å❝ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛

❝â ❝❤✐➲✉ ♥❤ä ❤ì♥M✱

dim Di−1

tù❝ ❧➔

✈î✐ ♠å✐i = 1, ..., t✳

M

▼æ✤✉♥

❣å✐ ❧➔

♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ✭♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲

▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣ ❞➣②✮ ♥➳✉ ♠æ✤✉♥ t❤÷ì♥❣ Di−1/Di ❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②
✭❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✮ ✈î✐ ♠å✐

i = 1, ..., t✳

◆➠♠ ✶✾✾✷✱ ◆✳❚✳ ❈÷í♥❣ ❬✺❪ ✤➣ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❜➜t ❜✐➳♥
❧➔

p(M )

❝õ❛

M✱

❣å✐

❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❝õ❛ M ✱ ♥❤➡♠ ♠ö❝ ✤➼❝❤ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②

❝õ❛

M✳

▼❛❝❛✉❧❛② ❦❤✐ ✈➔ ❝❤➾ ❦❤✐
♥➳✉

−1

◆➳✉ t❛ q✉② ÷î❝ ❜➟❝ ❝õ❛ ✤❛ t❤ù❝ ❦❤æ♥❣ ❧➔

p(M ) ≤ 0✳

p(M ) = −1

✈➔

M

t❤➻

M

❧➔ ❈♦❤❡♥✲

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣

❚ê♥❣ q✉→t✱ t❤❡♦ ❬✺❪✱

p(M ) = maxj◆❣♦➔✐ r❛✱

p(M ) ≥ max{dim nCM(M ), dim D1 }

❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❝õ❛

M✳

❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î ❤➻♥❤ t❤ù❝ ❝õ❛

nCM(M )

✈î✐

❉➜✉ ❜➡♥❣ ①↔② r❛ ❦❤✐

R

R

❧➔ q✉ÿ t➼❝❤

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê

❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② t❤❡♦ ❬✷✺✱ ❚❤❡♦r❡♠

✶✳✶❪✳ ◆❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ tr➯♥ ❞➝♥ ✤➳♥ ♠ët ❤÷î♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tü ♥❤✐➯♥ ❧➔ ①➙②
❞ü♥❣ ♠ët ❜➜t ❜✐➳♥ ✤➸ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛
◆❤➢❝ ❧↕✐ r➡♥❣ ♠ët ♠æ✤✉♥ ❝♦♥

N

❝õ❛

M

❣å✐ ❧➔

M✳

❜➜t ❦❤↔ q✉② ♥➳✉ ♥â ❦❤æ♥❣

t❤➸ ✈✐➳t t❤➔♥❤ ❣✐❛♦ ❝õ❛ ❤❛✐ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ t❤ü❝ sü ❝❤ù❛ ♥â✳ ▼ët ♣❤➙♥ t➼❝❤
❜➜t ❦❤↔ q✉② ❝õ❛

N

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔ ♣❤➙♥ t➼❝❤ t❤✉ ❣å♥ ♥➳✉ ❦❤æ♥❣ ❜ä ✤÷ñ❝ ❜➜t

❝ù t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ♥➔♦ tr♦♥❣ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ✤â✳ ❚❛ ✤➣ ❜✐➳t r➡♥❣ ♠å✐
♠æ✤✉♥ ❝♦♥

N

❝õ❛

M

✤➲✉ ❝â ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❜➜t ❦❤↔ q✉② t❤✉ ❣å♥ ✈➔ sè ♠æ✤✉♥

❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ①✉➜t ❤✐➺♥ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ♣❤➙♥ t➼❝❤ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛

N✳

❚❤❡♦ ◆✳ ●✳ ◆♦rt❤❝♦tt ❬✷✵❪✱ sè ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ①✉➜t ❤✐➺♥ tr♦♥❣
♠ët ♣❤➙♥ t➼❝❤ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛
t❤❛♠ sè

q

❝õ❛

❦❤↔ q✉② ❝õ❛
❧➔

q

M

N

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

s✐♥❤ ❜ð✐ ❤➺ t❤❛♠ sè

✤è✐ ✈î✐

M

❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ N ✳ ❱î✐ ✐✤➯❛♥

(x1 , . . . , xd )✱

❧➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥

irM (qM )✳ ❉♦ q ❧➔ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè ❝õ❛ M

❑❤✐ ✤â ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè
✤➳ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥

M/qM

t❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝❤➾ sè

♥➯♥

q

qM

✈➔ ❦þ ❤✐➺✉

M/qM

❝â ✤ë ❞➔✐ ❤ú✉ ❤↕♥✳

M

❝❤➼♥❤ ❧➔ ❝❤✐➲✉ ❝õ❛

✤è✐ ✈î✐

①➨t ♥❤÷ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ✈❡❝tì tr➯♥ tr÷í♥❣

k✱

tr♦♥❣ ✤â✤➳ ❝õ❛
tù❝ ❧➔

M

❧➔ tê♥❣ t➜t ❝↔ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ✤ì♥ ❝õ❛

irM (qM ) = dimk Homk (k, M/qM )✳

M✱

❦➼ ❤✐➺✉ ❧➔

Soc(M )✱

▼ët tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ✈➜♥ ✤➲ ✤÷ñ❝

q✉❛♥ t➙♠ ❧➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ t➼♥❤ ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠
sè tr♦♥❣ ❝→❝ ❧î♣ ✈➔♥❤ ✤➦❝ ❜✐➺t✳
◆➳✉ ♥❤÷ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ◆♦❡t❤❡r ♥❣÷í✐ t❛ q✉❛♥ t➙♠ ✤➳♥
❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ q✉② ✈➔ ❧➼ t❤✉②➳t ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♥❣✉②➯♥ sì ❝õ❛ ◆♦❡t❤❡r✲
▲❛s❦❡r✱ t❤➻ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥✱ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ ✈➔
❧➼ t❤✉②➳t ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ ■✳●✳ ▼❛❝❞♦♥❛❧❞ ❬✶✼❪ ❝ô♥❣ q✉❛♥ trå♥❣ t÷ì♥❣
tü ♥❤÷ ✈➟②✳ ❱➻ ✈➟② ✈✐➺❝ ①➙② ❞ü♥❣ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ♠ët ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✤è✐ ♥❣➝✉
✈î✐ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❧➔ r➜t þ ♥❣❤➽❛✳ ❚❤❡♦ ❬✶✼❪✱ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥
❧➔

B

❝õ❛

A ✤÷ñ❝ ❣å✐

❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ ♥➳✉ B ❦❤æ♥❣ t❤➸ ✈✐➳t t❤➔♥❤ tê♥❣ ❝õ❛ ❤❛✐ ♠æ ✤✉♥ ❝♦♥ t❤ü❝

sü✱ tù❝ ❧➔ ♥➳✉
t❤➻

B=C

B = C + D, tr♦♥❣ ✤â C, D

❤♦➦❝

B = D✳

❧➔ ❤❛✐ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ t❤ü❝ sü ❝õ❛

B

❱➝♥ tr♦♥❣ ❜➔✐ ❜→♦ ♥➔②✱ æ♥❣ ✤➣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ✤÷ñ❝

♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥

A ❧✉æ♥ ❝â ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ t❤✉ ❣å♥ A = A1 + . . . + An ✱

tr♦♥❣ ✤â ♠é✐

Ai

❧➔ ❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ ✈➔ ❦❤æ♥❣ t❤ø❛✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ sè t❤➔♥❤ ♣❤➛♥

❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ tr♦♥❣ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❦❤æ♥❣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❝→❝❤ ❝❤å♥ ♣❤➙♥ t➼❝❤
❜➜t ❦❤↔ tê♥❣ t❤✉ ❣å♥ ❝õ❛

A✳

✣✐➲✉ ♥➔② t❤æ✐ t❤ó❝ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲

❜➜t ❜✐➳♥ ♥➔② ✤➸ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❝❤♦ ❝→❝ ❧î♣ ✈➔♥❤ q✉❛♥ trå♥❣ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ trò
♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ tr➯♥ ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥✳

✷✳ ▼ö❝ t✐➯✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐
✲ ●✐î✐ t❤✐➺✉ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
✤➼❝❤ ✤♦ t➼♥❤ ❦❤æ♥❣ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② ❞➣② ❝õ❛

M✳

t❤❛♠ sè ♥➔♦ ✤â ❝õ❛

M✳

M

✈➔

M/xM

◆❣♦➔✐ r❛✱ ✈î✐ ❣✐↔ t❤✐➳t ❧➔

R

m✲❛❞✐❝✱
✈î✐

x

t➼♥❤ ❝❤➜t

❧➔ ♣❤➛♥ tû

❧➔ t❤÷ì♥❣ ❝õ❛ ✈➔♥❤

●♦r❡♥st❡✐♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♠✐➯✉ t↔ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛
q✉❛ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❦❤✉②➳t t❤✐➳✉ ❝õ❛

✈î✐ ♠ö❝

❈❤ó♥❣ tæ✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉

❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② t❤æ♥❣ q✉❛ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❤â❛ ✈➔ ✤➛② ✤õ
✏❧➯♥ ✕ ①✉è♥❣✑ ❝õ❛ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❣✐ú❛

M

M

t❤æ♥❣

M✳

✲ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❦➳t q✉↔ ✈➲ sü ❜➜t ❜✐➳♥ ❝õ❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛ ✐✤➯❛♥ t❤❛♠số ừ ổ
ỹ số tờ ừ ổ rt ự
t t
ỹ ự ở số ỵ tt
số t ồ Pử ử q tỹ
s ừ ừ t rở ủ t ự ồ ỳ
ồ ợ ỡ s tr ữợ

ở ự ừ t
ợ t

tự

sp(M )

t ổ ừ ổ

M

Rp ổ

t

sp(Mp ) sp(M ) dim(R/p)

m

r

tr
t

dim(R/p) sp(M )

t ữợ t ở ừ ừ

ú tổ ự ữủ

sp(M ) sp(M )

r ồ tố t ừ
tt

R

dim(R/p) > sp(M )

ú tổ ự ữủ

Mp

tự ữợ t ở ừ ữỡ õ ợ tt

p SuppR (M )

M

Mữ ọ

sp(M ) õ t rt ọ tr sp(M ) ợ t ý ợ x

ởt tỷ t số ú tổ ự ữủ t t ố


MM/xM

t q ừ ữỡ trữ ỗ

tự ử t

K j (M )

R

tữỡ rst ữỡ

ổ t t tự

tr õ

jM

t

sp(M ) = max {q1 , q2 }

j
j
q1 = maxj D(M
/
) dim K (M ) q2 = maxjD(M ) p(K (M ))D(M ) = {dim(R/p) | p AssR M }
ự ữủ số q ừ t số t ý ừ ổ
ừ ổ tr õ ừ


r(M )

ữủ

r(M ) = dimk ExttR (k, M )Mt = depth M

ự t t ừ số q ừ t số ừ
✲ ✣÷❛ r❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
♠ët sè t➼♥❤ ❝❤➜t ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔②✳ ❚➯♥ ✤➲ t➔✐ ❝õ❛ ❝❤ó♥❣ tæ✐
❝ô♥❣ t❤➸ ❤✐➺♥ r➡♥❣ ♠ö❝ t✐➯✉ ❝❤➼♥❤ ❜❛♥ ✤➛✉ ❧➔ ✤÷❛ r❛ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝❤➾ sè ❦❤↔
tê♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ t❤✐➳t ❧➟♣ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝❤♦ ❝→❝
❧î♣ ♠æ✤✉♥ ✤➦❝ ❜✐➺t ♥❤÷ ❧î♣ ♠æ✤✉♥ ✤è✐ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛②✱ ✤è✐ ❇✉❝❤s❜❛✉♠✱
✤è✐ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✱✳✳✳ ❙❛✉ ♠ët t❤í✐ ❣✐❛♥ ❞➔✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ❝❤ó♥❣
tæ✐ ❝❤÷❛ t➻♠ ✤÷ñ❝ ♥❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ sü ÷♥❣ þ ✈➲ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ♥➔②✳ ❚✉②
♥❤✐➯♥✱ s♦♥❣ s♦♥❣ ✈î✐ ❝→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➲ ❝❤➾ sè ❦❤↔ tê♥❣ ❝❤♦ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥✱
❝❤ó♥❣ tæ✐ ❧↕✐ t❤✉ ✈➲ ♥❤ú♥❣ ❦➳t q✉↔ r➜t tèt ✈➲ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
✈➔ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉②✱ tr♦♥❣ ✤â ❝â ❤❛✐ ❜➔✐ ❜→♦ ✭✶ ❙❈■ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❤➔♥❣ ✤➛✉ ✈➲
✣↕✐ sè ❣✐❛♦ ❤♦→♥ ✈➔ ✶ ❜➔✐ tr♦♥❣ ♥÷î❝✮✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ❝ô♥❣ ✤➣ s✉❜♠✐t
♠ët ❜➔✐ ❜→♦ ð t↕♣ ❝❤➼ ❙❈■ ✉② t➼♥ ✈➲ t➼♥❤ ❝❤➦♥ ✤➲✉ ❝❤♦ ❝❤➾ sè ❦❤↔ q✉② ❝õ❛
✐✤➯❛♥ t❤❛♠ sè tèt ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❝â ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ❞➣② ❦❤æ♥❣ ✈÷ñt q✉→ ✶✳
✶✳ ❚r❛♥ ❉✉❝ ❉✉♥❣✱ ▲❡ ❚❤❛♥❤ ◆❤❛♥ ✭✷✵✶✼✮✱ ✧❆ ✉♥✐❢♦r♠ ❜♦✉♥❞ ♦❢ r❡❞✉❝✐❜✐❧✲
✐t② ✐♥❞❡① ♦❢ ❣♦♦❞ ♣❛r❛♠❡t❡r ✐❞❡❛❧s ❢♦r ❝❡rt❛✐♥ ❝❧❛ss ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✧✱

♦❢ P✉r❡ ❛♥ ❆♣♣❧✐❡❞ ❆❧❣❡❜r❛✱ ❙✉❜♠✐tt❡❞✳

❏♦✉r♥❛❧


❈❤÷ì♥❣ ✶

❑✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉➞♥ ❜à
❚r♦♥❣ ❝❤÷ì♥❣ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❤➢❝ ❧↕✐ ♠ët sè ❦✐➳♥ t❤ù❝ ✤➣ ❜✐➳t ✈➲ t➟♣
✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè ❣➢♥ ❦➳t✱ ♠æ✤✉♥ ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣✱ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲
▼❛❝❛✉❧❛②✱ ♠æ✤✉♥ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② s✉② rë♥❣✱ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥
❆rt✐♥✱ ❦✐➸✉ ✤❛ t❤ù❝ ✈➔ ❧å❝ ❝❤✐➲✉ ♥❤➡♠ t❤✉➟♥ t✐➺♥ ❝❤♦ ✈✐➺❝ t❤❡♦ ❞ã✐ ❝→❝
❝❤÷ì♥❣ s❛✉✳ ❚r♦♥❣ s✉èt ❝❤÷ì♥❣ ♥➔②✱ ❧✉æ♥ ❣✐↔ t❤✐➳t
◆♦❡t❤❡r✱
❧➔ ♠ët

M

❧➔

R

❧➔ ✈➔♥❤ ❣✐❛♦ ❤♦→♥

R✲♠æ✤✉♥ ❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ ❝❤✐➲✉ d✱ A ❧➔ R✲♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✈➔ N

R✲♠æ✤✉♥✭❦❤æ♥❣

♥❤➜t t❤✐➳t ❤ú✉ ❤↕♥ s✐♥❤ ❤❛② ❆rt✐♥✮✳

✶✳✶ ▼æ✤✉♥ ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✈➔ t➼♥❤ ❝❛t❡♥❛r② ❝õ❛
✈➔♥❤
▲þ t❤✉②➳t ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ✤÷ñ❝ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ✤➛✉ t✐➯♥ ❜ð✐ ❆✳
●r♦t❤❡♥❞✐❡❝❦ ✈➔♦ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ ✶✾✻✵ ✭①❡♠ ❬✶✺❪✮✱ s❛✉ ✤â ✤÷ñ❝ q✉❛♥ t➙♠
♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❜ð✐ r➜t ♥❤✐➲✉ ♥❤➔ t♦→♥ ❤å❝ tr➯♥ t❤➳ ❣✐î✐ ♥❤÷ ❘✳ ❍❛rts❤♦r♥❡✱
▼✳ ❇r♦❞♠❛♥♥✱ ❏✳ ❘♦t♠❛♥✱ ❈✳ ❍✉♥❡❦❡✳✳✳▲þ t❤✉②➳t ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣
✤➣ ❝â ♥❤ú♥❣ ù♥❣ ❞ö♥❣ t♦ ❧î♥ tr♦♥❣ ♥❤✐➲✉ ❧➽♥❤ ✈ü❝ ❝õ❛ t♦→♥ ❤å❝✳ ◆❣➔② ♥❛②
♥â trð t❤➔♥❤ ❝æ♥❣ ❝ö ❦❤æ♥❣ t❤➸ t❤✐➳✉ tr♦♥❣ ✣↕✐ sè ❣✐❛♦ ❤♦→♥✱ ❍➻♥❤ ❤å❝
❣✐↔✐ t➼❝❤✱ ❍➻♥❤ ❤å❝ ✣↕✐ sè✳✳✳ ❙❛✉ ✤➙②✱ ❝❤ó♥❣ tæ✐ ♥❤➢❝ ❧↕✐ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✈➔ ♠ët
sè t➼♥❤ ❝❤➜t q✉❛♥ trå♥❣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ✤è✐ ✤ç♥❣ ✤✐➲✉ ♥❤÷ t➼♥❤ ❝❤➜t ✤ë❝ ❧➟♣
✈î✐ ✈➔♥❤ ❝ì sð✱ t➼♥❤ ❆rt✐♥✱ t➼♥❤ tr✐➺t t✐➯✉ ✈➔ ❦❤æ♥❣ tr✐➺t t✐➯✉✳✳✳❚r÷î❝ t✐➯♥✱

ú tổ ợ t tỷ


ợ ộRổ Nt

Rổ

ữủ ồ

I (N ) =

t

I (f ) : I (N ) I (N )
I ()

I

n0 (0 :N

I n )

f (I (N )) I (N )

ữủ

IR

f :N N

õ t õ ỗ

I (f )(x) = f (x)

õ

tỷ I

ứ õ t õ ổ ố ỗ ữỡ ữ sợ ộ số

tỷ t tự

iI ()

ữủ ồ

i 0

tỷ ố ỗ

ữỡ tự ố ợ ữủ HIi () t q ừ t ở
HIi (N ) Rổ N HIi (N ) ồ ổ ố ỗ
ữỡ tự ừ ợ
ởt số t t q trồ ừ ổ ố ỗ
ữỡ tữớ ữủ ũ tr ự s ừ t
ỵ s r r ổ ố ỗ ữỡ ổ ử tở
ỡ s ỵ ú ỵ r
ởt ỗ

f

NR ổ

tr õ ổ ữợ

rR

t


Nf :RR

Rổ

m N

s

f (r)m

R R số N
R ổ I ừ R õ ợ ồ i 0 t õ
i
HIR
(N )
= HIi (N ) Rổ
Rở ợ ỡ s

Rsố t õ ỵ s ỵ

õ t õ R HIi (N ) R R


p

R R số
i

(N R R ) ợ ồ i 0
= HIR

ỵ ỡ s

tố t ý ừ

R

õ

RpR

sốứ ỵ t ổ õ

Rpi
HIi (N ) R Rp
(N R Rp ).
= HIR
p
ỡ ỳ

N R Rp
= Np

ợ ồ

Rổ Ni
(Np ).
(HIi (N ))p
= HIR
p
ởt tr ỳ t q q trồ õ ự ử ừ ỵ tt
ố ỗ ữỡ t trt t ừ ổ ố ỗ
ữỡỵ trt t ừ rt

i > dim N

HIi (N ) = 0

ợ ồ

sỷ r (R, m)
ữỡ M = 0 ởt Rổ ỳ s ổ õ
õ d = max{i | (Hmi (M ) = 0}ỵ ổ trt t

r t trt t ừ ổ ố ỗ ữỡ ỏ
q ổ

I

q số ồ ừ

q t ỵ trtsr
t t trt t ổ ố ỗ ữỡ t t
ợ tũ ỵ ỵ
ổ ố ỗ ữỡ ổ ổ ỳ
s ụ ổ ổ rt ỵ s ỵ
ỵ r r ổ ố ỗ ữỡ ợ ỹ
t t ổ rt

sỷ r (R, m) ữỡ M Rổ
ỳ s õ
Hmi (M ) Rổ rt ợ ồ số tỹ i
HId(M ) Rổ rt ợ ồ I
s trữ ỗ ừ ợ ổ q trồ
ổ ổ s rở

ổ M ổ
Hmi (M ) = 0 ợ ồ i = 0, ..., d 1
ổ M ổ s rở (Hmi (M )) <
ợ ồ i = 0, ..., d 1


P t t ú tổ s ởt số t t
q ừ t tr ừ

q p tố ừ R ởt
tố

q = p0 p1 ... pn = p

i = 0, ..., n 1

ữủ ồ ởt

s

pi = pi+1

ợ ồ

tố ỏ ỳ p

q ợ ồ 0 i n 1 ổ tỗ t tố q tọ
pi q pi+1 pi = q = pi+1 õ n ữủ ồ ở ừ
tố ỏ tr õ R tr ợ ộ
tố
ỏ ỳ

q

qppR

ổ tỗ t ởt tố

ồ tố ỏ ỳ

qpõ ở
ú ỵ r

R

tr ữỡ t

õ ợ ộ tố
tố ỏ ỳ

qp

qpR

dim R <ổ tỗ t ởt

r trữớ ủ

ồ tố ỏ ỳ

R
q

trp

õ


r

R

ữủ ồ

ồ tố tố t

p

dim R/p = dim R ợR

sỷ R ữỡ tr
õ R tr ợ ộ tố p ừ
R t õ ht p + dim R/p = dim R


ởt t ừ tr tr ờ ử ữủ
ữ s

R

ữủ ồ

ử ộ R số ỳ s tr
sỷ
R

số ỳ s õ tỗ t

S = R[a1 , ..., at ] õ S

tự

tr

S

tr ờ
a1 , ..., at S

s

ợ ởt tữỡ ừ

R[x1 , ..., xt ] tữỡ ừ tr tr
R
R

tr ờ ử tự ỳ

tr

ởt số trữ ừ tr ờ ử rữợ t
ú t tỹ ổ trở trở t
tt ỳ ừ t
m R

p min Ass R
ợ ồR

R

R

ữủ ồ

tỹ ổ trở

tự

ữủ ồdim R/p = dim R

ợ ồ

ổ trở dim R/p = dim R

p Ass R

sỷ R tỹ ổ trở

õ
R tr ờ ử
Rp tỹ ổ trở ợ ồ p Spec(R)
I ừ R t R/I R/I tỹ
ổ trở

t q s ú t ởt tr ờ ử

s tữỡ ữỡ

R tr ờ ử
tự ởt R[x] tr
R/p tỹ ổ trở ợ ồ p Spec(R)


✶✶
❈❤ó þ r➡♥❣ ♠å✐ ✈➔♥❤ ❝â ❝❤✐➲✉ ♥❤ä ❤ì♥ ❤♦➦❝ ❜➡♥❣ ✷ ❧➔ ❝❛t❡♥❛r②✳ ◆➳✉

dim R ≤ 1 t❤➻ dim R[x] ≤ 2✱ ❞♦ ✤â R[x] ❧➔ ❝❛t❡♥❛r②✳ ❱➻ ✈➟②✱ ♥➳✉ dim R ≤ 1
t❤➻

R

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱

❤➻♥❤ t❤ù❝ ❧➔ ❈♦❤❡♥✲▼❛❝❛✉❧❛② t❤➻

R

R/p

❧➔ ❝❛t❡♥❛r② ♣❤ê ❞ö♥❣ ✈➔ ♠å✐ t❤î
❧➔ ❦❤æ♥❣ trë♥ ❧➝♥ ✈î✐ ♠å✐

p ∈

Spec(R)✳

✶✳✷ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥
▲þ t❤✉②➳t ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝❤♦ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ✤÷ñ❝ ❣✐î✐ t❤✐➺✉ ❜ð✐ ■✳ ●✳
▼❛❝❞♦♥❛❧❞ ❬✶✼❪ ❝â t❤➸ ①❡♠ ❧➔ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❝õ❛ ❧þ t❤✉②➳t ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♥❣✉②➯♥ sì✳
❚r♦♥❣ ♣❤➛♥ ♥➔② ❝❤ó♥❣ t❛ ♥❤➢❝ ❧↕✐ ♠ët sè ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✈➔ ❦➳t q✉↔ ✈➲ ❜✐➸✉
❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣✳

✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ✶✳✷✳✶✳ ✭✐✮ ▼ët R✲♠æ✤✉♥ N
✈î✐ ♠å✐

x ∈ R✱

♣❤➨♣ ♥❤➙♥ ❜ð✐

tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ♥➔②✱
❣å✐

N

❧➔

✭✐✐✮ ❈❤♦

p✲t❤ù

N

❧➔

Rad(AnnR N )

x

tr➯♥

N

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

t❤ù ❝➜♣ ♥➳✉ N = 0 ✈➔

❧➔ t♦➔♥ ❝➜✉ ❤♦➦❝ ❧ô② ❧✐♥❤✳ ❚r♦♥❣

❧➔ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè✱ ❝❤➥♥❣ ❤↕♥ ❧➔

p✱

✈➔ t❛

❝➜♣✳

R✲♠æ✤✉♥✳

▼ët

❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ N ❧➔ ♠ët ♣❤➙♥ t➼❝❤

N = N1 + N2 + ... + Nn
t❤➔♥❤ tê♥❣ ❤ú✉ ❤↕♥ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥
♠ët ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ t❤➻ t❛ ♥â✐
♥➔② ✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

N

pi ✲t❤ù
❧➔

❝➜♣

Ni ✳

◆➳✉

N =0

❤♦➦❝

N

❝â

❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ✤÷ñ❝✳ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣

tè✐ t❤✐➸✉ ♥➳✉ ❝→❝ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè pi ❧➔ ✤æ✐ ♠ët ❦❤→❝ ♥❤❛✉

✈➔ ❦❤æ♥❣ ❝â ❤↕♥❣ tû
❉➵ t❤➜② r➡♥❣ ♥➳✉
❝ô♥❣ ❧➔ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥

Ni

♥➔♦ ❧➔ t❤ø❛✱ ✈î✐ ♠å✐

i = 1, ..., n✳

N1 , N2 ❧➔ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ p✲t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ N
p✲t❤ù

❝➜♣ ❝õ❛

N✳

t❤➻

N1 + N2

❱➻ t❤➳ ♠å✐ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛

{p1 , ..., pn }

❧➔ ✤ë❝ ❧➟♣ ✈î✐

✈➔ ✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

t➟♣ ❝→❝ ✐✤➯❛♥

✤➲✉ ❝â t❤➸ ✤÷❛ ✤÷ñ❝ ✈➲ ❞↕♥❣ tè✐ t❤✐➸✉✳ ❚➟♣ ❤ñ♣
✈✐➺❝ ❝❤å♥ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ t❤ù ❝➜♣ tè✐ t❤✐➸✉ ❝õ❛

N

N

♥❣✉②➯♥ tè ❣➢♥ ❦➳t ❝õ❛ N ✱ ❦➼ ❤✐➺✉ ❧➔ AttR N ✳ ❈→❝ ❤↕♥❣ tû Ni✱ i = 1, ..., n


✶✷

❝→❝ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ t❤ù ❝➜♣ ❝õ❛ N ✳ ◆➳✉ pi ❧➔ tè✐ t❤✐➸✉ tr♦♥❣ t➟♣
AttR N t❤➻ pi ✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè ❣➢♥ ❦➳t ❝æ ❧➟♣ ❝õ❛ N ✈➔ Ni ✤÷ñ❝
❣å✐ ❧➔ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ t❤ù ❝➜♣ ❝æ ❧➟♣ ❝õ❛ N ✳

✤÷ñ❝ ❣å✐ ❧➔

❇ê ✤➲ ✶✳✷✳✶✳ ●✐↔ sû N

❧➔ ♠ët R✲♠æ✤✉♥ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ✤÷ñ❝✳ ❑❤✐ ✤â ❝→❝ ❦❤➥♥❣

✤à♥❤ s❛✉ ❧➔ ✤ó♥❣✿
✭✐✮ AttR N = ∅ ❦❤✐ ✈➔ ❝❤➾ ❦❤✐ N = 0✳
✭✐✐✮ ❚➟♣ ❝→❝ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè tè✐ t❤✐➸✉ ❝õ❛ R ❝❤ù❛ AnnR N ❝❤➼♥❤ ❧➔ t➟♣
❝→❝ ♣❤➛♥ tû tè✐ t❤✐➸✉ ❝õ❛ AttR N ✳
✭✐✐✐✮ ◆➳✉ x ∈ m ✈➔ x ∈/ p ✈î✐ ♠å✐ p ∈ min AttR N \ {m} t❤➻
R (N/xN )

✭✐✈✮ ❈❤♦ 0 → N → N
❞✐➵♥ ✤÷ñ❝✳ ❑❤✐ ✤â t❛ ❝â

→N →0

< ∞.

❧➔ ❞➣② ❦❤î♣ ♥❣➢♥ ❝→❝ R✲♠æ✤✉♥ ❜✐➸✉

AttR N ⊆ AttR N ⊆ AttR N ∪ AttR N .
✣à♥❤ ❧þ s❛✉ ✤➙② ❝❤♦ t❛ ♠ët ❧î♣ ❝→❝ ♠æ✤✉♥ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ✤÷ì❝✳

✣à♥❤ ❧þ ✶✳✷✳✶✳
❈❤♦

❬✶✼✱ ✣à♥❤ ❧þ ✺✳✷❪

▼å✐ ♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥ ✤➲✉ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ✤÷ì❝✳

A ❧➔ R✲♠æ✤✉♥ ❆rt✐♥✳ ❑❤✐ ✤â A ❝â ❝➜✉ tró❝ tü ♥❤✐➯♥ ♥❤÷ R✲♠æ✤✉♥✳

❱î✐ ❝➜✉ tró❝ ♥➔②✱ ♠ët ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❝õ❛
♥â ❧➔ ♠æ✤✉♥ ❝♦♥ ❝õ❛

A

①➨t ♥❤÷

A

①➨t ♥❤÷

R✲♠æ✤✉♥✳

❉♦ ✤â

R✲♠æ✤✉♥
A

❧➔

❦❤✐ ✈➔ ❝❤➾ ❦❤✐

R✲♠æ✤✉♥

❆rt✐♥ ✈➔

t❛ ❝â ♠è✐ ❧✐➯♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝→❝ t➟♣ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè ❧✐➯♥ ❦➳t ♥❤÷ s❛✉✳

❇ê ✤➲ ✶✳✷✳✷✳

❬✹✱ ✽✳✷✳✹ ✈➔ ✽✳✷✳✺❪

❑➳t q✉↔ s❛✉ ✤➙②✱ ❣å✐ ❧➔

AttR A = {P ∩ R | P ∈ AttR A}.

t➼♥❤ ❝❤➜t ❞à❝❤ ❝❤✉②➸♥ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ②➳✉✱ ✤÷ñ❝ ❞ò♥❣

tr♦♥❣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ✈➲ s❛✉ ❝õ❛ ✤➲ t➔✐✳

❈❤♦ p ∈ SuppR N s❛♦ ❝❤♦ dim R/p = t✳
●✐↔ sû i ≥ 0 ❧➔ ♠ët sè ♥❣✉②➯♥ ✈➔ q ❧➔ ✐✤➯❛♥ ♥❣✉②➯♥ tè ✈î✐ q ⊆ p s❛♦ ❝❤♦
qRp ∈ AttR (HpiR (Np ))✳ ❑❤✐ ✤â q ∈ AttR (Hmi+t (N ))✳
✣à♥❤ ❧þ ✶✳✷✳✷✳

p

❬✷✽✱ ✣à♥❤ ❧þ ✹✳✽❪

pứ ỵ t õ q s

p AssR M ợ dim R/p = t õ
Hmt (M ) = 0 p AttR Hmt (M )

q

q

ỵ ổ ố ỗ ữỡ t ợ
ỹ rt õ õ õ tự tố
t ừ

Hmd (M ) = 0

ữủ ổ tự s

sỷ M = 0 Rổ ỳ s
ợ dim M = d õ Hmd (M ) = 0

AttR (Hmd (M )) = {p AssR (M ) | dim R/p = d}.
ợ ộ

Rổ A

t t

dimA := dim(R/AnnR A)

õ

dim(R/AnnR A) = max{dim R/p | p AttR A}
t ờ ợ ộ số
ữỡ

Hmj (M )Rổ

rt ữ

dimR Hmj (M ) dimR Hmj (M )
ợ ộ t

Tj 0

ổ ố ỗ

Rổ

rt ú ỵ r

t

Spec(R)

số

i 0

t

(T )i = {p T | dim(R/p) = i}.
t q s r ố q ỳ

j0

(AssR M )j(AttR Hmj (M ))jsố

(AssR M )j (AttR Hmj (M ))j

j 0 số sỷ r R tr ờ
ử ồ tợ tự õ
dimR Hmj (M ) = dimR Hmj (M ) dimR Hmj (M ) j
(AttR Hmj (M ))j = (Var(AnnR Hmj (M )))j = (AssR M )j
t q t ữủ t t q
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×