Tải bản đầy đủ

HD tram bom bac lieu(03 04 2014)

Hợp đồng giao khoán

Tháng 3/2014

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Số:

/2014/HĐGK

GIỮA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐỨC HÙNG

&
 NHÓM

CHUYÊN GIA TƯ VẤN THIẾT KẾ

THÁNG 4 NĂM 2014
Trang 0/5Hợp đồng giao khoán

Tháng 3/2014

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Số:

/2014/HĐGK

Về việc thiết kế:
Dự án

:

Tưới tiêu và kiểm soát ngập úng cho tỉnh Bạc Liêu
Thiết kế và cung cấp các trạm bơm

Giai đoạn

:

Lập dự án đầu tư – Lập bản vẽ thi công

Căn cứ:
-

Căn cứ năng lực và nhu cầu của 02 bên;

Hợp đồng Chuyên gia này được lập ngày ….. tháng 04 năm 2014 giữa:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỨC HÙNG
(sau đây được gọi là “Bên A”)
-

Địa chỉ

: 17/19 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.HCM

-


Điện thoại

: (08)3810 8965-38108702

- Fax: (08)3810 8719

-

Đại diện

: Ông Phạm Hùng Đệ

- Chức vụ : Giám đốc

-

Website

: duchungco.com

-

MST

: 0302637363

NHÓM CHUYÊN GIA
(sau đây được gọi là "Bên B")
-

Đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Số CMND
Tài khoản
TNCN

: Ông ………………………… Nghề nghiệp: Kỹ sư
: 482/11/7 Nơ Trang Long, P 13, Q Bình Thạnh, TpHCM.
: 0908477499
: levinhtien@gmail.com
: 025078327 CA. TP.HCM, cấp ngày 10/01/2009
: 13010000253555 ; Tại Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch II
: 8026014121

Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Nội dung công việc
1.1 Bên A giao cho Bên B phụ trách nhóm chuyên gia thực hiện công việc sau:
Trang 1/5


Hợp đồng giao khoánTháng 3/2014

Lập hồ sơ giai đoạn lập dự án đầu tư theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 04 01: 2010/BNN&PTNT, bao gồm:
Tập 1:

Báo cáo tóm tắt

Tập 2:

Báo cáo chính

Tập 3:

Thiết kế cơ sở
Quyển 3.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở
Quyển 3.2: Bản vẽ thiết kế cơ sở

Tập 4:

Tổng mức đầu tư

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (không bao gồm)
Lập hồ sơ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công theo quy chuẩn Việt Nam
QCVN 04 - 01: 2010/BNN&PTNT, bao gồm:
Tập 1:

Thuyết minh chung

Tập 2:

Thiết minh tính toán

Tập 3:

Bản vẽ thi công

Tập 4:

Tổng dự toán

Tập 5:

Đề cương đóng cọc thử

Tập 6:

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

Tập 7:

Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến phần xây dựng
thuộc phạm vi công trình (không bao gồm phần thiết bị và phần điện).

1.2 Hồ sơ tài liệu Bên B thực hiện và giao nộp Bên A


01 bộ copy và file gốc (tiếng Việt).

1.3 Địa điểm giao nộp: theo địa chỉ bên A
Điều 2:
2.1 Giai đoạn lập dự án đầu tư
Giá trị giao khoán bằng 20% giá trị chi phí thiết kế phần xây dựng theo hợp đồng của
Bên A với Chủ đầu tư (UBND tỉnh Bạc Liêu) ở giai đoạn Dự án đầu tư
Giá trị tạm tính theo tổng mức đầu tư là:20% x 600,000,000 = 120,000,000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)
2.2 Giai đoạn lập bản vẽ thi công
Giá trị giao khoán bằng 18% giá trị chi phí thiết kế phần xây dựng theo hợp đồng của
Bên A với Chủ đầu tư (UBND tỉnh Bạc Liêu) ở giai đoạn lập Bản vẽ thi công.
Giá trị tạm tính theo tổng dự toán là:18% x 3,000,000,000 = 540,000,000 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm, bốn mươi triệu đồng)
Trong đó :
Trang 2/5


Hợp đồng giao khoán

Tháng 3/2014

-

Giá trị trên không bao gồm 10% thuế VAT

-

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thực hiện theo quy định của nhà nước.

-

Không bao gồm các chi phí xuất bản, chi phí khi đi họp, đi công tác và chi phí
giám sát tác giả.

Điều 3: Bắt đầu, hoàn thành, thay đổi và chấm dứt Hợp đồng
3.1 Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và bên A
chuyển tiền tạm ứng cho bên B theo Điều 7 của Hợp đồng.
3.2 Thời gian thực hiện:
a. Giai đoạn lập dự án đầu tư
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A chuyển đủ số tiền tạm ứng cho bên B và
cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan để phục vụ lập hồ sơ bao gồm:
- Bản vẽ địa hình, địa chất;
- Bản vẽ thiết bị trạm bơm;
- Các tính toán thủy lực và lựa chọn thiết bị;
- Thông số về kích thước và tải trọng của các thiết bị chính;
- Các form mẫu về bản vẽ và văn bản theo yêu cầu của bên A.
* Các tài liệu trên Bên A cung cấp đầy đủ cho bên B theo dạng file và 01 bản
copy (có chữ ký xác nhận).
b. Giai đoạn lập bản vẽ thi công
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên A có yêu cầu và thực hiện tạm ứng đợt 1 ứng
với giai đoạn Lập bản vẽ thi công.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B
4.1 Thực hiện công việc trên theo đúng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm của Việt
Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy phạm Quốc tế.
4.2 Bảo vệ, giải trình các kết quả tính toán khi được bên A yêu cầu và tiến hành sửa
chữa, bổ sung (nếu có) các nội dung theo yêu cầu hợp lý của cơ quan phê duyệt,
thẩm định.
4.3 Đối với trường hợp có sự thay đổi về các thông số cơ bản có ảnh hưởng đến hình
dạng kết cấu chính của công trình hoặc thực hiện bổ sung ngoài các nội dung
theo điều 1, hai bên cùng bàn bạc ký kết phụ lục hợp đồng để thực hiện sửa chữa
bổ sung hoặc làm mới (nếu có).

Điều 5: Nghĩa vụ của Bên A
5.1 Bàn giao đầy đủ tài liệu cho bên B, chịu trách nhiệm về các tài liệu đả bàn giao
cho bên B.
Trang 3/5


Hợp đồng giao khoán

Tháng 3/2014

5.2 Cùng với bên B tổ chức, tham gia và chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi,
công tác phí trong quá trình thức hiện dự án (nếu có).
5.3 Phối hợp chặt chẽ với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
5.4 Thanh toán cho Bên B các khoản tiền theo quy định tại Hợp đồng này.
5.5 Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Bên B thực hiện công việc.
5.6 Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do Bên B lập, xem xét, lập hồ sơ thẩm định và trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt.

5.7 Nghiệm thu thanh quyết toán Hợp đồng cho Bên B theo Điều 7.2.
Điều 6: Nghiệm thu sản phẩm
Thời hạn nghiệm thu sản phẩm không quá 7 ngày sau khi Bên B hoàn thành và
giao nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định và có yêu cầu gửi cho Bên A đề nghị
nghiệm thu.

Điều 7: Thanh toán
7.1 Phương thức thanh toán
Đợt 1: Tạm ứng 30% giá trị Hợp đồng (tương ứng cho từng giai đoạn thiết kế)
khi Hợp đồng có hiệu lực.
Đợt 2: Thanh toán tiếp 50% giá trị Hợp đồng (tương ứng cho từng giai đoạn thiết
kế) khi bên B giao nộp toàn bộ hồ sơ cho bên A và được các bên thống nhất ký
biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.
Đợt 3: Thanh toán 20% giá trị còn lại của Hợp đồng sau khi Hồ sơ thiết kế được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7.2 Thanh quyết toán Hợp đồng
Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế, 02 bên căn cứ vào khối lượng thực
hiện (được nghiệm thu), quyết tóan đã được phê duyệt, Hợp đồng và các phụ lục
Hợp đồng (nếu có) để thanh quyết toán Hợp đồng này theo Quy định hiện hành.

7.3 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
Điều 8: Cam kết của các bên
8.1 Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này.
8.2 Nếu một trong hai bên đơn phương thay đổi hoặc đình chỉ thực hiện hoặc chấm
dứt Hợp đồng thì bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây cho
bên kia theo các quy định của Pháp luật.

Điều 9: Thay đổi, bổ sung Hợp đồng
Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi bổ sung nhiệm vụ, thay đổi yêu cầu
công việc so với ban đầu thì Bên A và Bên B sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết.
Trang 4/5


Hợp đồng giao khoán

Tháng 3/2014

Trong trường hợp này, 2 bên cùng nhau thảo luận, thống nhất lập phụ lục Hợp
đồng sửa đổi các điều khoản bị ảnh hưởng của Hợp đồng này.
Điều 10: Bảo mật
Các điều khoản Hợp đồng cũng như các tài liệu liên quan đến Hợp đồng này sẽ
được các Bên bảo quản theo chế độ tài liệu mật và theo các quy định hiện hành
của Nhà nước về bảo mật, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến công tác đấu thầu.
Bên B không được phép chuyển giao các tài liệu của Hợp đồng này cho các bên
thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A trong thời hạn của
Hợp đồng và sau 5 năm kể từ ngày kết thúc Hợp đồng (trừ trường hợp cơ quan có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật yêu cầu).
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 01 bản, bên
B giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

Lê Vĩnh Tiến

Trang 5/5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×