Tải bản đầy đủ

12 câu hỏi về chập các điểm trên mạch điện hoặc bỏ qua một đoạn mạch

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Chập các điểm trên mạch điện hoặc bỏ qua một đoạn mạch
Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 15Ω, R2 = R3 = R4 = 10Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Tìm
RAB.
A. 15Ω.

B. 7,5Ω.

C. 5Ω.

D. 10Ω.

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 15Ω, R2 = R3 = R4 = 10Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Biết
ampe kế chỉ 3A. Tính UAB.
A. 30V.

B. 15V.


C. 20V.

D. 25V.

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết UAB = 30V, R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10Ω. Điện trở của ampe kế không đáng kể. Tìm
chỉ số của ampe kế.
A. 2A.

B. 1A.

C. 4A.

D. 3A.

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10Ω và ampe kế chỉ 6A.
Tính UAB.

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

A. 30V.

B. 45V.

C. 35V.

D. 25V.

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ.

Cho biết R1 = R2 = 2Ω; R3 = R4 = R5 = R6 = 4Ω. Điện trở các ampe không đáng kể. Tính RAB.
A. 1Ω.

B. 2Ω.


C. 3Ω.

D. 4Ω.

Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 15Ω, R2 = 30Ω, R3 = 45Ω, R4 = 10Ω, UAB = 75V. Số chỉ của ampe kế bằng
A. 1A.

B. 2A.

C. 3A.

D. 4A.

Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 15Ω, R2 = 30Ω, R3 = 45Ω, R4 = 10Ω, UAB = 75V. Để số chỉ của ampe kế bằng
không thì điện trở R4 có giá trị bằng
A. 30Ω.

B. 45Ω.

C. 90Ω.

D. 120Ω.

Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R1 = 2Ω, R2 = R4 = 6Ω, R3 = 8Ω, R5 = 18Ω, UAB = 6V. Số chỉ của ampe kế bằng
A. 0A.

B. 2A.

C. 0,75A.

D. 0,25A.

Câu 9: Cho mạch điện có dạng như hình vẽ.

Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Cho biết R1 = R4 = R6 = 1Ω, R2 = R5 = 3Ω, R7 = 4Ω, R3 = 16Ω. Tính RAB.
A. 1Ω.

B. 2Ω.

C. 4Ω.

D. 8Ω.

Câu 10: Cho mạch điện một chiều như hình vẽ, trong đó: R1 = 1
Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 1 Ω, R4 = 2 Ω, UAB = 12 V. Tính UMN.
A. 1,6V.

B. 1,8V.

C. 1,57V.

D. 0,785V.

Câu 11: Tính điện trở tương đương của mạch sau. Biết R1 = 2Ω;
R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 6 Ω, điện trở của dây dẫn không đáng
kể.
A. 3,9 Ω.

B. 4 Ω.

C. 4,2 Ω.

D. 4,5 Ω.

Câu 12: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ, trong
đó: R1 = 2 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 1 Ω; R4 = 1 Ω; UAB = 9 V.
Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Số chỉ của vôn kế là
A. 1,8 V.

B. 3,6 V.

C. 5,4 V.

D. 7,2 V.
Đáp án

1-B

2-A

11-A

12-C

3-C

4-B

5-B

6-B

7-C

8-A

9-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Điện trở của ampe kế không đáng kể  mạch điện
R1 / /  R2 nt  R3 / / R4   . Có R34 

R3 R4
 5
R3  R4

R234  R2  R34  10  5  15
 RAB 

R1 R234
 7,5
R1  R234

Câu 2: Đáp án A
Điện trở của ampe kế không đáng kể
 mạch điện R1 / /  R2 nt  R3 / / R4  

Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải

10-A


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

Có R34 

R3 R4
 5
R3  R4

R234  R2  R34  10  5  15

1

Lại có I1  I 3  I A  3A
U 3  U 34 

U
U
U
U
U
U
U
.R34  .5   I 3  3 
 V , I1  V
R234
15
3
R3 3.10 30
15

Thay vào (1) được:

U U

 3  U  30V
15 30

Câu 3: Đáp án C
Điện trở ampe kế không đáng kể nên chập điểm D và B  I A  I 2  I 4
Ta có mạch trên tương đương với mạch R2 / /  R1 nt  R3 / / R4  
R34 

R3 R4
10.10

 5
R3  R4 10  10

R134  R1  R34  10  5  15
I134 

U
30

 2A
R134 15

 U 34  2.5  10V  I 4 
I2 

U 34 10

 1A
R4 10

U AB 30

 3A
R2 10

Vậy  I A  I 2  I 4  3  1  4 A
Câu 4: Đáp án B
Điện trở ampe kế không đáng kể nên chập điểm D và B  I A  I 2  I 4
Ta có mạch trên tương đương với mạch R2 / /  R1 nt  R3 / / R4  
R34 

R3 R4
10.10

 5
R3  R4 10  10

R134  R1  R34  10  5  15
I134 

U
U
U
U
 U 34  I134 .R34 
.R34  .5  V
R134
R134
15
3

 I4 

U 34
U
U
U
U


A ; I 2  AB 
R4 3.10 30
R2 10

Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

Vậy  I A  I 2  I 4 

U U

 6 A  U  45V
10 30

Câu 5: Đáp án B
R36 

R3 .R6
4.4

 2
R3  R6 4  4

R236  R2  R36  2  2  4
R2356 

R5 .R236
4.4

 2
R5  R235 4  4

R12356  R1  R2356  2  2  4
RAB 

R4 .R12356
4.4

 2
R4  R12356 4  4

Câu 6: Đáp án B
Mạch trở thành  R1 nt R3  nt  R2 / / R4 
R13 

R1.R3
15.45

 11, 25
R1  R3 15  45

R24 

R2 .R4
30.10

 7,5
R2  R4 30  10

 RAB  R13  R24  18,75
Cường độ dòng điện qua mạch chính là I 
U13  4.11, 25  45V  I1 
U 24  4.7,5  30 V  I 2 

U AB
75

 4 A  I13  I 24
RAB 18, 75

U13 45

 3  A
R1 15

U 24 30

 1 A 
R2 30

Số chỉ của ampe kế bằng: I A  I1  I 2  3  1  2  A 
Câu 7: Đáp án C
Ta có: I a  I1  I 2  0  I1  I 2 

U13 U 24

 U 24  2U13
R1
R2

U AB  U13  U 24  3U13  75V  U13  25V  U 24  50V
I3  I 4 

U 3 25 5

  A
R3 45 9

Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

 R4 

U4
9
 50.  90   
I4
5

Câu 8: Đáp án A
Ta có:

R1 R4

 Mạch cầu cân bằng nên I 3  0
R2 R5

Vì VC  VD , nên ta chập C và D vào làm một.
R12 

R1 R2
12

 1,5
R1  R2 8

R 45 

R4 R5
 4,5
R4  R5

I12  I 45 

 R  R12  R45  6

U AB
 1A
R

U12  R12 .I12  1,5 V  I1 

U12 3

R1 4

U 45  I 45 .R45  4,5V  I 4 

U 45 3

R4 4

Suy ra: I A  I1  I 4  0 A
Câu 9: Đáp án C
Ta có R12  R1  R2  1  3  4 ; R56  R5  R6  3  1  4


R12 4
R

 4  Mạch cầu là cân bằng  I 7  0 A
R3 16 R56

Mạch điện tương đương với mạch
R124 

  R nt R  / / R  nt  R / /  R
1

2

4

3

5

nt R6  

R .R
R4 R12
1.4 4
16.4 16

  ; R356  3 56 
 
R4  R12 1  4 5
R3  R56 16  4 5

 RAB  R124  R356 

4 16
  4
5 5

Câu 10: Đáp án A
Điện trở của vôn kế là vô cùng lớn  mạch điện tương đương với mạch

 R1 nt R2  / /  R3 nt R4 
R12  R1  R2  1  4  5
R34  R3  R4  1  2  3
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

 I1 

I3 

U 12

 2, 4 A  U1  U AM  I1 R1  2, 4.1  2, 4 V
R12 5

U 12

 4A ;  U 3  U AN  I 3 R3  4.1  4V
R34 3

U MN  U MA  U NA  U1  U 3  2, 4  4  1, 6 V
Câu 11: Đáp án A
Ta có điện trở trong mạch mắc:  R1 / / R3  nt  R2 / / R4 
R13 

R1.R3
RR
2.6
4.6

 1,5 ; R24  2 4 
 2, 4
R1  R3 2  6
R2  R4 4  6

 Rtd  R13  R24  1,5  2, 4  3,9   

Câu 12: Đáp án C
Vôn kế có điện trở vô cùng lớn  mạch đã cho tương đương với mạch

R13  R1  R3  2  1  3 ; R123 

  R nt R  / / R  nt R
1

3

R2 R13
3.3

 1,5
R2  R13 3  3

 RAB  R123  R4  1,5  1  2,5
 I 4  I AB 

U AB
9

 3, 6 A
RAB 2,5

 U 4  I 4 R4  3, 6.1  3, 6V
 U13  U  U 4  5, 4V
 I 3  I13 

U13 5, 4

 1,8 A
R13
3

 U 3  I 3 R3  1,8.1  1,8V
Ta có: UV  U MB  U MN  U NB  U 3  U 4  1,8  3,6  5, 4V

Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải

2

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×