Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong học phần quốc phòng an ninh bắn súng AK 3 ĐH BKHN

1. Xác định toạ độ các điểm trên
bản đồ
a. Xác định toạ độ địa lý:
Xác định toạ độ địa lý của một
điểm có thể dạ vào thang chia độ
trên khung mỗi tờ bản đồ địa hình


210 00’36”

M

1050
30’48”
§iÓm M: Cã trÞ sè vÜ ®é lµ 210 00’36” trÞ sè kinh ®é lµ
1050 30’48”


b. X¸c ®Þnh to¹ ®é vu«ng gãc (« vu«ng)X’

Kinh tuyÕn trục chuyển dời

0

x0= 0
y = 500

B¾c b¸n cÇu: X=0, Y=500Km
Nam b¸n cÇu: X=10.000Km,

Y’


+ Tọa độ sơ lợc: Xác định tọa độ vật chuẩn
1

Cách đọc: hai bốn - năm ba
b
Cách viết: (2453 )

X=

1
24

24

53

Y=
53


+ Täa ®é « 4
C¸ch ®äc: hai n¨m - n¨m haiC¸ch viÕt: (2552 D)
A

CB
D


+ Täa ®é « 9
C¸ch ®äc: hai n¨m - n¨m hai – n
C¸ch viÕt: (2552 5)
1

2

3

8

9

4

7

6

5


+ Täa ®é chÝnh x¸c
- Trêng hîp sö dông
M ( x y ) X = täa ®é s¬ lîc x + ∆x
Y = täa ®é s¬ lîc y + ∆y

[


3

5

4

1

3

2

2

0

∆y

1

M(xy)

- C¸ch x¸c
®Þnh

∆x

Tû lÖ 1: 25000
X = 24000m + (2,2cm x 25000) = 24550m
Y = 53000m + (1,3cm x 25000) = 53325m

[

- C¸ch ®äc, c¸ch
viÕt:

(24550 53325)


2. §o cù ly, kho¶ng
c¸ch

Có thể sử dụng các công cụ sau:
- Sö dông ®Þa bµn
-Sử dụng thước mm
- Sử dụng thước tỉ lệ thẳng


32

a. Sử dụng địa bàn
87

47,8


b. Sử dụng thước tỉ lệ thẳng

32

47,8

87


3. Đo độ dốc

32

47,8

87


4. Sö dông b¶n ®å ngoµi thùc
®Þa
§Þnh
híng b¶n ®å
- a.
Bằng
địa bàn
- Lợi dụng địa
vật dài thẳng
32

- Bằng hai địa
vật
- Bằng các
phương pháp
khác

47,8

87


4. Sö dông b¶n ®å ngoµi thùc
®Þa
§Þnh híng b¶n ®å b»ng ®Þa
bµn


§Þnh híng b¶n ®å b»ng hai ®Þa
vËt


b. Xác định điểm đứng
Bằng phơng pháp giao hội 1 điểm với địa
vật dài thẳng


b. X¸c ®Þnh ®iÓm ®øng
B»ng ph¬ng ph¸p giao héi 2 ®iÓm
b. B»ng ph¬ng ph¸p giao héi
2 ®iÓm


b. X¸c ®Þnh ®iÓm ®øng
ph¸p giao héi 3 ®iÓm

B»ng ph¬ng


32

§iÓm
®øng
87

47,8


c. Bổ sung kí hiệu địa vật vào bản đồ
Bằng phơng pháp ngắm hớng đo cự ly


c. Bổ sung kí hiệu địa vật vào bản đồ
Bằng phơng pháp giao hội kết hợp ngắm h
ớng đo cự ly

32
87

47,8


phần II: Bản đồ số
1.Khái niệm
Bản đồ số là hình ảnh thu nhỏ của
địa hình theo các quy luật toán học
nhất định với hệ thống kí hiệu quy
ớc. Bản đồ số thể hiện các yếu tố
địa hình không bằng các thông tin
dới dạng đồ hoạ mà bằng các thông tin
dới dạng số cùng với tông mầu và đợc lu
giữ trong các thiết bị nhớ.


B¶n Đå sè ®é cao (d¸ng
®Êt)

Hå Ea Rbin
Hå Bµu
Xanh
Hå Bo Ne
S«ng Kr«ng n«


phÇn II: B¶n ®å sè
1.Kh¸i niÖm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×