Tải bản đầy đủ

Bài báo cho mục tiêu 1

TỶ LỆ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI
HUYỆN SƠN TỊNH-QUẢNG NGÃI NĂM 2015
Đỗ Văn Diệu (1)
Đoàn Vương Diễm Khánh (2)
Võ Văn Thắng (3)
(1) : BS CKII YTCC, khóa 2014-2016
(2) : TS. Khoa YTCC-Trường Đại học Y Dược Huế
(3) : PGS.TS. khoa YTCC- Trường Đại học Y Dược Huế

SUMMARY
The rate of depression in the elderly in Son Tinh District, Quang Ngai
Province in 2015
1. Introduction: Depression occupies an important position in the mental health care
community, is a mental disorder common practice in the field of mental health
specialist physicians, as well as general practitioner [2], [20]. Depression is one of the
common mental disorders in the elderly with approximately 20% rate among people
over 65 years [37]. The rate of depression in the elderly is now quite high, in the city of
Karachi (2013) Islamic Republic of Pakistan 40.6%, in the city of Hue in Vietnam
(2013) 28.4%, higher than 90% age with depressive symptoms but are not diagnosed
and treated agreement Spectacular.
Objective: Determine the incidence of depression among the elderly in Son Tinh

District, Quang Ngai Province in 2015 with depression rating scale elderly (GDS-30).
2. Research methodology: The sample consists of 696 people aged 60 and older,
cross-sectional descriptive study, direct interviews at households using questionnaires
and scales with GDS-30 score points 12/13 cut. 3. Results: Depression 37.1% share in
it: mild depression (13≤GDS≤18) accounted for 18.0%; The average depression (18
24) accounted for 3.4%. 4.
Conclusions: Prevalence of depression in the elderly in Son Tinh District, Quang Ngai
Province is quite high, mild and moderate depression is essential, major depression
accounted for the lowest percentage but it is a hazard to community because the suicide
rate is very high in this group.
TÓM TẮT
1.Mở đầu: Trầm cảm chiếm một vị trí quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần
cộng đồng, là rối loạn tâm thần thường gặp trong lĩnh vực thực hành của các thầy thuốc
chuyên khoa tâm thần, cũng như thầy thuốc đa khoa [1], [6]. Trầm cảm là một trong
những loại rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi với tỷ lệ xấp xỉ 20% ở người
trên 65 tuổi [8]. Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi hiện nay là khá cao, tại thành phố


Karachi (2013) Cộng hòa Hồi giáo Pakistan 40,6%, tại thành phố Huế Việt Nam
(2013) 28,4%, hơn 90% người cao tuổi có các biểu hiện trầm cảm mà không được
chẩn đoán và điều trị thỏa đán.
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi năm 2015 bằng thang đánh giá trầm cảm người cao tuổi (GDS-30).
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu gồm 696 người từ 60
tuổi trở lên, nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia đình bằng bộ
câu hỏi và thang đo GDS-30 điểm với điểm cắt 12/13. 3. Kết quả: Trầm cảm chung
37,1% trong đó: Trầm cảm nhẹ (13≤GDS≤18) chiếm 18,0%; Trầm cảm trung bình
(1824) chiếm 3,4%. 4. Kết luận: Tỷ
lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là khá cao, trầm
cảm nhẹ và trung bình là chủ yếu, trầm cảm nặng chiếm tỷ lệ thấp nhất nhưng đây là
mối nguy hại cho cộng đồng vì tỷ lệ tự tử ở nhóm này là rất cao.
1. Đặt vấn đề:
Trầm cảm chiếm một vị trí quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng
đồng, là một trong những rối loạn tâm thần thường gặp ở người cao tuổi với tỷ lệ xấp xỉ
20% ở người trên 65 tuổi [8]. Người mắc trầm cảm có thể là mối nguy hại cho cộng
đồng, đa số các trường hợp giết người và tự tử sau đó là do thủ phạm mắc phải chứng
trầm cảm [5]. Năm 2020, trầm cảm sẽ đứng thứ 2 trong danh sách nguyên nhân gây ra
tàn tật và nó sẽ là tác nhân lớn nhất gây ra gánh nặng bệnh tật toàn cầu đến năm 2030
[3]. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi hiện nay là khá cao.
Theo tác giả Bhamani M.A và cộng sự (2013) tại thành phố Karachi Cộng hòa Hồi


giáo Pakistan 40,6% [10], tại thành phố Huế (2013) 28,4% [4]. Trên thực tế hơn 90%
người cao tuổi có các biểu hiện trầm cảm mà không được chẩn đoán và điều trị thỏa
đáng [2], [9]. Mục đích góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi,
nhất là trong giai đoạn hiện nay tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi
nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 bằng thang đánh giá trầm cảm người
cao tuổi.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Người 60 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Cỡ mẫu tính theo công thức ước lượng một tỉ lệ trong quần thể.
n

= Z2(α/2)

p(1- p)
2

X

D

d
Trong đó: p: Tỷ lệ TC ở NCT trong cộng đồng, chọn p=28,4% theo nghiên cứu
tương tự của Nguyễn Hoàng Thùy Linh và cộng sự tại TP Huế (2013) [7]. d=0,05. α:


Mức ý nghĩa thống kê, chọn α=0,05. Z(α/2)=1,96 giá trị thu được từ bảng Z tương ứng
với giá trị α được chọn.D: Hệ số thiết kế.
Thay vào công thức trên ta tính được cỡ mẫu nghiên cứu là:
0,284 x (1-0,284)
n = 3,84 x
X D = 312,3X D
2
0,05
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng tỷ lệ, cỡ mẫu được nhân
với hệ số thiết kế là D=2:
n = 313 x 2 = 626
Chúng tôi chọn 696 người để tránh thiếu mẫu nghiên cứu (thêm 10% cỡ mẫu).
2.3. Phương pháp chọn mẫu
áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ:
- Cỡ mẫu của từng tầng được tính theo công thức:
Ni
ni = n
N
Trong đó:
ni : Cỡ mẫu của tầng i
n: Cỡ mẫu của tất cả các tầng
Ni: Người cao tuổi tầng i
N: Người cao tuổi quần thể nghiên cứu
Chọn được 5 xã /11 xã đại diện cho 3 tầng đó là: Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Hà,
Tịnh Trà, Tịnh Phong và cỡ mẫu được tính ra tương ứng.
- Chọn người cao tuổi điều tra theo cách chọn ngẫu nhiên hệ thống tương ứng
với từng xã.
- Phương pháp thu thập số liệu và công cụ nghiên cứu:
+ Chọn điều tra viên tham gia thu thập số liệu là các Bác sĩ và Y sĩ ở Trung tâm
Y tế Dự phòng huyện phụ trách sức khỏe tâm thần; các Y, Bác sĩ chuyên trách
sức khỏe tâm thần ở các Trạm Y tế xã nghiên cứu và các y tế thôn.
+ Phỏng vấn trực tiếp đối tượng tham gia nghiên cứu tại hộ gia đình bằng bộ
câu hỏi in sẳn và thang đo GDS-30 điểm.
- Xử lý số liệu bằng phần mền SPSS 16.0


3. Kết quả và bàn luận
3.1. Tỷ lệ trầm cảm chung ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Bảng 3.1. tỷ lệ trầm cảm chung
Trầm cảm

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Bình thường (GDS<13)

438

62,9

Trầm cảm (GDS≥13)

258

37,1

Tổng cộng
696
100,0
Nhận xét: Tỷ lệ TC ở NCT chiếm tỷ lệ 37,1%.
3.2. Phân loại mức độ trầm cảm ở người cao tuổi theo nhóm tuổi

TC nặng (GDS>24); 3.40%
TC trung bình
(18TC nhẹ (13≤GDS≤18);
18.00%

Bình thường (GDS<13);
62.90%

Biễu 3.1. Tỷ lệ mức độ TC ở NCT
Nhận xét: Trầm cảm nặng (3,4%); Trầm cảm trung bình 15,7%; Trầm cảm nhẹ
18,0%.
4. Kết luận: Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi:
Chiếm tỷ lệ 37,1% khá cao và cao hơn một số nghiên cứu tương tự trong nước và trên thế
giới. Trong đó: Trầm cảm nhẹ (13≤GDS≤18) chiếm 18,0%; Trầm cảm trung bình
(1824) chiếm 3,4%.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trần Hữu Bình (2006), "đặc điểm lâm sàng của rối loạn trầm cảm trong các
bệnh lý nội khoa", tạp chí nghiên cứu Y học, 49 (3), tr. 109 – 114.
Nguyễn Văn Dũng (2014), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên
quan và điều trị các rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi, tại Viện sức khỏe Tâm
thần- Bệnh viện Bạch Mai, luận án tiến sĩ, Đại Học Y Hà Nội.
George N. Christodoulou (2012), Trầm cảm là hậu quả của khủng hoảng kinh
tế trầm cảm: căn bệnh toàn cầu, Liên đoàn sức khỏe tâm thần thế giới, ngày sức
khỏe tâm thần thế giới, 10/10/2012
Hưng Tôn Thất Hưng và CS (2012), "Nghiên cứu tình hình và các yếu tố tâm lý
xã hội liên quan đến rối loạn trầm cảm tại phường Xuân Phú - thành phố Huế ",
Tạp chí y học thực hành. 805, tr. 241-248.
Jeffrey Geller, MD và MPH (2012), Trầm cảm và mối nguy cơ cho cộng đồng
Trầm cảm: căn bệnh toàn cầu, liên đoàn sức khỏe tâm thần thế giới ngày sức
khỏe tâm thần thế giới, 10/10/2012.
Nguyễn Hữu Kỳ (2013), "“Trầm cảm”", trường Đại học Y Huế, Giáo trình
giảng dạy Đại học, tr. tr. 100.
Nguyễn Hoàng Thùy Linh (2013), “Nghiên cứu tỉ lệ rối loạn trầm cảm người
cao tuổi ở thành phố Huế”, luận thạc sĩ y khoa, Đại Học Y Dược Huế.
Vương Văn Tịnh (2010), "Một số nhận xét về dịch tễ học của trầm cảm", Tạp
chí Y học thực hành 9, tr. 17-19.
Phạm Văn Trụ (2009), Trầm cảm thường bị chẩn đoán sai trong chăm sóc ban
đầu, chuyên đề tâm thần-trầm cảm, Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh
Bhamani M. A, Karim MS và Khan MM. (2013), "Depression in the elderly in
Karachi, Pakistan: a cross sectional study", BMC Psychiatry, tr. pp.13-181.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×