Tải bản đầy đủ

Chương 2 các lực cơ học

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

B–



c hấp d n –

nh lu t vạn v t hấp d n

a/


b/
Fhd

G.


m1m2
r

G

2

6, 67.10

11

Nm2 /kg2 :
F1F2

+
m1

+

m2

r

c/P

G

mM
R
P

mg

G

mM
R

h

c đàn h i –

nh lu t

h
g

R

g

2

h

2

GM
R

h

.

GM
.
R2

c

a/
b/
Page | - 1 -

a

Fđh

k.

l .T

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

+
N /m

lo
l

+

m .

l

Fđh

l

c/
PF

k.

Fđh

l .

d/

TP

P

cm s t
a/
v

+
+
+
+

Fmsn max

n

.N

0

F

Fmsn

Ft

Fmsn

v

n

b/


+ G
+
+
+

Fmst

t

.N

t

.
+
Page - 2 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

c/


+
+

Fmsn

+
Fmsl

+

l

N

t

l

T

B n Minh th c m c: Cùng b
xu ng m
t, th mà M
B

ĩt hút mà sao qu
tinh nhân t o l

ỡ sẽ
t?

i thích cho Minh hi u ?

T công th
nh lu t v n v t h p d n hãy ch ng t
lê tháp nghiêng Pin th k : gia t
nhau cùng m
trên m

n trong k t lu n c a Ga-lia các v t kh
ng khác

ĩ

b/ Dây cao sau, dây

B n Minh nói: m
là ko. Theo b

c ng ko, c t m t ph n c a nó dài l

i th rèn
e t th
tr l i. H i cái gì sinh ra ph n l c c

e
e

e

ổi gì c , mà tay búa c a mình b b t
nh lu t III Niu-

B n Minh nói: Các l c ma sát ch toàn gây c n tr cho các chuy
ng ch
Giá mà các l c ma sát bi n m t h t thì t t bi t bao. B n Minh nói th
6
Page | - 3 -

3

c ng c a nó v n

c tích s gì.

3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

ạng .

c bài to n liên qu n đ n l c hấp d n
h

ng ph pFhdF

G

Mm
R2

go

G

M
.
R2

m1 m 2

G

r

G

2

6,67.10

11

Nm2 /kg2 .


+
+

+


gh

G

gd

G

M
R
M
R

d

.

2

h

2

.

u :


1

g1

2

g2F12e

F21

Fhd

.

G

m1m2
r2

.

F

F1

F2

.......

R

6400 km .

NG
g

9, 81 m/s2

10 km ?

e
S: a / 6, 02.1024 kg .

b/ 4, 36 m/s2 .

c/ 9,78 m /s2 .
72 N

h

d/ 2, 45 m /s2 .
R
2

10 m/s2 .
S: F

Page - 4 -

32 N .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
400 N

4R
S: 25 N .
45 N

S: h

5 N

2R .
h

R
4

9, 8 m/s2 .

go

S: 6,27 m /s2 .

g

9, 8 m/s2

go
S: h

4,9 m/s2

R

6400 km

2651 km .
0, 53
0,11

10 m/s2

450 N

S: 3, 9 m/s2

175, 5 N .

go

9, 8 m/s2

81

3, 7

S: 1, 63 m/s2 .
R

2
6400 km .

S: 2651 km .

1798

e
m

M

158 kg

S: 8, 5.10

10

0, 729 kg

3 m
N .

150000
1 km

S: 1, 50075 N .
3, 6 kg

36 N

2R
S: 4 N .
Page | - 5 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

6 kg

gTĐ

10 m /s2

1
6
S: 10 N .
200 kg
1600 km

R

6400 km

10 m /s2

gTĐ

S: Fhd

1280 N .

60
81
x

S

54R

13

x

6R .

1

390
HD: L c h p d n c
t và M t Tr
t và M t Tr i trùng M t Tr i.

ng tâm. Coi kh i tâm h
1, 6.103 kg

e12 m /s
48 m .

S: T

18,1.103 N .

d

R
2

S: F1

R

GMm.

7d2

8d2 d

Page - 6 -

2R 2

8dR
R
2

2

.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

P

M

Câu 331.

.
Câu 332.
0.

.
Câu 333.

o

M
.
R 2G

A. g o
Câu 334.

B. go

R2
M
.
G

C. g o

M
G 2.
R

D. g o

R2
G
.
M

o

GM
.
R2

A. g h

B. gh

M

G
R

h

2

. C. gh

go

R

A. 20 N .

B. 26 N .

R
h

72 N

Câu 335.

d

D. g h

.

go

R

h

R /2

C. 32 N .

D. 36 N .

1, 5.105 km

Câu 336.
R

6400 N

A. 275

C. 550

B. 360

D. 650

.

60

Câu 337.

81

A. 54R .

B. 24R .

C. 12R .

A. 3R .

B. 2R .

D. 6R .

45 N

5 N

C. 9R .

D. R / 3 .

Câu 338.

2

Câu 339.


16

8

g

Câu 340.

2

.

9, 8 m/s2


R

6400 km

cao 5 km

Page | - 7 -

A. 9, 78 m /s2

4, 90 m /s2 .

B. 9, 82 m /s2

4, 76 m /s2 .

C. 7, 63 m /s2

4, 36 m /s2 .

D. 9, 78 m /s2

4, 36 m /s2 .

2

R

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

.
2

R

Câu 341.
A. 3200 km .

6400 km

B. 9600 km .

C. 12800 km .

D. 2650 km .

100000

Câu 342.
A.

2, 7 N .

B.

0, 5 km

5, 4 N .

27 N .

C.

50000

Câu 343.

54 N .

D.
1 km

10 m/s2

g

S

20 g .

.
24

M

Câu 344.
m

A.

2, 3 kg

g

15, 82 N .

B.

6.10

kg

9, 81 m/s2

20,24 N .

C.

22, 56 N .

D.

32, 00 N .

Câu 345.
.
Câu 346.

1740 N

o

h

A.

3480 km
1
g .
9 o

B.

1
g .
3 o

C. 3go .

D. 9go .

400 N . Kh

Câu 347.

4R
A. 2, 5 N .

B. 25 N .

C. 250 N .
10 cm

Câu 348.
1, 0672.10

7

N

A. 2 kg .

B. 4 kg .

D. 18 kg .

C. 8 kg .
1
4

Câu 349.

R

B. 3200 km .

A. 1600 km .

6400 km .

C. 6400 km .

Câu 350.

4
16

.

Câu 351.

.
Câu 352.
Page - 8 -

ổ ra sao ?
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

2

2

4

4

.

5 m

Câu 353.
5 kg

A. 6, 672.10

11

N .

B. 6, 672.10

C. 9, 81.52 N .

11

N.m2 /kg2 .

D. 9, 81 N .

g

Câu 354.

9, 8 m/s2

go
R

4,9 m/s2

6400 km .

A. h

2560 km .

B. h

2650 km .

C. h

2770 km .

D. h

2540 km .

10 m /s

Câu 355.

gMT
B. 22, 0 m /s .

A. 20,2 m /s .

10 m/s2

A. 2, 688.10

6

N .

B. 2, 688.10

7

D. 16, 8 m /s .

C. 19, 6 m /s .
5 m

200 kg

Câu 356.

N .

100 m

C. 2, 688.10

8

N .

Câu 358.

6

N .

B. 2, 66.10

6

N .

C. 1, 67.10

6

N .

0, 53

Sao H
A. 3, 83 m /s2 .

D. 2, 688.10

9

N .

10 cm

40 kg

Câu 357.
A. 2, 77.10

120 m

D. 2, 67.10

6

N .

0,11

B. 3, 38 m /s2 .

C. 8, 83 m /s2 .

D. 8, 38 m /s2 .

Câu 359.
6.1024 kg

7, 4.1022 kg

A. 2.1010 N .

384000 km ?

B. 2.1020 N .

C. 2.1019 N .

1

Câu 360.

g
A. 6,27 m /s2 .

D. 2.1025 N .

4

2

9, 8 m/s .

B. 6,17 m/s2 .

C. 6, 37 m /s2 .

D. 5,17 m/s2 .

T
331.C 332.C 333.C 334.B 335.C 336.C 337.A 338.B 339.B 340.D
341.D 342.A 343.C 344.C 345.D 346.A 347.B 348.B 349.C 350.C
351.C 352.D 353.A 354.B 355.B 356.C 357.D 358.A 359.B 360.A
Page | - 9 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

ạng .

c bài to n liên qu n đ n l c đàn h i
h

ng ph pFđhe
F

P

mg

k. l

mg

k.x

k. l .

lo
l

k. l

lo .

l


F

P sin

k l

 Khi hai
Fđh

mg sin

kl

k1
F 1 đh

l

1
k nt

l21
k1

1
k2

k1
Fđh

F 1 đh

l

m

k //

l2

k1

k1

k nt

k1.k2
k1

VTCB O
O

k1

F

.

P

N
VTCB O

P

k2

k1

k2

m

k2

2

k2

F 2 đh

l1

m.g.sin .

lo

k2

F 2 đh

l1

F

k2

(H

2

k2
m

NG
20 cm , tre
m

S: k

100 g

25 cm

20 N /m .
4000 N /m

S:

l

25 mm .
8 cm

4 cm

S: k2

Page - 10 -

100 N

e

e
4 kg

2 kg

S

4k1 .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
e

4 cm

e

1 cm

S: k2

m2

m1

2 kg ;

S

1 kg

2k1 .

e

40 cm

e

m

100 g

e

thêm 2 cm

25 g ?

S: 42, 5 cm .
e

e

120 N

10 cm

10 m/s2 ?

g
S: m

1,2 kg .
100 g

e
2 cm

e
e

e

m

5 cm ?

S: m1

g

150 g .

100 g

10 m/s2 .
e

3 cm

e

0, 5 kg

S: a / k

20 N /m .

e

m1

b/ m '

60 g .

50 N /m .

b/

l'

25 cm .

l1

4 cm .

10 m /s 2 .

e
S: a / k

c/200 g

yg

m2

l'

100 g ?

6 cm .

20 cm

24 cm

5 N

S: l

10 N

28 cm .

e
l1
l2

Page | - 11 -

5 cm

27 cm

25 cm

1

e
m2

m1

200 g

300 g

e

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

S: k

50 N /m ; lo

21 cm .

e
m1

200 g

m2

250 g

e

30 cm

l1
32 cm

l2

e

10 m/s2

g

e
S: k

125 N/m ; lo

28, 4 cm .

e

lo
m1

100 g

32 cm

l2

e

31 cm

l1

m2

200 g

10 m/s2

g

e
S: k

100 N /m ; lo

ng m

M t v t có kh
c ng k

30 cm .

40 N /m

1 kg

c g n vào m

m

300 , không

t trên m t ph ng nghiêng m t góc

ma sát v t tr
g 10 m/s2 .
S:

uc

k

dãn c

12, 5 cm .

l

ng m

M t con l c lò xo g m qu c u kh
c ng 50 N/m

k

100 g g n vào lò xo kh

dài t nhiên 12 cm . Con l

nghiêng m t góc  so v i m
11 cm . B qua ma sát. g

t trên m

10 m/s2 . Tính góc  ?

2

300 .

S:

e
300

2 cm

S:

1 cm .

e

lo

me

80 cm

k

0,5 kg

k

100 N/m

VTCB O
30o

S: 82, 5 cm .
e

5

1

k

200 m

2.106 N /m

20 s

e
S:

Page - 12 -

l
Fk

0, 5 mm
6000 N

.

5T

2N

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

2
k

400 m

50 s
2.106 N /m

60 o ?

S: a /

0, 32 mm .

l

b/

l'

0, 64 mm .
4.104 N /m

10

e

40 s

4 m /s

S: 2, 5 cm .

10

20

e

8.104 N /m

0, 04 m

S: 12800 N

0, 32 m/s2 .
5

10

e

500 N

1 cm

S
10 s
1 m /s

10T

5T
S:

3 cm ;

l1

m
k

100 g

m

60
10 .

30 cm50 g

k

3 N /cm
x

S: n

k

5 cm .

l

m

lo

20 cm

lo

20 N /m
2

S:

1 cm .

l2

5 42
7

300 42
7

5 cm ?

277, 75
30 cm

350 N /m20 g

Page | - 13 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

2 cm

S: 316
M
S

e

e

S: l

lo.

3mg
.
2k

lo


20 N /m

40 g

20 cm

S:

l

10 rad /s ?

5 cm .k2

k1

m

k1

k2
2

k1
k1

k2
k2

m

nh 4

k2

k1

1 N/cm

k1

100 N/m

150 N/m

nhiêu ?
S: k //

k2

250 N /m .

250 N /m

S: knt

60 N /m .
k

50 N /m

m

1 kg

ePage - 14 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
S: knt

25 N /m ; k //

50 cm ; ko

lo
l2

100 N /m .
120 N /m

k1

20 cm

S: k1

200 N /m , k2

2.l1
S: k2

l3

l1

k2

k1

30 cm ;

k2

300 N /m .

lo
l2

l1

l1 , l 2 , l 3

120 N/m

ko
l2

l2

360 N /m .

lo

300 N/m

ko
lo
4
S: 400 N /m .

lo

ko

1 N/cm

200 N/m

k
S: 200 N /m .

lo

e

9, 8 cm
60o

S: k

g

m

500 g

9, 8 m/s2

98, 56 N /m .l

F1, F2 F1

F2 .

F1

l
x

S: Fđh

Page | - 15 -

F1 l

x
l

xF2

F1

.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

F2
2

P
Câu 361.

Công th c c
A. F

M

nh lu t Húc là
B. F

ma .

G

m1 m 2

.

r2

C. F

k

D. F

l.

N.

Câu 362.

.
e

Câu 363.

A. m, k .

D. m, g .

C. m, k, g .

B. k, g .
e

Câu 364.

e

2

ng 200 g

4

15 cm

g

10 m/s2

S

A. 6

17 cm . Cho

e
B. 8

21 cm

C. 10

.

D. 9

e

Câu 365.

e

2

200 g

4

15 cm

g

17 cm . Cho

10 m/s2

A. 50 N /m ; 12 cm .

B. 100 N /m ; 10 cm .

C. 200 N /m ; 13 cm .

D. 200 N /m ; 14 cm .

e

Câu 366.

k

10 cm

A. m

g

0, 5 kg .

10 m/s2 .

B. m

1, 5 kg .

C. m

2, 5 kg .

D. m

3, 5 kg .

300 g v

e

Câu 367.

50 N /m

31 cm
33 cm

yg

e

200 g

10 m /s 2

A. lo

30 cm ; k

50 N /m .

B. lo

29 cm ; k

100 N /m .

C. lo

28 cm ; k

100 N /m .

D. lo

28 cm ; k

200 N /m .

Page - 16 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
e

Câu 368.

k

10 cm . Cho

10 m/s2

g

A. m
Câu 369.

100 N /m

100 g .

B. m

600 g .

C. m

M t lò xo có chi u dài t nhiên 15 cm
u kia m t l c 10 N

tác d
A. l

0, 05 m .

1 kg .

nh m

u và

nén lò xo. Khi y, chi u dài c a lò xo là bao nhiêu ?
C. l

0,15 m .

10 cm

Câu 370.

D. m

c ng 100 N /m .Gi c

0, 50 cm .

B. l

800 g .

20, 0 m .

D. l

40 N /m .

1, 0 N

A. 2, 5 cm .

B. 7, 5 cm .

C. 12, 5 cm .

20 cm

Câu 371.

D. 9, 75 cm .
24 cm

5 N

10 N

A. 28 cm .

C. 22 cm .

B. 4 cm .

D. 48 cm .

32 cm

Câu 372.

30 cm

4 N

A. 27 cm .

10 N

B. 37 cm .

C. 47 cm .

30 cm

Câu 373.
e

10 N

35 cm

nhiêu ?
A. 2, 000 N /m .

B. 20, 00 N /m .

C. 200, 0 N /m .

e

Câu 374.

D. 2000 N /m .
e

7 cm

10 g

7, 4 cm

A. 25 N /m .

B. 40 N /m .

e

Câu 375.

P

C. 50 N /m .

D. 80 N /m .

5, 0 N

e

2 cm

6 cm

A. P '

2, 5 N .

B. P '

Câu 376.

5 N .

C. P '
e

lo

e

200 g
100 N /m

A. lo

24 cm .

k

Câu 377.
A. 40 N .
Page | - 17 -

28 cm

g
B. lo

15 N .

10 m/s2

26 cm .

400 N /m

B. 400 N .

C. lo

lo
29 cm .
10 cm

D. lo

32 cm .

e

C. 4000 N .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

Câu 378.

lo

40 N /m

25 cm

e

1, 0 N

A. 22, 5 cm .
Câu 379.

C. 27, 5 cm .

B. 23, 5 cm .

D. 29, 5 cm .
i 40 N /m

S i dây cao su m nh, có chi u dài t nhiên 50 cm và h s
cg nc

O

nh vào mi có treo v t 100 g

10 m /s 2 . Khi v t có v n t c c

sát v trí O r i th nh . L y g

u trên c a
tt i

i thì chi u dài c a dây

cao su b ng bao nhiêu ?
A. 25, 5 cm .

B. 52, 5 cm .

Câu 380.
2

A.

lol1

l2

ko

k1

k2

Câu 381.

l1.k o

...
l 3 .k 2

l1

k1

Câu 382.

k2

k 1k 2
k1

k2

lo

k1

k2 .

B. k o

2.l1

l3

A. 240 N/m .

l1

k1

l1.k1

k1

k2

lo

l1

l2

k1

k2

k 1k 2

l n .k n .

...

kn

...

ln

.

.

D. k

k1

k2 .

.

D. k

k1

k2 .

k2

k1 .

2

k1

k2 .

C. k

k1

k2

k 1k 2

ko
k 1, k 2
k1

k2 .

ko
l2

C. k o

k1

k2 .

D. k o

l1 , l 2 , l 3

120 N/m
l2

B. 360 N/m .

C. 480 N/m .

k1

D. 120 N/m .

1 N/cm

150 N/m

A. 60 N/m .

Page - 18 -

l2 .k 2

ko

C. k

k2 .

Câu 385.

k2

l2

2

60 cm

lo
l2

D.

l2

40 cm

Câu 384.

l n .k n 1 .
l2

l2

20 cm

A. k o

...

B. k

.

B. l o .k o

.

1

Câu 383.

l1

kn

B. k

.

l1

A. k

ln

1

n.

1

k 1k 2

A. k

l1

o

ln

lo

C. l o .k1

C. 55,2 cm .

B. 151 N/m .

C. 250 N/m .

D. 0,993 N/m .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

i


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 386.

k1

100 N/m

150 N/m

k2

A. 60 N/m .

B. 151 N/m .

Câu 387.

C. 250 N/m .

lo

300 N/m

ko

D. 0,993 N/m .

lo
4
A. 400 N/m .

B. 1200 N/m .

lo

Câu 388.

A. 100 N/m .
M

1 N/cm

ko

B. 200 N/m .

C. 300 N/m .

n có t l chi u dài l1 : l2
A. k1

50 N ; k2

80 N .

C. k1

50 N ; k2

100 N .

2:3

60 N/m . C

1

B. k1

2

80 N ; k2

50 N .

.

elo

e

m
k

D. 400 N/m .

c ng ko

ng ch t có kh

Câu 390.

D. 75 N/m .

200 N/m

k

Câu 389.

C. 225 N/m .

k

80 cm

VTCB O

0,5 kg

100 N/m

45o

A. 85 cm .

B. 83,75 cm .

C. 81,25 cm .

.

T
361.C 362.D 363.C 364.B 365.C 366.A 367.C 368.D 369.A 370.B
371.A 372.A 373.C 374.A 375.C 376.B 377.A 378.A 379.B 380.B
381.A 382.B 383.D 384.B 385.C 386.A 387.A 388.B 389.D 390.D

ạng .

c bài to n liên qu n đ n l c m s t
h

ng ph pFms

N .

e

N

Page |
- 19 -

P.

http://dethithpt.com – Websiteổ chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

NG
80
4

F

6.10 N

S:

0, 075 .

e

120000 N
54000 N

S:

0, 45 .

e

F

e
S:

e

20 N

20 kg

e

60 N

0, 2 .

m

e
2

a

e

0, 4 m/s

0, 02

10 m/s2 .

g
S: Fk

4

2400 N .

m
e

1
0,1

2 m/s2 ?

a
S: a / 1000 N .

b / 3000 N .
200 kg

100 N
0, 025

S: a

g

e

10 m/s2

0,25 m /s2 .
10 m /s

0,5

e
S: a

5 m/s2 ; t

2 s ;s

10 m .
vo

100 km /h

e
Page - 20 -

k

0, 7 ?

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
e
S: a / sk

62, 4 m .

b / su

0, 5 ?

u

78, 7 m .

ng 50 kg

g

F

200 N

10 m/s2 .


S: a /

0, 4.

4 m/s2 .

b/ a
m

400 g
F

0, 3

2 N . Cho g

10 m/s2 .

1 s ?

S
S: a / st

1 m .

1s

M t ôtô có kh

b/s

ng 2 t n b

2
m .
3

trong th i gian 20 s . Bi t h s ma sát gi a l p xe v i m t

g

600 N

0, 2 . Cho

ng là

10 m/s2 .

a/ Tính gia t c và v n t c c a xe
e
S: a / a

ng m

cu i kho ng th i gian trên ?

c trong 20 s

1, 7 m /s2 ; v

M t ôtô có kh

u tiên ?

3, 4 m /s .

b/ st

1200 kg b

a/ Tính gia t
b/ Tính l c kéo c
S: a / a

ng là

0, 2 . L y g

t

10 m /s 2 .

c trong th
e

1 m/s2 ; s

M t ôtô có kh

340 m .

20 s

u kh i hành. Sau 30 s v n t c c

30 m /s . Cho bi t h s ma sát gi a xe và m

450 m .

ng 3, 4 t n b

b/ Fk

3600 N .
Fk

u kh i hành nh m t l c kéo c

trong th i gian 20 s . Bi t h s ma sát gi a l p xe v i m

g

Fk

u kh i hành nh m t l c kéo c

ng là là

600 N

0, 2 . L y

10 m /s 2 .

a/ Tính gia t c c a xe ?
b/ Tính v n t c c a xe cu i kho ng th i gian trên ?
e
S: a / a

1 m/s2 .

c trong 20 s

b/ v
35 kg

20 m/s .
e

u tiên ?

c/ s

200 m .
100 N

0, 37 .

Page | - 21 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2e
100 N

e

e
S: b / Fmsn max

127 N .

m

c / Không.

d / Fnâng min

72, 7 N .

e / Fmin

27 N .

ĩ

11 kg

0, 52 .
60 0

e
60 0

e
S: a / F1

56,2 N .

b / F2

59,2 N .

c / F3

ĩ

220 N
đ

1124 N .
t

0, 41

0, 32 .

e


e


S: a / Fmin

90,2 N .

b/ Fa

m

0

70, 4 N .

c/ a

0,9 m /s2 .

0, 5 kg

F
300
t

0, 2

9, 8 m/s2

g

S: F

1, 01 N .
800 g
30 0

0,5

2

g

0, 4 m/s2 ?

10 m/s
S: Fk

8, 64 N .
Fmin

e

Page - 22 -

m

50 g

F

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
0, 2

S: Fmin

0,25 N .

m
N

9, 8 m/s2 .

g

4 kg

50 N

0,5

g

10 m/s2 .

e

S: a / Không.

b/ F

e

90 N ; F

10 N .

e

49 kgĩ

1, 2

t

0, 8

a/

S: a / 245 N .

b/ 294 N ; 60% .

e
0, 3

g

10 m/s2 .

'

m

0, 2

50 g .


S: a / a

3 m/s2 .

b/ F
m

0,25 N .

1 kg

r

8 cm
Fk

S: vmax

Page | - 23 -

k

0, 024 .

144 m /s .
1,

S:

kSv2

v1max

D1

v2 max

D2

D2. Hai

e

.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2

m
vo

10 m /s

F

0, 5v

S: a /

0, 5 kg

e

s

5 m .

b/

M

e

s'

10 m .

100
m
e10

ee
e
0, 09 . Cho g 10 m/s2 .

e


S: l

0,5t2 .

P

M

Câu 391.
A. Fms

t

.N .

B. Fms

t

.N .

C. Fms

t

D. Fms

.N .

t

.N .

Câu 392.

.
Câu 393.
.

Câu 394.
.

Câu 395.

Câu 396.

Câu 397.

Page - 24 -

:

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
.
Câu 398.

Fmsl

N.

Câu 399.

Fmst

N.

.
Câu 400.
.

C. L
S

Câu 401.
.
Câu 402.


.
Câu 403.


e .
S

Câu 404.


ổ.
S

F

Câu 405.

e

F.

Fmst

Fmst

N

1, 2

Câu 406.
Fk. Sau 5

e

ng 0, 25Fk
A. Fk

Page | - 25 -

2, 4 N .

g

7, 5 m /s

e

10 m/s2
B. Fk

2400 N .

C. Fk

24000 N .

D. Fk

72000 N .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×