Tải bản đầy đủ

Chương 1 chuyển động thẳng biến đổi đều

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

B – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG I N Đ I Đ U

 Đ nh ngh V n t c trung b nh – V n t c t c th i
 V n t c trung b nh
gian t
x
.
t

v tb

 V n t c t c th i

x
.

t
 V ct v n t c t c th i c :
+
+
+
+
v

v

 Gi t c trung b nh – Gi t c t c th i
 Gi t c trung b nh

t

thiê
a tb

v
t

v2

v1

t2

t1

.

 Gi t c t c th i

a

 C c ph


ng tr nh c


v
t

v

vo

t

to

. (

m /s 2 .

t

chuyển đ ng th ng bi n đ i đều

v

vo

a t
v

to .
x

v2

v2o

xo

vo t

to

1
a t
2

to

2

.

2a x .

Page | - 1 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


1.

u


a

const

a

const .

+
+


x

s

 C c đ th c

s

vo t

to

v2

v2o

2as

vo

at

to

0

s

vo t

v2

v2o

1 2
at .
2
2as

Ot

to

v
2

chuyển đ ng th ng bi n đ i đềua

1
a t
2

Ot

t

0


a
a

a

t

0, x

a

0.

v
t

tan

t, v

xo

0.a

vo

0.

0.

00, v

a

a .

t

a m /s 2

v m /s

a

vo
s

s

t s

t1

O


a

t s

t1

O


0

a

0

x m

v m /s
a

v1
α

vo

a'

xo

t s

O

v

t s

O

t


a

Page - 2 -

0

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

T
Cho

c trong chuy

ng th ng nhanh d

nào ?

b n B c: cho gia t c a (hình vẽ), h i ch

B

B c tr l i: Gia t c a
ng theo chi
ng theo chi
ct
.
B n B c tr l i th ú
Ch
m M chuy
ng trên m
gia t c c a ch
l
M có ph i là chuy
ng th ng bi

ct

m chuy

ng theo chi u nào ?

, v y ch

m ch c ch n chuy n
x

M

a

ng g p khúc. Ở mỗ
n th ng c
ng g p khúc
i. H i chuy
ng c a ch
m
uk

ý

ĩ ở c t B.
u th c ở c

A

ú

C t A

C t B

x
t

1 :

a : vtb

2 :

b : v2

3 :

c :a

const

4 :

d :v

vo

5 :

e :a

2s
t2

6 :

f :s

vo t

7 :
8 :

vo

0

g :v

h :a

v2o

2as

at

1 2
at
2

2as

v2

v2o
2s

Page | - 3 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
9 :

ng 1h

n:
T
i gian


1.

o

i : av

0ng ph p

+

v

vo

s

x

v2

v2o

a t
xo

to
vo t

2a x

2a x

to

2

xo

to

+1
a t
2

to

0, x o

0

v

vo

at

s

vo t

v2

v2o

1 2
at
2
2as

1
2
3

u :


s m , v m/s , t s , a m/s2

Svoú

1

km
hv

1 m
.
3, 6 s

– ……

–…


ú

1/
S: a

0,25 m /s2 .

10 m /s .

10 s

2/
S: a

1 m /s2 .

10 s .

36 km /h

3/
S: a

1 m/s2 .

ú

4/
S: a

18 km /h

72 km /h .

0,25 m /s2 .
10 m /s

5/
20 s

S: a

Page - 4 -

54 km /h .

14 m /s .

0,2 m/s2 .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
21,6 km /h

6/

5 s

50, 4 km /h .

1, 6 m/s2 .

S: a

ú

10, 8 km /h

7/
0, 05 m /s2 .

S: a

43,2 km /h

8/
S

2

ú0,1 m/s2

S: a / a

b/ s

9/ Sau 10 s

ga.

72 m .

18 km /h

54 km /h
10 s

30 s


1 m /s2 ; a 2

S: a1

0 m /s2 ; a 3

0, 5 m /s2 ; v tb

5, 5 m /s .

v, vo

 Nh n x t


a

v
t

v

vo

t

to

a
a

t, to

0
0

a

0.


20 m /s

100 m

1/
10 m /s .

S: a

1, 5 m/s2 .
10 m /s

2/
84 m

S: a

4 m /s .

0, 5 m/s2 .
72 km /h

3/
thêm 200 m
S: a

1 m/s2 .
36 km /h

4/
625 m

S: a54 km /h .

0,1 m/s2 .

Page | - 5 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
1.

50 cm

5/
0,7 m /s .

0, 49 m /s2 .

S: a

72 km /h

6/ Sau 20 s

36 km /h

30 s
400 m

0,5 m/s2 ; a2

S: a / a1

0 m/s2 ; a 3

0,125 m/s2

b/ v tb

7,69 m /s .

15 m /s

7/

125 m

S

ú

10 m /s
125 m
0, 5 m/s2

S: a / a

b/ t1

ú

10 s

m phanh ?
c / t2

30 s .

8 m /s

8/

2 m/s2

a
2

S: s

12 m .
36 km /h

9/

100 m

10 s


S:

x

s

75 m ; v

5 m /s .
10 m /s

10/

S

64 m

21, 6 km /h .
ú

0, 5 m/s2 ; s1

S: a / a

100 m

b/ v '

7,1 m / s .

 Nh n x t

v, vo
v2

v2o

2as

a

v2

v2o
2s

.


20 s

1/

ú

120 m .

S: a
Page - 6 -

0,6 m/s2 .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
2/
Sau 15 s

100 m
8
9

S: a

ú

ú

0, 89 m /s2 .

3/

2 s
2 s

ú

40 m/s2 ; v

S: a

80 m

80 m/s .
10 s

4/

ú

5 s

37, 5 m .

1 m/s2 .

S: a

0 . Sau

5/

5 s

10 m .

a/ T

10 s
0, 8 m/s2 ; s10

S: a

40 m .

2 s

6/

s

S: vo

20 m

3

5 m/s2 .

15 m/s ; a

A
50, 4 km /h

7/

o

72 km /h

2
3

A
S: vo

o

10 m /s .
s

 Nh n x t

t

v2
a

v2o

2as

v

vo
t

s

hay
a

1 2
at
2

vo t
v

vo
t

vo
s

vo t

1 2
at
2

a

2 s

vo t
t2

.


1/
10 cm .

Page | - 7 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
1.

0,2 m/s2 .

S a

18 km /h

2/
5,9 m .

v

0,2 m/s2 .

S: a

18 km /h

3/

12 m .

2 m/s2 .

S: a

5

18 km /h

4/

5, 45 m .

0,1 m/s2 .

S: a
5/

1,5 m .

1 m /s2 .

S: a

ú
10 s .

6/

5 m

2 m /s2

S: a

s

100 m .
10 s

7/

4 s
S: s

8 m

s

10 m /s
4 ?

3,5 m .
5,5 m

8/

5

6,5 m .

1 m /s2 .

S: a

18 km /h

9/

12 m

4

S: a

2 m /s2

s

20 s ?

500 m .
18 km /h

10/

5

5, 45 m
10 s ?
10 ?

S: a/ a

0,1 m /s2 .

b/ s

55 m .

c/ s

5, 45 m .

 Nh n x t
o

Page - 8 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
s

1 2
at .
2

vo t

sn

n
sn

vo n

1

s

sn

sn

1
a n
2

1

n vo

1

1

2

1
an
2

1 2
an
2

vo n

n vo

1
an .
2

1 giây:
n

1 vo

1
a n
2

1 .

n

1 vo

1
a n
2

1

: sn

trong n giây

:

n vo
s

vo

s

a 2n

vo

1

2

.

1
an
2
a 2n 1
2


ú

1/

0,5 m .

1 m /s2 .

S: a
2/

5

ú

2

ú

3,125 m .

0,25 m/s2 .

S: a
3/

2 m .

1 m /s2 .

S: a
4/

4 s

80 cm .

6 s
5 s
S: a/ v

0,6 m /s .

b/ s

1,25 m .

c/ s

0,55 m .

36 km /h

5/

5 s

45 km /h .
ú

10 s
S: a/ v

40 m /s .

b/ s

125 m , s

14,75 m .

10 m /s

6/

10 ?

20 s

20 m /s .
Page | - 9 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
1.

15 m /s ?

ú

5?

25 s
S: a/ a

0,5 m/s2 .

b/ s

c/ v

125 m .

22,5 m /s , s

12,25 m .

9,5 m

7/

0,5 m

ú

1 m /s2

S: a

vo

10 m / s .

0, 4 m/s2 .

18 km /h

8/

330 m ?
80 m
S: a/ t

b/ t

30 s .

330 m

5 s .

9/
19

100 m
S: s

ú

500 m .
2

10/

36 m

2

160 m
S: t

20 s .

 Nh n x t

s

vo t

1 2
at .
2

t
s

vo t

1 2
at .
2

t

s

s

sn

vo t

1 2
at
2

v

Page - 10 -

vo t

vo

at

n

sn

n

0

1
a t
2

s

vo t

n

2

n

n vo

1
a t
2
at

2

n .
1
an .
2

1 2
an .
2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

1 2
an
2

s

2 s
n2

a

u Do :

s

0, n

0 .15 m1/

2 s

1 s .

5 m/s2 .

S: a

9 m

2/

24 m .

0,5 m/s2 .

S: a
3/

100 m

3, 5 s

5 s .

2 m/s2 .

S: a

12 m

4/ M

32 m

2 s .

5 m/s2 .

S: a

4 s

5/

24 m , trong 4 s

64 m .

2,5 m/s2 .

S: a
 Nh n x t

s

vo t

1 2
at
2

o

10 m /s .
2 km

ú

72 km /h ?
S: v

2 m/s ; s

4 km .

0,2 m/s2

ú

1 m /s .
S: t

5 s .

Page | - 11 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
AB

A

19,2 m

1.

A

0 S
1 m /s

12 s

A

S: a / a

0,1 m/s2

b/ t

22 s ; vB

2,2 m/s .

10 m /s

20 s

14 m /s .
40 s

0,2 m/s2 .

S: a/ a

b/ v

18 m /s
a

v
S: s

s

560 m .

2 m/s2

20 m /s

6 s

84 m .
c 72 km /h

5 s
S: s

5 s

50 m .
10 cm

S: s

2,25 m , v

ú

0,6 m /s .
8 m /s

16 s

12 m /s

ú

16 m /s
S: s

384 m .
72 km /h

200 m
ú

150 m ?

ú
S: a/ a

1 m/s2 , t

20 s .

b/ t

10 s .

10 m /s
84 m

Page - 12 -

4 m /s .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

ú

75 m ?

ú
ú

0,5 m/s2 .

S: a/ a

b/ t

ú
c/ t

10 s .

20 s , s

100 m .
14, 4 m /s .

Trong 10 s

ú

10 s

5 m

S: t

ú

80 s .
10 m /s
100 s

72 km /s .

625 m

0,1 m/s2 .

S: a/ a

b/ s

c/ v

1500 m .

15 m /s .

72 km /h
50 m
ú

ú

3 m/s2 , s

S: a

16,67 m .

M

o

10 m

5 m /s

S
37,5 m

10 m /s

20 s .
S: s

244,7 m .


A

8 m /s

2 m /s2 .

12 m /s
A
A

A
S: a/ tAB

b/ sAB

2 s .

20 m , sOA

16 m .
A

AB

BC

CD

vC

5 m

vB

vD

20 2 m/s .

A
S: a/ a

4 m/s2 .

b/ tAB

1,6 s .

Page | - 13 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
1.

AB
14, 4 km /h

BC

36 m

28 m

4 m /s
S: s

36 m .


5 s

45 s

75 m .

0,16 m /s2 .

S: a10 s

4 s
144, 5 m
1, 55 m /s2 .

S: a

410 m

1, 7 s

1, 82 s .
ú

S: a / vo

6, 07 m/s ; a

0,22 m /s2

b / t4

2,162 s

10 m9 toa.

c / 83, 748 m .

2,1 s

2 s

ng bao nhiêu lâu ?
S: t10

17, 7 s .
94 s
S: vo

10 m
2 s

2, 3 m /s .


20 s

l

25 s
S: t

38,7 s .


1

t s

Page - 14 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
S: tn

t

n

n

1, s .

1 m
1 m
2
s
a

S: a / t1

S: t

S: t

b/

t

2
a

s

s

1

s .

4 s

3
4

6 s

3
4

2 s .

3 s .
3
4

S: t2

t
s .
2

3 s

10 m /s

62,5 m

ú

ú
S: t

5 s

t

7,5 s .

150 m
S: vo

ú

200 m

ú

10 s

S

o

o

?

20 m /s .
9

S: t ''

0, 057t .

1, 3, 5, 7,...

1 km1 km
v

1

2

v'

v
2

Page | - 15 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
v1

v2o

vo v1

2s1

a. t2

s

S:

v12

a1

S S

vo

2s1

,....

a2

1.

a1 .

cos nt .

v1, v2 v1

v2

xe 1 ở

2
2

2
v2

S: a

v1

2

v21

2d

v2

v1;

v2t

v2o

1 ?
d, v t

2a

ng 2

0, v o

v2

v1 .


p nhau
h

ng ph p

+

x1

x o1

vo1 t

to1

+

x2

x o2

vo2 t

to2x1

x2

2
1
a1 t to1 .
2
2
1
a 2 t to2 .
2
....

t

u :x o , to , v o , a .

 X

xo :to :xo
to

t

t
: vo

vo :

0

xo

0 ).

).
0,

: vo

0 ).


t : x1a.v

0.

a.v

0.

x2

d.x


Page - 16 -

xo

v t

to .
s

x
v

xo .
vo

at

0

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

80t2

x
ú t

130 cm /s ?

160 cm /s2 . b/ v

210 cm /s .

c/ s

ú t
ú t

S: s

1s

4t, cm;s .
ú t

3 s ?

4t

t2, m;s

3 s ?

4 cm .

b/ v

t1

55 cm .

0,5t2

x

S: a/ s

100 cm;s .

1s ?

ú
S: a/ a

50t

1 cm /s .

1s

x

30

t2

3 s ?

2 m .
4t2

x
t1
ú t
S: a / v tb

x2

x2

t2

t1

2 s

20t

cm; s .

t2

5 s S

3 s ?

48 cm /s .

b/ vt

vo

at

44 cm /s .

4 m /s

0,2 m /s2 .

5 s
S: a / x

4t

0,1t2 m; s .

b/ v

5 m/s ; s

22, 5 m .
0, 5 m/s2 .

20 m /s
2 s

ú


S: a / v

19 m /s ; s

39 m
36 km /h

b/ t

40 s

c/ x

20t

0,25t2 m; s .
20 s

50, 4 km /h .
45 s ?
Page | - 17 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
1.

54 km /h ?

S

S: a / v t

19 m /s

45 s

b / tv

25 s .

54 km /h

x
ú t

2t2

10t

100

m; s .

2 s ?
30 m /s ?

S: a / v t

18 m /s

2s

b/ sv

100 m .

30 m /s

2 m /s 2 .

30 m /s
t

6 s ?

2 s ?
S: a / x

2t2 m; s ; x t

30t

144 m

6s

b/ v

x

t2

30

2t m; s .

4t

5, m;s

ú

t2

S: x

9, m;s .

ú t1

2 s

x1

68 m

ú t2

5 s

v2

46 m /s .

a/ Vi
nh th

6t

22 m /s .

ng c a v t ?
i chi u chuy

m mà v

4t2

S: x

v1

ng và v trí c a v t lúc này ?

96 m; s .
v

3t

6

m /s .


3 m/s2 ; vo

S: a / a
úc t1

2 s

x1

5 cm

ú t2

5 s

v2

16 cm /s .

a/ Vi
nh th
S: a / x

Page - 18 -

6 m/s

5

m mà v

4t

2

2t

v1

b/ t

2 s .

4 cm /s .

ng c a v t ?
i chi u chuy

ng và v trí c a v t lúc này ?

cm; s .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

30 m /s
2 m /s 2

ú

20 s
S: a / x

t2 m; s

30tú

b / 225 m

c / 15 s d /

10 m /s

0

0,25 m /s2

ú

ú

36 km /h
S: s

800 m

v

20 m /s .

ú 7 h2400 m

A

1 m /s2

A

2 m /s2 .
A
ú 7 h .

A
xA

S: a /

xB

0, 5t2
2400

m; s

2

t

ú

b/

t

40 s

xA

xB

.

125 m

A

2 m /s2

4 m /s

A

800 m

6 m /s

4 m /s 2
A
A

ú
ú
A

S: a /

x AB
x BA

4t
125

A

t2
6t

2

2t

b/

t

5 s

A : 45 m

c/

v AB

22, 74 m /s

v BA

32, 8 m /s

.

300 m

ú ở
A

m; s

2 m /s 2

20 m /s
10 m /s

2 m /s 2 .

Page | - 19 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
A

ú

1.

A

5 s ?
S
S: b/ 150 m

c / 10 s .

ú 6A

300 m

A

0, 4 m/s2 . 10 s

50
ú 6
ú 6
1


S: v2

5 m /s ; d

250 m .

0,6 m/s2

ú

ú

0,2 m/s2

18 km /h
S: v

ú

15 m /s .
30 m /s
1 s
3 m /s 2

S: t

20,95 s

s

685,5 m .

ú 8 h

10 m /s

A

c 0,2 m /s2

A : 560 m

ú0, 4 m/s2

A

p

nhau ?
S: t

40 s

ú 8

A

40

240 m .

7,2 km /h

0,2 m/s2

72 km /h

ú

0, 4 m/s2 .
ú
S: t20 s

80 m .


18 km /h

Page - 20 -

560 m

ú

20 cm /s2

5, 4 km /h

0,2 m/s2

130 m

ú

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
S: t

20 s , x1

60 m

x2

70 m .

10, 8 km /h

0, 3 m/s2

ú

18 km /h120 m

7 m /s .
720 m

0,2 m/s2 .

S: a/ a

b/ t

40 s , s

360 m .

2 m /s 2


t

2 m /s

A

A : 75 m

A3 m /s
A

0

A


nB?A

S

A

t2

S: a/ x1

t2

2t m; s , x2

ú

3t

75

m; s . b/ t

5 s , x1

43,2 km /h

A

360 m

ú

35 m .

1

A

21,6 km /h . Xe 2

x2

A.

2 ?
A


ú

A

ú
S: a/ 0,2 m/s2 .

c/ 360 m , 60 s .

ú 6

A
A

0,2 m /s2

A

54 km /h

ú

18 km /h

1,25 km .


A

ú 6
ú 6

d

150 m
?

Page | - 21 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
S: a /

x1

1250

x2

15t

5t

b/ t

m; s

2

0,1t

ú

d / v2

50 s

c / x2

1.

500 m

15 m /s
0, 75 m /s2

e/ a '120 m

A

0, 4 m/s2

.

40 s

S

60 s ?
S: v XÐ

5 m /s , s

300 m .

ú 6 h

10 m /s

A

2 m /s2

2 m /s2
2 m /s2 . Sau 20 s

S: AB

A

300 m .
2 m /s

0,2 m /s2

20 m /s

ú
0, 4 m/s2 .

ú

570 m .
170 m ?

ú
S: a / 150 m ; 420 m

b/TH1 : x1

80 m ; x 2

250 m

TH2 : x1

225 m ; x 2

85 m

2 h

A

v1
v2

.

ú

30 km /h

45 km /h

ú
S: a / v2B

20 m /s

100 m

b/ t

5
h
6

50 '

t

5
h
4

75 '

c / Không .

18 km /h

0,5 m/s2
15 m /s

nh:

ú

Page - 22 -

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
A

A

72 km /h

0, 75 m /s2

60 m ở

A

A

6 m

A
A

?

Tr ch đề thi h c sinh gi i v t l
20

ú
2

72 km /h

úú

ú

S: a /

a1

0,185 m /s2

a2

0

a3

0,185 m /s

v1
2

0,185t

0s

b / v2

22,2

120s

v3

22,2

t

0,185t 1080s

120s
t

1080s
t

.

1200s

Page | - 23 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
1.

ng 3

 Đ th v n t c – th i gi n

t

tOv
av

0

0, v

vo

a

0

t

Av m /s
vo .a

a

vB

vC

vo

vo A

t2 t1
tan .A

OvB

a

B

vB

t3

t2

β

F

E

t2

t1

vC

aD

α

vB

C

t3

G

t s

t4

tan .


vCa

vD

0 Đ th gi t c – th i gi n
OtOt

a m /s 2

a

0

a m /s 2

a

a
s

a t2

O t1
 Đ th t

O

t1

t1

t2

a t2

0.

a

0.

0
t2

s

t s

a

t s

t1

a

đ – th i gi n

t


a

0

a

x m

0, x

xo

0.

x m

a

xo

0

a

0

xo

O
Page - 24 -

t s

O

t s

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369

NG
72 km /h

Sau 20 s

36 km /h

S

30 s

400 m

0,5 m/s2 ,a2

S: a/ a1

0,125 m /s2 .

0,a 3

v m /s

2

b/ vTB

7,69 m/s .

2

6 E
B

4
D

y.

3
C

2
S3 s .

1

b/ a 1D
3

O

1, 2, 3
S: a/ t

1

a2

1 m /s2 , a 32

t s

2 m /s2 .

v cm /s


?

10

A

B

O

2

6


trong 10 s ?

S: aOA

5 cm/s ,a AB

0,a BC

t s

v cm /s60

B

C

20

40

20 A

aCD

D
80

2,5 cm /s2 .a BC

t s

S: a AB

C
10

2

2 m /s , sAB
0 , sBC

800 m .

O

1200 m .

1,5 m /s2 , sCD

1200 m

s

3200 m .

Page | - 25 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×