Tải bản đầy đủ

Chương 1 rơi tự do và ném thẳng đứng

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

C–

T
nh ngh
S rơi to

s rơi c

c đi m c


c cv t

g n m t đất ch

ư it c

ng c

trọng

c

s r i t do

 S rơi t o c phương th ng đ ng c chi u t tr n u ng
 S rơi t o chu ển động th ng nh nh n đ u v i gi t c a g const .
 T i c ng một nơi tr n Tr i Đất c c v t đ u rơi t o v i c ng gi t c g Thư ng ấ
g 9, 8 m/s2 ho c g 10 m/s2 .


c ph

ng tr nh c

s r i t dohương tr nh v n t c vhương tr nh tọ độ x

g t

xo

to .


1
g t
2

2

to .

2
1
g t to .
2
 C ng th c độc p v i th i gian: v2 2gs .

 C ng th c đư ng đi s


ưu

r ng:

i s rơi t
u chọn to

o th v o
0 th v

hảo s t chuy n đ ng c
a/

0, a

gt, x

g.

xo

1 2
gt , s
2

1 2
gt .
2

Th p nghi ng i
nơi
i
m th nghi m v s rơi t o

v t b n m th ng đ ng b qu s c cản h ng h

m xu ng d ới

O

 Chọn tr c
hư ng u ng ư i chi u ương t tr n u ng
ư i g c tọ độ t i ch n m v g c th i gi n
cn m
1 2
x x o v o t to
gt
2
v v o g t to
x o 0; to 0 .
 hi đ
v2

v2o

vo

2g. x

x
b/

m lên trên

 Chọn tr c
g c tọ độhi đ

x

xo

vo t

v

vo

g t

v

x

hư ng n chi u ương hư ng n
t i ch n m v g c th i gi n
cn m

2

v

2
o

to
to

2g. x

1
g t
2

to

h max

v

0

2

xo

0

to

0

vo

.

O

Page | - 1 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Chương 1. Động học chất điểm

T
u t n o nh hư ng đ n s rơi nh nh h ch m c c c v t h c nh u trong h ng h
u o i
đư c nh hư ng c
h ng h th c c v t s rơi như th n o
S rơi t o g
ấ th
minh họ
u c c đ c điểm c s rơi t o
Trong trư ng h p n o c c v t rơi t o v i c ng một gi t c g
i t c ng th c t nh v n t c v qu ng đư ng đi đư c c s rơi t o
th nh p c c phương tr nh chu ển động phương tr nh chu ển động phương tr nh v n
t c v c ng th c độp v i th i gi n c v t n m trong c c trư ng h p s u
m th ng đ ng t tr n u ng v i v n t c đ u vo độ c o h
m th ng đ ng t ư i n v i v n t c đ u vo v độ c o c ch m t đất h
c đ độ
c o c c đ i đư c t nh ng c ng th c n o

NG
T
ột v t rơi t
ĐS: t

o t độ c o s

2 s ;v

ột v t rơi t

19, 6 m

u ng đất T nh th i gi n rơi v v n t c

c ch m đất

19, 6 m /s .

o t độ c o 45 m

u ng đất T nh th i gi n rơi v v n t c c

v t hi v

ch m v o đất
ĐS: t

3 s ;v

30 m /s .

ột h n đ rơi t mi ng một gi ng c n đ n đ

g

gi ng mất 3 s T nh độ s u c

gi ng ấ

9, 8 m/s2 .

ĐS: s

44,1 m .

T v ch n i một ngư i u ng rơi một h n đ u ng v c s u T
c u ng cho đ n c ngh
ti ng ch m c h n đ mất 6, 5 s
i t r ng v n t c tru n m trong h ng h m như
h ng đ i v

ng 360 m /s

Th i gi n h n đ rơi
Độ c o t v ch n i u ng đ
ĐS: 6 s ;a g const

t nh

v c

180 m .

Th một h n đ t mi ng xu ng đ n đ

một hang sâu. Sau 4,25 s kể t lúc th h n đ th

nghe ti ng h n đ ch m v o đ T nh chi u sâu c a hang. Bi t v n t c truy n âm trong không
khí là 320 m /s
ấ g 10 m/s2 .
ĐS: h

Page - 2 -

80 m .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

ột h n đ đư c th rơi h ng v n t c đ u t mi ng một gi ng c n S u 4 s ngư i t ngh
thấ ti ng c n đ p v o đ gi ng
nghi m 340 m /s T nh độ s u c

i t v n t c tru n m trong h ng h t i nơi m th
gi ng
ấ g 10 m/s2 .

ĐS: 71 m .
Th i gi n rơi c

một v t đư c th rơi t

o

4 s

ấ g

10 m/s2

t nh

a/ Độ cao c a v t so v i m t đất ?
b/ V n t c lúc ch m đất ?
c/ V n t c trư c khi ch m đất 1 s ?
Qu ng đư ng v t đi đư c trong giây cu i cùng ?
ĐS: 80 m ; 40 m /s ; 30 m /s ; 35 m .
ột v t rơi t

10 m/s2

o t i nơi c gi t c trọng trư ng g

Th i gi n rơi

10 s T nh:

Th i gi n v t rơi đư c 1 m đ u ti n
Th i gi n v t rơi đư c 1 m cu i c ng
ĐS: 0, 45 s ; 0, 01 s .
ột v t rơi t

o trong th i gi n 10 s

ấ g

10 m/s2 .

t nh

10 m/s2

t nh

Th i gi n v t rơi trong 10 m đ u ti n
Th i gi n v t rơi trong 10 m cu i c ng
ĐS:

2 s ;

10

ột v t rơi t

98

0,1005 s .

o th i gi n rơi

10 s

ấ g

a/ Th i gi n rơi 90 m đ u tiên ?
b/ Th i gian v t rơi 180 m cu i cùng ?
ĐS: t

3 s ; t'

ột v t rơi t
rơi c

v t

2 s .

o h ng v n t c đ u t i nơi c gi t c trọng trư ng

v

g t

to

Th i gi n

t nh

5 s

Th i gi n v t rơi 1 m đ u ti n
Th i gi n v t rơi 1 m cu i c ng
c Qu ng đư ng v t rơi đư c trong 1 s đ u ti n
Qu ng đư ng v t rơi đư c trong 1 s cu i c ng
ĐS: 0, 447 s ;

0, 02 s ;

ột v t đư c th rơi t
v t rơi đư c trong 2 gi

5 m ;

45 m .

o t i nơi c gi t c trọng trư ng g
v gi

9, 8 m/s2

T nh qu ng đư ng

th 2 ?

Page | - 3 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Chương 1. Động học chất điểm

ĐS: 19, 6 m ; 14, 7 m .
ột v t đư c th rơi t

o t i nơi c gi t c trọng trư ng g

9, 8 m/s2 .

T nh qu ng đư ng v t rơi đư c trong 3 s ?
th 3 ?

T nh qu ng đư ng v t rơi đư c trong gi
ĐS: 44,1 m ; 19, 6 m .

T độ cao 20 m một v t đư c th rơi t do. Lấy v

g t

to

t nh

a/ V n t c c a v t lúc ch m đất ?
b/ Th i gi n rơi
c/ V n t c c a v t trư c khi ch m đất 1 s ?
Qu ng đư ng v t đi đư c trong gi
đ th

v

cu i c ng

t trong 3 s đ u

ĐS: 20 m /s ; 2 s ; 10 m /s ; 15 m .
qu s c c n h ng h v ấ v

T độ c o 51,2 m th một v t rơi u ng

g t

to .

T nh v n t c c v t ng trư c hi ch m đất
T nh qu ng đư ng v t rơi đư c trong gi cu i c ng
ĐS: 32 m /s ;
ột v t rơi t

27 m .

o trong 2 s cu i c ng trư c hi ch m đất đi đư c qu ng đư ng 160 m

T nh th i gi n rơi v độ c o

n đ u nơi th rơi v t

ĐS: 9 s ; 405 m .
ột v t rơi t

o trong 2 s cu i c ng trư c hi ch m đất đi đư c qu ng đư ng 180 m

T nh th i gi n rơi v độ c o c

nơi u ng v t

ĐS: 10 s ; 500 m .
ột v t rơi t

o trong gi

cu i c ng trư c hi ch m đất rơi đư c 35 m

T nh th i gi n

t

đ u rơi đ n hi ch m đất v độ c o nơi u ng v t
ĐS: 4 s ; 80 m .
ột v t rơi t

o trong 2 gi

cu i đi đư c 60 m T m th i gi n rơi v độ c o c

v t

ĐS: 4 s ; 80 m .
ột v t rơi t

o h ng v n t c đ u trong 2 gi

v th i gi n rơi đư c 118, 75 m cu i c ng c
ĐS: 180 m ;

o h ng v n t c đ u

T nh đo n đư ng v t đi đư c trong gi

Page - 4 -

v t trư c hi ch m đất

T nh độ c o
ấ v

g t

nđ u

to .

2, 5 s .

ột v t đư c th rơi t
b/ Trong 7 gi

cu i đi đư c 100 m

cu i v t rơi đư c 385 m

ấ v

g t

to

t nh

th 7 ?
T nh th i gi n rơi c

v t

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

c T m th i gi n c n thi t để v t rơi 45 m cu i c ng
ĐS: 65 m ;

9 s ;

ột v t rơi t

0, 5 s .

o h ng v n t c ban đ u trong 3 s đ u n đi đư c

t m th i gi n rơi v v n t c

1
qu ng đư ng rơi
4

c ch m đất

ĐS: 6 s ; 60 m /s .
ột v t rơi t
rơi

o h ng v n t c

t m th i gi n rơi Cho g

n đ u v trong gi

cu i c ng n đi đư c

1
qu ng đư ng
2

9, 8 m/s2 .

ĐS: 3, 41 s .
ột v t rơi t

o h ng v n t c

nđ u

hi ch m đất n c v n t c 70 m /s9, 8 m/s2 .

g

c đ nh độ c o nơi th v t
Th i gi n rơi c v t
c T nh qu ng đư ng v t rơi đư c trong gi

cu i c ng

ĐS: 245 m ; 7 s ; 65 m .
Trong 0, 5 s cu i c ng trư c hi ch m v o m t đất v t rơi t
đ i qu ng đư ng v ch đư c trong 0, 5 s ng

trư c đ

ấ g

o v ch đư c qu ng đư ng gấp

10 m/s2

T nh độ c o t đ

v t đư c u ng rơi
ĐS: 7, 8125 m .
ột v t rơi t

o h ng v n t c đ u t i nơi c gi t c trọng trư ng g

9, 8 m/s2

cu i c ng rơi đư c qu ng đư ng gấp đ i qu ng đư ng đi đư c trong 0, 5 s ng
T nh độ c o

Trong gi
trư c đ

c u ng v t

ĐS: 61,25 m .
C h i v t rơi t
gi n rơi c

o t h i độ cao h c nh u u ng đất Th i gi n rơi c

v t 2

Qu ng đư ng rơi c
n t c ch m đất c
ĐS: h1

4h2 ; v1

v t 1 gấp đ i th i

so s nh
h iv t
h iv t
2v2 .

ột v t rơi t o trong gi cu i c ng rơi đư c qu ng đư ng ng qu ng đư ng v t rơi đư c
trư c c ch m đất 2 s T nh qu ng đư ng v t rơi t hi th v t đ n c ch m đất v th i gi n
rơia g const .

ĐS: 125 m ;

5 10 s .

Page | - 5 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Chương 1. Động học chất điểm

o t i nơi c gi t c trọng trư ng g Trong gi

ột v t rơi t

24, 5 m v v n t c v

ch m đất

39,2 m /s

th 3 v t rơi đư c qu ng đư ng

T nh gi t c trọng trư ng g v độ c o nơi th

rơi v t
ĐS: 9, 8 m/s2 ;

78, 4 m .

i giọt nư c rơi c ch nhau 1 s

T nh ho ng c ch gi

h i giọt nư c s u hi giọt th h i rơi

đư c 1 s .
ĐS: 15 m .
i vi n i nh đư c th rơi t
T nh ho ng c ch gi

o c ng một độ c o

h i is u1 s

ểt

c i

i

rơi s u i

một th i gi n 0, 5 s

rơi

ĐS: 6,25 m .
i giọt nư c rơi r

h i ng nh giọt c ch nh u 0, 5 m

T nh ho ng c ch gi

h i giọt nư c s u hi giọt trư c rơi đư c 0, 5 s ; 1 s ; 1, 5 s ?

i giọt nư c t i đất c ch nh u một ho ng th i gi n
ĐS: a/ 1,25 m ; 3, 75 m ; 6,25 m .
C c giọt nư c rơi t m i nh

b/ t

o nhi u
0, 5 s .

u ng s u nh ng ho ng th i gi n

th giọt 5

t đ u rơi T m ho ng c ch gi

cao 16 mĐS: d 1

7 m ;

2

a g const .c c giọt nư c

ng nh u

ti p nh u

iọt 1 ch m đất
i t r ng m i nh

a g const .
d2

5 m ;

3

d3

3 m ;

4

d4

5

1 m .

C c giọt mư rơi t m i nh c o 9 m c ch nh u nh ng ho ng th i gi n
1 rơi đ n đất th giọt th

nh ng đo n

ng

t đ u rơi

4

hi đ giọt th h i v giọt th

ng nh u

iọt th

c ch m i nh

o nhi u

ĐS: 4 m ; 1 m .
Chi u c o c

s

1, 4 m

s u rơi t i m p tr n c

s

cn

T m ho ng th i gi n gi
T m chi u c o m i nh
ĐS: t
ột c

1, 43 s ; h

thư c

v n t c 2 giọt mư hơn nh u 1 m /s

s th giọt ti p
ấ g

h i n i n ti p giọt mư r i m i nh

i 1 m đư c th rơi s o cho trong hi rơi thư c u n th ng đ ng

ĐS: h

1, 8 m .

Thư c

c chi u

il

s ng nh ng

10 m/s2 .

10 m .

độ c o n o để n đi qu m p

một c i

iọt mư trư c r i m i nh rơi đ n m p ư i c

n trong 0,2 s

ấ g

25 cm tr o v o tư ng

ph

ư i thư c

h i th t

10 m/s2 .

ng một

i c nh ư i c

Tư ng c
thư c

ph i

l
h

Page - 6 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

c ch s ng ho ng h ng
trong th i gi n 0,1 s .
ĐS: h

o nhi u để hi đ t

tr o cho thư c rơi n s ch

20 cm .

ĐS: a

α

g.cot .

Bán c u c
n nh R trư t đ u th o đư ng th ng
n m ngang v i v n t c v. Một qu c u nh n m
cách m t ph ng ngang một kho ng h R .
g
hi đ nh bán c u đi ng ng qu qu c u nh
th n đư c u ng rơi t do .Tìm v n t c nh
nhất v c a bán c u để nó không c n tr s rơi
t do c a qu c u nh . Áp d ng cho R 40 cm , lấy g
ĐS: vmin

s ng

A

t đư c đ t tr n m t ph ng nghi ng c một c i ni m
như h nh v
i ph i tru n cho ni m một gi t c o nhi u
th o phương ng ng để v t rơi t o u ng ư i th o
phương th ng đ ng

g
tan

huất

gR

R

v

10 m /s 2 .

2 m/s .

T một đ nh th p ngư i ta th rơi một v t. Một giây sau

t ng tháp thấp hơn 10 m ngư i ta

th rơi v t th hai. N u coi hai v t rơi c ng tr n một đư ng th ng đ ng thì hai v t s ch m
nhau vào th i điểm nào sau khi v t th nhất đư c th rơi
ĐS: t

1, 5 s .

T
ột vi n đ đư c n m th ng đ ng hư ng n
qu điểm
v i điểm
ĐS: v

hi đi n n đi qu điểm v i v n t c v v
v
c o hơn điểm
t nh v n t c v v độ c o c c đ i so
3 m v iv nt c
2
ấ g 10 m/s2 .

8, 94 m /s ; h max/B

1 m .

ột qu c u nh đư c n m th ng đ ng t m t đất n v i v n t c vo
c n h ng h v ấ g
a

15 m /s

qu

c

10 m/s2 .

i t phương tr nh v n t c v tọ độ c
c đ nh v tr v v n t c c

qu c u th o th i gi n

qu c u s u hi n m 2 s ?

c Qu c u s đ t độ c o t i đ
o nhi u
o u s u hi n m qu c u rơi v m t đất
ĐS: 10 m /s
T điểm

15 m /s

11,25 m /s

c ch m t đất 20 m

3 s .

ngư i t n m một qu c u hư ng

th ng đ ng n tr n v i v n t c 10 m /s
h ng đ ng ể v ấ g

m

cc nc

m i trư ng

10 m/s2 .

i t c c phương tr nh v n t c v tọ độ c

vo

qu c u th o th i gi n

10 m /s

A

Page | - 7 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word lmới20nhất
m


 Chương 1. Động học chất điểm

T nh th i gi n qu c u n đ n đ nh c o nhất vi n i rơi tr
c T nh v n t c qu c u rơi tr
i qu
u ng đ n đất
ĐS: 1 s

2 s

3,24 s

10 m /s

i

vi n i rơi đ n đất

22, 4 m /s .

ột v t đư c n m th ng đ ng t m t đất n tr n v i v n t c

n đ u 20 m /s

qu s c c n

10 m/s2 .

h ng h v ấp g

T m độ c o v v n t c c

v t s u hi n m 1, 5 s ?

c đ nh độ c o t i đ m v t c thể đ t đư c v th i gi n v t chu ển động trong h ng h
c S u

o u hi n m v t v t

T nh ho ng th i gi n gi
ĐS: 18, 75 m

5 m /s

c ch m t đất 15 m

c đ v t đ ng đi n h

h i n h n i đi qu điểm gi
20 m

4 s

1 s

3 s

c

đi u ng

độ c o c c đ i

2, 83 s .

ột v t đư c n m n th o phương th ng đ ng t độ c o 300 m so v i m t đất v i v n t c
n đ u vo
cn m
gi n n
ĐS: x

c đ nh tọ độ c

30 m /s

v t v nt cvc

n

th i điểm t

ểt

10 s

c đ v t đi n h đi u ng T nh qu ng đư ng v t đi đư c trong ho ng th i
ấ g 10 m/s2 .
100 m ; v

ột v t rơi t
độ c o H H

70 m /s ; s

290 m v v t đi u ng

o t độ c o h C ng c đ
h v i v n t c đ u vo

một v t h c đư c n m th ng đ ng u ng ư i t
i v t ch m v o m t đất c ng c T m vo ?

H h
2gh H h .
2h
ột v t đư c u ng t o h ng v n t c đ u t độ c o h ột gi s u c ng t i nơi đ một
v t h c đư c n m th ng đ ng hư ng u ng v i v n t c vo
i v t ch m đất c ng c T nh độ
cao h theo vo v g
ĐS: vo

ĐS: h

g 2v o
8 vo

T độ c o h

g
g

2

.

20 m ph i n m một v t th ng đ ng v i v n t c vo

đ n m t đất s m hơn 1 s so v i rơi t
ĐS: vo

v i v n t c vo

o c ng độ c o

30 m /s

u ng đất 1 s sau t m t đất ngư i t n m v t th h i n

i h i v t g p nh u

v tr n o

u ng v i v n t c o nhi u
i s r ng h i v t n
đ ng so v i m t ph ng n m ng ng
ĐS: 40 m
T độ c o h1

tt c

o nhi u để v t n

15 m /s .

Th rơi một v t t độ c o 165 m

một v t

ng

c đ v t th h i đi n h

đi

c ng chu ển động th o một đư ng th ng

20 m /s .
21 m so v i m t đất một v t

đư c n m th ng đ ng hư ng n
nđ uc

v t

rơi t

o C ngđộ c o h2

qu s c c n h ng h v ấ g

o nhi u để h i v t g p nh u

độ c o h

5 m

10 m/s2 .

1 m so v i m t

đất
Page - 8 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

S u

o u ểt

ĐS: 8 m /s

hi n m v t

rơi t i đất

2, 083 s .

t ng th p c ch m t đất 45 m , một ngư i th rơi một v t
th h i u ng th o phương th ng đ ng
v nt cn mc
ĐS: vo2

ột gi

i v t ch m đất c ng

c

s u ngư i đ n m v t
ấ g

10 m/s2

T nh

v t th h i

12, 5 m /s .

ột v t đư c n m n th o phương th ng đ ng v i v n t c

nđ u

4, 9 m /s

C ngt điểm c độ c o ng độ cao c c đ i m v t đư c n m n n đ u c thể đ t đ n t n m
v t th h i u ng th o phương th ng đ ng v i v n t c n đ u c ng ng 4, 9 m /s
c đ nh
th i gi n c n thi t để h i v t đ g p nh u
ĐS: t

ấ g

9, 8 m/s2 .

0,125 s .

ột th ng m

h ng c tr n đ ng đi n đ u v i v n t c v

10 m /s

T độ c o 2 m so

v i s n th ng m một ngư i đ ng trong th ng m n m một h n i nh hư ng n th o
phương th ng đ ng đ ng c s n th ng m c ch m t đất 28 m
nt c nđ uc h n i
so v i th ng m

20 m /s . Cho g

9, 8 m/s2

a/ Độ c o c c đ i m i đ t t i so v i m t đất
S u o u th i tr v s n th ng m
ĐS: 75 m

t nh
o nhi u

4,1 s .

chu ển động n c o v i gi t c 2 m /s2

ột th ng m

th t tr n th ng m

c một v t rơi u ng Tr n th ng m

c th ng m
c ch s n

c v n t c 2, 4 m /s
h

2, 47 m

t nh

trong h qui chi u g n v i m t đất
Th i gi n rơi
Độ ch chu ển c v t
c Qu ng đư ng v t đ đi đư c
ĐS: a / t

0, 64 s .

b/

y

0, 512 m .

c / 1, 06 m .

Một v t đ ng n m yên trên m t đất th đư c kéo nhanh d n đ u n th o phương th ng đ ng.
Sau 1, 5 s v t độ cao 3, 75 m thì dây b đ t. B qua s c c n c a không khí. Cho

g

10 m/s2 .

a/ Tính v n t c c a v t hi
đ t?
T nh độ cao c c đ i c a v t trong quá trình chuyển động ?
c/ V đ th v n t c c a v t ?
th i điểm t

0 , một v t đư c ném t điểm A lên cao v i v n t c

n đ u 10 m /s . Cùng

th i điểm đ v t th h i đư c th rơi t điểm B n m tr n đư ng th ng đ ng qua A và cách A
ấ g 10 m/s2 . B qua s c
15 m v phía trên. H i v trí và th i điểm hai v t g p nh u
c n c a không khí.

Page | - 9 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Chương 1. Động học chất điểm

ột ngư i m i c tung c c qu
ng n c o qu nọ s u qu
hi qu trư c đ t điểm c o nhất Cho i t m i gi c h i qu
ng đư c n m n c o o nhi u
ấ g 10 m/s2 .
ĐS: h max

i qu s u r i t ngư i i c
ng đư c tung n
i c c qu

1,225 m .

Một diễn viên tung h ng, ném các qu
ng th o phương th ng đ ng lên trên v i v n t c ban
đ u như nh u s u nh ng kho ng th i gian b ng nhau. H i v n t c khi ném các qu bóng lên là
o nhi u để luôn luôn có 4 qu bóng chuyển động ? Bi t r ng khi ném qu th 5 thì qu th
nhất cách qu th 2 một ho ng ℓ 2, 4 m và trong tay diễn viên không có quá một qu
ng

10 m/s2 .

ấ g

ột v t đư c n m n th o phương th ng đ ng t m t đất S u 4 s v t i rơi i m t đất Cho

10 m/s2

g

t nh

nt c nđ uc v t
Độ c o t i đ m v t đ t đ n
c

nt cc

v t

ĐS: a / vo

độ c o

20 m /s .

ng

3
độ c o t i đ
4

b / hmax

20 m .

c / v1

10 m /s .

ột v t đư c n m n th o phương th ng đ ng t độ c o v i v n t c n đ u vo
qu s c
c n h ng h
c đ nh vo để v t ch m đất ch m hơn n gi so v i hi n đư c u ng rơi t
o h ng v n t c đ u t độ c o h
gn

ĐS: vo

2H
g

.

2H
g

n

ột t n

n
2

đư c ph ng th o phương th ng đ ng v chu ển động v i gi t c 2g trong th i

gi n động cơ ho t động
ấ g

qu s th

50 s

đ i h ng h v s th

đ i g th o độ c o

10 m/s2 .

T nh độ c o c c đ i m t n
đ tđ n
T nh th i gi n t
c ph ng đ n c t n
tr
i m t đất
c
đ th iểu iễn s ph thuộc c v n t c th o th i gi n trong
chu ển động
ĐS: a/ hmax

75 km .

b/ t

t1

t2

t3

272, 5 s .

1

A

i v t đư c n m th ng đ ng n c o t c ng một điểm v i c ng v n
t c vo 25 m /s v t nọ s u v t i một ho ng th i gi n to.
a/ Cho to
o uv

0, 5 s

i h i v t g p nh u s u hi n m v t th h i

H
B

độ c o n o

T m to để c u h i tr n c nghi m
ĐS: a/ t

2,25 s ; c ch điểm n m 30, 9 m .

b/ to

h

5 s .

vo
Page - 10 -

C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
2


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

ột v t rơi t

ot

độ c o H

t th h i đư c ph ng n th ng đ ng v i v n t c vo

h

t m t đất t i C như h nh v
i v t t đ u chu ển động c ng c T nh vo để h i v t g p nh u
c độ c o h Độ c o
t i đ m v t th h i n đ n
o nhi u
t trư ng h p ri ng hi H h .
t th h i đư c ph ng n trư c ho c s u v t th nhất một ho ng th i gi n to i t h i v t
g p nh u t i v độ c o c c đ i c v t th h i h T nh to v vo ?
ĐS: a/ vo
b/ v o

H

H h
2gH; h max
2H
2gh; to

h
4H

2Hg

2hg
g

2

.

.

Page | - 11 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Chương 1. Động học chất điểm

T

MR

TƯ DO

Câu 131. Chu ển động c v t n o ư i đ c thể coi chu ển động rơi t o
ột v n động vi n v r i h i m
rơi trong h ng trung hi chư
t
ột th ng m đ ng chu ển động đi u ng
C
ột qu t o nh r ng t tr n c rơi u ng đất.
ột v n động vi n nh c u đ ng o t tr n u ng m t nư c
Câu 132. Trư ng h p n o ư i đ đư c m s rơi t o
m một h n s i th o phương i n g c
m một h n s i th o phương n m ng ng
C
m một h n s i n c o
Th một h n s i rơi u ng.
Câu 133. T nh chất chu ển động rơi t o
chu ển động th ng nh nh n đ u c v n t c n đ u ng h ng
chu ển động nh nh n đ u c v n t c n đ u ng h ng
C
chu ển động c v n t c n đ u ng h ng.
chu ển động th ng nh nh n đ u
Câu 134. Chọn c u s i
hi v t rơi t o mọi v t chu ển động ho n to n như nh u
t rơi t o hi h ng ch u s c c n c
h ng h
C gư i nh
đ ng rơi t o.
ọi v t chu ển động g n m t đất đ u ch u gi t c rơi t o
Câu 135. Chu ển động rơi t o c
Đ th v n t c c
ng r o
ctơ gi t c th đ i th o th i gi n
C i t c th o phương th ng đ ng v u n hư ng u ng.
Đ th tọ độ đư ng th ng h ng qu g c tọ độ
Câu 136. Chọn phương n s i
Chu ển động rơi t o
C phương c chu ển động phương th ng đ ng chi u t tr n u ng ư i
chu ển động th ng nh nh n đ u v i gi t c a g gi t c rơi t o gi t c trọng
trư ng v v n t c đ u v o 0 .
C C ng th c t nh v n t c

th i điểm t

v

gt .

C ng th c t nh qu ng đư ng h đi đư c trong th i gi n t

h

v2 /2g .

Câu 137. Đi u n o s u đ
đ ng hi n i v chu ển động rơi t o c c c v t
T i mọi nơi tr n Tr i Đất c c v t rơi t o c ng một gi t c
t rơi t o u n c phương th ng đ ng v c chi u t tr n u ng.
C
t rơi t o t ch u s c c n c
h ng h hơn c c v t rơi nh thư ng h c
i t c rơi t o ph thuộc v o h i ư ng c v t đư c th rơi
Câu 138. Đi u n o s u đ
h ng đ ng hi n i v chu ển động rơi t o c c c v t
S rơi t o s rơi c một v t ch ư i t c ng c trọng c
C c v t rơi t o c ng một nơi tr n Tr i Đất v g n m t đất đ u c c ng một gi t c
C. Trong qu tr nh rơi t o v n t c c v t gi m n th o th i gi n.
Trong qu tr nh rơi t o gi t c c v t h ng đ i c v hư ng v độ n
Câu 139. h p ch p nh ho t nghi m c m c đ ch
Ch ng t trong ch n h ng mọi v t rơi nh nh như nh u
iểm ch ng chu ển động rơi chu ển động nh nh n đ u
C T m gi t c trọng c g
h mc
m c đ ch tr n.
Câu 140. Đ c điểm n o s u đ
h ng ph i đ c điểm c chu ển động rơi t o c c c v t
A.
n t c c v t t ng t
v i nh phương c th i gi n
Page - 12 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

Chu ển động th o phương th ng đ ng chi u t
C Chu ển động nh nh n đ u g n m t đất gi
Ch ch u t c ng u nhất c trọng c
Câu 141. C u n o ư i đ n i v chu ển động rơi t o
Chi u chu ển động hư ng th ng đ ng t tr n
n t c t ng n th o th i gi n

tr n u ng
t c ng 9, 8m /s2 .
h ng đ ng
u ng

C

ho ng th i gi n để v t rơi h t độ c o h t
2h / g .
i t c rơi t o t i mọi điểm tr n m t đất đ u như nh u.
Câu 142.
ctơ gi t c c chu ển động rơi t o c c c t nh chất
C phương th ng đ ng v c chi u u n hư ng u ng.
C hư ng ph thuộc v o hư ng chu ển động c v t đi n h đi u ng
C
mọi nơi tr n Tr i Đất c c v t rơi v i c ng một gi t c như nh u
C
v C đ u đ ng
Câu 143.
m v th đ ng th i h i v t gi ng nh u t i c ng một độ c o th s
A. C ng ch m đất đ ng th i
Ch m đất v i c ng v n t c
C C c ng gi t c hi rơi.
h ng c c u n o đ ng
Câu 144. i t c rơi t o ph thuộc v o nh ng u t n o
h i ư ng v ch thư c v t rơi
Độ c o v v độ đ
.
C
n t c đ u v th i gi n rơi
p suất v nhi t độ m i trư ng
Câu 145.

i v t c h i ư ng m1 m2 rơi t o t i c ng đ điểm trong đ t1, t2 tương ng th i
gi n t
c rơi đ n c ch m đất c v t th nhất v v t th h i
qu s c c n c
h ng h
Th i gi n ch m đất t1 t2 .
Th i gi n ch m đất t1 t2 .
C Th i gi n ch m đất t1

Câu 146.

h ng c cơ s để

t u n

i v t c h i ư ng m1 m2 rơi t o t i c ng một đ điểm trong đ v1, v2 tương ng
v n t c ch m đất c v t th nhất v v t th h i
qu s c c n h ng h
n t c ch m đất v1 v2 .
n t c ch m đất v1 v2 .
C

Câu 147.

t2 .

n t c ch m đất v1

v2 .

h ng c cơ s để

ột v t rơi t o t một độ c o h i t r ng trong gi
ấ g 10 m/s2 Th i gi n rơi c v t
15 m
A. 1 s .

B. 1, 5 s .

Câu 148. N u lấy gia t c rơi t do là g

cu i c ng v t rơi đư c qu ng đư ng

A. v

20 m /s .

Câu 150. Khi một v t rơi t

B. v

D. 2, 5 s .

C. 2 s .

10 m/s2 thì t c độ trung bình c a một v t trong chuyển động

rơi t do t độ cao 20m xu ng t i đất s là bao nhiêu ?
A. v tb
B. v tb
15 m /s .
10 m /s . C. v tb
Câu 149. V t n ng rơi t độ c o 45 m

t u n

u ng đất

ấ g

30 m /s .

8 m /s .

10 m/s2
C. v

D. v tb

nt cc

90 m /s .

1 m /s .

v t hi ch m đất
ột đ p n h c

o th độ t ng v n t c trong 1 s c độ l n b ng

A. g .
B. g .
Câu 151. Một v t rơi t do t độ cao h xu ng đất
đư c n qu ng đư ng
A. 2gh .
B. 2gh .
Câu 152. T nh qu ng đư ng m một v t rơi t
v n t c v t đ t ng n một ư ng

C. g2 .
D. g /2 .
nơi c gi t c trọng trư ng g . V n t c c a v t hi đi

C. gh .
D. gh .
o đi đư c trong gi th tư Trong ho ng th i gi n đ
o nhi u

Page | - 13 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Chương 1. Động học chất điểm

A. 35 m ; 10 m /s .

t qu

B. 10 m ; 35 m /s . C. 45 m ; 15 m /s .

h c

Câu 153. Th hai v t rơi t o đ ng th i t h i độ cao h1 và h2. Bi t r ng th i gi n rơi c a v t th nhất
b ng 1, 5 l n th i gi n rơi c a v t th hai. Tìm k t lu n đ ng
A. h1 1, 5h2 .
B. h1 3h2 .
C. h2 2,25h1 .
D. h1 2,25h2 .
Câu 154. Khi một v t rơi t
nhau s hơn

o th qu ng đư ng v t rơi đư c trong nh ng kho ng th i gian 1 s liên ti p

m nh u một ư ng bao nhiêu ?

A. g .
B. g .
C. g2 .
D. g /2 .
Câu 155. ột ngư i n m qu
ng t m t đất n c o th o hư ng th ng đ ng v i v n t c n đ u
ấ g 10 m/s2
ho ng th i gi n gi h i th i điểm m v n t c c qu
ng c
4 m /s
c ng độ

n

ng 2, 5 m /s

A. 0, 632 s .

B. 1,227 s .

gư i t th một h n đ t một c

Câu 156.

s

v o đ ng một h n i th p rơi t tr n m
s cc nc

h ng h

ấ g

A. 0, 463 s .

10 m/s2

g

độ c o 8 m so v i m t đất v n t c
nh

ho ng c ch gi

C. 0, 814 s .

qu

D. 0, 625 s .


h i vi n i s u hi vi n i th nhất rơi đư c 1 s ; 1, 5 s

C. 3, 75 m ; 6,25 m .

D. 7,25 m ; 11,25 m .

ột v t đư c th rơi t độ c o 80 m . Cho r ng v t rơi t

ch m đất
A. 10, 0 m /s .

ng

i v t ch m đất c ch nh u một ho ng th i gi n

B. 5 m ; 11,25 m .

ột v t rơi t

nđ u

u ng đi ng ng qu v i v n t c 15 m /s

A. 7, 5 m ; 12, 5 m .

rơi c v t
A. 4 s .
Câu 159.

B. 1,277 s .

D. 0, 500 s .

i vi n i s t đư c th t một độ c o c ch nh u một ho ng th i gi n 0, 5 s

Câu 157.

Câu 158.

10 m/s2

C. 0, 455 s .

B. 5 s .

C. 8 s .

o h ng v n t c đ u t độ c o 5 m
B. 9, 9 m /s .

10 m/s2

ov ấ g

ấ g

C. 4, 9 m /s .

Th i gi n

D. 10 s .

9, 8 m/s2

n t c hi n

D. 5, 0 m /s

Câu 160. Qu đ o chu ển động c v t n m n một đư ng th ng S ph thuộc v o v n t c c n
th o th i gi n iễn t
i phương tr nh v 7, 0 4, 9t m /s
nt c nđ uc v tn m
n
A. 0 m /s .

B. 4, 9 m /s .

C. 7, 0 m /s .

D. 11, 9 m /s .

Câu 161. Qu đ o chu ển động c v t n m n một đư ng th ng S ph thuộc v o v n t c c n
th o th i gi n iễn t
i phương tr nh v 7, 0 4, 9t m /s . n t c c v t ng h ng s u
th i gi n
A. 28, 6 s .

B. 1, 43 s .

Câu 162. Th một h n i t độ c o h u ng đất

C. 14, 3 s .
n đ rơi trong 0, 5 s

D. 2, 86 s .
u th h n đ t độ c o

h ' u ng đất mất 1, 5 s th h ' c gi tr
A. 3 m .
Câu 163.

B. 6 m .

C. 9 m .

ột đ p n h c

ột vi n i rơi t o h ng v n t c đ u v đ t v n t c v s u hi rơi đư c qu ng đư ng l
t đ vi n i rơi th m một đo n đư ng 3l th v n t c c n


Page - 14 -

u

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

B. 2v .

A. 1, 5v .
Câu 164. T độ c o h

Câu 165.

D. 3v .

C. 2, 5v .

20 m so v i m t đất một v t đư c th rơi t

gi t c trọng trư ng g

10 m/s2

ch m đất
A. 40 m /s .

B. 30 m /s .

Độ t ng v n t c c

o h ng v n t c đ u t i nơi c

v t trong 1 s c ng ng

C. 20 m /s .

trư c hi

D. 10 m /s .

i v t đư c th rơi t o đ ng th i t h i độ c o h c nh u ho ng th i gi n rơi ch m đất
c v t 1 n hơn gấp đ i so v i v t 2
so s nh độ c o n đ u v v n t c hi ch m đất
c

h iv t
h
v
A. 1 2; 1
h2
v2
C.

h1

v1

4;

h2

v2

Câu 166. V t rơi t do

4.

B.

2.

D.

B. 63, 7 m .

Câu 167. Một v t rơi t do

ột v t rơi t

o

B. h

v2

0, 5 .

c c n h ng h

ấ gi t c rơi t
B. v

9, 8 m /s .

gi ng mất 3 s . Cho g
C. h

9, 8 m/s2

i

9, 8 m/s2

44,1 s .

ột gi tr

Độ s u
h c

v t hi ch m đất

qu

9, 8 m/s2 .

ng g

9, 9 m /s .

o h ng v n t c đ u

D. 1,13 m /s .

D. 9 s .

u ng đất T nh v n t c v c
o

cu i cùng là ?

D. 112, 3 m .

C. 2 s .

88,2 m .

ột v t đư c th rơi t độ c o 4, 9 m

ột v t rơi t

h2

nơi c gi t c trọng trư ng g

v t hi ch m đất
o nhi u
B. 1, 5 s .

c gi ng
A. h 29, 4 m .

Câu 171.

v1

1;

C. 1, 76 m /s .

ột h n đ rơi u ng một c i gi ng c n đ n đ

A. v

h1

1.

v2

9,8 m /s 2 . H i v n t c c a v t khi ch m đất là

B. 11,1 m /s .

Câu 168.

Câu 170.

h2

C. 60 m .

độ cao 6, 3 m , lấy g

bao nhiêu ?
A. 123, 8 m /s .

Câu 169.

v1

0, 5;

độ cao 240 m trong 7 s Qu ng đư ng v t đi trong gi

A. 40, 5 m .

v nt cc
A. 3 s .

h1

C. v

độ c o 10 m

1, 0 m /s .

D. v

96 m /s .

u ng đất v n t c m v t đ t đư c hi

ch m đất
A. v
Câu 172.

10 m /s .

B. v

ột giọt nư c rơi t độ c o 45 m
bao nhiêu ?
A. 3, 0 s .

Câu 173.

c th v t

A. 5, 01 s .

th

ho ng c ch gi

20 m/s .

10 m/s2

C. 4, 5 s .

ngư i t th v t

B. 10, 5 s .

C. v

u ng ấ g

B. 2,1 s .

c ng một độ c o v i v t
u ểt

Câu 174.

2 10 m /s .

rơi s u v t

ch ng

D. v

10 2 m /s .

Th i gi n v t rơi t i m t đất
D. 9, 0 s .
một th i gi n 0,1 s

is u

1 m ?

C. 5,10 s .

D. 0,15 s .

ột v t đư c th h ng v n t c n đ u
u n rơi đư c một ho ng s1 trong gi
th m một đo n s2 trong gi
ti p th t s s2 / s1 s

đ u ti n v

Page | - 15 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

o


 Chương 1. Động học chất điểm

A. 1 .
Câu 175. ột v t rơi t

B. 2 .
o h ng v n t c đ u

C. 3 .
nơi c gi t c trọng trư ng g

D. 4 .

9, 8 m/s2

hi rơi đư c

44,1 m th th i gi n rơi

A. 1, 5 s .
ột v t rơi t

Câu 176.

B. 2, 0 s .
o t độ c o 20 m

ch m đất
A. 2 s v 10 m /s .

C. 3, 0 s .

10 m/s2

ấ g

o t i nơi c gi t c trọng trư ng g

B. 150 m ; 100 m /s .

C. 125 m ; 50 m /s .

D. 25 m ; 25 m /s .

ột v t rơi t

10 m/s2

g

o t một độ c o n o đ

hi ch m đất n c v n t c 30 m /s

A. t

2 s , h

20 m .

B. t

3, 5 s , h

C. t

3 s , h

45 m .

D. t

4 s , h

th th i gi n rơi c
A. 4 s .
ột v t rơi t

B. 3 s .

o trong gi

cu i c ng đi đư c qu ng đư ng 45 m

B. 4 s .

C. 5 s .

D. 1 s .
th i gi n rơi c

c th v t

th

ngư i t th v t
ho ng c ch gi
B. 10, 5 s .

C. 9, 80 m /s2 .

rơi s u v t

ch ng

v t

D. 6 s .

o h ng v n t c đ u Qu ng đư ng v t rơi đư c trong gi

c ng độ c o v i v t

A. 5, 01 s .

80 m .

u th h n đ rơi t độ c o 9h

C. 2 s .

gi t c trọng trư ng nơi m th nghi m
A. 9, 82 m /s2 .
B. 9, 81 m /s2 .

ểt

1 s

52 m .

v t

A. 3 s .
ột v t rơi tT nh th i gi n v t rơi v độ c o th v t

Câu 179. Th một h n đ t độ c o h u ng đất th i gi n rơi

Câu 182.

10 m/s2 . Sau 5 s qu ng đư ng

v v nt cc v t
A. 150 m ; 50 m /s .

Câu 178.

Câu 181.

Th i gi n chu ển động v v n t c hi

B. 4 s v 20 m /s . C. 4 s v 40 m /s . D. 2 s v 20 m /s .

Câu 177. Th cho một v t rơi t

Câu 180.

D. 9, 0 s .

th 2

14, 73 m

D. 9, 78 m /s2 .

một th i gi n 0,1 s

is u

o u

1 m ?

C. 1, 05 s .

D. 5,10 s .

Câu 183. Hai v t đư c th rơi t o đ ng th i t h i độ cao khác nhau h1 và h2. Kho ng th i gi n rơi c a
v t th nhất l n gấp ba l n kho ng th i gi n rơi c a v t th hai. B qua l c c n c a không khí.
T s c c độ cao là bao nhiêu ?
h
h
h
h
4.
A. 1 2 .
B. 1
C. 1 5 .
D. 1 9 .
h2
h2
h2
h2
Câu 184. ột ngư i th
n m một vi n g ch th o phương th ng đ ng cho một ngư i h c tr n t ng
cao 4 m
gư i n ch vi c giơ t ng ng r
t đư c vi n g ch ấ g 10 m/s2 Để
cho vi n g ch c ngư i i
t đư c c v n t c ng 0 th v n t c n m ph i ng
2
A. 6, 32 m /s .
B. 6, 32 m /s .
C. 8, 94 m /s2 .
D. 8, 94 m /s .
Câu 185.

gư i t n m một v t t m t đất n c o th o phương th ng đ ng v i v n t c n đ u ng
ấ g 10 m/s2 Th i gi n v t chu ển động v độ c o c c đ i v t đ t đư c n
4, 0 m /s
ư t c gi tr

Page - 16 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
 Chương 1. Động học chất điểm

Câu 186.

A. t

0, 4 s ; h max

0, 8 m .

B. t

0, 4 s ; h max

1, 6 m .

C. t

0, 8 s ; h max

3,2 m .

D. t

0, 8 s ; h max

0, 8 m .

ột h n s i đư c n m th ng đ ng u ng ư i v i v n t c đ u
ấ g

39,2 m

9, 80 m /s , t

2 s .

C. v

D. v

38,2 m /s , t

4 s .

o C ng

độ c o h2

30,2 m /s , t

3 s .

21 m so v i m t đất một v t

đư c n m th ng đ ng hư ng n

S u o u ểt
A. 3,208 s .

rơi tqu s c c n h ng h v ấ g

c n m v t rơi đ n m t đất
B. 2, 083 s .
C. 2, 308 s .

5 m

10 m/s2

D. 3, 802 s .

ột v t đư c n m n th o phương th ng đ ng t độ c o 300 m so v i m t đất v i v n t c
n đ u vo

30 m /s . Sau 10 s

ểt

cn m v tc v nt c

ng

o nhi u v đi n h

đi u ng
A. v 70 m /s v v t đi n

B. v

70 m /s v v t đi u ng.

30 m /s v v t đi n

C. v

30 m /s v v t đi u ng

C. v

ột v t đư c n m th ng đ ng t m t đất n tr n v i v n t c
h ng h v ấp g
c độ c o c c đ i
A. 2, 83 s .

Câu 190.

v t hi ch m đất v th i gi n rơi đ n hi v t v
B. v

một v t

Câu 189.

nt cvc

ch m v o đất n ư t c gi tr
A. v 10, 0 m /s , t 1 s .

Câu 187. T độ c o h1

Câu 188.

9, 8 m/s2

ng 9, 8 m /s t độ c o

ột

10 m/s2

T nh ho ng th i gi n gi

B. 3, 82 s .

c p tr o th ng m

n đ u 20 m /s

h i n h n i đi qu điểm gi
D. 3,28 s .

C. 2,28 s .

h ng c ngư i

đ t

qu s c c n

c th ng m

đ ng

n

độ c o 120 m

hi v t qu điểm ch nh gi c đư ng rơi th n c t c độ
o nhi u v trong n
th i gi n rơi n đi đư c qu ng đư ng
o nhi u
A. 34, 6 s ; 30 m ; 90 m .
B. 43, 6 s ; 30 m ; 60 m .
C. 43, 6 s ; 30 m ; 30 m .

ho ng

D. 34, 6 s ; 30 m ; 80 m .

T
131.C 132.D 133.C 134.C 135.C 136.B 137.B 138.C 139.D 140.A
141.D 142.A 143.C 144.B 145.C 146.C 147.C 148.D 149.B 150.B
151.C 152.A 153.D 154.B 155.D 156.C 157.C 158.A 159.B 160.C
161.C 162.C 163.C 164.D 165.C 166.C 167.B 168.A 169.B 170.A
171.D 172.A 173.B 174.D 175.C 176.C 177.C 178.C 179.C 180.C
181.A 182.B 183.D 184.D 185.A 186.B 187.B 188.B 189.A 190.A
Page | - 17 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×