Tải bản đầy đủ

Bac si soi POWERPOIN

PHÒNG GD&ĐT ………………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….

GIÁO
GIÁO VIÊN:
VIÊN: ………………………….
………………………….


Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ

Tr 37


Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017
Tập đọc
MUÔNG THÚThứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017
Tập đọc
Bác sĩ Sói

Tr 41


Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017
Tập đọc
Bác sĩ Sói

Luyện đọc

Tìm hiểu bài


Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017
Tập đọc
Bác sĩ Sói
Luyện đọc
Tìm hiểu bài

• Đọc đúng

- Từ:
- Câu:
Sói mừng rơn, mon men
lại phía sau, định lựa miếng
đớp sâu vào đùi Ngựa cho
Ngựa hết đường chạy.
• Luyện đọc theo nhóm

- Rỏ dãi
- Khoan thai
- Làm phúc
- Vó


- Đá một cú trời giáng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×