Tải bản đầy đủ

ÔN tập kĩ thuật điện

ÔN TẬP
( Một số dạng bài )
BÀI TẬP MẠCH 1 PHA
1. Cho mạch điện như hình vẽ . Biết .

Hãy phức hóa tối giản sơ đồ.
a. Viết hệ phương trình dòng nhánh mô tả mạch?
b. Viết hệ phương trình dòng vòng mô tả mạch? Biểu
diễn các dòng điện nhánh theo dòng điện vòng?
c. Viết hệ phương trình điện thế nút mô tả mạch? Biểu diễn
các dòng điện nhánh theo điện thế các nút?
d. Tính dòng điện trên các nhánh bằng một trong 3 phương pháp trên (PP Nhánh; PP
dòng vòng; PP điện thế nút) và tìm công suất tác dụng của mạch?
2. Cho mạch điện như hình vẽ. Với:

Hãy phức hóa tối giản sơ đồ. Thành lập phương trình
(hệ phương trình):
a. Theo phương pháp dòng điện nhánh?
b. Theo phương pháp dòng điện vòng? Biểu diễn các dòng điện nhánh theo dòng
điện vòng?
c. Theo phương pháp điện áp nút? Biểu diễn các dòng điện nhánh theo điện thế các

nút?
d. Tính các dòng điện nhánh và công suất tác dụng của toàn mạch?
3. Cho mạch điện như hình vẽ sau:


Hãy phức hóa tối giản sơ đồ. Thành lập
phương trình (hệ phương trình):
a. Theo phương pháp dòng điện nhánh?
b. Theo phương pháp dòng điện vòng? Biểu diễn các dòng điện nhánh theo dòng
điện vòng?
c. Theo phương pháp điện áp nút? Biểu diễn các dòng điện nhánh theo điện thế các
nút?
d. Tính các dòng điện nhánh và công suất tác dụng của toàn mạch?
4.
Cho mạch điện như hình vẽ. Với:

Hãy phức hóa tối giản sơ đồ. Thành lập phương trình (hệ
phương trình):
a. Thành lập hệ phương trình dòng điện nhánh?
b. Thành lập hệ phương trình dòng vòng mô tả mạch?
Biểu diễn các dòng điện nhánh theo dòng điện vòng?
c. Thành lập hệ phương trình điện thế nút mô tả mạch? Biểu diễn các dòng điện nhánh
theo điện thế các nút?
d. Tính dòng điện trên các nhánh và tìm công suất tác dụng của mạch?
5.


Cho mạch điện như hình vẽ sau:

a. Thành lập phương trình(hay hệ pt) theo phương pháp dòng điện nhánh?
b. Thành lập phương trình(hay hệ pt) theo phương pháp dòng điện vòng? Biểu diễn các
dòng điện nhánh theo dòng điện vòng?
c. Thành lập hệ phương trình điện thế nút mô tả mạch? Biểu diễn các dòng điện nhánh
theo điện thế các nút?
d. Tính dòng điện trên các nhánh và tìm công suất tác dụng của mạch?

BÀI TẬP 3 PHA
Bài 1: Cho mạch điện 3 pha có nguồn :
Cung cấp cho 2 tài:
Tải 1 nối sao:


Tải 2 nối sao:
Tổng trở đường dây:
1. Tính dòng điện tổng chạy trên đường
dây chính và các dòng điện dây và pha
của các tải?
2. Tìm các công suất P,Q,S của mạch?
Bài 2:
Cho mạch điện 3 pha đối xứng có nguồn
Cung cấp cho 2 tài:


Tải 1 nối tam giác:
Tải 2 nối sao:
Tổng trở đường dây:
a. Tìm chỉ số của các ampe kế và vôn kế
b. Tính các công suất P,Q,S của mạch?
Bài 3:
Cho mạch điện 3 pha có nguồn :
Cung cấp cho 2 tài:
Tải 1 nối sao:
Tải 2 nối tam giác:
Tổng trở đường dây:
a. Tính dòng điện tổng chạy trên đường dây chính và các
điện dây và pha của các tải?
b. Tìm các công suất P,Q,S của mạch.

Bài 5:
Cho mạch điện 3 pha đối xứng như hình vẽ
với:
.
a. Tìm chỉ số của các ampe kế và vôn
kế?
b. Tìm các công suất P,Q,S của mạch?

dòng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×