Tải bản đầy đủ

Mẫu giấy đề nghị xin xe HCQT m2

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ XIN XE Ô TÔ
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Y tế công cộng
Họ và tên người đề nghị: ………………………………….Chức vụ: ………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………..
Lý do xin xe ô tô: ……………………………………………………………………
Phục vụ (chương trình, dự án):………………………………………………………
Số người đi: ………………… Trưởng đoàn:……………………………………….
Thời gian đi:

………..giờ …….ngày ………tháng……..năm ………..

Nơi đi: ……………………………………………………………………………….
Nơi đến: ……………………………………………………………………………..
Thời gian về:


…….…..giờ …….ngày ………tháng……..năm ………..
Hà Nội, ngày …...tháng ……năm 20…

Ban Giám hiệu

Phụ trách đơn vị

Người đề nghị

LỆNH ĐIỀU XE Ô TÔ
Căn cứ giấy đề nghị xin xe ô tô.
Phòng Hành chính quản trị giao nhiệm vụ cho:
Họ và tên lái xe: ……………………………………………………………………………
Biển số xe: …………………………………………………………………………………
Phục vụ công tác đúng thời gian và địa điểm nêu trên.
Hà Nội, ngày …...tháng ……năm 20…
HCQTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×