Tải bản đầy đủ

Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần VINACONEX 6

Chuyên đề tốt nghiệp

1

LỜI MỞ ĐẦU
Khác với các ngành sản xuất kinh doanh thông thường trong nền kinh
tế hiện nay, ngành xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng,
mang tính chất công nghiệp, nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền
KTQD.
Nắm bắt được tầm quan trọng của ngành XDCB, Tổng công ty
VINACONEX nói chung và Công ty Cổ phần VINACONEX 6 nói riêng đã
không ngừng cố gắng phấn đấu trong suốt nhiều năm qua, nhằm cung cấp
những sản phẩm xây lắp đảm bảo chất lượng và uy tín. Và để đứng vững trên
thương trường cạnh tranh ngày một gay gắt và khốc liệt giữa các doanh
nghiệp xây lắp khác trong cùng một địa bàn, cùng một lãnh thổ…Công ty
luôn luôn quan tâm đến vấn đề giảm thiểu chi phí để hạ giá thành sản phẩm
xây lắp là các công trình và hạng mục công trình. Tuy nhiên, mặc dù đội ngũ
cán bộ lãnh đạo đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi những rủi
ro trong quá trình thi công do đặc điểm riêng của sản phẩm xây lắp, điều này
đã ảnh hưởng rất lớn đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
xây lắp trong Công ty.

Chuyên đề với đề tài “Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6” sẽ cho thấy thực
trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty và
qua đó đưa ra những phương hướng hoàn thiện để giúp công ty có thể xác
định một cách chính xác hơn chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp, qua đó
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

2

các nhà quản lý đưa ra được những biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi phí
và giảm giá thành sản phẩm. Chuyên đề bao gồm các nội dung:
Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần cổ phần VINACONEX 6
Chương II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6
Chương III: Một số nhận xét đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện
công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ
phần VINACONEX 6

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

3

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX 6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần VINACONEX 6
1.1.1. Quá trình thành lập của Công ty
Công ty Cổ phần VINACONEX 6 tiền thân là xí nghiệp xây dựng số 2
trực thuộc công ty Xây dựng và dịch vụ nước ngoài _ VINACONEX, sau
được lập thành Công ty số 6_ VINASICO trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập
khẩu Xây dựng Việt Nam_ VINACONEXvà thực hiện Nghị định số

388/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định số 156/HĐBT ngày 7/5/1992 thành
lập lại theo quyết định số 168A QĐ/BXD – TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng.
Tên giao dịch Quốc tế

:VINACONEX6 JION STOCK COMPANY

Tên viết tắt

: VINACONEX 6., JSC

Địa chỉ trụ sở chính

:Văn phòng I, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân
Chính, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại

: 04.2513155

Fax

: 04.2513156

Email

: vinaconex6@hn.vnn.vn

Website

: vinaconex6.com.vn

Tài khoản

: 0011000014227 tại Ngân hàng Ngoại thương VN
: 45010000001289 tại Ngân hàng ĐTPT Hà Tây

Vốn điều lệ
Nguyễn Thị Hà Chi

: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).
Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

4

Logo của Công ty

1.1.2. Quá trình cổ phần hóa của Công ty
Ngày 30/6/2000 theo Quyết định số 890/ QĐ- BXD của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.
1.1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ
Vốn điều lệ năm 2000 sau khi cổ phần hóa: 6.500.000.000 đồng.
Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000 đồng.
Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng.
Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 đồng.
1.1.4. Quá trình phát triển
Công ty Cổ phần VINACONEX 6 là Công ty cổ phần có vốn góp chi
phối của Nhà nước, thuộc Tổng Công ty VINACONEX, hiện nay Công ty Cổ
phần Xây dựng số 6 là một Doanh nghiệp hạng I có vốn nhà nước nắm giữ
51% vốn điều lệ, giấy phép kinh doanh số: 010300087 do sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp ngày 04/10/2000, thay đổi lần 1 ngày 4/10/2001 và thay
đổi lần 2 ngày 18/6/2007.
Công ty Cổ phần VINACONEX6 là đơn vị có truyền thống về đa dạng
hóa công tác xây lắp, hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của
VINACONEX và là đơn vị xây lắp đầu tiên của Tổng công ty được chuyển
đổi thành Công ty cổ phần.

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

5

Trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển vững vàng trong kinh
doanh và chú trọng đa dạng hóa sản phẩm nên uy tín của VINACONEX 6
ngày càng được nâng cao trên thị trường. Các chỉ tiêu SXKD luôn tăng cao và
ổn định: từ 15% đến 30% hàng năm. Nhiều chỉ tiêu đều tăng trưởng hơn 10
lần so với trước khi cổ phần hóa, đặc biệt là lợi nhuận, doanh thu, lực lượng
cán bộ công nhân viên....
1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần
VINACONEX 6
1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Sơ đồ 1.1. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công
ty cổ phần Vinaconex 6

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

6

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận quản lý
1.2.2.1. Đại hội cổ đông
Đại hội cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền dự họp và biểu
quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, quyết định các vấn đề
liên quan đến phương hướng hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát và những vấn đề khác được quy định trong Điều lệ.
1.2.2.2. Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty có toàn quyền nhân
danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty
không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

7

1.2.2.3. Ban giám đốc Công ty
Bao gồm giám đốc điều hành và các phó giám đốc.
- Giám đốc điều hành: là người được Hội đồng quản trị ký hợp đồng
thuê với thời hạn nhất định, là đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao
dịch kinh doanh được toàn quyền quyết định trong phạm vi quyền hạn của
mình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật Nhà nước về mọi sự quản
lý, điều hành của mình đối với công ty.
- Phó giám đốc: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề
nghị của Giám đốc, là người giúp Giám đốc điều hành công việc hoạt động
của công ty theo nhiệm vụ đã được giao.
1.2.2.4. Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra
báo cáo tài chính hàng kỳ, xem xét các báo cáo của công ty về các hệ thống
kiểm soát nội bộ và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong
Điều lệ.
1.2.2.5. Các phòng ban chức năng của công ty
Nhiệm vụ chính các phòng ban, đơn vị như sau:
Phòng tổ chức hành chính


Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự…Xây dựng đơn giá tiền lương, các nội quy, quy định, quy chế...CôngGiải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

ty.

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

8Công tác kỷ luật, thi đua khen thưởng.Công tác đào tạo, xuất khẩu lao động.Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu…

Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài Chính – Kế toán là phòng chức năng tham mưu giúp Giám
đốc công ty tổ chức, chỉ đạo toàn bộ tài chính kế toán, cụ thể như:Lập BCTC theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp.
Lập dự toán nguồn vốn, phân bổ, kiểm soát vốn cho toàn bộ hoạt

động sản xuất kinh doanh Công ty.


Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu TCKT.Quản lý vốn nhằm bảo đảm cho các hoạt động SXKD và việc đầu tư

của Công ty có hiệu quả…
Phòng kế hoạch kỹ thuật và quản lý dự án
Tham mưu giúp việc lãnh đạo Công ty về kế hoạch SXKD và các chiến
lược phát triển của Công ty và phụ trách các lĩnh vực sau:


Công tác đấu thầu, quản lý dự án.Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác SXKD Công ty.Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh tại

các đơn vị sản xuất xây lắp trong toàn Công ty…
Phòng đầu tư


Tham mưu giúp việc lãnh đạo Công ty về các Dự án đầu tư, Xây

dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp...

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp9

Là đầu mối trong việc quản lý và tổng hợp thông tin liên quan đến

lĩnh vực đầu tư mà Công ty thực hiện đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về các
dự án đầu tư để phục vụ cho công tác quản lý và triển khai khi được lãnh đạo
công ty phê duỵêt…
Ban vật tư thiết bị cơ giới


Khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc vật tư và đáp ứng

yêu cầu SXKD các đơn vị sản xuất trong Công ty.


Quản lý, bảo quản, duy tu bảo dưỡng duy trì sự hoạt dộng tốt,

thường xuyên lâu bền của thiết bị máy móc vật tư…
Các đội xây dựng, các công trình trực thuộc
Tổ chức thi công các công trình, thực hiện các hợp đồng giao nhận thầu
xây lắp được Công ty ký với chủ đầu tư, (khách hàng), theo nhiệm vụ công ty
giao và theo hợp đồng giao nhận khoán giữa Công ty với Đội (Đội trưởng,
Chỉ huy trưởng công trình).
1.3. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Các ngành, nghề kinh doanh chính của công ty:


Nhận thầu xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và công

nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, thi
công các loại nền móng, công trình quy mô lớn, các công trình đường giao
thông, cầu, đường bộ, các công trình thuỷ lợi quy mô vừa (kênh, mương, đê,
kè, cống, trạm bơm...).

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


10

Chuyên đề tốt nghiệpXây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35 KV, lắp đặt kết cấu

thép, các thiết bị cơ điện, nước, điều không, thông tin tín hiệu, trang trí nội
ngoại thất.


Xây dựng và phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.Dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình.Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoáXuất khẩu lao động, xuất khẩu xây dựng.Kinh doanh các nghành nghề khác trong phạm vi đăng ký và phù

hợp với qui định của pháp luật.
1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty VINACONEX 6
1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty
Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập
trung, vừa phân tán.
1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ mày kế toán của Công ty Cổ phần
VINACONEX6

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

11

1.4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí trong bộ máy kế
toán của Công ty
* Kế toán trưởng
 Chức năng:
Giúp giám đốc công ty tổ chức bộ máy tài chính kế toán của Công ty.
Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính kế toán hạch toán kế toán trong
đơn vị theo đúng chế độ pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước và quy chế
tài chính của công ty cổ phần, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội
đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về chất lượng báo
cáo tài chính của đơn vị.
Giúp giám đốc công ty kiểm tra kiểm soát công tác tài chính kế toán,
công tác phân tích hoạt động kinh tế của công ty.
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

12

 Nhiệm vụ:
- Tổ chức bộ máy kế toán thống kê cho phù hợp với yêu cầu sản xuất
kinh doanh của đơn vị
- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch CPQL.
- Kết hợp với các phòng ban chức năng trong công tác xây dựng kế
hoạch giá thành
- Lập báo cáo tháng, quý, năm
- Điều hoà vốn cho các khâu trong sản xuất
- Vào nhật ký chung phần công việc bán hàng, kế toán ngân hàng
- Phụ trách công tác nghiên cứu tổng thể và các hoạt động thực tế của
công ty về thị trường chứng khoán như:
+ Nghiên cứu các chính sách, văn bản pháp quy liên quan và tình
hình thị trường chứng khoán để phân tích, đánh giá, đề xuất với giám đốc
công ty các phương án và nhiệm vụ cần thực hiện.
+ Chỉ đạo thực hiện kịp thời và hiệu quả nhất tất cả các nội dung
công việc cần thiết trong phạm vi trách nhiệm của phòng về các hoạt động
chứng khoán của công ty.
 Quyền hạn:
- Từ chối thanh toán khi chưa đủ chứng từ quy định
- Từ chối thanh toán không hợp lệ, không đúng nguyên tắc hạch toán
kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Giám đốc ban hành.
- Đề nghị HĐQT và Giám đốc khen thưởng tập thể và cá nhân vi phạm
trong công tác tài chính kế toán.
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

13

* Phó kế toán trưởng: có nhiệm vụ hỗ trợ kế toán trưởng trong vai trò
quản lý và điều hành, dự thảo các văn bản về công tác kế toán; bảo quản lưu
trữ hồ sơ tài liệu thông tin kinh tế của công ty, chịu trách nhiệm trước Giám
đốc, Kế toán trưởng và Hội đồng Quản trị của công ty.
* Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp số liệu do các kế toán khác
chuyển đến từ đó kiểm tra chứng từ chi phí tính giá thành sản phẩm, lập báo
cáo tài chính nộp cho cấp trên.
* Kế toán công nợ:
- Kế toán theo dõi các khoản thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và
kinh phí công đoàn. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khoản phải
thu, phải trích, các khoản đã trích, các số đã thu, số dư còn phải trích, còn
phải thu của các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,
kết hợp cùng các phòng ban liên quan đối chiếu lập các báo cáo quyết toán
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, với cơ quan bảo hiểm. Theo dõi và quyết toán
ốm đau, thai sản phát sinh lập báo cáo thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm.
- Theo dõi quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp; theo dõi công nợ xây
lắp nội bộ, kiểm soát chứng từ, chi phí công trình kế toán thuế; theo dõi quan
hệ với ngân sách Nhà nước; thực hiện kê khai quyết toán thuế với cơ quan
thuế; lập báo cáo tình hình thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước hàng
quý, hàng năm.
- Kế toán công nợ tạm ứng: Theo dõi công nợ tạm ứng phát sinh hàng
tháng. lập bảng tổng hợp tiền thu tạm ứng, tiền thu phạt hàng tháng khi thanh
toán lương.
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

14

- Theo dõi quản lý hoá đơn, viết hoá đơn bán hàng khi có yêu cầu giao
hàng của phòng tổng hợp, kê khai tình hình sử dụng hoá đơn tháng, quý, năm
với cục thuế Hà Tây, kế toán các khoản thanh toán với ngân sách, nhà nước,
theo dõi đối chiếu tổng hợp, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các loại
thuế, kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, tháng, quý, năm liên quan đến tình
hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.
- Kế toán các khoản công nợ phải thu, theo dõi quản lý các hợp đồng
bán hàng của đơn vị. Chịu trách nhiệm toàn bộ số liệu nghiệp vụ kinh tế phát
sinh liên quan đến công nợ bán hàng.
- Làm các báo cáo nhanh khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng và
các phòng ban.
* Kế toán ngân hàng:
- Lập phiếu thu chi (trước khi lập phiếu thu chi phải kiểm tra tính chính
xác của chứng từ, tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ) tránh nhầm lẫn.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng như lập kế hoạch vay vốn, vay
vốn ngắn hạn, dài hạn, theo dõi khế ước để trả nợ và lập các báo cáo về
nghiệp vụ ngân hàng.
- Theo dõi tiền gửi, tiền vay (hạn mức vay của từng ngân hàng phải cụ
thể chi tiết từng món vay) tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng
đầu tư và phát triển Hà Tây. Cuối mỗi ngày phải cập nhật số dư của tài khoản
tiền gửi, tiền vay các ngân hàng và lấy chứng từ giao lại cho Kế toán trưởng
để vào Nhật ký chung.

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

15

- Theo dõi các khoản vay dài hạn của Ngân hàng Ngoại thương và
Ngân hàng Đầu tư phát triển từ đó làm cơ sở để đề nghị cấp trên thanh toán
trả khi đến hạn, tránh tình trạng để quá hạn.
*Kế toán tài sản có nhiệm vụ phản ánh chính xác kịp thời, cụ thể, đầy
đủ số liệu hiện có, theo dõi các biến động liên quan đến tài sản của toàn Công
ty (thanh lý, nhượng bán, sửa chữa và trích khấu hao).
* Kế toán tiền mặt thực hiện công tác kế toán tiền mặt, kế toán thanh
toán tạm ứng, lập phiếu thu chi tiền mặt, quản lý tồn quỹ, thu hồi các khoản
tạm ứng.
* Kế toán tiền lương: Hàng tháng nhận Bảng chấm công, các chứng từ
có liên quan đến việc tính lương, các khoản được hưởng theo chế độ quy định
trong điều lệ và các khoản trích nộp theo lương từ các đội, đồng thời theo dõi
tính toán và có nhiệm vụ chi trả lương hàng tháng cho người lao động.
* Kế toán đội xây dựng thực hiện các công tác liên quan tới chứng từ
do các đội thi công gửi lên.
* Thủ quỹ
- Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi tình hình thu - chi tiền mặt gồm
VNĐ, vàng bạc đá quý, ngoại tệ (nếu có) và ghi vào sổ quỹ.
- Mọi việc thanh toán thu - chi tiền mặt phải có chứng từ hợp pháp, hợp
lý, hợp lệ đúng chế độ nhà nước quy định. Khi chi tiền phải yêu cầu người
nhận tiền ghi đầy đủ thông tin quy định trên phiếu chi. Nếu khách hàng là
người đơn vị ngoài cơ quan thì yêu cầu người nhận tiền phải mang chứng
minh nhân dân, giấy giới thiệu mới phát tiền, phiếu thu phải được lập 02 liên
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

16

và giao lại cho người nộp 01 liên. Số phiếu thu phải liên tục và khớp trên sổ
đăng ký phiếu thu.
- Cuối tháng phải kiểm kê xác định số dư tồn quỹ, niêm phong quỹ bàn
giao cho bộ phận bảo vệ trước khi ra về.
- Đóng chứng từ hàng tháng, quản lý, lưu trữ, chứng từ ngoài ra lo các
công việc hành chính của phòng.
* Kế toán tại các đội thi công có nhiệm vụ theo dõi tập hợp chứng từ
ban đầu phát sinh trong quá trình sản xuất thi công tại các đội, cung cấp các
thông tin liên quan đến vật tư, nhân công…sử dụng cho công trình, hạng mục
công trình một cách chính xác, cụ thể và kịp thời; sau đó gửi lên phòng kế
toán của công ty để ghi chép nghiệp vụ phát sinh.
1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
Công tác kế toán là một phần rất quan trọng trong một công ty, để phát
huy được vai trò quan trọng này thì việc tổ chức bộ máy kế toán phải khoa
học, hợp lý, đảm bảo cho thực hiện tốt các chức năng của kế toán, đáp ứng
yêu cầu cung cấp thông tin cho quản lý kinh tế, tài chính.
1.4.2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo
Quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính


Niên độ kế toán: tính theo năm dương lịch, tức là bắt đầu từ ngày 01

tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm đó.


Kỳ kế toán áp dụng: theo tháng và quý.

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp17

Công ty sử dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp

khá giản đơn).


Phương pháp thuế: công ty tính thuế theo phương pháp thuế GTGT

được khấu trừ.


Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)
Các chính sách kế toán công ty áp dụng:
* Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.
* Tiền và tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân

hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn thu hồi hoặc đáo hạn
không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền
xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
* Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho
bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác
phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền
và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
* Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo
hoá đơn, chứng từ.
* Tài sản cố định hữu hình
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

18

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn luỹ kế.
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra
để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn
sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng
nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh
tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoả mãn điều kiện
trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. Khi tài sản được bán hay thanh lý,
nguyên giá và khấu hao luỹ kế được xoá sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát
sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên
thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như
sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc

12-30

Máy móc và thiết bị

5-8

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

5

Thiết bị, dụng cụ quản lý

4-5

Thời gian trích khấu hao cho các TSCĐ của công ty tuân thủ theo quy
định của Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo Quyết định
206/2003 của Bộ Tài chính.
* Chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.
* Đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ
sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

19

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý
thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
* Chi phí trả trước dài hạn
- Công cụ, dụng cụ
Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí
trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2
năm.
- Tiền thuê đất trả trước
Tiền thuê đất trả trước thể hiện khoản tiền thuê đất đã trả cho phần đất
Công ty đang sử dụng. Tiền thuê đất được phân bổ theo thời gian thuê 30 năm
quy định trên hợp đồng thuê đất.
* Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn
Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền
phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.
* Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi
việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương
làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ.
Trường hợp quỹ trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao
động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán
vào chi phí.
* Nguồn vốn kinh doanh, quỹ
Nguồn vốn kinh doanh của công ty bao gồm:
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

20

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư
của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn
mệnh giá.
- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá
trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.
Các quỹ được trính lập và sử dụng theo Điều lệ công ty.
* Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Công ty được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và
giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.
Năm 2007 là năm thứ 3 công ty kinh doanh có lãi và được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp.
* Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại
ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối
kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá
lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập
hoặc chi phí trong kỳ.
1.4.2.2 Vận dụng chế độ chứng từ kế toán
Hệ thống chứng từ của Công ty sử dụng theo mẫu của Bộ Tài Chính
ban hành. Tuy nhiên để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình,
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

21

Công ty cũng tự lập một số mẫu chứng từ riêng. Danh mục chứng từ kế toán
công ty sử dụng gồm có:
* Lao động, tiền lương
- Bảng chấm công
- Bảng thanh toán tiền lương
- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
- ...
* Hàng tồn kho
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
- Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
- Bảng kê mua hàng
- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
- ...
* Tiền tê
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy đề nghị tạm ứng
- Giấy thanh toán tiền tạm ứng
- Giấy đề nghị thanh toán
- Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

22

- Bảng kiểm kê quỹ
- Bảng kê chi tiền
- ...
* Tài sản cố định
- Biên bản giao nhận TSCĐ
- Biên bản thanh lý TSCĐ
- Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ
- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
- ...
1.4.2.3 Vận dụng chế độ tài khoản kế toán
Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán doanh nghiệp
ban hành theo Quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính.
Ngoài các tài khoản theo quy định của Bộ Tài chính, Công ty còn mở
thêm các tài khoản cấp 2 và cấp 3 phù hợp với công tác quản lý và sản xuất
kinh doanh của mình.
Ví dụ TK 131 - Phải thu của khách hàng, Công ty mở chi tiết 2 tài
khoản cấp 2
TK 1311 - Phải thu của người mua và người giao thầu
TK 1312 - Ứng trước của người mua
TK cấp hai 1311 - Phải thu của người mua và người giao thầu được mở
chi tiết cho từng khách hàng
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

23

TK 131101 - Công ty CP XD Ba Đình
TK 131102 - Công ty cổ phần Xây dựng số 1
TK 131103 – Công ty TNHH Đăng Đạo
......
Tuy nhiên công ty không sử dụng TK 144 _ “Cầm cố, ký cược, ký quỹ
ngắn hạn”, TK 244_ “Ký quỹ, ký cược dài hạn”…
TK 334_“Phải trả người lao động” không chi tiết thành các TK cấp 2.
1.4.2.4. Vận dụng chế độ sổ kế toán
Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ
kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và trình tự thời gian có
liên quan đến doanh nghiệp. Sổ kế toán của công ty được ghi bằng máy vi
tính. Hệ thống sổ kế toán của Công ty bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế
toán chi tiết.
* Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung, Sổ Cái
Sổ nhật ký chung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và
quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó.
Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán.
* Sổ kế toán chi tiết bao gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính
phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết
theo yêu cầu quản lý.
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


24

Chuyên đề tốt nghiệp

Hình thức kế toán công ty áp dụng là hình thức kế toán trên máy vi
tính. Phần mềm kế toán Công ty sử dụng đó là phần mềm kế toán Cic
Accounting của Tổng công ty VINACONEX. Quy trình hạch toán, xử lý
chứng từ, luân chuyển chứng từ, cung cấp thông tin của công ty đều được
thực hiện trên máy tính.
Việc sử dụng máy tính trong công tác kế toán đã giúp Công ty hạch
toán tương đối nhanh, đơn giản, làm giảm khối lượng công việc kế toán. Hơn
nữa, các nhân viên trong phòng Tài chính – Kế toán của Công ty được đào tạo
tất cả các phần hành khác nhau trong công tác kế toán. Mỗi người đều có
những mảng nhiệm vụ riêng do mình chuyên trách, nhưng bên cạnh đó vẫn có
thể thực hiện tốt những mảng công việc của người khác nếu được yêu cầu.
Với việc ứng dụng phần mền kế toán Cic Account vào công tác kế toán,
quy trình thực hiện các công việc kế toán về tổng thể cũng như mỗi phần hành
được miêu tả theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.3: Quy trình thực hiên công viêc kế toán trên phần mền kế toán.
Đăng nhập
vào phần kế
toán

Nhập dữ liệu
vào máy vi
tính

Máy vi tính
tổng hợp, xử
lý dữ liệu

Hệ thống các
sổ, báo cáo kế
toán

Hằng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp
chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ,
xác định tài khoản ghi Nợ, ghi Có để nhập vào dữ liệu vào máy vi tính theo
bảng biểu đã được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Các thông tin được tự
động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Chuyên đề tốt nghiệp

25

Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo
cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết luôn đảm
bảo sự trung thực, chính xác theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Trình tự
ghi sổ kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau:

Nguyễn Thị Hà Chi

Kế toán 46C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×