Tải bản đầy đủ

14 câu hỏi về mạch điện chứa điện trở

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Mạch điện chứa điện trở
Câu 1: Hai điện trở giống nhau được mắc song song vào một nguồn điện U = const thì cường
độ dòng điện qua mạch bằng Ia. Nếu các điện trở này được mắc nối tiếp thì cường độ dòng
điện qua mạch là Ib. Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Ia = Ib.

B. Ia = 2Ib.

C. Ia = 4Ib.

D. Ia = 16Ib.

Câu 2: Trong mạch điện có hai điện trở R1 = 4Ω, R2 = 8Ω được ghép song song với nhau.
Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính so với cường độ dòng điện I1 chạy qua R1 là
A. I = I1/3.

B. I = 1,5I1.

C. I = 3I1.


D. I = 2I1.

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 8Ω, R3 = 4Ω. Cường độ dòng điện I1 qua
điện trở R1 so với cường độ dòng điện I3 qua điện trở R3 là

A. I1 = 3I3.

B. I1 = 2I3.

C. I1 = 1,5I3.

D. I1 = 0,75I3.

Câu 4: Chọn phương án đúng. Cho mạch điện như hình vẽ, cường độ dòng điện qua điện trở
R5 = 0 khi

A. R1/R2 = R3/R4.

B. R4/R3 = R1/R2.

C. R1R4 = R3R2.

D. A và C đúng.

Câu 5: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc vào nguồn điện có U = const như
hình vẽ. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 so với cường độ dòng điện qua điện trở R2.

A. I1 = I2.

B. I1 = I2/2.

C. I1 = 3I2/2.

D. I1 = 4I2.

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 6: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 được nối vào nguồn điện có U = const như hình


vẽ. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 so với cường độ dòng điện qua R2.

A. I1 = 4I2.

B. I1 = I2/2.

C. I1 = 3I2/2.

D. I1 = 2I2.

Câu 7: Ba điện trở R1, R2, R3 được mắc với nhau theo sơ đồ sau. Khi đổi chỗ các điện trở với
nhau, người ta lần lượt thu được các giá trị điện trở RAB của mạch là 2,5Ω, 4Ω, 4,5Ω. Tìm R1,
R2, R3.

A. R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 9Ω.

B. R1 = 9Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω.

C. R1 = 9Ω, R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

D. R1 = 6Ω, R2 = 9Ω, R3 = 3Ω.

Câu 8: Có hai bóng đèn 120V-60W và 120V-45W. Mắc hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế
U = 240V như sơ đồ dưới. Tính điện trở để hai bóng đèn sáng bình thường

A. 173Ω.
Câu

9:

B. 137Ω.
Cho

mạch

điện

một

C. 150Ω.
chiều

như

hình

D. 143Ω.
vẽ,

trong đó R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 4Ω, UAB = 6V. Hiệu điện thế giữa
hai điểm MB bằng
A. 2,77V.

B. 7,27V.

C. 7,72V.

D. 2.72V.

Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω, R5 = 5Ω,
UAB = 20V. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 có giá trị nào sau đây?
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

A. 4 A.

B. 3 A.

C. 2 A.

D. 6 A.

Câu 11: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2
= 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch
chính là 2,2A
A. 8,8 V.

B. 11 V.

C. 63,8 V.

D. 4,4 V.

Câu 12: Hai điện trở R1 và R2 khi mắc nối tiếp thì điện trở tương đương là 90Ω. Khi mắc
song song thì điện trở tương đương là 20Ω. Giá trị R1 và R2 là
A. 60 Ω; 30 Ω.

B. 50 Ω; 40 Ω.

C. 70 Ω; 20 Ω.

D. 65 Ω; 25 Ω.

Câu 13: Hai điện trở R1 và R2 mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Nếu R1 mắc nối tiếp R2
thì dòng điện qua mạch chính là 3A. Nếu R1 mắc song song R2 thì dòng điện qua mạch chính
là 16A. Xác định R1 và R2.
A. 1Ω, 2Ω.

B. 2Ω, 3Ω.

C. 1Ω, 3Ω.

D. 2Ω, 4Ω.

Câu 14: Cho dây điện dài 1 m, dạng hình trụ tròn gồm hai lõi đồng trục. Lõi bên trong tình
trụ tròn làm bằng Cu bán kính r1 = 0,2 mm. Lõi ngoài bao quanh lõi trong có bán kính mặt
ngoài cùng r2 = 0,35 mm làm bằng Aℓ. Biết điện trở suất của Cu và Aℓ ở 20oC lần lượt bằng
1,72.10–8Ωm và 2,82.10–8 Ωm. Điện trở của đoạn dây ở 20oC xấp xỉ bằng
A. 25,06 mΩ.

B. 60,7 mΩ.

C. 55,2 mΩ.

D. 50,4 mΩ.

Đáp án
1-C

2-B

3-C

4-D

11-D

12-C

13-C

14-B

5-A

6-D

7-C

8-B

9-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
- Khi mắc hai điện trở song song I a 

U
2U

R1 R2
R
R1  R2

Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải

10-A


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

- Khi mắc hai điện trở nối tiếp I b 


U
U

R1  R2 2R

Ia
 4  I a  4Ib
Ib

Câu 2: Đáp án B
- Khi hai điện trở được ghép song song với nhau thì cường độ dòng điện qua mạch chính là

Ia 

U
3U

R1 R2
8
R1  R2

- Cường độ dòng điện qua điện trở R là: I1 

U U
I 3
3
    I  I1
R1 4
I1 2
2

Câu 3: Đáp án C
- Vì hai điện trở R2 , R3 mắc song song nên U 2  U 3  8I 2  4 I 3  I 2 
- Ta có: I  I1  I 2  I 3 

1
I3
2

1
I 3  I 3  1,5I 3
2

Câu 4: Đáp án D
- Tại M: I1  I 2  I 5  0  I1  I 2 1
- Tại N: I 3  I 4  I 5  9  I 3  I 4  2 
- Ta có: U1  U 2  U AB  3
U 3  U 4  U AB  4 
U1  U 4  U 5  U1  U 4  U AB  5 

Từ (3) và (5): U 2  U 4  I 2 .R2  I 4 .R4
Từ (4) và (5): U1  U 3  I1.R1  I 3 .R3
Suy ra:

R
I1 R1 I 3 R3
R

. Kết hợp với điều kiện (1) và (2) ta có: 1  3
I 2 R2 I 4 R4
R2 R4

Câu 5: Đáp án A
Ta có R1 nt R2  I1  I 2
Câu 6: Đáp án D
Ta có: R1 nt  R2 / / R3   I1  I 2  I 3 và U 2  U 3  I 2 R2  I3 R3  I 2  I 3

 I1  2 I 2
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 7: Đáp án C
TH1:  R1 nt R2  / / R3  R12  R1  R2

 RAB 

 R1  R2  .R3  2,5 
R12 .R3

 
R12  R3
 R1  R2   R3

1

TH2:  R1 nt R3  / / R2  R13  R1  R3

 RAB 

 R1  R3  .R2  4 
R13 .R2

 
R13  R2
 R1  R3   R2

 2

TH3:  R3 nt R2  / / R1  R32  R3  R2

 RAB 

 R3  R2  .R1  4,5  3
R32 .R1

  
R32  R1
 R3  R2   R1

Từ (1), (2), (3): R1  1,5R2  3R3
Thay vào (1)  R1  9, R2  6, R3  3
Câu 8: Đáp án B
Ta có đèn 1 có P1  60W ; U1  120V ; P 

U 2 1202
U2
 R1  1 
 240   
R
P1
60

U 22 1202
Điện trở đèn 2 là R2 

 320   
P2
45

Để hai đèn sáng bình thường thì U1  U 2  U BC  120V
Từ mạch có U  U AB  U BC  U AB  240  120  120V
Cường độ dòng điện qua 2 đèn lần lượt là I1 
Tại B có I  I1  I 2  0,875 A  R 

U1 120
U
120

 0,5 A; I 2  2 
 0,375 A
R1 240
R2 320

U
120

 137,14
I 0,875

Câu 9: Đáp án A
Ta có U AB  U1  U 2  2 I1  3I 2  6 1
U AB  U1  U 3  2 I1  4 I 3  6  2 

Tại M có I1  I 2  I 3  3
Từ 1 ,  2  ,  3  I1 

21
12
9
A; I 2  A; I 3  A
13
13
13

 U MB  U 2  I 2 R2 

12
.3  2, 77V
13

Câu 10: Đáp án A
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Ta có U AB  U1  U 2  3I1  2 I 2  20 1

 2

U AB  U 3  U 4  6 I 3  4 I 4  20

 3

U AB  U1  U 5  U 4  3I1  5I 5  4 I 4  20

Tại M có: I1  I 2  I 5  0  4  ;

Tại N có: I 3  I 5  I 4  0  5 

Từ 1 ,  4   5 I1  2 I 5  20 ;

Từ  2  ,  5   5 I 3  2 I 5  10

Từ  3 ,  5   3I1  9 I 5  4 I 3  20
Giải hệ 3 phương trình 3 ẩn trên được I1  4 A; I 5  0 A; I 3  2 A
Câu 11: Đáp án D
Ba điện trở mắc sóng song nên ta có U A B  4I1  5I 2  20I 3 và I  I1  I 2  I 3 .
4 I1  5 I 2  0

Suy ra hệ 3 phương trình: 4 I1  20 I 3  0  I1  1,1A; I 2  0,88 A; I 3  0, 22 A
 I  I  I  2, 2
1 2 3

Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là U  U1  I1R1  1,1.4  4, 4V
Câu 12: Đáp án C

1

Ta có R1 nt R2  Rtd  R1  R2  90
R1 / / R2  Rtd 

R1 R2
 20
R1  R2

 2

Từ 1 ,  2   R1  60; R2  30
Câu 13: Đáp án C
Khi mắc nối tiếp thì Rtd 

U 12
  4 ;
I
3

Khi mắc song song thì Rtd 

Ta có R1 nt R2  Rtd  R1  R2  4 1 và R1 / / R2  Rtd 

U 12
  0, 75
I 16

R1 R2
 0, 75  2 
R1  R2

Từ 1 ,  2   R1  1; R2  3
Câu 14: Đáp án B
Ta có: RCu 

RAl 

Cu .l
SCu

 Al .l
S Al  SCu

1, 72.10 8.1

 .  0, 2.10 3 

2

 0,137

2,82.108.1

 .  0,352  0, 22  . 103 

2

 0,109

Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

Điện trở sợi dây là R 

RCu .RAl
 0, 0607  60, 7 m
RCu  RAl

Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×