Tải bản đầy đủ

15 câu hỏi về ghép nguồn điện thành bộ

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Ghép nguồn điện thành bộ
Câu 1: Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2V, điện trở trong là 1Ω,
được mắc song song với nhau và nối với một điện trở ngoài R. Điện trở R bằng bao nhiêu để
cường độ dòng điện đi qua nó là 1A.
A. 1,5Ω.

B. 1Ω.

C. 2Ω.

D. 3Ω.

Câu 2: Có tám suất điện động cùng loại với cùng suất điện động ξ = 2V và điện trở trong r =
1Ω. Mắc các nguồn thành bộ hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song. Suất điện động ξb và
điện trở trong rb của bộ này bằng
A. ξb = 4V, rb = 2Ω.

B. ξb = 6V, rb = 4Ω.

C. ξb = 6V, rb = 1Ω.


D. ξb = 8V, rb = 2Ω.

Câu 3: Có một số nguồn giống nhau mắc nối tiếp vào mạch mạch ngoài có điện trở R = 10Ω.
Nếu dùng 6 nguồn này thì cường độ dòng điện trong mạch là 3A. Nếu dùng 12 nguồn thì
cường độ dòng điện trong mạch là 5A. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn.
A. ξ = 6,25V, r = 5/12Ω.

B. ξ = 6,25V, r = 1,2Ω.

C. ξ = 12,5V, r = 5/12Ω.

D. ξ = 12,5V, r = 1,2Ω.

Câu 4: Đem 18 pin giống nhau mắc thành ba dãy, mỗi dãy 6 pin. Mạch ngoài có biến trở R.
Khi biến trở có trị số R1 thì cường độ dòng điện qua R và hiệu điện thế ở hai đầu biến trở có
trị số I1 = 1,3A, U1 = 6,4V. Khi biến trở có trị số R2 thì I2 = 2,4A; U2 = 4,2V. Tính suất điện
động ξ và điện trở trong r của mỗi pin.
A. 2V và 1Ω.

B. 1,5V và 1,5Ω.

C. 1,5V và 1Ω.

D. 2V và 1,5Ω.

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó ξ1 = ξ2 = 12V, r =
2Ω, R1 = 3Ω, R2 = 8Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch
A. 1A.

B. 3A.

C. 1,5A.

D. 2A.

Câu 6: Có ba pin giống nhau, Mỗi pin có suất điện động ξ và điện
trở trong r. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin ghép song song là
A. ξ và r/3.


B. 3ξ và 3r.

C. 2 ξ và 3r/2.

D. ξ và r/2.

Câu 7: Có bốn nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động ξ và điện trở
trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là
A. ξ, r.

B. 2 ξ, 2r.

C. 4ξ, r/4.

D. 4ξ, 4r.

Câu 8: Có 24 nguồn điện giống nhau, suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là ξ =
1,5V và r = 0,5Ω, mắc hỗn hợp đối xứng thành bốn dãy song song với nhau ( mỗi dãy có sáu
nguồn điện mắc nối tiếp). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
A. 6V và 0,75Ω.

B. 9V và 1,5Ω.

C. 6V và 1,5Ω.

D. 9V và 0,75Ω.

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 9: Có ba nguồn giống nhau có suất điện động ξ và điện
trở trong r mắc thành bộ như hình vẽ. Điều nào sau đây là
đúng với bộ nguồn (ξb, rb)
A. ξb= 3ξ, rb = 3r.

B. ξb= 1,5ξ, rb = 1,5r. C. ξb= 2ξ, rb = 1,5r.

D. ξb= ξ, rb = r.

Câu 10: Một nguồn điện gồm 6 acquy giống nhau mắc như
hình vẽ. Mỗi acquy có suất điện động ξ = 2V, r = 1Ω. Suất điện
động và điện trở trong của bộ nguồn này là
A. 6V; 1,5Ω.

B. 6V; 3Ω.

C. 12V; 3Ω

D. 12V; 6Ω.

Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động ξ = 1,5V,
r = 1Ω, R = 3,5Ω. Tìm cường độ dòng điện mạch ngoài
A. 0,5A.

B. 1A.

C. 2A.

D. 1,5A.

Câu 12: Cần dùng bao nhiêu pin 4,5V-1Ω mắc theo kiểu hỗn hợp để thắp cho bóng đèn 8V8W sáng bình thường ?
A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 13: Có 12 pin giống nhau, mỗi pin có ξ = 1,5V, r = 0,2Ω mắc thành y dãy song song mỗi
dãy có x pin ghép nối tiếp. Mạch ngoài có r = 0,6Ω. Giá trị của x và y để dòng điện qua R lớn
nhất.
A. x = 6, y = 2.

B. x = 3, y = 4.

C. x = 4, y = 3.

D. x = 1, y = 12.

Câu 14: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r,
cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó
mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là
A. I’ = 3I.

B. I’ = 2I.

C. I’ = 2,5I.

D. I’ = 1,5I.

Câu 15: Một bộ nguồn gồm 36 pin giống nhau ghép hỗn hợp thành n hàng (dãy), mỗi hàng
gồm m pin ghép nối tiếp, suất điện động mỗi pin x = 12V, điện trở trong r = 2Ω. Mạch ngoài
có hiệu điện thế U = 120V và công suất P = 360 W. Khi đó m, n bằng
A. n = 12; m = 3.

B. n = 3; m = 12.

C. n = 4; m = 9.

D. n = 9; m = 4.

Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Đáp án
1-A

2-D

3-A

4-C

5-A

11-B

12-A

13-A

14-D

15-B

6-A

7-D

8-D

9-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Suất điện động của nguồn: b    2V
Điện trở trong của nguồn: rb 

r
 0,5
2

Cường độ dòng điện đi qua R là I 

b
R  rb2
 1  R  0,5  2  R  1,5
R  0,5

Câu 2: Đáp án D
Mắc nguồn thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng, ta có
Suất điện động của bộ nguồn: b  4  8V
Điện trở trong của bộ nguồn: rb 

4r
 2r  2
2

Câu 3: Đáp án A
-Nếu dùng 6 nguồn mắc nối tiếp:
Suất điện động của bộ nguồn b  6
Điện trở trong của bộ nguồn: rb  6r
Cường độ dòng điện trong mạch I1 

6
3
10  6r

1

-Nếu dùng 12 nguồn mắc nối tiếp:
Suất điện động của bộ nguồn b  12
Điện trở trong của bộ nguồn: rb  12r
Cường độ dòng điện trong mạch I 2 
Từ (1) và (2) ta có:   6, 25V , r 

12
5
10  12r

 2

5

12

Câu 4: Đáp án C
Suất điện động của bộ nguồn b  6

Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải

10-A


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

Điện trở trong của bộ nguồn: rb 

6r
 2r
3

Ta có, điện trở hai đầu biến trở là: U  b  I .rb
- Khi R  R1 : U1  6  1,3.2r  6  2, 6r  6, 4

1

- Khi R  R2 : U 2  6  2, 4.2r  6  4,8r  4, 2

 2

Từ (1) và (2) ta có   1,5V , r  1
Câu 5: Đáp án A
Bộ nguồn có: b  1  12V , rb  1V
Điện trở ở mạch ngoài: R  R1  R2  3  8  11
Vậy cường độ dòng điện chạy qua mạch là I 

b
R  rb12
 1A
11  1

Câu 6: Đáp án A
3 pin ghép song song  b   và rb 

r r
 .
n 3

Câu 7: Đáp án D
4 nguồn mắc nối tiếp  b  4 và rb  4r .
Câu 8: Đáp án D
4 dãy mỗi dãy có 6 nguồn điện mắc nối tiếp  b  6  6.1,5  9V
rb 

6.r 6.0,5

 0, 75
4
4

Câu 9: Đáp án C
Ta có: b      2
rb  r 

r
 1,5r
2

Câu 10: Đáp án A
Suất điện động của bộ nguồn là b  3.  3.2  6V
r
Điện trở trong rb  3.  3.0,5  1,5
2

Câu 11: Đáp án B
Xét đoạn mạch gồm 2 nhánh song song, mỗi nhánh gồm 2 nguồn nối tiếp ta có

 ss  2  3V ; rss 

2r
 1
2

Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Đoạn mạch gồm 3 nguồn nối tiếp có nt  3  4,5V ; rnt  3r  3

 b   ss  nt  7,5V ; rb  rss  rnt  4
Cường độ dòng điện mạch ngoài là I 

b
R  rb7,5
 1A
3,5  4

Câu 12: Đáp án A
Điện trở đèn R 

U2
 8
P

Giải sử pin mắc thành n dãy song song mỗi dãy có m nguồn ghép nối tiếp.
Cường độ dòng điện đi qua mạch để đèn sáng bình thường là: I 

I 

b
R  rb

Thay n m.
4,5mn 4,5 p


 1 (1) với p  mn
m.r m  8n m  8n
8
n

m2
p
vào (1) ta có: p 
m
4,5m  8

Vì p dương nên m 
n

P
 1A
U

16
hay m>1.
9

p
m2
1
 1  m  4,5m  8  m  2,3
m
4,5m  8

Suy ra m  2, n  2  có 4 pin.
Câu 13: Đáp án A
Ta có suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là b  x  1,5 x; rb 
Cường độ dòng điện qua R là I 

Lại có xy  12

I 

b
R  rbx.x 0, 2 x
.

y
y

1,5 x
1,5.xy

0, 2 x 0, 6 y  0, 2 x
0, 6 
y

(1).

90
 I max   x  3 y min
x  3y

Mà  x  3 y  min  x  3 y (BĐT cauchy).(2)
Từ 1 ,  2   x  6; y  2 .
Câu 14: Đáp án D

Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc một nguồn là I 


Rr
2r

Khi thay bằng 3 nguồn giống nó mắc nối tiếp thì có  '  3 ; r '  3r
I'

3
3

 I '  1,5I
3  3r 4r

Câu 15: Đáp án B
Ta có b  m ; rb 

mr
U2
; R
 40
n
P

Cường độ dòng điện trong mạch là I b
R  rbP
 3A
U

m
12m
6m
3
 3  12m  120 
mr
2m
n
40 
40 
n
n

Lại có: mn  36  n  3 và m  12

Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×