Tải bản đầy đủ

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh hợp nhất

©CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỂÁ CÔNG TY CP CHUYỂN
PHÁT NHANH HP NHẤT
Tên công ty : CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT NHANH
HP NHẤT
-

Đòa chỉ : 60c lê thò riêng. F bến thành.

Q1.TPHCM.
-

ĐT

: (08).9257765 – (08).9257762 – (08).9257763.

-

Fax : (08).9257765 -

-


MST : 0304973561.

-

Ngành nghề : chuyển phát nhanh, văn phòng

phẩm, phát hành báo,
-

Vốn kinh doanh : 5 tỷ

1/

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

a/

Lòch sử hình thành.
 Tháng 10/2001 công ty TNHH thương mại và
chuyển phát nhanh hợp nhất, có quyết đònh
thành lập và chuyển khai, dòch dụ chuyển phát
nhanh tại Hà Nội
 .
 Tháng 10 /2002 bắt đầu chuyển khai cung cấp
dòch vụ, phân phối văn phòng phẩm tại Hà Nội
và chuyển khai dòch vụ CPN tại TP.HCM .
 Năm 2003 mở các trung tâm giao dòch tại 16 tỉnh
thành.
 Năm 2005 cung cấp dòch vụ gia công giấy và
máy in.

1


 Ngày 01/03/2006. mở mạng lưới đến 27 tỉnh
thành và 40 TTGD. Mở dự án chuyển phát Quốc
Tế, trực tiếp kết nối sang Singapo và HongKong .
 Ngày 01/07/2006 mở lưới rộng khắp tới 64 tỉnh
thành với 85 TTGD trên toàn quốc.


 Ngày 01/04/2007 thành lập công ty cổ phần
truyền thống tích hợp Việt Nam (UNICOM)với lónh
vực kinh doanh chính là: truyền thông quảng cáo,
tổ chức sự kiện . công ty gồm có 2 công ty con
là:
- Công ty CP tích hợp Quảng Cáo Việt Nam
(UNIAN)
- Công ty UNICARE
 Ngày 01/01/2007 công ty TNHH thương mại và
chuyển phát nhanh Hợp Nhất. Chuyển đồi
thành công ty cổ phần và tách thành các
công ty con gồm :
-

Công ty mẹ “công ty hợp nhất việt nam
trụ sở chính tại Hà Nội

-

Công ty cp văn phòng phẩm hợp nhất
miền bắc

2/

-

Công ty cp cpn hợp nhất Miền Nam.

-

Công ty cp văn phòng phẩm Miền Nam

-

Chi nhánh công ty cp hợp nhất Miền Trung

-

Chi nhánh công ty cp hôp nhất Miền Tây

SƠ LƯC VỀ DOANH NGHIỆP

2


 Tên công ty : công ty cổ phần cpn hợp nhất. Dược
chuyển từ công ty TNHH thương mại và chuyển
phát nhanh hợp nhất vào thời điểm 01/01/2007.
 Tên giao dòch :
 Tên viết tắt : HNC
 Đòa chỉ trụ sở chính : 60C lê thò riêng, F bến thành,
qi, tp. Hcm
 Đt : (08).9257765 – 08.9257762 – 08.9257763 –FAX :
08.9257765
 Emal : www.hopnhat.com.vn
 Ngành nghề kinh doanh
 chuyển phát nhanh
 văn phòng phẩm
 phát hành báo.
3/

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA DOANH

NGHIỆP
a/

Chức Năng
-

Chuyển phát nhanh, bưu phẩm, bưu kiện,

sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm.
-

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp

với quy đònh của pháp luật.
b/ Nhiệm Vụ .
-

Công ty phải thường xuyên báo cáo hoạch

đònh hàng tháng về hoạt động của đơn vò.

3


-

Công tác chất lượng dòch vụ về bưu phẩm

bưu kiện phải kòp thời và chính xác. Theo quy đònh
của pháp luật.
-

Kết nối bưu phẩm, bưu kiện tại đơn vò đúng

chỉ tiêu thời gian quy đònh của công ty.
-

Thu phát bưu phẩm, bưu kiện theo đúng chỉ

tiêu của công ty.
-

Lưu và quản lý các công văn đi công, văn

đến của khách hàng.
-

Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, bưu phẩm, bưu

kiện đi và đến
4/

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CP CPN HP NHẤT
+

Điều 1 : công ty cp CPN hợp nhất hoạt

động theo luật doanh nghiệp, có điều lệ hoạt động
công ty.
+

Công ty hoạt động theo hình thức công

ty cp. 70% cp thuộc sở hữu của công ty CP hợp nhất
việt nam (công ty mẹ) 30% cp huy động nội bộ.
+

Mô hình tổ chức công ty ! công ty mẹ –

con.
+ Điều 2 : cơ cấu tổ chức của công ty!

4


5/

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) : gồm 6 thành

viên.

6/

-

Bùi Văn Đức Ngoãn : chủ tòch HĐQT

-

Ôâng Nguyễn Bá Hòa : phó chủ tòch

-

Ôâng Nguyễn Xuân Sơn : ủy viên.

-

Ôâng Bùi Minh Quân : ủy viên

-

Ôâng Bùi Quốc Tuấn : ủy viên

-

Ông Nguyễn Xuân Trường : ủy viên

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH
-

Giám đốc điều hàng : Phụ trách điều

hành các hoạt động của công ty.
-

03 phó giám đốc công ty : Phụ trách

các mạng kinh doanh chất lượng tài chính.
-

Trưởng phòng : Ban chức năng công

ty.
-

Giám đốc trung tâm giao dòch.

-

Các tuyết phát.

5


-

Chi nhánh công ty CPN hợp nhất tại cần

thơ
7/

BỘ MÁY ĐIỀU QUẢN LÝ
-

Phòng kinh doanh.

-

Phòng chăm sóc khách hàng

-

Phòng tài chính

-

Phòng tổ chức lao động

-

Phòng hành chính

-

Phòng nghiệp vụ

-

Trung tậm khai thác 2

-

Trung tậm giao dòch bưu điện

-

Đội xe

-

Chi nhánh công ty tại niềm tây

-

Các TTGD tại TP.HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH
DƯƠNG,VŨNG TÀU.

8/

Các tuyến phát

CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH
-

Dòch vụ chuyển phát nhanh trong nước và

quốc tế.
-

Văn phòng phẩm

9/

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝCơ cấu tổ chức quản lý

6


10/

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

a/

Giáo đốc điều hành .Chức Năng :


Quản lý chung và trực tiếp điều hàng các mạng

công việc sau.
- Thực hiện các chiếc lược của HĐQT về hoặc
dộng của công ty.
- Công tác kinh doanh.
- Công tác tài chính
- Công tác nhân sự
- Công tác xây dựng thương hiệu
- Công tác công nghệ


Tổ chức thực hiện kế hoạch

kinh doanh các quyết

đònh của HĐQT.


Xây dựng và trình HĐQT về chiến lược phát triển

của công ty, phương án huy động vốn, đề án tổ chức
quản lý của công ty.


Kiểm tra các đơn vò về việc thực hiện các đònh

mức, tiêu chuẩn,đơn giá quy đònh trong nội bộ công ty.

7
Nhiệm VụChòu tránh nhiệm trước HĐQT, các cổ đông công ty

và trước pháp luật về các hoạt động của công ty.


Điều hành các hoạt động cộng ty theo đúng điều

lệ,quy chế, quy đònh của pháp luật của công ty .


Chiệu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả hoạt

động SXKD tại công ty và chi nhánh Miền Tây
b/

Phó Giám Đốc

Về Chất Lượng, Văn Hóa

Doanh Nghiệp.Chức Năng
Trực tiếp điều hành các mảng công việc chất lượng

dòch vụ tại công ty và TTKTKVL, và đội xe công tác văn
hóa doanh nhiệp.


Tổ chức thực hiện kế hoạch chất lượng dòch vụ, có

quyết đònh của HĐQT.


Xây dựng và trình HĐQT, giám đốc điều hành về

chất lượng phát triển của doanh nhiệp.


Điều hành hoạt động công tác chất lượng dòch vụ

của công ty theo đúng quy chế, quy đònh về khai thác bưu
phẩm, bưu kiện theo quy đònh, quy chế của công ty.


Kiểm tra các đơn vò về việc

thực hiện các đònh

mức, tiêu chuẩn quy trình, nhiệm vụ của công ty.


Nhiệm Vụ

 Chòu trách nhiệm trước HĐQT các cổ đông công ty
giám đốc điều hành, trước pháp luật về các hoạt
động có liên quan đến công tác chất lượng, dòch vụ,
công tác văn hóa doanh nghiệp của công ty.
 Chòu trách nhiệm trước giám đốc điều hàng về các
công việc được ủy quyền khác

8


 Chòu sự kiểm tra giám sát của HĐQT, ban. Ban kiểm
soát, giám đốc điều hành.

c/

Phó Giám Đốc Tài Chính
Chức Năng


-

Điều hành mọi hoạt động của công ty theo ủy
quyền khi giám đốc đi vắng.

-

Thực hiện phát triển kinh doanh tại các đơn vò
được phân công.

-

Điều hành quản lý hệ thống tài chính theo sự
phân công của HĐQT, giám đốc điều hành.

Nhiệm Vụ


-

Chòu trách nhiệm trước HĐQT, giám đốc điều
hành, cổ đông công ty, ban kiểm soát về các
mạng công việc phụ trách.

-

Chòu trách nhiệm triển khai hệ thống tài chính
theo quy đònh của pháp luật, HĐQT của công ty

-

Chòu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh.

d/

Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Chức năng


-

Phục trách công tác kinh doanh của công ty.

-

Phát triển công tác kinh doanh tại các đơn vò
dược phân công

9


-

Đào tạo phát triển mạng song song theo kế
hoạch
Nhiệm vụ


-

Chòu trách nhiệm trước HĐQT, giám đốc điều
hành, cổ đông công ty, ban kiểm soát về các
mảng công việc phụ trách

e/

Giám Đốc Các Trung Tâm Giao DòchChức Năng
-

Thừa lệnh giám đốc điều hành : quản trò

nhuần nhuyễn, đồng điều các mặt quản trò tại
TTGD. Kinh doanh tài chính, nhân sự chất lượng dòch
vụ, văn hóa doanh nghiệp hành chính, và công tác
tào tạo nội bộ.
-

Đề xuất tham mưu với giám đốc điều hành

về các mặt quản trò tại đơn vò và công ty.
Nhiệm vụ


-

Công tác kinh doanh và phát triển thò trường

-

Công tác tài chính

-

Công tác nhân sự tiền lương

-

Bố trí sắp xếp nhân sự tại đơn vò sao cho hiệu
quả nhất.

-

Trả lương tại đơn vò đúng, đủ, công khai dân
chủ.

-

Kiểm tra đôn đốc nhân sự tại đơn vò thực hiện
tốt kỷ luật lao động, nội quy lao động, an toàn
lao động tại công ty

10


-

Thực hiện nền nếp, hội hợp, giao ban, các chế
độ báo cáo của công ty.

-

Công tác chất lượng dòch vụ

-

Công tác hành chính tại đơn vò.

-

Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

-

Công tác đào tạo

11/
-

Tổ Chức Kế Toán Tại Doanh Nghiệp
Bộ máy kế toán bao gồm : kế toán trưởng,
phó kế toán trưởng, 3 kế toán viên, và 1 thủ
quỷ.

-

Kế toán trưởng : Lê Văn Thuận

-

Phó kế toán trưởng : Lâm Văn Hiếu

-

Kế toán chi phí : Nguyễn Thò Vân Hiền

-

Kế toán doanh thu : Nguyễn Thò Ngọc u

-

Thủ quỷ : Trần Thò Dung

-

Kế toán chuyên quản : Tống Thò Mai Hương

KTT + TP

P.KTT + PP

SƠ ĐỒ BỘ PHẬN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

KT CHI PHÍ

KT D THU

THU QUỶ

11
CÁC TTGD

KT2

CN CẦN THƠ


12/

Chức năng nhiệm vụ của các nhân

viên kế toán
Kế Toán Trưởng


-

Lập báo các tài chính hàng quý, năm

-

Thực hiện giải trình báo cáo tài chính và phân
tích báo các công ty.

-

Kê khai thuế hàng tháng và báo cáo quyết
toán thuế hàng tháng, quý, năm.


-

Phó Kế Toán Trưởng
Thay mặt kế toán trưởng giải quyết công việc
khi kế toán trưởng đi vắng.

-

Phụ trách các tài chính liên quan đến kết quả
sản xuất kinh doanh

-

Kiểm soát số liệu hàng ngày, giám sát các
nghiệp vụ thu , chi, giám sát các tính hợp lệ
chứng từ

12


-

Hổ trợ kiểm tra đôn đốc công tác thu công nợ
tại các TTGD.

-

Báo cáo kết quả kinh doanh dòch vụ CPN

-

Kiểm tra chứng từ chi, phí CPN

-

Đối chiếu số liệu với các bộ phận khác trong
bộ máy tài chính


-

Kế Toán Chi Phí
Theo dõi, đôn đốc thu hồi, các khoản phải thu,
phải trả.

-

Đôn đốc thu hồi nợ, ho63 trợ cácTTGD trong công
tác thui hồi nợ.

-

Kiểm tra các khoản thanh toán nợ.

-

Hàng ngày kiểm tra chứng từ thu, chi cập nhật
số liệu hàng ngày, lập phiếu thu, chi thanh toán
tạm ứng, lập ủy nhiệm chi.

-

Quan hệ báo các với phó kế toán trưởng.

-

Lập bảng tổng hợp trừ lương

-

Duyệt chi phí phát sinh tại TTGD kiểm tra theo quy
đònh của ban giám đốc.

-

Lưu trữ, quản lý hồ sơ gốc liên quan theo quy
đònh của công ty

-

Cập nhật hóa đơn đầu vào,lên báo cáo thuế
GTGT hàng tháng

-

Hoạch toán chi phí theo hóa đơn, chứng từ đầu
vào làm căn cứ báo cáo số liệu

-

Kiểm tra bảng lương, lập bản phân bổ chi phí tính
khấu hao.

13


-

Cùng kế toán trưởng, phó kế toán trưởng, lập
báo cáo thuế, báo cáo tài chính báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh.


-

Kế Toán Doanh Thu
Tổ chứ theo dỗi, chuyên quản các TTGD chốt
doanh thu, chi phí nguyên vật liệu, văn phòng
phẩm, duyệt chi phí các TTGD.

-

Hổ trợ phó kế toán trưởng kiểm soát trò giá
công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

-

Đối chiếu số liệu với các bộ phận khác trong
bộ máy tài chính

-

Cập nhật hóa đơn đầu ra, lean báo các thuế
GTGT hàng tháng

-

Mua hóa đơn hàng tháng, phân bổ hóa đơn
xuống các đơn vò TTGD


-

Quản lý lưu trữ hóa đơn
Kế Toán Chuyên Quản
Thực hiện công tác kiểm tra, đơn vò, theo dõi
đôn đốc thu hồi nợ, hổ trợ các TTGD trong công
tác thu hồi nợ.

-

Triển khai các chính sách tài chính tới các đơn vò
trực tiếp kiểm tra, việc ghi chép sổ sách của
các đơn vò.

-

Chuyển quản về công tác kế toán, tại Cần
Thơ, báo cáo trực tiếp cho kế toán trưởng, giám
đốc công ty về mọi hoạt động kế toánThủ Quỷ

14


-

Tiến hành thu chi và ghi chép vào sổ quỷ các
nghiệp vụ thu chi phát sinh trên cơ sở tuân thủ
các quy đònh của công ty.

-

Thực hiện và kiểm tra, các vụ thu chi

-

Lưu giữ các chứng từ liên quan đến thu chi

-

Khi ghi vào sổ quỹ số tiền phát sinh phải diễn
giải cụ thể . Ghi sổ ngày tháng, số chứng từ
gốc.

-

Ký những mẫu biểu, những báo cáo công tác
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.


-

Kế Toán Tại Các Trung Tâm
Tổ chức ghi chép phản ánh kòp thời trung thực các
nghiệp vụ phát sinh trên cơ sở,tuân thủ các quy
đònh của công ty.

13/

Hình Thức Kế Toán p Dụng Tại
Doanh Nghiệp

-

Công ty áp dụng hình thức kế toán là chứng từ
ghi sổ.

-

Hiện nay, toàn bộ công tác kế hoạch trong công ty
đều được thực hiện trên máy vi tính. Kế toán chỉ
cần nhập số liệu và đònh khoản các nhiệm vụ
kinh trế phát sinh trong máy, đến cuối kỳ kế toán
máy sẽ cho biết tổng số phát sinh nợ, tổng số
phát sinh có và số dư cuối kỳ của từng tài
khoản.

15


o Sễ ẹO VAỉ TRèNH Tệẽ GHI SO

Chng t k toỏn
S qu
Bng tng hp chng
t kt cựng loi

S ng ký chng t

S th k toỏn
chi tit

CHNG T GHI S

ghi s

S CI

Bng tng hp
chi tit

Bng cõn di s
phỏt sinh

16
BO CO TI CHNH


ghi chú : Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Ghi chiếu, kiểm tra
-

Sổ cái.

-

Sổ dăng ký chứng từ ghi sổ.

-

Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
(bảng can đối tài khoản)

-

Các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết
Trong hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, hàng

ngày căn cứ vào các chứng từ để ghi các nhiệm
vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách kế toán tổng
hợp là các chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ là loại
chứng từ dùng để tập hợp số liệu của chứng từ
gốc theo từng loại sự việc và ghi sổ nội dung vào sổ
cho từng sự việc ấy. (ghi nợ tài khoản vào đối ứng
với bên có của những tài khoản nào hoặc ngược
lại.
Chứng từ ghi sổ có thể lập cho từng chứng từ
gốc phát sinh thường xuyên trong tháng.
Cuối tháng khóa sổ tìm ra tổng số tiền của
các nhiệm vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên sổ
đăng ký chứng từ ghi sổ và tổng số phát sinh nợ,
tổng số phát sinh có phải khớp nhau và khớp với
tổng số tiền đăng ký chứng từ ghi sổ.

17


Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu ở
trên. Bảng CĐSPS được sử dụng để lập bảng cân
đối kế toán và các báo biểu kế toán khác.Hệ Thống Tài Khoản Tại Công Ty.

Hiện nay hệ thống tài khoản tại các công ty đều
tuân theo quyết đònh số 15.Hệ Thống Báo Cáo Của Công Ty

- sổ sách kế toán hàng tháng: quý, năm. Của công
ty được báo cho sở .
- cục thuế và cục thống kê tại thành phố HCM

 Tổ Chức Chứng Từ Tại Công Ty
- chứng từ tại công ty bao gồm:
+ Phiếu thu và phiếu chi
+ Giấy báo nợ, giấy báo có
+ Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi
+ hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào
+ Phiếu gửi
+ Các hợp đồng
+ Các loại bảng kê
+ tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm
+ Báo cáo tài chính
+ Một số chứng từ khác
Tất cả những chứng từ của công ty, được lưu trữ
khoa học hợp lệ và đầy đủ.

18


CHƯƠNG II:

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I)

KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1) Lao Động
Là hoạt động bằng chân tay và trí óc của con người
nhằm biến đổi vật tự nhiên thành hàng hóa phục vụ
cho nhu cầu tiêu dùng của con người
2) Tiền Lương
Là khoản tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán cho
công nhân viên vào số lượng và chất lượng lao động

19


của từng người đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh
doanh.
3) Quỹ Tiền Lương
Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp là toàn bộ tiền
lương kể cả các khoản phụ cấp ma doanh nghiệp quản
lý và sử dụng.
Thông qua tình hình biến động của quỹ lương sẽ cho
phép doanh nghiệp đánh giá được tình hình sử dụng lao
động và kết quả lao động từ đó có biện pháp động
viên công nhân viên hăng hái lao động, nâng cao
năng suất lao động.
4) Phân Loại Tiền Lương
4.1) Tiền lương chính
- là khoản tiến lương trả cho công nhân viên trong
thời gian thực tế. Có mặt và công tác tại doanh
nghiệp, trong tiền lương chính bao gồm: khoản tiền lương
phải trả theo cấp bậc có khoản tiến lương có tính chất
thường xuyên theo lương.
4.2) Tiến lương phụ:
-

là các khoản tiền lương phải trả, cho công nhân

viên trong thời gian được nghỉ theo chế dộ quy đònh như :
nghỉ phép, ốm đau, mang thai., nghỉ lễ hoặc thời gian đi
học.
5)

Các Phương Pháp Tính Lương
Hiện nay việc trả lương cho người lao động tiến hành

theo 2 hình thức chủ yếu như: hình thức tiền lương theo
thời gian và hình thức tiến lương theo sản phẩm
+

Hình thức tiền lương theo thời gian:

20


Lương tháng, lương tuần, lương ngày hay lương giờ
Mức lương tháng = mức lương cơ bản x (hệ số lương +
các khoản phụ cấp)
Mức lương tuần = lương tháng x12/52
Mức lương giờ = tiến lương ngày /8
Mức lương ngày = tiền lương tháng /26 hoặc 22
Hình thức tiền lương cho sản phẩm là tiền lương trả
cho cá nhân hay tập thể công nhân viên được xác
đònh trên cơ sở số lượng sản phẩm hoàn thành đạt
tiêu chuẩn , kỷ luật chất lượng đã quy đònh và đơn giá
tiến lương cho một đơn vò sản phẩm , công việc lao vụ
đó.
Tiến lương tính theo sản phẩm trực tiếp không hạn
chế.
Tiền lương tính trong tháng = số số lượng công việc
hoàn thành x đơn giá lương
Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp
Tiến lương lónh

=

tiền lương lónh của

X tỷ lệ

lương
trong tháng

bộ phận trực tiếp

gián

tiếp
Trả lương khoán: hình thức này được áp
dụng đối với công việc hoặc từng công việc cần
phải được hoàn thành trong một thời gian nhất đònh.
Trả lương sản phẩm có thưởng: khi áp dụng
hình thức trả lương này ngoài trả lương thưởng mà
người lao động được hưởng thì người lao động còn

21


được hưởng một khoản tiền lương như: có nhiều
khách hàng mới làm doanh thu tăng.
6)

Bảo Hiểm Xã Hội
Là những khoản thuộc trợ cấp xã hội cho

người lao động khi họ phải tạm thời nghỉ việc vì ốm
đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp hưu
trí và tử tuất.
7)

Bảo Hiểm Y Tế
Đây là khoản đóng gióp của người lao động

và người sử dụng lao động nhằm phục vụ người lao
động được hưởng các dòch vụ y tế.
8)

Kinh Phí Công Đoàn
Là nguồn kinh phí dùng để chi cho hoạt động

của bộ máy công đoàn cơ sở và công đoàn cấp
trên.theo chế độ hiện hành.
9)

Ý Nghóa
Như chúng ta đã biết, khả năng sáng tạo của

con người là cần thiết để tồn tại và phát triển xã
hội. Sức lao động chính là toàn bộ những năng lực
về thể chất và tinh thần của con người và xã hội.
Mọi hoạt động đều hao phí năng lượng và sức lực.
Do đó, sau một thời gian lao động cần phải được
nghỉ ngơi bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe .
Như vậy, làm cách nào để bù đắp những hao
phí sức lao động mà con người đã bỏ ra để đảm
bảo cho quá trình tái sản xuất được thực hiện? Vỉ
vậy tiền lương chính là phạm trù kinh tế gắn liền với
lao động, tiến tệ.

22


Tiến lương với tư cách là hính thức theo lao động, sau
khi đã làm việc cho các doanh nghiệp hoạc cho các
tổ chức kinh tế quốc doanh. Người lao động nhận
một khoản tiền thu nhập gắn liền với kết quả lao
động của họ về nguyên tắc thu nhập đó phải tương
xứng với sản lưởng và chất lượng lao động mà mọi
người đã cống hiến.
Vì vậy, nguồn thu nhập chủ yếu của người lao
động chính là tiền lương
Tiền lương phải trả cho người lao động đó chính là
bộ phận chi phí cấu thành nên giá trò của sản
phẩm, dòch vụ của doanh nghiệp tạo ra.
Quản lý tiến lương và lao động tốt đó chính la những
nhân tố thúc đẩy người lao động làm việc tích cực
hơn. Đồng thời sẽ khai thác một cách triệt để về
năng lực của công nhân viên làm cho công tác
quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề neap.
Hiện nay ở nước ta, ngoài tiền lương, người được
hưởng tiền lương theo số lượng và chất lượng lao
động của họ. Người lao động còn được hưởng BHXH,
trợ cấp. Trong những trường hợp bò ốm đau, thai sản…
Quỹ BHXH dùng trong các trường hợp khám, chữa
bệnh. Quỹ KPCĐ dùng để tài trợ cho hoạt dộng công
đoàn. BHXH được trích tỷ lệ tiền lương theo quy đònh
và trả cho người lao động trong trường hợp tạm thời
hoặc vónh viễn mất sức lao động.
Như vậy, khoản trợ cấp BHXH gắn liền với tiền lương
để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống của con người.
10)

Quỹ BHXH,BHYT,KPCĐ

23


 BHXH:
Được tính bằng cách theo tỷ lệ 20% trên tổng
quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp:
trong đó:
-

15% tính vào chi phí sản xuất kinh phí của đơn vò

-

5% khấu trừ lương của công nhân

 BHYT:
Được tính bằng cách tính theo tỷ lệ 3% trên tổng số
thu nhập tạm ứng của người lao động
Trong đó:
-

2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vò

-

1% khấu trừ lương của công nhân

 KPCĐ:
Được hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 2%
trên tổng số lượng phải trả cho người lao động được
tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Trong đó:
-

1% nộp cho Liên Đoàn Lao Động Thành Phố,

Tỉnh
-

1% dổ lại cho đơn vò để chi tiêu cho hoạt

động công đoàn cơ sở

11)

Nhiệm Vụ Của Kế Toán
Để dảm bảo tiền lương có tác dụng đòn bay

thúc đẩy hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh,

24


nâng cao năng xuất làm việc thì kế toàn phải thực
hiện tốt nhữïng nhiệm vụ như:
- Phản ánh và giám sát việc thực hiện quỹ lương
- Tính đúng tiến lương phải thanh toán cho công nhân
viên trên cơ sỡ phân bộ chính sách kòp
thời tiền lương
- Đôn đốc việc tính lương cũng như BHXH kòp thời vả đầy
đủ
- Ghi chép các nhiệm vụ phát sinh hàng ngày, đồng
thời kiểm tra tính hợp lý, hợp đồng của c
nhiệm vụ kinh tế phát sinh
- Tổ chức lưu trự thông tin và báo cáo tài chính.
- Báo cáo tình hình tài chính cho giám đốc qua báo cáo
tài chính.

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x