Tải bản đầy đủ

Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất từ thực tiễn tỉnh bình định ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN KẾ VIỆT NHÂN

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN
SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI, năm 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN KẾ VIỆT NHÂN


THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN
SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chuyên ngành : Luật hiến pháp và luật hành chính
Mã số

: 838.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRẦN KIM LIỄU

HÀ NỘI, năm 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi và
được sự hướng dẫn khoa học của Tiến sỹ Trần Kim Liễu.
Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa
công bố dưới bất kỳ hình thức nào.
Tác giả luận văn

Nguyễn Kế Việt Nhân


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THỰC
HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO
ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ............. 8
1.1. Khái niệm, đặc điểm, các hình thức thực hiện pháp luật về đấu giá quyền
sử dụng đất ........................................................................................................ 8
1.2. Những yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật về đấu giá
quyền sử dụng đất ........................................................................................... 13
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG


ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH
GIAI ĐOẠN 2013 - 2017............................................................................... 21
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội và các chủ thể có thẩm quyền
tổ chức thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Bình Định . 21
2.2. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê
đất ở tỉnh Bình Định từ năm 2013 - 2017 ....................................................... 27
2.3. Kết quả đấu giá tại một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất tiêu biểu có
kết quả thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đạt kết quả cao trên địa bàn
tỉnh Bình Định ................................................................................................. 41
2.4. Một số hạn chế của công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu
tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại tỉnh Bình Định .................................... 43
CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT
CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TỪ THỰC
TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH ............................................................................. 47
3.1. Các quan điểm thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh
Bình Định ........................................................................................................ 47


3.2. Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử
dụng đất ở tỉnh Bình Định ............................................................................... 52
KẾT LUẬN .................................................................................................... 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: Bình Định

ĐGQSDĐ

: Đấu giá quyền sử dụng đất

HĐND

: Hội đồng nhân dân

Nxb

: Nhà xuất bản

QLNN

: Quản lý nhà nước

QPPL

: Quy phạm pháp luật

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

THPL

: Thực hiện pháp luật

UBND

: Uỷ ban nhân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu

Tên bảng

bảng

Trang

Bảng tổng hợp thu tiền sử dụng đất từ công tác đấu giá
2.1

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
hoặc cho thuê đất của tỉnh Bình Định giai đoạn từ năm

29

2013 – 2017
2.2

Quy định mức giá tối thiểu trong đấu giá quyền sử dụng đất

40


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhu cầu sinh, sống, ăn, ở là một trong những quyền cơ bản của con
người được ghi nhận trong Hiến pháp, các đạo luật cơ bản của nước ta.
Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt không thay thế được, là điều kiện
đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp xã hội tồn tại và phát triển. Trong quá
trình đổi mới nền kinh tế, xã hội ở nước ta, cơ chế kinh tế thị trường đã làm
cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh, đất đai trở thành hàng hoá. Tại
Điều 12, Luật Đất đai 2013 quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng
đất cho người sử dụng đất theo quy định. Điều 17, Luật Đất đai 2013 cũng đã
quy định “Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua
các hình thức sau đây: Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao
đất có thu tiền sử dụng đất; Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng
năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Công nhận
quyền sử dụng đất. Thực hiện pháp luật công tác đấu giá quyền sử dụng đất
để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất là một trong những công
tác trực tiếp để tổ chức, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân
tham gia quản lý nhà nước và xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà
nước, các tổ chức, cá nhân” [30, tr.2]. Đồng thời, thông qua cơ chế Thực hiện
pháp luật công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng
đất hoặc cho thuê đất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và
của nhân dân, bảo vệ kỷ cương pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự
an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội; tạo ra cơ chế để người dân, cá nhân,
tổ chức được tự do, cạnh tranh lành mạnh để có nhiều giao dịch thành công,
nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu ngân sách. Đấu giá quyền sử dụng đất sẽ

1


góp phần làm cho thị trường bất động sản ở tỉnh Bình Định nói riêng và cả
nước nói chung đảm bảo được tính minh bạch, dân chủ và tăng nguồn thu cho
ngân sách tỉnh Bình Định.
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây
dựng, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, Luật Đấu giá tài sản và Nghị định hướng
dẫn công tác đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo cơ chế pháp lý
hữu hiệu trong công tác Thực hiện pháp luật công tác đấu giá quyền sử dụng
đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất. Tuy nhiên, thực tiễn công tác
Thực hiện pháp luật công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu
tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất vẫn còn bộc lộ tồn tại, hạn chế như: nhận
thức vai trò và trách nhiệm của một số người có thẩm quyền về công tác đấu
giá quyền sử dụng đất chưa đầy đủ; trình độ đội ngũ một số công chức, viên
chức làm quản lý công tác đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, doanh
nghiệp hoạt động lĩnh vực đấu giá chưa đồng đều, còn yếu kém... Tình hình
trên đã và đang ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác đấu giá quyền sử
dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng
kinh tế trọng điểm miền Trung. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội,
thời gian qua tỉnh đã đầu tư, xây dựng, triển khai nhiều dự án, công trình
trọng điểm. Để thực hiện các dự án nêu trên, tỉnh tiến hành thu hồi đất, thực
hiện bồi thường, xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo quỹ đất để thực hiện công tác
đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê đất. Tuy nhiên nhu cầu sử dụng đất của
người dân và các tổ chức vẫn chưa thỏa mãn, vì giá đất ngày càng tăng, quỹ
đất đẹp ngày càng khan hiếm, quỹ đất nội thành các thành phố, thị xã ngày
càng ít. Nhìn chung, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức đấu
giá chuyên nghiệp trong tỉnh Bình Định thực hiện đúng thủ tục, thời gian,
đúng pháp luật và chính sách quy định công tác đấu giá quyền sử dụng đất,

2


đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức, góp phần ổn
định được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát
triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác đấu giá quyền sử dụng đất
để thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất tại tỉnh Bình Định vẫn còn một số tồn
tại, hạn chế, khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của một số
công dân, tổ chức.
Để tăng cường công tác quản lý, giám sát, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi
ích hợp pháp của người dân, tổ chức, ổn định được tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình
Định thì vấn đề nghiên cứu để tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả, chất
lượng đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất và
cho thuê đất, là cần thiết, cấp bách hiện nay.
Với mong muốn tìm hiểu sâu rộng hơn thực trạng công tác đấu giá
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, rút
ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên lĩnh vực này, tác giả chọn đề
tài nghiên cứu: “Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất từ thực tiễn tỉnh Bình Định” để
làm Luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Quá trình tìm kiếm nguồn tại liệu để chuẩn bị viết đề tài luận văn tốt
nghiệp của mình, tác giả đã tìm thấy một số đề tài có liên quan đến nội dung
cần nghiên cứu, cụ thể: Luận văn Thạc sĩ đề tài “Đánh giá công tác Đấu giá
quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ giai đoạn
2007-2010” của tác giả Nguyễn Thị Thùy Liên; Luận văn Thạc sĩ đề tài

3


“Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã
Sơn Tây, thành phố Hà Nội” của tác giả Phạm Thị Huyền Trang; Luận văn
Thạc sỹ đề tài: “Bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà
Nội” của tác giả Nguyễn Vĩnh Diện; Luận văn thạc sỹ đề tài: “Áp dụng pháp
luật trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai ở Hưng Yên” của tác giả
Lê Hoàng Anh; Bài viết: “Hoàn thiện pháp luật về xác định giá đất trong cơ
chế thị trường”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề tháng 7 của tác
giả Phạm Văn Bằng; Bài viết: “Những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác
bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 10 của tác giả Phạm
Văn Chung; Bài viết: “Có hay không sự khác nhau giữa bán đấu giá quyền sử
dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 6
của tác giả Nguyễn Vĩnh Diện; Tài liệu hội thảo hoàn thiện pháp luật về đấu
giá quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Tư Pháp; Tài liệu Hội
nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thi hành Nghị Định số 17/2010/NĐ-CP ngày
04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp; Giáo trình
Thị trường bất động sản - của tác giả: Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh
Trà, Tiến sỹ Nguyễn Đình Bồng.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của đề tài là qua thực tiễn công tác Thực hiện pháp luật về
đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê
đất từ thực tiễn tỉnh Bình Định, từ đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại, yếu
kém để đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất
lượng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong lĩnh vực này được tốt hơn,
đáp ứng yêu cầu phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền và lợi
hợp pháp của công dân, tổ chức.

4


3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận và pháp luật về công
tác đấu giá quyền sử dụng đất.
- Đánh giá thực trạng công tác Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ thực tiễn tỉnh
Bình Định.
- Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác Thực hiện pháp luật công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ thực tiễn tỉnh Bình Định.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng
đất hoặc cho thuê đất tại tỉnh Bình Định.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của Luận văn là những vấn đề lý luận, pháp luật và
thực tiễn công tác Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ thực tiễn tỉnh Bình Định từ
năm 2013 đến 2017.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận Mác - Lênin; tư
tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật
của Nhà nước trong việc phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền
con người, quyền công dân, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả, chất
lượng công tác Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất
có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác: Phương pháp

5


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×