Tải bản đầy đủ

DỰ án TRỒNG RAU SẠCH CÔNG TY RAU SẠCH đà lạt

DỰ ÁN TRỒNG RAU SẠCH
Chủ đầu tư: Công ty Rau Sạch Đà
Lạt
Địa chỉ : 134 Phan Chu
Trinh
P. 11 Tp. Đà Lạt tỉnh Lâm
Đồng
GVHD: Đặng Trí Dũng
Ketnooi.com


Dự án trồng rau sạch
I.

Căn cứ hình thành dự án
II. Công nghệ - kỹ thuật của dự án
III. Khía cạnh tài chính của dự án
IV. Tác động tới kinh tế - xã hội

Ketnooi.comI. CĂN CỨ HÌNH THÀNH DỰ ÁN
1. Căn cứ pháp lý
2. Căn cứ thực tế

Ketnooi.com


1. Căn cứ pháp lý
 Nghị

định số 13-CP ngày 01/3/1993 của Chính phủ
ban hành quy định về công tác khuyến nông.
 Nghị định số 56/2005NĐ-CP ngày 26/4/2005 của
Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư.
 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của
Chính phủ về khuyến nông.
 Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008
của Thủ tướng về chính sách khuyến nông, khuyến
ngư ở địa bàn khó khăn.
 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của
Thủ tưởng chính phủ về chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
………………..
Ketnooi.com


2. Căn cứ thực tế
◦ Nhu cầu thực tế
◦ Điều kiện kinh tế - xã hội
◦ Điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển
◦ Điều kiện dân số và lao động

Ketnooi.com


II. Công nghệ - kỹ thuật của dự án
1.
2.
3.


4.
5.
6.
7.
8.

Địa điểm thực hiện dự án
Sản phẩm của dự án
Hình thức đầu tư
Quy mô đầu tư
Giải pháp xâu dựng công trình
Cơ sở hạ tầng
Quy trình sản xuất
Giải pháp bảo vệ môi trường
Ketnooi.com


1. Địa điểm thực hiện
dự án
Phường
11 và 12 Tp.Đà Lạt

Ketnooi.com


2. Sản phẩm của dự án

Ketnooi.com


Sản phẩm chính

Ketnooi.com


Sản phẩm chính

Ketnooi.com


Sản phẩm chính

Ketnooi.com


3. Hình thức đầu tư
Đầu

tư mua mới kết hợp với sản xuất trên
diện tích đất trồng hiện có.
Xây dựng mới và cải thiện hệ thống hệ
thống cấp nước, thoát nước, mái che, nhà
kính, nhà lưới….
• Xây dựng và lắp đặt hệ thống nước tưới.
• Mua sắm trang thiết bị.
• Cải tạo đất trồng.
• Đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức – quản lí
sản xuất kinh doanh, thuê mướn nhân công.
Ketnooi.com


4. Quy mô đầu tư
Dự án được thực hiên trên 10ha
Trong đó:
+ 5 ha của chủ đầu tư
+ 3 ha do tỉnh đầu tư
+ 2 ha đầu tư mua thêm
Dự tính vốn đầu tư cho dự án là 3,500 triệu
đồng.

Ketnooi.com


5. Giải pháp xây dựng công
trình

Ketnooi.com


6. Hệ thống cơ sở hạ tầng

Hệ thống cấp nước
Hệ thống thoát nước
Hệ thống cấp điện
Ketnooi.com


7. Quy trình sản xuất chung

Ketnooi.com


LƯU Ý:
Xà lách

- Đất cần được làm tơi
xốp, nhỏ, kỹ. Luống lên
cao 7 – 10 cm. Bón lót
cho 7 – 10 tấn/ha phân
chuồng hoai mục cùng
với 40 kg kali.
- Khoảng cách giữa các
cây là 15 – 18 cm.
-Sau khi trồng cần tiến
hành tưới nước ngay.
Mỗi ngày tưới một lần.
Về sau chỉ cần tưới giữ
ẩm 2- 3 ngày một lần.
Ketnooi.com


Lưu ý:
Cà rốt
- Phải xử lý hạt giống
trước khi gieo trồng
- Chon đất tơi xốp, nhiều
mùn, độ pH khoảng
6,0 – 6,8, cày bừa kỹ,
lên luống, đập nhỏ,
đánh luống rộng 1,2 –
1,5 m, cao 25 – 30 cm,
rãnh 25 – 30 cm
- Tuyệt đối không được
dùng phân và nước
phân tươi
Ketnooi.com


Lưu ý:
Dưa chuột
-

-

-

Chọn đất cao dễ
thoát nước nhưng
chủ động nguồn
nước tưới
Phải tuân thủ đúng
thời gian và lượng
phân bón
Chăm sóc thường
xuyên, phòng ngừa
sâu, bệnh cho cây
Ketnooi.com


III. Khía cạnh tài chính của dự
án

Phân tích tài chính.xls

Ketnooi.com


III. Khía cạnh tài chính của dự
án

Ketnooi.com


IV. Tác động tới kinh tế - xã
hội


Giải quyết việc làm cho hơn 200 công
nhân với mức lương từ là 1,200,000 đồng/
người/tháng đến 2,200,000 đồng/tháng
Góp phần thay đổi tình hình kinh tế - xã
hội:
- Nâng cao khả năng làm việc của lao động
- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống
- …………
Ketnooi.com


Thanks
for
your
listenning.^^
Ketnooi.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×