Tải bản đầy đủ

Chương 2 tổng hợp và phân tích lực, định luật newton

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

2

Chương

A–T

TC

C–C C

T

-TƠ


I–C Cnh ngh

 L

l c
t

t

t

t
ật

ậtt

t

ật

t

ật

t

t

–t

N

t


c n b ng l c

t ật
ật

t

t

tt

Fhl

F1t

F2

F3

t

t

......

0

t

t

t

0

ật
t
t
F1

t ật

F1

F2

Fhl
Fhl

 T ng h p l c


t
t

ật
t t

t

t
t

L

t

t

t
F2

O
t

t

h n t ch l c

t

t

t
t

F2

ật

t
t


t

tt

t

V
t
t

t

II –

t


t

F
F1

F1

F2

F

T NIU–TƠnh lu t
a/

iu–Tơn

i dung
t ật
t
t t

t

t
t

t
t

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 1 -
u n t nh

b/t

ật
ật

ật
tt

2.

t

ậ t
t
nh lu t

iu–Tơn

i dung

a/


tt ật
t

a

tt

F
hay F
m

t

F1

t

t

tm.a .

ật

F

ật
ật

F2

t

F3

F1, F2, F3,...... t

F

...... .

h i lư ng

b/


ật
t

t

ttậtt

ật(kg)

t

t t

c/ Tr ng l c – Tr ng lư ng


tt

P.
t t
ật

ít


t

ật

t

t
t

t

t t

t

t

t

ật

t

t ật

t

ật

í

ật


ật

P
t ật

t

t t

t

t

m.g .

nh lu t

iu–Tơn

i dung

a/

t

ật

t

ật

t

t

ật

t

t

FB
b/
c và phản l c

 L tt
t
+ L
+ L

+ L

Page - 2 -

FA

A

t

B

hay FBA

ật
t

FAB

t
t

t

t
t

ật

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

ật


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

T
t

t

Vật
bi

t

Vật
t

t

t

t

t

sau:
t
ật
t

t
t

t

tt

t

t

t

F12

F1

F2tt

t

t

t

t

t
t
t

t
t

t
t

t

t

t

t

t

t

ật

–tt

tt

tt í

t

t

t
t

tt

t
t

t

tt

t

t t

t í

t

t
t
t
t

V

t
t
ậ t

t


t
tt
t

t

V

t

t

tt
t

tt
ật

t
t

t

t
t í
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 3 -
t

t

ật

–tt

t ật
ật

V t

t

t

t

t ật

t


ật


t

t
t

t í

t

t
t

t

t

ật

ật

–t

t

ậ t
t

P1

m1

P2

m2

?

–t
tật

t

t

t

t

t

2.

t

t

ật

í

t
t

t
t

t

t

không ?
t

t

t

t

t

t
tt

t

t

t
t

tt
t

t

t

t

t

t

t t


t

t

t

t í

t

t

ật

t

40 N

–t

ật

Vật
t
t

t

t

t
t
Page - 4 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H




ươ
hương ph p h nh h c đ t m h p l c c. T nh ti n các l c v
. N u các l c
t t ng trên hình v .
. S d ng các công th+
+F2

F12

F
sin 1
ng (

t

t.
thì s d ng quy t
t

F22

2F1F2 cos

F1

F2

sin
í

sin

2

 N u F1

F2

 N u F1

F2 thì F

 N u F1

F2 thì F

F1

F2 .

 N u F1

F2 thì F

F1

F2 .

A thì F

A 2

l n c a h p l c.
F1, F2 .

v i
1

,

2

,

i di n v i các l

3

F12

t

2

.

F22 .

t

c1

2A.cos

F1

t t

t. Tìm hình chi u c a các l c trên tr c Ox, Oy :

nh các góc F1,Ox

1

Fx

F1 cos

1

F2 cos

Fy

F1 sin

1

F2 sin

công th c
tan

 L
:
 L
 N u các l c có tr

; F2,Ox

2

F3 cos

2

F3 sin

2

3
3

t

F1

F2 .

Fy
Fx
Fy
Fx

Fx .Fy

; F3,Ox

3

......

...

...

l n c a h p l c b i công th c F
tan

Fhl

Oxy .

. X

. X

F2

b l c tr lên

t

3

2 cos

hương ph p đại s đ t m h p l c c


nh véc

t

 L


h il c

Fx2

Fy2 và F,Ox

b i

0
.

Fx .Fy

t
i x ng thì ch n 1 tr c to

0

t
Ox ho c Oy trùng v i tr c

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 5 -
t

2.

NG
F1

F2

40 N

t

0o , 30o , 60o , 90o , 120o , 180o

tt

: 80 N ; 77, 3 N ; 40 3 N ; 40 2 N ; 40 N ; 0 N .

F1
t

F

t

t

F3

12 N .

30 N

3, 5 N

20 N

t

F1

F3

F2
F1

t

2F2

F2 ?

t

0o , 60o , 120o
F1

F2

b/ 90 o .
t

: a/ Không

F1, F2, F3

16 N

10 N

x

O
t

F2
trên ?
: 15 N .
F1

t
F1

t

5 N , F2

3 N,

F3

7 N , F4

1 N .

F3

F4

: 2 2 N .
Bi t F

F1

F2 và F1

5 3 N và góc gi a F và F1 b ng 30o

F2

l nc ah pl c

F và góc gi a F1 v i F2 b ng bao nhiêu ?
60 o .

: 15 N

4 N

5 N

t

í

t

7, 8 N .

t
: 60o15 ' .
t

120

t

t

t

t

o

: 0 N .
t ật

m

20 kg
t

30 N

t

40 N t

t
.
F1

Page - 6 -

F2
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

t


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

ậ t
: 50 N

t

M t ật

ật

t

12 s .
F1

t
ật

F3

30 m /s ?

t

F1

F2

t

5 N ; F2

ật

F1

: 13 N ; 67 o23 ' .
t ật

F1

34, 64 N ; F2

: m

2 kg

t ật

t

: F1

ật

m

F2

4 kg .
t

40 N

23 N ; F2

t
t

120 o

t1

2

?

F1

46 N .

t

t
tt

t

t
4 kg

F2

F2

30o

20 N ;

t

F3

F3

t
t

A

t

t

t
t

t
l

F1

t
t F1

12 N

30

t

t

o

í

30

t

t

o

t

10 m/s2 .

g

B

: 15 N ; 10 N .
t

t

t

t
t

t

t
t

: T

t

t

tt

t

45o

t

40 2 N ; N

í

t

40 N .

tt
t

AC

g

40 cm ; AC

t
5 kg

t ật

60 cm

í

t

t
t
t

10 m/s2 .

L

C

m

t ật

40 N

t

5 kg

t

120 o

ật

A

AC, AB ?

B
m

: 57, 7 N ; 28, 87 N .

m

t ật
t

3 kg t

5 kg

í
A

C

B

D
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 7 -

m

3 kg
AB

t

4 m ; CD

10 cm

t

2.

í

: 300, 374 N .
tt

t

t

t

t

60 N
0, 5 m

t

T2

t
AB, CD

t

nhau 8 m

: T1

t

t

í

30 65 N .

M
10 N

Câu 271.
t

t

t

0o .

A. Fhl

1 N ;

C. Fhl

15 N ;

90o .

B. Fhl

2 N ;

D. Fhl

25 N ;

60o .

120o .
t

Câu 272.
t
A. 30o .

B. 60o .

t ật

Câu 273.

t

t
C. 120o .

t

6 N

t

4 N

L

t

t
B. 3, 5 N .

A. 2 N .
t

Câu 274.

t

C. 10 N .

D. 15 N .

t

t
A. 1
C. 3
Câu 275.

B. 2
D. 4

.
1

t

2

t

F1

t

c.

F2

1

2.

1

2.

F

F1

Ph

F tA

2.

1

Câu 276.

F2 .

F1

F

F2 t

t

F1

t

B

O

F2 ?
A. F1

F2

F.

B. F1

F2

F
.
2

C. F1

F2

1,15F .

D. F1

F2

0, 58F .

F1

Câu 277.
t
Page - 8 -

F2

20 N

F

34, 6 N

t

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

B. 60 o .

A. 30o .

C. 90 o .

F1

Câu 278.
A. F

20 N .

B. F

16 N , F2

30 N .

12 N

C. F

9 N

Câu 279.

D. 120o .
t

3, 5 N .

D. F

12 N

2, 5 N .

t

t

t
A. 1 N .

B. 2 N .

C. 15 N .

F1

Câu 280.

8 N , F2

D. 25 N .

6 N

F

10 N

t
A. 30o .

C. 60 o .

B. 45o .

D. 90 o .

30 N

Câu 281.

t

30 N ?
B. 60 o .

A. 30o .

C. 90 o .

t

Câu 282.
t

t

A. F
t

Câu 283.

t

B. F

t

F1

t

F2

F3

20 N

120o

t

0 N .

D. 120o .

20 N .

C. F

40 N .

D. F

60 N .

8 N , 10 N , 12 N

t

10 N t
B. 4 N .

A. 20 N .
t

Câu 284.

t

C. 6 N .

12 N , 20 N , 16 N

t

t

t

B. 20 N .

t

.

12 N , 15 N , 9 N

9 N
B. 60 o .

A. 30o .
t ật m

C. 28 N .

t

12 N

Câu 286.

20 N

t

A. 14 N .
Câu 285.

D. 10 N .

C. 90 o .

3 kg

t
t

t

D. 120o .

45o
t

t
A. 12 N .

B. 15 2 .

C. 15 3 N .

D. 24 N .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

m

45 o

Page - 9 -

3 kg
t

2.

t Niu–tơ n


ươ
i bài to n cơ bản c


đ nh lu t

ài to nt

iutơn

ật

t
t í

.

t

t

t
ật

t

t

+
t

.
t

.


+

1: F

t

t

Ox .

2 : F // Ox .
t
t

ật

Fhê

a

t

t

t

.

m hê

ưu :


t

tt

t

F1x

F2x

......

Fy

F1y

F2y

......

ài to n
F

t

Fx

v, s, t, a .

t

Fx2

F

t

F1

F2

... t

Fy2 .

t
t í
t

.
ật

t

t
t

t

t

m.a .

t

nt

Fi

ật
i 1

t


t

iải bài to n v chạm d

vào đ nh lu tt

t
t

Page - 10 -

iutơn t

F2

t

F1

F2

1

F1
m2 a 2

t

2

m1a1

t

m2

ật

v2

m1

v1

.
t
t
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

1

t


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

NG
T
50 kg

t ật
t

0,5 m /s

ậ t
: F

WT N
1m

t

í

t

ật

t

0,2 m /s2

6,25 N .

t ật
t

t

40 N Vật

t

60 N ?

t

: 0, 3 m /s2 .
t

20 N

t

t ật

t

t

0,2 m /s2

ật

60 N ?

t

: 0, 6 m /s2 .
g 50 t

t
t

0, 5 m /s
ậ t

2

t

t

t

25.103 N .

: F

4 kg

ật
t
: 10 m

ậ t

500 g

: F

í

t

í

t

0, 02 s .

t

t

t

ậ t

t

0, 02 s .

450 N .

5 t

t
t

: Fhp

ậ t

50 N .
750 g

: F

t

t

t

t

12 m /s

t

10 m/s .

t

2 m /s

20 N . Sau 2 s

t

ật

t

t

t

54 km /h t

ậ t

22,5 m t

í

25000 N .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 11 -
t

2, 5 t

t

t
: Fhp
t

50 m

t

t

í

10000 N .
2t

t

t
t

t

0, 36 m /s2

t

0,18 m /s2

t

t

t

t

í

: m'
t

72 km /h t t

ậ t

t

t

2.

2t

1, 5 t

t

0,2 m /s2

t
t t

0, 3 m /s2

t

tt
t

t

t

: 750 kg .

1 kg

t

F

t

t

t

s

t

t

m'

t ật
t

t

t

t

0,25 kg t

t

t

2,5 m t

s'

t

: 2 m .
t

F

t

ậ t
t

t

2 m

t

3 m t
t
: m

tt

500 g

ật

t

t

t

1 kg .

t

t

t

F

t

m

t

10 cm trong 1 s .

15 cm trong 1 s

100 g

t

t

t

t t

: 200 g .

m
t 10 s
t

20 s

í

: 150 kg .

Page - 12 -

50 kg

t

ậ t

t
t

t1

t

t
t

10 s

s
t2

20 s

s

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

t

t


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

40 kg

t

t

t

t

8 s

tt
t 16 s

: m'

t

t

t

120 kg .
15 kg

t ật
t

10 kg

t

t

i gian 12 s

t

t

tt

t ật

t

: t2
t

ậ t

t

4 15

t

16, 492 s .
m

t

2t

t t

t


t

54 km /h t t

ậ t

50 m

t
t

: 4500 N .
L

2t

t

10 s
100 m

50 m

t

10 s

t

í

: 2000 kg .
t

10 s t

1t

t
t

t ậ t

36 km /h

í

t

: 1000 N .
t
t

3 t

t

t

t

t

t

20 m t

ậ t

20 m /s

ậ t

20 m /s

í

: 3000 N .
t
t

3 t

t

t
: s

t

200 m ; Fhp

t

350 N

tt

20 s

í

3000 N .
100 kg

t

: s

t

í

30,6 km/h t

ậ t
t

t

t

10, 32 m .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 13 -
t

10 s

3 t

t
í

t

2.

25 m .

t

20 s

Vậ t
: a / 1500 N .
t

t

b/ 10 m/s ; 100 m .
2t

t
t

72 km /h t

ậ t

500 m t

t

t

L
t

t

: a / 800 N .

b / 50 s .

t

3 t

t

ậ t

15 m trong 3 s t
Vậ t
L

t

to

: a / vo
t

o

10 m/s .

b/ 10000 N .
m

t

200 kg

t

t

9 m t


3 s

t

V

í
: Fhp

4000 N .
4 kg

t ật
t
t

t

t

vo

10 N

t

vo

ậ t

2, 5 m /s2 t

30 m t

ật

t

: t

4 s .
800 kg

t
t
1, 5 m ?

t
: Fhp

t
ật


t

2400 N .
m

500 kg

tt

t
t

1m .
: Fhp
t ật

1000 N .
200 g

t

100 cm trong

5 s .
Page - 14 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

t


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H0, 02 N ?

t

ật
: a / Fk

0, 036 N .

b/ FK

250 g

t ật

FC

t

0, 02 N .
1,2 m t

t

4 s .

t
í

0, 04 N ?

t

ật
: a / Fk

0, 0775 N .

b/ Fk

Fc

0, 04 N .

300 kg

t

t

ậ t

18 km /h t

t

360 N .
í

ậ t

t

t t
t

: a / vt
L

t

a2

t

3,2 m /s .

1,5 s

b/ s

ật

1

3 m /s2

t

1,2 m/s2 .

t

ật

1

6 m /s2

t

a2

t

t

a2

t

t
t

: a

t

2 m /s2

a1

t

m

ật

t

2 m /s2

a1

ật

t

m1

m2 t

t

ật

m

ật

2

2

m1

m2 t

t

ật

1

6 m /s2

t

t

2 m /s2

a1

t

ật

m

ật

2

m1

m2 t

t

3 m/s2 .

: a
L

10, 417 m .

1, 5 m /s2 .

: a
L

t

t

: a
L

1,5 s

a2

ật

1

3 m /s2

t

t

1 m /s2

a1
ật

t

ật

m

2

m1

m2
2

t

1,5 m/s2 .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 15 -

t
Vật

t

t

t

10 m /s tron t
15 m /s

ậ t
í

F1

t

F2

Vật
ậ t

t

t

F1

t

ật

t

ậ t

t 0

F2

t

t.

t

?
t

t

2t

t

F2

t

ật t

F1

: a/

2.

F2

b/ 25 m /s .

F1 t

L

t

t

2.

t ật t

8 m /s

t
t

í

t

F1
F2

2.

F2

t

t
ật t

ậ t

F1

t

ậ t

t

t

t 0

t

F2

t

F2

t.

t

?

Vật

: a/

ật

12 m /s

ậ t

t

t

t

b/ vD

1, 5t

t

18 m /s .

T
m

t
t

t

WTON

300 g

ậ t

m2

t

0,2 s

t
t

t

v

600 g

3 m /s
t

t

t ậ t

t

ậ t

0,5 m /s t

: 2 m /s .
t

ậ t
ậ t

mB
: mA

Page - 16 -

ậ t

0,55 m/s

t

200 g

100 g .
t

4 m /s

0,1 m /s

3,6 km /h

1

t

ậ t

2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

1

t

:

m1

í

t

1.

m2

t

t

tt

t

m1

t

4 m

9 m

:

2 m /s

ậ t

í

t

1,5 .

m2

t
t

t

t

t

t

t

t

4t

:

m1

t

t

0, 5 .

m2

t

t

t

t

s1
t

t
:

t

m1

t

t

í

1 m ; s2

2 m

t

2.

m2

m

t

100 g

t

t

h

t

t

t
t

0, 8 m0,5 s

t
: 16 N .

200 g

t
ật t

t

ậ t

15 m /st

ậ t

í

t

0, 05 s

t

t

: 120 N .

200 g

t
ật t

t

0, 05 s

ậ t

tt

54 km /h

ậ t
í

90 km /h

t

t

: 160 N .

200 g
ậ t

ậ t
t

72 km /h


t

t

t
t

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

ật t
ật

Page - 17 -
t
t

t

30o t

t

2.

0, 05 s

í

t

t

: 80 3 N .

Page - 18 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

M
T 1 NIU–TƠ
t

Câu 287.

t

t
L


t

Câu 288.

t

.


ật
ật

t


ật


t

t

t


t

t


L


t

t
Vật
Vật
Vật
Vật

Câu 291.

t


t

Câu 290.


t t

t

Câu 289.

t

.

t

t

t

ật

t
t

t

t

t

t

t
ật t

t

t

t

t

ật t
t
ật t
t
t ật
ật
ật t
ật
t

.

ật

t

t

ật
ật

t

t

t
t

t
t

t

.

t
t

t

t

ật

t

ật


t ậ

Câu 292.

ật

t
tt

ậtt

tậ

nhanh t
t


t ậ t

t

t

t

ậ t.

t
t

Câu 293.

t

t

t

t
t
t
t

t
í t

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 19 -
t

t

t
ậ t

t
t ật
Vật ậ t
Vật
Vật
Vật

Câu 294.

t

2.

í t.
t
t
t

t

tt

t

t

t

t

T

.

–TƠ

Câu 295.
t
t
Vật

t
tt
ật

ật t
ật t
ật
t
t

t

ật
t
t

ật t

ậ t

ật

t

.
Câu 296.
t

t

t ật

t

t

t ật

t
ật

t

ật

t
t

t

t

t

t

t

t
Vật

Câu 297.

t

t
t

ật

t

t
t

ật
ật

t

ật
ật

t


t

Câu 298.
t ật
t ật

t

t
t t

t

t

t

ật
t ật

t

t

t

0.
t

0 t

t ật

ật

Câu 299.
t
t

ậ t
ật t
ật t

t

t
t

t

Câu 300.

0

ật
t ật t
t

ật

ậ t
t

t

t
ật

t

.

t
ậ t

t

t

t
t
L

t
t

t

t

t

t

t

t

ậ t

t t
t

Page - 20 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

t
ậ t


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

t

Câu 301.

t ật

t

t

t

ật

t

t


t

t
m1

ật

Câu 302.

F1

m2

F2

t

.


t
s1, s2

ật

t

t

t

t
A.

s1

F2

s2

F1

B.

s1

F1

s2

F2

t

Câu 303.
t

1,

A. P1
Câu 304.

.

C.

F2

s2

F1

.

D.

m2 t

s1

F2

s2

F1

.

t

ật

t

P2

P2 .

B. P1

P2 .

C.

ật t

0, 4 m /s

L

m1

P2

m2

D.

ật t

m1

P2

m2

.
t

2 s

t

F1

t

P1

t

t

1 m /s

F2 t

.
ậ t

F2 t

t 0, 8 m /s

t

P1

0, 8 s

t

0, 8 m /s L

t

s1

m1

ật

F1 t

L

.F2
1,1 s t

t

ậ t

ật t

t
A. 0,11 m /s .
t

Câu 305.

t

t ật t

8 cm /s

5 cm /s

t

Vậ t

D. 0,25 m /s .

0, 6 s

t

ậ t

t

t

t

t

t

2,2 s

t

ật t t

A. 12 cm /s .

B. 15 cm /s .

17 cm /s .

C.

2 kg

t ật

Câu 306.

C. 0,22 m /s .

B. 0,15 m /s .

F1

4 N

F2

D.

t
F1

3 N

20 cm /s .

t

t

30o

F2

ật

1,2 s
A. 2 m .
t

Câu 307.

1

B. 2, 45 m .
t
1

F1

A. 3 .

F3

3
B.

t

Câu 308.

ật
2F2

1

F1
3

t

ật

m1

2m 3
5

t

C. 2, 88 m .
1

t

2

t

t

ật
t

2
.
3

C.
1

t

D. 3,16 m .
a2
a1

3
.
2
3

t

2

D.
t

ật

1
.
3
3

a1
a3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 21 -
15
.
2

B.

t ật

m

A.
Câu 309.
t

t

v

m

F

t

5
.
6
ật

2

C. 15 N .

t
t

1

t

t

1

t

t

2

B. a 2

10 m /s t

D.

7, 5 m /s

ật

2a 2 .

11
.
15

t

t

t ật

Câu 311.

t

B. 10 N .

t ật
F2 2F1 t
A. a 1

C.

2 kg

t 2, 5 m /s

ậ t

A. 5 N .
Câu 310.

6
.
5

t

2.

a1 .

C. a 2

10 kg

2a 1 .

D. a 2

t

t

4a 1 .

v

ậ t

F

t

v

10 N t

Vật
B. Sau 10 s

t

t

Vật

t

t

t

2 t

t
A. 0, 5 t
t

0, 3 m/s2

B. 0, 75 t

t

t

t

D. 1, 0 t .

0,6 m/s

t

t

D. 2, 5 t

C. 2 t

t

t

t

t

12 m t

A. 6 m .

t

t

t

B. 12 m .

10 kg

t ật
t
A. 0,25 N .

32 m t

ậ t

t

5 m /s

20 m /s

10 m /s

ật
L

t

C. 25 N .

50 t
ậ t

3 m /s t

ậ t

B. 2, 5 N .

t

D. 36 m .

C. 24 m .

t

t

t
ật
t

t
75 m t

t
t

ậ t

L

A. 100 N .
Page - 22 -

t
2

t

B. 1, 5 t

t

Câu 316.

t t

t

A. 1 t

Câu 315.

t

4 t

0, 3 m/s

t
t

t

t
t t

0, 3 m/s2

t

t
C. 1, 5 t

2

Câu 314.

.

10 m /s .

ậ t

t

Câu 313.

tVật
Câu 312.

ật

B. 1000 N .

C. 10000 N .

D. 100000 N .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

t


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

m

t ật

Câu 317.

F

4 kg

8 N

ật

A. 5 m .

t

t ật

t

t

C. 30 m .

t

t

t

t

B. 2 m /s2 .

C. 4 m /s2 .

t

200 g t

t

t

B. 8 N .

50 kg

t ật

50 cm t

ật

t

t
4 m /s 2

t

t
t

ật

B. 2, 45 N .

D. 51, 0 N .

C. 48, 0 N .

2, 5 kg

t ật

D. 800 N .

C. 80 N .

0, 7 m /s L

ậ t

A. 24, 5 N .
Câu 321.

ậ t

t

A. 0, 8 N .
Câu 320.

t
t

10 m/s2

g

t

ật

t ật
L

ật

0, 5

t

A. 1 m /s2 .
Câu 319.

t

t

1 m /s
t

t

5 s

t

B. 25 m .

t t

Câu 318.

t

0, 05 m /s2

t

L

t

ật

t
A. 5 N .

B. 0, 5 N .

t

Câu 322.

ật

m2 t

t

m1

m

m2

í

1 m /s2

t
ật t

ật

ật

C. 2 m /s2 .

B. 1, 5 m /s2 .

F

t

ật

2

t

t

t

D. 50 N .

t

3

t

1

3 m /s 2

A. 1 m /s2 .
Câu 323.

C. 0,125 N .

ật
t

4 m /s 2

t

2 m /s 2

t

A. 1, 03 m/s2 .

t

1

t

ật

t

t

.
t

ật

t ật t

t

B. 1, 33 m/s2 .

C. 3, 33 m /s2 .

D. 3, 03 m /s2 .

T II NIU–TƠ
Câu 324.

Câu 325.

L

tt
L
L
L

t
t
t
t

.
tt
t
t

t
t
t
t

ật

t
t
t

t
t

t

t
t

t

.
thttp://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 23 -
t

Câu 326.

t

L
L

t
t
t

t

t
t

t

1

Câu 327.

m1

í t
L
L

t

400 g

t
t

v2

t

B. 350 g .

t

1, 5 m /s

t

C. 500 g .

0,2 kg
ật t

t

A. 50 N .

tt

m1

2 m /s
t

D. 600 g .

25 m /s

15 m /s0, 05 s

L

t

t

C. 160 N .

2 kg

D. 230 .
í t

ật m2

1 kg

ậ t

0, 5 m /s

t

t

t

B. 90 N .

t ật

ật

ậ t

ậ t
t

t

v1

2

t

v01

2

ậ t

tt

A. 250 g .

Câu 329.

.

t

í

1 m /s
t

Câu 328.

t

2

t

t

t

tt

t
tt

t

2.

ậ t
ật t

Vật t

ậ t

C. 5, 0 m /s .

t

2

t
A. 2, 0 m /s .
Câu 330.

400 g

t

200 N
A. 2, 5 m /s .

Page - 24 -

B. 3, 5 m /s .

t
B. 3, 5 m /s .

t

t

t

0, 01 s
C. 5, 0 m /s .

t

t

t

t
t
D. 25 m /s .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Vật Lí 10 – H

T

C

271.C

272.C 273.D

274.C 275.C 276.D 277.B 278.A 279.B 280.D

281.D

282.B 283.D

284.B 285.C 286.B 287.C 288.D 289.D 290.B

291.C

292.C 293.D

294.D 295.D 296.C 297.B 298.C 299.A 300.C

301.B

302.B 303.C

304.A 305.C 306.B 307.C 308.A 309.A 310.C

311.B

312.D 313.C

314.D 315.B 316.C 317.B 318.C 319.A 320.A

321.C

322.D 323.B

324.C 325.B 326.D 327.D 328.C 329.C 330.C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Page - 25 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×