Tải bản đầy đủ

10 bài tập tổng hợp lực coulomb tác dụng lên một điện tích điểm có lời giải chi tiết file word

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

2. Điện tích. Điện trường lớp 11
10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm - Có lời giải chi
tiết
Câu 1. Tại đỉnh A của một tam giác cân có điện tích q1 > 0. Hai điện tích q2, q3 ở hai đỉnh còn lại.
Lực điện tác dụng lên q1 song song với đáy BC của tam giác. Tình huống nào sau đây không thể
xảy ra?
A. ǀq2ǀ =ǀq3ǀ

B. q2 > 0, q3 < 0

C. q2 < 0, q3 > 0

D. q2< 0, q3 < 0

Câu 2. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3
là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0.
Nếu vậy, điện tích q2
A. cách q1 20 cm, cách q3 80 cm


B. cách q1 20 cm, cách q3 40 cm

C. cách q1 40 cm, cách q3 20 cm

D. cách q1 80 cm, cách q3 20 cm

Câu 3. Một hệ hai điện tích điểm q1 = 10-6 C và q2 = -2.10-6 C đặt trong không khí, cách nhau
20cm. Lực tác dụng của hệ lên một điện tích điểm q0 = 5.10-8 C đặt tại điểm giữa của đoạn thẳng
nối giữa hai điện tích trên sẽ là:
A. F = 0,135N

B. F = 3,15N

C. F = 1,35N

D. F = 0,0135N

Câu 4. Hai điện tích q1 = q và q2 = 4q đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị
trí tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng
A. d/2

B. d/3

C. d/4

D. 2d

Câu 5. Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15m có ba điện tích qA = 2 µC ; qB
= 8 µC ; qC = - 8 µC . Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn
A. F = 5,9 N và hướng song song với BC.
B. F = 5,9 N và hướng vuông góc với BC.
C. F = 6,4 N và hướng song song với BC.
D. F = 6,4 N và hướng song song với AB.
Câu 6. Đường kính trung bình của nguyên tử Hidro là d = 10-8 cm. Giả thiết electron quay quanh
hạt nhân Hidro dọc theo quỹ đạo tròn. Biết khối lượng electron m = 9,1.10-31 kg, vận tốc chuyển
động của electron là bao nhiêu?
A. v = 2,24.106 m/s

B. v = 2,53.106 m/s


C. v = 3,24.106 m/s

D. v = 2,8.106 m/s

Câu 7. Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 Q có điện
tích dương hay âm và ở đâu để điện tích này cân bằng, khi q và 4q giữ cố định

10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm …

Trang 1/6


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
A. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/4.
B. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 3r/4.
C. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.
D. Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.
Câu 8. Có hai điện tích q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và
cách nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3= 2.10-6 C, đặt trên đường trung trực của AB, cách
AB một khoảng 4 cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là
A. 14,40N

B. 17,28 N

C. 20,36 N

D. 28,80N

Câu 9. Hai điện tích q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 4cm trong
không khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M cách A 4cm, cách B 8cm là
A. 6,75.10-4 N

B. 1,125. 10-3N

C. 5,625. 10-4N

D. 3,375.10-4N

Câu 10. Hai điệm tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 = -1,8.10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một
khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí, dấu và độ lớn của q3
để hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cân bằng?
A. q3 = - 4,5.10-8C; CA = 6cm; CB = 18cm
B. q3 = 4,5.10-8C; CA = 6cm; CB = 18cm
C. q3 = - 4,5.10-8C; CA = 3cm; CB = 9cm
D. q3 = 4,5.10-8C; CA = 3cm; CB = 9cm

10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm …

Trang 2/6


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

ĐÁP ÁN

ĐA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

A

B

C

A

D

B

D

A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D
Vì q1  0 nên nếu q2 ; q3 cùng dấu thì lực tổng hợp tác dụng lên q1  0 sẽ có phương vuông
góc với BC.
 Không thể xảy ra trường hợp q2  0; q3  0
Câu 2. Chọn đáp án C
Vì q1 , q3 dương nên để lực tác dụng lên q2 bằng 0 thì F12 ; F23 phải cùng phương, ngược chiều
và cùng độ lớn.
 q2 nằm trên đoạn nối q1 , q3 và nằm trong khoảng q1 , q3 .

F12  F23  k .


q1
2
1

rq3
2
2

r

q1q22
1

r

4q3
2
1

r

q3 .q2

kr22
q3
2
2

rr1
 2; r1  r2  60cm  r1  40cm; r2  20cm
r2

Câu 3. Chọn đáp án A
Do q0 cùng dấu với q1 và ngược dấu với q2 nên F10 ; F20 cùng phương, cùng chiều và có độ
lớn:
F10 

k . q1q0

F20 

k . q2 q0

r102
r202
9.109. 106.5.108
0,102

 0,045 N

9.109. 2.106.5.108
0,102

 0,09 N

F  F10  F20  0,135 N .

Câu 4. Chọn đáp án B
Do q1 , q2 cùng dấu nên để lực tổng hợp tác dụng lên M bằng 0 thì M nằm trên đường nối
q1 , q2 và nằm trong khoảng q1 , q2 .

F1  F2 

k q1 .q0
2
1

rk q2 .q0
2
2

rq 4q

r12 r22

10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm …

Trang 3/6


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 r1 

r2
(1)
2

M nằm trong khoảng giữa hai điện tích  r1  r2  d (2)
d
3

Từ (1)(2)  r1  ; r2 

2d
3

Câu 5. Chọn đáp án C
Lực tương tác giữa hai điện tích F  k
FBA  9.109.

q1q2
r2

8.106.2.106
 6, 4 N
0,152

8.106.2.106
 6, 4 N
0,152
F  2 FBA .cos 60  FBA  6, 4 N
FCA  9.109.

Áp dụng quy tắc tổng hợp lực suy ra F hướng song song với BC.
Câu 6. Chọn đáp án A
Từ điều kiện lực hút Cu-lông cân bằng với lực li tâm của chuyển động tròn của electron
quanh hạt nhân Hidrô, ta có hệ thức:
9.10

9

e2
d 
 
2

 4.9.10

9

m

2

e

v2
d
2

2

 2m

d2

 v  2.9.109

e

v2
d

2

md

 2, 24.106 m / s

Câu 7. Chọn đáp án D
Vì q và 4q cùng dấu nên Q nằm giữa q và 4q.
F  F ' k

q.Q
2
1

r

k

4qQ
r22

 r2  2r1 với mọi giá trị của Q.

r
3

Lại có r1  r2  r  r1  ; r2 

2r
3

Câu 8. Chọn đáp án B

10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm …

Trang 4/6


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Ta biểu diễn các lực do điện tích tác dụng lên
điện tích q3 như hình vẽ:
Ta có:
kq1q3 9.109.2.106.2.106

 14, 4 N
r2
0,032  0,042
3
 F  2 F13 .cos   2 F13 .sin   2.14, 4.
2
3  42
 17, 28 N
F12  F23 

Câu 9. Chọn đáp án D
Ta biểu diễn mỗi lực tác dụng lên điện tích q như hình vẽ.

Ta có: F1 
F2 

k q.q2
2
2

r

k q.q1
2
1

r
9.109. 2.109.4.108
0,04

2

9.109. 2.109. 4  .108
2

0,08

 4,5.104 N

 1,125.104 N

 F  F1  F2  4,5.104  1,125.104  3,375.104 N

Câu 10. Chọn đáp án A
Để hệ 3 điện tích cân bằng thì lực điện do 2 điện tích bất kì tác dụng lên điện tích còn lại phải
bằng 0

Để điện tích q3 cân bằng thì F13  F23 

k q1 .q3
2
1

rk q2 .q3
r22

(1)

 Điện tích q3 mang dấu âm, nằm ngoài khoảng nối 2 điện tích q1 , q2 và gần về phía q1 hơn.

10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm …

Trang 5/6


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

Từ (1) 


q1
2
1

rq2
r22

r1
q
1
 1 
r2
q2 3

Mà r2  r1  12
 r1  6cm, r2  18cm .

Để điện tích q1 cân bằng thì F31  F21 
 q3  q2 .

k q3 .q1
2
31

rk q2 .q1
r212

r312
62
7


1,8.10
.
 4,5.108 C
2
2
r21
12

 q3  4,5.108 C .

10 bài tập - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm …

Trang 6/6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×