Tải bản đầy đủ

02 2018 DE THI THU CHUYEN DAI học VINH LAN 2 2018

Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 – MOON.VN
Đề thi: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh Lần 2-2018-ID: 66684
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
Group thảo luận học tập : https://www.facebook.com/groups/Thuviendethi/

Câu 1: [653860] Trong không gian Oxyz, điểm M  3; 4; 2  thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
A.  R  : x  y  7  0.

B.  S  : x  y  z  5  0.

Câu 2: [653864] Giới hạn lim

x 2

x 1

 x  2


2

C.  Q  : x  1  0.

D.  P  : x  2  0.

bằng ?

3
D. .
.
16
Câu 3: [653867] Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
B. .

A. 0.

C.

y  xe x , y  0 và x  0, x  1 xung quanh trục Ox là
1

A. V   xe x dx.

1

B. V   x 2e x dx.

0

0

1

C. V   x e dx.
2 2x

0


1

D. V   x 2e2 x dx.
0

Câu 4: [653869] Tất cả các nguyên hàm của hàm số f  x  
A. ln 2 x  3  C.
C.

1
ln 2 x  3  C.
2

1

2x  3

B.

1
ln 2 x  3  C.
ln 2

D.

1
ln  2 x  3  C.
2

Câu 5: [653871] Cho hàm số y  f  x  có tập xác định

 ; 4 và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số điểm
cực trị của hàm số đã cho là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

Câu 6: [653872] Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một
trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?
A. y 

x2
.
x 1

B. y 

x2
.
x2

C. y 

x2
.
x 1

D. y 

x2
.
x 1

Câu 7: [653873] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên
như hình vẽ bên. Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng
nào trong các khoảng sau đây?
A.  ; 1 .

B.  1;1 .

C.  0;   .

D.  1;0  .

Câu 8: [653875] Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?
A. y  x 2  x  1.

B. y  x  x 2  1.

x2  x  1
.
x

D. y  x  1  x 2 .

C. y 

Câu 9: [653876] Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :

x 3 y  2 z 4
cắt mặt phẳng  Oxy  tại


1
1
2

điểm có tọa độ là
A.  1;0;0  .

B.  3; 2;0  .

Câu 10: [653877] Tập nghiệm của bất phương trình 2
A. 1;   .

C. 1;0;0  .
x

D.  3; 2;0  .

 2 là

B.  ;1 .

C.  0;1 .

D.  0;1 .

Câu 11: [653878] Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' (tham khảo
hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng AC và A ' D bằng
A. 60.
B. 45.
C. 30.
D. 90.


Câu 12: [653879] Trong không gian Oxyz, cho a   3; 2;1 và điểm A  4;6; 3 . Tìm tọa độ điểm B thỏa
 
mãn AB  a.
A.  1; 8; 2  .

B. 1;8; 2  .

C.  7; 4; 4  .

D.  7; 4; 4  .

Câu 13: [653880] Số cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 trong 10 ghế trên một hàng ngang là
A. 610.

B. 6!.

C. A106 .

D. C106 .

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

Câu 14: [653881] Với  là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?

 

A. 10

2 

B. 10

 10 .
22

 100 .

D. 10 

C. 10  10 2 .

 10 .

Câu 15: [653882] Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có SA  2a, AB  3a. Khoảng cách từ S đến mặt
phẳng  ABC  bằng
a 3
a 7
B. a.
C.
.
.
2
2
Câu 16: [653883] Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z. Số

A.

D.

a
.
2

phức z là
A. 1  2i.

B. 2  i.

C. 2  i.

D. 1  2i.

Câu 17: [653884] Tập xác định của hàm số y  1  log 2 x  3 log 2 1  x  là

1 
A.  ;1 .
2 

1

B.  ;   .
2


C.  0;1 .

1 
D.  ;1 .
2 

Câu 18: [653885] Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn 1  i  z  1  i  z  13  2i ?
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 19: [653886] Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  xe trên đoạn  2;0 bằng
x

1
B.  .
e

A. 0.

C. 

2
.
e2

D. e.

Câu 20: [653887] Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 600 , bán kính đáy bằng a. Diện tích xung quanh của
hình nón bằng
A.  a 2 .

B. 4 a 2 .

C.  a 2 3.

D. 2 a 2 .

Câu 21: [653888] Cho khối chóp S. ABC có thể tích V . Các điểm A, B, C tương ứng là trung điểm các
cạnh SA, SB, SC. Thể tích khối chóp S. ABC bằng
A.

V
.
2

B.

V
.
4

C.

V
.
8

D.

V
.
16

Câu 22: [653889] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến
thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình
f  x  1  2 là

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

Câu 23: [653891] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng  P  : 2 x  6 y  z  3  0 cắt trục Oz và
đường thẳng d :

x 5 y z 6
lần lượt tại A và B. Phương trình mặt cầu đường kính AB là
 
1
2
1

A.  x  2    y  1   z  5  9.

B.  x  2    y  1   z  5  36.

C.  x  2    y  1   z  5  36.

D.  x  2    y  1   z  5  9.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Câu 24: [653892] Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là 1  2i ?
A. z 2  2 z  3  0.

B. z 2  2 z  5  0.

C. z 2  2 z  5  0.

D. z 2  2 z  3  0.

x2  a 

1 3
1
Câu 25: [653894] Cho biết F  x   x  2 x  là một nguyên hàm của f  x  
. Tìm nguyên
3
x
x2
2

hàm của g  x   x cos ax.
A. x sin x  cos x  C.

B.

1
1
x sin 2 x  cos 2 x  C.
2
4

C. x sin x  cos x  C.

D.

1
1
x sin 2 x  cos 2 x  C.
2
4

C.

4
.
7

1

Câu 26: [653897] Tích phân

 xx

2

 3 dx bằng

0

A. 2.

B.

7
.
4

D. 1.

Câu 27: [653900] Số giá trị nguyên của m  10 để hàm số y  ln  x 2  mx  1 đồng biến trên  0;    là
A. 11.

B. 8.

C. 10.

D. 9.

Câu 28: [653901] Cho hình lăng trụ đứng ABC. ABC có đáy ABC là
tam giác vuông tại A, AB  a 3, BC  2a, đường thẳng AC  tạo với
mặt phẳng  BCC B  một góc 300 (tham khảo hình vẽ bên). Diện tích
của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng
A. 4 a 2 .

B. 6 a 2 .

C. 24 a 2 .

D. 3 a 2 .

Câu 29: [653903] Một cổng chào có dạng hình parabol chiều cao 18 m,
chiều rộng chân đế 12 m. Người ra căng hai sợi dây trang trí AB, CD
nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi parabol và mặt đất thành ba
phần có diện tích bằng nhau (xem hình vẽ bên). Tỉ số
A.
C.

1
.
2

B.

3
.
1 2 2

1
.
2

D.

4
.
5

3

AB
bằng
CD

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

Câu 30: [653905] Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách
lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng các học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác
suất thuộc bài lần lượt là 0,9, 0,7 và 0,8. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính
xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên.
A. 0,504.
B. 0,216.
C. 0,056.
D. 0,272.
Câu 31: [653907] Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác
vuông cân tại B, AB  a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,
góc tạo bởi hai mặt phẳng  ABC  và  SBC  bằng 600 (tham khảo hình
vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC bằng
A.

a 2
.
2

B. a.

C.

a 3
.
3

D.

a 3
.
2

Câu 32: [653908] Cho hàm số y  ax3  cx  d , a  0 có min f  x   f   2  . Giá trị lớn nhất của hàm
 ;0

y  f  x  trên đoạn 1;3 bằng
A. 2a  d .
B. d  16a.
C. d  11a.
D. 8a  d .
Câu 33: [653912] Sau 1 tháng thi công thì công trình xây dựng Nhà học thể dục của Trường X đã thực hiện
được một khối lượng công việc. Nếu tiếp tục với tiện độ như vậy thì dự kiến sau đúng 23 tháng nữa công
trình sẽ hoàn thành. Để sớm hoàn thành công trình và kịp thời đưa vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định
từ tháng thứ 2, mỗi tháng tăng 4% khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi công trình sẽ hoàn thành
ở tháng thứ mấy sau khi khởi công?
A. 18.
B. 19.
C. 19.
D. 20.
Câu 34: [653914] Cho hàm số bậc bốn y  f  x  . Hàm số y  f   x 
có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số
y fA. 2.
C. 1.x 2  2 x  2 là

B. 4.
D. 3.

Câu 35: [653917] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  1;3;  2  , B   3;7;  18 và
mặt phẳng  P  : 2 x  y  z  1  0. Điểm M  a; b; c  thuộc  P  sao cho mặt phẳng  ABM  vuông góc với

 P

và MA2  MB2  246. Tính S  a  b  c.

A. 1.

B. 13.

C. 10.

D. 0.

1 

Câu 36: [653918] Cho hàm số f  x   ln 1  2  . Biết rằng
 x 

f  2  f  3  .....  f  2018  ln a  ln b  ln c  ln d với a, b, c, d là các số nguyên dương, trong đó
a, c, d là các số nguyên tố và a  b  c  d . Tính P  a  b  c  d .
Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

A. 1968.

B. 1698.

Học trực tuyến tại www.moon.vn

C. 1689.

D. 1686.

Câu 37: [653920] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên 1; 2 thỏa mãn f 1  4 và

f  x   xf '  x   2 x3  3x 2 . Tính giá trị của f  2  .
A. 5.
B. 20.
C. 15.
Câu 38: [653922] Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua.
Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung
cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng (xem hình minh họa). Bạn An di
chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua
trở về ô xuất phát.
A.

3
.
64

B.

1
.
16

C.

1
.
32

D.

3
.
32

D. 10.

Câu 39: [653926] Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.
Tìm số giá trị nguyên của m để phương trình f  x 2  2 x   m có
 3 7
đúng 4 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn   ;  .
 2 2

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

 

Câu 40: [653928] Cho phương trình log 2 x  x 2  1 log5 x  x 2  1  log m x  x 2  1 . Có bao nhiêu
giá trị nguyên dương khác 1 của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm x lớn hơn 2 ?
A. 3.

B. 1.

D. vô số.

C. 2.

Câu 41: [653931] Cho hàm số y   x  mx  mx  1 có đồ thị  C  . Có bao nhiêu giá trị của m để tiếp
3

2

tuyến có hệ số góc lớn nhất của  C  đi qua gốc tọa độ O ?
A. 4.

B. 2.

C. 1.

Câu 42: [653934] Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  0;1 thỏa mãn

D. 3.
1

f  x   1. Tích
 xf  x  dx  0 và max
 
0

0;1

1

phân I   e x f  x  dx thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây.
0

5

A.  ;   .
4


 5 3
B.   ;  .
 4 2

3

C.  ; e  1 .
2


D.  e  1;   .

a  0
 max f  x   b  b  1.
HD: Chọn hàm số f  x   ax  b với hệ số 
0;1
b  0
1

 ax3 bx 2 
a b
3

Và  xf  x  dx   x  ax  b  dx  0  
 0  0 a   .
2 0
3 2
2
 3
0
0
1

1

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

3
 3

Vậy f  x    x  1 
  e x f  x    e x   x  1 dx  0, 218. Chọn B.
2
 2

0
0
1

1

Câu 43: [653938] Cho hàm số f  x   x 4  4 x3  4 x 2  1 . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất của hàm số đã cho trên đoạn  0; 2 . Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn  3;3 sao cho M  2m ?.
A. 6.

B. 3.

C. 7.

Câu 44: [653941] Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :

D. 6.
x  2 y 1 z  2
và mặt phẳng


4
4
3

 P  : 2 x  y  2 z  1  0. Đường thẳng

 đi qua E  2;1; 2  , song song với  P  đồng thời tạo với d góc bé

nhất. Biết rằng  có một véc tơ chỉ phương u   m; n;1 . Tính T  m2  n2 .

A. T  5.

B. T  4.

C. T  4.

D. T  3.

Câu 45: [653945] Trong không gian Oxyz, cho các điểm A, B, C (không trùng O) lần lượt thay đổi trên các
trục Ox, Oy, Oz và luôn thỏa mãn điều kiện: tỉ số giữa diện tích của tam giác ABC và thể tích khối tứ diện
OABC bằng

3
. Biết rằng mặt phẳng  ABC  luôn tiếp xúc với một mặt cầu cố định, bán kính của mặt cầu
2

đó bằng.
A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 46: [653948] Cho khai triển 1  2 x   a0  a1 x  a2 x 2  ....  an x n , n  1. Tìm số giá trị nguyên của n
n

với n  2018 sao cho tồn tại k  0  k  n  1 thỏa mãn ak  ak 1.
A. 673.

B. 2018.

C. 672.

D. 2017.

Câu 47: [653950] Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A  2;3;3 , phương trình đường trung
tuyến kẻ từ B là

x 3 y 3 z 2


, phương trình đường phân giác trong của góc C là
1
2
1

x2 y4 z2


. Đường thẳng AB có một véctơ chỉ phương là
x
1
1


A. u4   0;1; 1 .
B. u3   2;1; 1 .


C. u1  1; 2;1 .
D. u2  1; 1;0  .

Câu 48: [653953] Cho hình chóp S. ABC có mặt phẳng  SAC  vuông góc với mặt phẳng  ABC  , SAB là
tam giác đều cạnh a 3, BC  a 3, đường thẳng SC tạo với mặt phẳng  ABC  góc 600. Thể tích của khối
chóp S. ABC bằng
A.

a3 3
.
3

B. 2a3 6.

C.

a3 6
.
2

D.

a3 6
.
6

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Học trực tuyến tại www.moon.vn

Câu 49: [653955] Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình
hành, AB  2a, BC  a, 
ABC  1200. Cạnh bên SD  a 3 và SD
vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ bên). Tính sin của góc
tạo bởi SB và mặt phẳng  SAC  .
A.
C.

3
.
4

B.

3
.
7

D.

3
.
4
1
.
4

Câu 50: [653957] Trong các số phức z thỏa mãn z 2  1  2 z , gọi z1 và z2 lần lượt là các số phức có
môđun nhỏ nhất và lớn nhất. Khi đó môđun của số phức w  z1  z2 là
A. w  2.

B. w  2.

C. w  2 2.

D. w  1  2.

--------------- HẾT --------------

Lê Văn Tuấn (www.facebook.com/LeTuan0503) – Nguyễn Thế Duy (www.facebook.com/TheDuy1995)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×