Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thanh hóa năm học 2018 2019 chuẩn có đáp án


Hướng dẫn
Câu III
2)

Câu IV

1)
Góc MAI = góc MEI = 900 => tứ giác AMEI nội tiếp
2) ta có góc AEB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
=> góc IEA = góc BEN (phụ với góc IEB)
Lại có : góc EAI = góc EBN ( góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng
chắn cung BE)


=> tam giác AEI đồng dạng với tam giác BEN (g.g)
=> AI/BN = IE/EN => BN.IE = AI.EN
Mà AI = R/2 ; BI = 3R/2 => AI=1/3 BI
=> BN.IE = 1/3 BI.EN hay IB.NE = 3BN.IE
3) Tương tự câu a) ta có tứ giác BNEI nội tiếp
=> góc AMI = góc AEI = góc BEN = góc BIN

=> tam giác AMI đồng dạng với tam giác BIN
=> AM/BI = AI/BN => AM.BN = AI.BI = R/2 . 3R/2 = 3R2/4 (không đổi)
*) Ta có góc IMN = góc EAB; góc INM = góc ABE => tam giác IMN đồng dạng
với tam giác EAB
=> góc MIN = góc AEB = 900 => tam giác MIN vuông => SMIN = ½ MI.NI

Câu V
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×