Tải bản đầy đủ

14 câu hỏi về máy thu và suất phản điện

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Máy thu và Suất phản điện
Câu 1: Một máy thu điện có cường độ 0,2A chạy qua. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của
máy lớn hơn suất phản điện của nó là 0,6 V. Kết luận nào không đúng ?
A. Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút là 7,2J.

B. Công suất tỏa nhiệt của máy là 0,12W.

C. Công suất có ích là 0,12W.

D. Điện trở của máy thu là 3Ω.

Câu 2: Một acquy được nạp điện sau thời gian 10h thì có dung lượng là q = 7200C. Biết suất
phản điện và điện trở trong của acquy ξ = 9V và r = 1,5Ω. Tính hiệu điện thế đặt vào hai cực
của acquy.
A. 9V.

B. 9,3V.

C. 8,5V.


D. 7,8V.

Câu 3: Một máy thu điện có dòng điện 0,3A chạy qua. Biết suất điện động và điện trở trong
của máy thu là ξ = 16V và r = 2Ω. Tính công suất nạp điện và công suất tỏa nhiệt.
A. 4,98 W và 0,1 W.

B. 5,84 W và 0,18 W. C. 4,8 W và 0,18 W.

D. 4,98 W và 0,18 W.

Câu 4: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động 26V, điện trở trong 1Ω
mắc vào mạch ngoài là hai điện trở R1 = 20Ω song song R2 = 30Ω. Công suất của nguồn và
mạch ngoài lần lượt là
A. 5,2W và 4,8W.

B. 52W và 48W.

C. 52W và 48W.

D. 52W và 24W.

Câu 5: Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 2Ω. Cho biết công
suất mạch ngoài 16W. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng
A. 1Ω và 4Ω.

B. 2Ω và 4Ω.

C. 1Ω và 3Ω.

D. 2Ω và 3Ω.

Câu 6: Hai nguồn điện có suất điện động như nhau ξ1 = ξ2 = ξ, các điện trở trong r1, r2 khác
nhau. Biết công suất lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp được cho mạch ngoài P1 = 20W,
P2 = 30W. Tính công suất lớn nhất mà cả hai nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài khi
chúng mắc nối tiếp và song song.
A. 35W và 40W.

B. 48W và 35W.

C. 48W và 50W.D. 35W và 48W.

Câu 7: Môt máy phát điện cug cấp điện cho một động cơ. Suất điện động và điện trở trong
của máy là ξ = 25V, r = 1Ω. Dòng điện chạy qua động cơ I = 2A, điện trở của các cuộn dây
trong động cơ R = 1,5Ω. Hãy tính công suất của nguồn điện và hiệu suất của nó.
A. 50W và 92%.

B. 60W và 95%.

C. 60W và 92%.

D. 50W và 95%.

Câu 8: Môt máy phát điện cug cấp điện cho một động cơ. Suất điện động và điện trở trong
của máy là ξ = 25V, r = 1Ω. Dòng điện chạy qua động cơ I = 2A, điện trở của các cuộn dây
trong động cơ R = 1,5Ω. Hãy tính công suất tỏa nhiệt và hiệu suất của động cơ.
A. 6W và 78%.

B. 6W và 87%.

C. 8W và 65%.

D. 8W và 56%.

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 9: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, hiệu điện thế UAB = 9
V, dòng điện chạy từ A đến B. Suất điện động và điện trở nội
của nguồn bằng 12V - 2Ω. Công suất phát điện (công suất có
ích) của nguồn bằng
A. 94,5 W.

B. 108 W.

C. -94,5 W.

D. -108 W.

Câu 10: Mắc một acquy 9V - r Ω vào nguồn điện AB có UAB = 12 V, dòng điện chạy từ A
đến B. Công suất nạp điện của acquy là 27 W. Giá trị r là
A. 0,25 Ω.

B. 0,5 Ω.

C. 0,75 Ω.

D. 1 Ω.

Đáp án
1-C

2-B

3-C

4-B

5-A

6-C

7-A

8-B

9-C

10-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
- Dòng điện đi vào cực dương của máy thu: U AB    Ir  r 

U AB   0,6

 3 ( Đáp án
I
0, 2

D đúng)
- Công suất tỏa nhiệt: P  I 2 r  0, 04.3  0,12W (B đúng)
- Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: Q  Pt  0,12.60  7, 2  J  . ( A đúng)
→ C sai vì chưa thể xác định được công suất có ích.
Câu 2: Đáp án B
Dòng điện đi vào cực dương của acquy I 

q 7200

 0, 2 A
t 36000

Hiệu điện thế đặt vào hai cực của acquy U   p  I .r  9  0, 2.1,5  9,3V
Câu 3: Đáp án C
Dòng điện đi vào cực dương của máy thu điện nên U   p  I .r  16  0,3.2  16, 6V
Công suất nạp điện P  U .I  I 2 r  16,6.0,3  0,32.2  4,8W
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
(Hoặc C2 : Pn   .I  16.0,3  4,8 W ).
Công suất tỏa nhiệt : P'  I2 .r  0,32.2  0,18W
Câu 4: Đáp án B
Điện trở mạch ngoài R 
I 


RrR1 R2
20.30

 12
R1  R2 20  30

26
 2A
12  1

Công suất của nguồn điện: Pn   .I  26.2  52 W 
Công suất của mạch ngoài: P  I 2 .R  4.12  48 W 
Câu 5: Đáp án A
Cường độ dòng điện qua mạch: I 


R2

Công suất mạch ngoài bằng P  I 2 .R  16W 

12
4

 R  1 và 4
R2
R

Câu 6: Đáp án C
Công suất của nguồn điện P  I .R 
2

2

R  r

2

.R 

Công suất đạt giá trị cực đại khi R  r  Pmax 
Ta có: P1 

2
4r1

P2 

 r1 

2
4r2

2
r 

 R

R


2

2
4r

2
P1

 r2 

2
P2

 2   4 PP
1 2
Pnt 
 48 W 
4  r1  r2   P1  P2 
2

-Khi ghép nối tiếp:

-Khi ghép song song: Pss 

 2  r1  r2 
4r1r2

 50 W 

Câu 7: Đáp án A
Công suất của nguồn điện: P   .I  25.2  50 W 
Hiệu suất của nguồn điện: H 

  Ir 25  2.1

 92%

25

Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 8: Đáp án B
Công suất tỏa nhiệt: P '  R.I 2  1,5.4  6 W 
Công suất tiêu thụ: P  U .I    r.I  .I  46 W
Hiệu suất của động cơ: H 

P  P ' 46  6

 87%
P
46

Câu 9: Đáp án C
Ta có U AB  12  I .2  9  I 

9  12
 10,5  A 
2

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch Ptt  U AB .I  9.10,5  94,5 W 
 Pphat   Ptt  94,5 W 

Câu 10: Đáp án D
Công suất nạp điện của nguồn là P   .I  I 
I

P 3A

U 
12  9 3
3
  r  1
r
r
r

Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×